Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

4 Nov 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»wÀ-

                     ¢£ÁAPÀ- 02/11/2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-30 UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄzsÁå£Àí 12-15 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÉÄîÌAqÀ ²æà £ÁUÀgÁd ºÀQÌPÀ¯ï vÀAzÉ: ªÀÄ®è¥Àà ºÀQÌPÀ¯ï, 27ªÀµÀð, eÁ:£ÉÃPÁgÀgÀÄ, G: CPËAmÉAmï PÉ®¸À nJ¦JA¹ zÉêÀzÀÄUÀð, ¸Á: ¥Ánïï Nt zÉêÀzÀÄUÀÀð FvÀ£ÀÄ zÉêÀzÀÄUÀÀðzÀ nJ¦JA¹ PÀbÉÃjAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ vÀ£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¸ÉèAqÀgï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 29 PÉ.2261 ¨ÁèPï PÀ®gÀ£ÀzÀÄÝ EAd£ï £ÀA. 00JªÀiï18E23966 ZÉ¹ì £ÀA. 00JªÀiï20J¥sï24610 C.Q. gÀÆ. 20,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀbÉÃj ºÉÆgÀUÀqÉ ¤°è¹ PÀvÀðªÀåzÀ ¤«ÄvÀåªÁV PÀbÉÃjAiÀÄUÉ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀiÁr ªÁ¥À¸ÀÄì 12-15 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀÄ vÁ£ÀÄ ¤°è¹zÀÝ ¸ÀܼÀzÀ°è EgÀ°®è £ÀAvÀgÀ zÉêÀzÀÄUÀÀð ¥ÀlÖtzÀ°è J¯Áè PÀqÉAiÀÄ°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁUÀ¢zÀÝjAzÀ PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVgÀĪÀ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀĪÀAvÉ PÉÆlÖ  ¦üAiÀiÁ𢠠 ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:    .169/2012 PÀ®A 379 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

            ²æà wgÀÄ¥Àw vÀAzÉ AiÀÄAPÉÆç, ªÀAiÀiÁ:21 ªÀµÀð, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:PÀÆ° PÉ®¸ÀÀ ¸Á:ªÀÄ®èl vÁ:ªÀiÁ£À«.FvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ  vÀªÀÄÆägÀ d£ÀgÀÄ ºÁUÀÆ §®èlVAiÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄZÀtß ¹£ÉêÀÄ £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä gÁAiÀÄZÀÆjUÉ §gÀ®Ä J®ègÀÆ  DAiÀÄåtÚ vÀAzÉ §¸ÀìAiÀÄå gÀªÀgÀ mÁmÁ J¹ £ÀA: PÉJ.35/4536 £ÉÃzÀÝgÀ°èè PÀĽvÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03.11.2012 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÉÆÃqï »rzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀªÀgï  VæqÀØ PÀA¥ËAqï ¸À«ÄÃ¥À §AzÁUÀ £ÁªÀÅ PÀĽvÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ £ÁªÀÅ PÀĽvÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ MAzÀÄ £Á¬Ä gÉÆÃr£À ªÉÄ¯É CqÀØ §A¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr  £ÁªÀÅ PÀĽvÀ  ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É  ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀªÀÅ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ©¢zÀÄÝ  CzÀgÀ°è PÀĽvÀ vÀ£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 8 d£ÀjUÉ ¸ÁzsÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆgÀj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ
UÀÄ£Éß £ÀA: 100/2012 PÀ®A: 279,337.338 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀiÁ£À¨sÀAUÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À :-

            ¢£ÁAPÀ:-03.11.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ¢:: £ÀgÀ¹AºÀ®Ä ªÀAiÀiÁ.45 ªÀµÀð, eÁ. PÀ¨ÉâÃgÀ, G. ºÉÆÃl® PÉ®¸À, ¸Á. PÉÆvÀðPÀÄAzÁ. vÁ.f.gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ vÀtÚ ºÉÆÃmÉ°£À  ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ gÀAUÁgÉrØ vÀAzÉ vÀªÀÄägÉrØ ªÀAiÀiÁ. 35 ªÀµÀð. G. MPÀÌ®ÄvÀ£À. ¸Á. ¸Á. PÉÆvÀðPÀÄAzÁ. vÁ.f.gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ºÉÆÃn°UÉ §AzÀÄ Hl PÉÆr CAvÁ PÉýzÀÄÝ  Hl PÉÆq¯ÁgÀzÀÝjAzÀ K¯Éà ¸ÀÆ¼É £À£Àß ºÀwÛgÀ n.«. vÉzÀÄPÉÆAqÀ ¨ÁQ ºÀt E£ÀÆß PÉÆnÖ®è FUÀ Hl KPÉ ºÁPÀĪÀÅ¢®è CAvÁ CAzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¹ÃgÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄ¥Àà¸À »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉÊUÀ½AzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄR:¥ÁvÀ UÉÆý¹zÀÄÝ  C®èzÉ ªÀÄUÀ¼ÀÆ gÉÃtÄPÀªÀÄä½UÉ  PÀÆqÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 114/2012 PÀ®A: 323504 354 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::- 
    
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 04.11.2012 gÀAzÀÄ 68 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 10,200/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.