Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

30 Nov 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ. 29.11.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 1215 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ dA§®¢¤ß UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ ±ÀAPÀæ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 25 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-¨ÁºÀgï JA§ £À¹Ã§zÀ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ RavÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà JA.r.¹gÁeï, ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr 19,890-00gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹ÖÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£ÉߣÀA. 66/2012 PÀ®A. 87 PÉ.¦.AiÀiÁPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ. 28.11.2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0830 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÉÆæ zÉÆqÀØ ©üêÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÉñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ¸Á. ªÉÄʯÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£À ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉò¹ ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨sÉzÀjPÉ ºÁQ zÀÄRB¥ÁvÀUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À C£ÀéAiÀÄ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£ÉߣÀA. 67/2012 PÀ®A. 143,147,447,504,323,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ. 29.11.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 2140 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ 1) ±Á«ÄÃzï¸Á¨ï vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÄðeÁ¸Á¨ï, 2) ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ®PÀëöät EªÀgÀÄ ¯Áj £ÀA. PÉJ-38/J-1591 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ UÀAUÁªÀw ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÆÃlgïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æäªÁ¸ï vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄgÁeï ¸Á. ºÀAZÀ£Á¼ï PÁåA¥ï FvÀ¤UÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£ÉߣÀA. 344/2012 PÀ®A. 279,338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ. 29.11.2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0940 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ¸Á. £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ UÉÆëAzÀAiÀÄå, ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgï ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À eÁUÉAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj eÁUÉAiÀÄ°è CPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉò¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ®ÄPÁì£ÀUÉƽ¹ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£ÉߣÀA. 79/2012 PÀ®A. 143,147,427,447,506,504 ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ. 29.11.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀA¢Ã¥ï £ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ£ÁAiÀÄPÀ ¸Á. £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ EªÀjUÉ DgÉÆæ gÁdÄ £ÀAzÀ£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÉñÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¤°è¹ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨sÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£ÉߣÀA. 80/2012 PÀ®A. 323,504,506,  ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.11.2012 gÀAzÀÄ 136 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 18,500 /- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.