Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

14 Jan 2016

Raichur DIstrict Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

ದಿನಾಂಕ: 14.01.2016 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ .2.00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà alÖ¯ï 50 ªÀµÀð eÁw. PÀ¨ÉâÃgÀ G; Pɦ¸À¹ PÀA¥À¤AiÀÄ E.¦.¦.J¸ï £À°è D¥ÀgÉÃlgÀ PÉ®¸À ¸Á.ªÀÄ£É.mÉÊ¥ï-7-384 Dgï.n.¦.J¸À. PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ£ÉÃAzÀgÉ. vÀ£Àß ªÀÄUÀ ¸ÀÄAzÀgÉñÀ 27 ªÀµÀð,FvÀ£ÀÄ Pɦ¹ UÉÆèç¸ï PÀA¥À¤AiÀÄ°è J¯ÉQÖçµÀ£ï ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄDgÉÆæ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ ¸ÀÄAzÀgÉñÀ£ÉÆA¢UÉ F »AzÉ PÉ®¸À «µÀAiÀÄzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ PÉ®ªÀÅ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ,C®èzÉà DUÁUÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ¸ÀzÀj ¸ÀAUÀ¥Àà£ÀÄ ¸ÀÄAzÀgÉñÀ£ÉÆÃA¢UɪÀiÁvÀÄ ©lÖ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 13.01.2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.40 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÉ®¸ÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À ªÀiÁrzÀ ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ PÀAmÉÆæîægÀƪÀiï £À°è ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ ¸ÀÄAzÀgÉñÀ¤UÉ DgÉƦ ¸ÀAUÀ¥Àà£ÀÄ ¥ÀÄ°è (PÀ©âtzÀ UÀÄAqÀÄ) ¤AzÀ ºÀuÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ  EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ºÉýPÉ ಫಿರ್ಯಾದಿ ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ಶಕ್ತಿನಗರ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 05/2016 ಕಲಂ: 302 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರರಕಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

            ¢£ÁAPÀ:02/01/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-40 UÀAmÉUÉ jªÀÄì D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ¢AzÀ JA.J¯ï.¹.ªÀ¸ÀƯÁVzÀÝjAzÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄgÉ¥Àà vÀAzÉ CUÀ£É¥Àà,30ªÀµÀð,eÁ:¹¼ÉîPÁåvÀ,«ÄãÀÄUÁgÀ ¸Á:UÀÆUÀ¯ï, vÁ:zÉêÀzÀÄUÀðgÀªÀgÀ  ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ:02/01/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà,30ªÀµÀð, eÁ:¹¼ÉîPÁåvÀ,«ÄãÀÄUÁgÀ ¸Á:UÀÆUÀ¯ï,DvÀ£À vÀªÀÄä ¨ÁUÀ¥Àà E§âgÀÄ ¨ÉAqÉUÀA§½ PÀqɬÄAzÀ UÀÆUÀ¯ïUÉ vÀªÀÄä ªÉÆmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J.36/EºÉZï.1459 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©æeï ªÉÄð£À d£ÀgÀÄ £ÀqÉzÁqÀĪÀ PÀmÉÖUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ £ÀgÀ¸À¥Àà¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV JqÀQ«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ, C®èzÉà §®UÁ®Ä vÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, DvÀ£À ªÉÆmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÀÄUÀqÉ PÀĽwÛzÀÝ ¨ÁUÀ¥Àà¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ,§® ªÉÆtPÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ®Ä ºÉ§ânÖUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ,E§âgÀ£ÀÄß 108 CA§Äå¯É£ÀìzÀ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ zÁjAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°è gÁwæ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀgÀ¸À¥Àà£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¨ÁUÀ¥Àà£À£ÀÄß PÀ®§ÄVð D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁrAiÀÄÄ ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀ dRAUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.01/2016 PÀ®A;279,304(J) L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
   

         gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:14.01.2016 gÀAzÀÄ  27 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 3900/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.