Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

5 Aug 2016

Reported Crimes


  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ದಿನಾಂಕ  3/08/16 ರಂದು 1900 ಗಂಟೆಗೆ ಸಿ.ಪಿ.  ಮಾನವಿ ರವರು ಇಸ್ಪಿಟ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ವಾಪಾಸ ಬಂದು 1]  ಉಮಾಪತಿ ತಂದೆ ಬೂದಯ್ಯ, 59 ವರ್ಷ, ಜಂಗಮ, ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ಬಲ್ಲಟಗಿ ºÁUÀÆ 8 ಜನ ಆರೋಪಿತರು, ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ, ಹಾಗೂ ಜಪ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮುದ್ದೆಮಾಲನ್ನು ನೀಡಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ,  ಗವಿಗಟ್ ಬಲ್ಲಟಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಕೂಡಿ ಇಸ್ಪಿಟ್ ಜುಜಾಟ  ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಸಿ.ಪಿ. ಸಾಹೇಬರು, ಪಿ.ಎಸ್. ಸಾಹೇಬರು ಪಂಚರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಾಯಂಕಾಲ 5.15 ಗಂಟೆಗೆ  ದಾಳಿ ಮಾಡಿ 9 ಜನ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ  52 ಇಸ್ಪಿಟ್ ಜೂಜಾಟದ ಎಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಗದು ಹಣ 12690/- ರೂ ಗಳನ್ನು ಜಪ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವು ಅಸಂಜ್ಞೇಯ ಪ್ರಕಣವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರವಾನಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 166/16 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  
              ¢£ÁAPÀ 03-08-2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ «ÄqÀUÀ®¢¤ß ºÉƸÀ UÁæªÀÄzÀ°è E§âgÀÄ ªÁåQÛUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉà C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁzÀAvÀºÀ PÀ®¨ÉgÉPÉ ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß DAzsÀæzÀ EAzÀĪÁ¹ UÁæªÀÄ¢AzÀ vÀAzÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ ¯Á¨sÀPÁÌV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦¹-105, 548, 499, ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr ¸ÉÃA¢ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ 1) £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà, 45 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:«ÄqÀUÀ®¢¤ß ºÉƸÀ UÁæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 2) ªÀiÁ§Ä¸Á§ vÀAzÉ §qɸÁ§, 50 ªÀµÀð, eÁ-ªÀÄĹèÃA, G-PÀÆ°, ¸Á:«ÄqÀUÀ®¢¤ß ºÉƸÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 4 ¥Áè¹ÖPï PÉÆqÀUÀ¼À°è CAzÁdÄ 15 °Ãlgï£ÀAvÉ MlÄÖ 60 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ CA. Q. gÀÆ. 600/- EzÀÄÝ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 120/- ºÁUÀÆ 2 ¥Áèöå¹ÖPï SÁ° vÀA©UÉUÀ¼À£ÀÄß PÉù£À ¥ÀÄgÁªÉ PÀÄjvÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®£ÀÄß ºÁUÀÆ 2 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ M¦à¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÆ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/2016 PÀ®A:- 273, 284, gÉ/« 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 PÀ. C. PÁAiÉÄÝ  CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƪÀÄqÀÄ vÀ¤ÃSÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ¢: 01-08-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄåAiÀÄ ªÀÄPÁ² ªÀ:40 eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:PÉÆvÀÛzÉÆrØ FvÀ£À vÀªÀÄä ¸Á§tÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå ªÀÄPÁ²AiÀĪÀgï ªÀÄvÀÄÛ ¹zÀÞ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ¸ÀdÓ®ªÀgï E§âgÀÄ PÀÆr ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£ï UÁr £ÀA PÉJ-01 ºÉZïºÉZï-6428 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¹zÀÝ¥Àà£ÀÄ UÁrAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ vÀªÀÄÆäj¤AzÀ PÉÆvÀÛzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ PÀgÉ¤ì ºÁPÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï vÀªÀÄÆägÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CgÀPÉÃgÁ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ ¨ÉƯÉÆgÉÆ ªÀiÁåQì læPï UÁr £ÀA PÉJ-36 J-5616 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà PÉÆvÀÛzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä ¸Á§tÚ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ¹zÀÞ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ¸ÀdÓ®ªÀgï ªÀÄvÀÄÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ FvÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ CgÀPÉÃgÁzÀ°è E¯ÁdÄ ¥ÀqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ zsÀ£ÀéAvÀj D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄzÀ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀ¢AzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ vÀqÀªÁV §AzÀÄ MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÝgÀ DzsÁgÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 171/2016  PÀ®A. 279, 337, 338, L¦¹ & 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.                                    ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
           gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :04.08.2016 gÀAzÀÄ  80 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  11900/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.