Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

10 Aug 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ: 09.08.2012 gÀAzÀÄ 1) ªÀiË®¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà ºÀjd£À ªÀAiÀiÁ: 35 G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 2) ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà ªÀ:40 eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 3) ¥ÀA¥Á¥Àw vÀAzÉ §¸Àì¥Àà ªÀ:25 , eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 4) ¨Á®¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀ: 45 eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 5) zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà ªÀ: 25 eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 6) §¸Àì¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 50 eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: J¯ÁègÀÆ PÉ.ºÀAa£Á¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÆ ºÀĸÉãÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀiÁ: 40 eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉ.ºÀAa£Á¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ªÉÄð£À »A¢£À ªÉʵÀÀªÀÄå¢AzÁV vÀªÀÄä ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀ D¹Û ¥Á°£À §UÉÎ vÀªÀÄä ¥ÀgÀªÁV ªÀiÁvÁr®èªÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ ªÀiÁr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ zÉéõÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÀ¯Éè ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝòvÀgÁV CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÀÝ ºÀĸÉãÀ¥Àà£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, PÀnÖUɬÄAzÀ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 10.08.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  104/2012 PÀ®A 143, 147, 148. 341, 323. 324 504, gÉ/« 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ-¥ÉÆÃvÁß¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¤ßUÁ£ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ¸ÀÆUÀ£ÀUËqÀ ºÀÄt¹ªÀÄgÀzÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ  ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ:-08/08/2012 gÀAzÀÄ 20-15 UÀAmÉUÉ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd 25 ªÀµÀð,eÁ;-°AUÁAiÀÄvÀ,G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á;-§¤ßUÁ£ÀÆgÀÄ. ¸ÀAqÁæ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¥Á¸À §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ-¥ÉÆÃvÁß¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¤ßUÁ£ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ¸ÀÆUÀ£ÀUËqÀ ºÀÄt¹ªÀÄgÀzÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï(ºÉÆÃAqÁ ±ÉÊ£ï)£ÀA.PÉ.J.36-6109 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÀ£ÀĪÀÄgÉrØ vÀAzÉ £ÁUÀgÉrØ £ÁAiÀÄPÀ,¸Á;-gÁªÀÄvÁß¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï(ºÉÆÃAqÁ ±ÉÊ£ï)£ÀA.PÉ.J.36-6109 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀPÉÆnÖzÀÝjAzÀ   PɼÀUÉ ©Ã¼À®Ä ºÉÆmÉÖUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, vÉÆgÀqÀÄ ©ÃdUÀ½UÉ ¨sÁjà M¼À¥ÉmÁÖV ¨ÁwzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀÄì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 106/2012. PÀ®A.279,338, L¦¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 08-08-2012 gÀAzÀÄ 8-40 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨Á¯Áf vÀAzÉ ²æÃgÁªÀÄÄ®Ä, 25 ªÀµÀð, PÁ¥ÀÄ, ªÉÄøÀ£ï PÉ®¸À, ¸Á: ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ï, vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ïzÀ°è gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤Ãj£À §ArAiÀÄ£ÀÄß vÀ½îPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36-AiÀÄÄ-2116 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ¸Á: ¸Á¸À®ªÀÄj vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ  »A¢¤AzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36-AiÀÄÄ-2116 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨Á¯ÁfUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ E§âgÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ DgÉÆævÀ¤UÉ ªÀÄÄRPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁPÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  237/2012 PÀ®A. 279,338 L¦¹  CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¢:09-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ gÉÆÃqÀ®§AqÁ UÁæªÀÄzÀ ²æêÀÄw ºÀĸÉãï©Ã UÀAqÀ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ ªÀ:45 eÁ:ªÀÄĹèA G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: gÉÆÃqÀ®§AqÁ UÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀÄ: dAiÀÄ®Qëöä vÀAzÉ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ ªÀ:24 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G:«zÁå¢ü𤠸Á: gÉÆÃqÀ®§AqÁ  FPÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀÄÄlÄÖzÉÆõÀ«zÀÄÝ, ªÀÄÄmÁÖUÀĪÁUÀ «¥ÀjÃvÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆëzÀÄÝ, JµÉÖà zÀªÁSÁ£ÉUÉ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ UÀÄtªÀÄÄRªÁVgÀĪÀ¢®è. CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ vÀ£Àß zˤ¬ÄAzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ZÀwÛ£À QlQUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. AiÀÄÄ.r.DgÀ. £ÀA: 16/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_

¢£ÁAPÀ 08/08/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.30 UÀAmÉUÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ®ZÀªÀÄ¥Àà ®ªÀiÁt 35 ªÀµÀð ªÉĹÛç PÉ®¸À ¸Á|| ªÀÄ¹Ì vÁAqÁ vÀªÀÄä vÁAqÁzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¤Ãj£À mÁåAQ£À ºÀwÛgÀ PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ C°è qÁPÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ®ªÀiÁt 28 ªÀµÀð PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á|| ªÀÄ¹Ì vÁAqÁ  FvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ DUÀ CªÀ£ÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¤UÉ £À£ÀUÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAUÀqÀªÁV FUÀ PÉÆqÀÄ £Á£ÀÄ £ÀAvÀgÀ ¤£Àß°è PÉ®¸À ªÀiÁr ªÀÄÄnÖ¸ÀÄvÉÛ£É CAvÁ PÉýzÁUÀ DvÀ£ÀÄ  ªÉÆzÀ®Ä PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄ £ÀAvÀgÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ CªÀ£ÀÄ ¹lÖUÉ §AzÀÄ K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É £Á£ÉãÀÄ HgÀÄ ©lÄÖ ºÉÆUÀÄvÉÛ£ÉãÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨ÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÝ®èzÉà ¨Á¬ÄAiÀÄ°è PÉʬÄAzÀ ZÀÆj JqÀzÀªÀqÉAiÀÄ M¼À¨ÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ EzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 83/12 PÀ®A 504.324 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 10.08.2012 gÀAzÀÄ 134    ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 30,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.