Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

8 Oct 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ದಿ.27-09-2013ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9-00 ಗಂಟೆಯಿಂದ 9-45 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿರವಾರದಲ್ಲಿ ಊರ ಹೊರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಿರವಾರ-ದೇವದುರ್ಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶಾದಿಮಹಲ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನನ್ನ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಹೀರೋಹೊಂಡಾ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ:ಕೆಎ-36/ವಿ-5700 .ಕಿ.30,000=00 ಬೆಲೆಬಾಳುವದನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳುರು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಹ್ಯಾಂಡ ಲಾಕ ಮುರಿದು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಕಳವಾದ ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಅಮರೇಶ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಮಸರಕಲ್ ಜಾತಿ:ಲಿಂಗಾಯತ ,ವಯ-47ವರ್ಷ್, :ವ್ಯವಸಾಯ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಹೀರೋ ಹೊಂಡಾ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ:ಕೆಎ-36/ವಿ-5700ರ ಮಾಲೀಕ ಸಾಃ ಯರಮರಸ್ [ಮೊಬೈಲ್ ನಂ:9986369057 ] ತಾ:ದೇವದುರ್ಗgÀªÀgÀÄ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: . 175/2013 ಕಲಂ: 379 ..ಪಿ.ಸಿ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƪÀÄrgÀÄvÁÛgÉ.
EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                           ದಿ: 29-09-2013 ರಂದು 18-00  ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  UÀ¢ÝV UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ wªÀÄÝAiÀÄå vÀAzÉ ¸ÀtÚwªÀÄäAiÀÄå 28 ªÀµÀð,G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:UÀ¢ÝV FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ   ಫಿರ್ಯಾ¢  ಶ್ರೀ ªÀÄw wªÀÄäªÀé UÀAqÀ gÀAUÀ¥Àà 30 ªÀµÀð, G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á:UÀ¢ÝV FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ, ªÀiÁ£À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ²æÃzÉë J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ DgÉÆæ £ÀA:01 wªÀÄÝAiÀÄå ¤UÉ AiÀiÁPÉ ªÀiÁ£À¥Àà£À DqÀÄ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV¢ÝÃAiÀiÁ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ J¯Éà ¸ÀƼÉà DqÀÄ wA¢Ã¤ PÉüÉÆÃPÉ ¤Ã£ÁågÀ¯Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, DgÉÆæ £ÀA:02 zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀtÚwªÀÄåöå 45ªÀµð, ¸Á:UÀ¢ÝV UÁæªÀÄ £ÉÃzÀݪÀ¼ÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA:01 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¹ÃgÉAiÀÄ ¸ÉgÀUÀ£ÀÄ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV £ÁåAiÀiÁ¯ÁAiÀÄzÀ SÁVà ¦ügÁå¢ ¸ÀA 67/13 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ  ¢£ÁAPÀ; 07.10.2013 gÀAzÀÄ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 204/2013 ಕಲಂ: 323,354,504,506(2)  ಐಪಿಸಿ ಕಾಯ್ದೆ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.
CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
             ¢£ÁAPÀ: 06-10-2013 gÀAzÀÄ gÁwæAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸ÀªÀAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ: gÁZÀtÚ, 42ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: zÉÆAqÀA§½.FvÀ£ÀÄ °Ãeï ªÀiÁrzÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 35, 2 JPÀgÉ d«Ää£À°è ºÁQ ¨É¼É¢zÀÝ ¸ÀeÉÓAiÀÄ£ÀÄß vÉ£É ¸ÀªÉÄÃvÀªÁV UÀÆqÀÄ ºÁQzÀÄÝ gÁwæAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CzÀPÉÌ CPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ°zÀÝjAzÀ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¸ÀÄlÄÖ C.Q. 25,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀUÉÊgÉAiÀiÁV EzÀÝ UÀtQÃPÀÈvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁ oÁuÉ .CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ £ÀA:  4/2013 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ದಿನಾಂಕ 03.10.2013 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 9.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸರ್ಜಾಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸೀಮಾದಲ್ಲಿರುವ ಫೀರ್ಯಾದಿ ²æêÀÄw £ÀgÀ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ZÀ£ÀߥÀà  ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð eÁ: CPÀ̸Á°UÀ  G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀÄ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಆರೋ¦vÀ£ÁzÀ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉÉ a£À߸Áé«Ä ªÀAiÀiÁ:-: 30 ªÀµÀð, eÁw|| CPÀ̸Á°UÀ G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀÄ ºÁ.ªÀ: ªÀ£À¥Àwð f¯Áè: ªÀĺÀ§Æ§£ÀUÀgÀ(J¦) FvÀ£ÀÄ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಎಲೇ ಸೂಳೆ ಭೂಮಿಯು ನನಗೆ ಸಂಭಂದ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀನು ಏಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಚ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು, ಕೈ ಹಿಡಿದು ಏಳೆದಾಡಿ, ಬೆನ್ನಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು,ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ನೀನು ಇನ್ನೋಮ್ಮೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ ಗುನ್ನೆ £ÀA: 128/2013PÀ®A; 447,323,354,504,506 L¦¹CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
          ದಿನಾಂಕ 07.10.2013 ರಂದು ಸಂಜೆ 7.00 ಗಂಟೆಗೆ ಸರ್ಜಾಪೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀiÁ: 37 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: ªÀQî ªÀÈwÛ ¸Á: ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ಆರೋಪಿ gÉðªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ gÀAUÀ¥Àà ª: 48 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀÄ FvÀ£À ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾಗ, ಫೀರ್ಯಾದಿಯ ಅತ್ತಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಯ್ಯಮ್ಮ ,ಮತ್ತು ಫೀರ್ಯಾದಿಯ ಹೆಂಡತಿಯು  ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಆರೋಪಿಯು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಯಾಕೇ ಬಂದೆ ಸೂಳೇ, ನಿನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು  ನಾನೇ ಸಾಯಿಸಿದ್ದೆನೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನೇ ಹಡುತಿನಿ ಅಂತಾ ಬೈದು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಯಿಸುತ್ತೆನೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ನೋಡುತಿನಿ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಹೋಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷೀ ಜನರು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ ಗುನ್ನೆ £ÀA: 129/2013 PÀ®A: 341,354,504,506 L¦¹ CrAiÀÄ°è ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ

ªÀÄ»¼É ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               DgÉÆæ £ÀA.1  DvÀäPÀÆj UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ vÀAzÉ ¯ÉÆÃPÀ gÀPÀëPÀqÀÄ 35ªÀµÀð, ¸ÁB PÉ.ºÀAa£Á¼ÀPÁåA¥À vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü ²æêÀÄw DvÀäPÀÆj ¨sÁgÀw UÀAqÀ J.UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ 30ªÀµÀð, ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸ÁB PÉ.ºÀAa£Á¼ÀPÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7-8 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀªÀÄqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ  PÀëÄ®èPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉPÉ®¸ÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÀÛ §A¢zÀÄÝ,  ¢£ÁAPÀ 23-7-2013 gÀAzÀÄ J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄ, E®è¢zÀÝgÉ PÉÆAzÀÄ ©qÀĪÀÅzÁUÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀASÉå.405/13 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 266/2013 PÀ®A.498 (J), 323,504,506 gÉ.«.34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ¢£ÁAPÀ: 07.10.2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨ÁµÁ vÀAzÉ ºÀĸÉøÁ¨ï w¥À஢¤ßFvÀ£ÀÄ w¥À஢¤ß UÁæªÀÄzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÀįÉèñÀ FvÀ£À CAUÀrUÉ §f w£À߯ÉAzÀÄ ºÉÆÃV §f w£ÀÄßwÛzÁÝUÀ C°èUÉ §f vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¯ÉAzÀÄ §AzÀ M§â ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ ¨ÁµÁ ¯Éà vÀªÀiÁä ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀ ªÀÄUÀ£À¯Éà CAvÁ PÉýzÁUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ  ªÀįÉèñÀ FvÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ ¤Ã£ÉãÀÄ ±ÀAmÁ PÉýÛAiÀįÉà ®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢zÀÄÝ DUÀ ¨ÁµÁ FvÀ£ÀÄ ºÀAUÀ AiÀiÁPÉ ¨ÉLAiÀÄwÛ £Á£ÉãÀÄ vÀ¥ÀÄà ªÀiÁvÁr£ÉãÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ DvÀ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀÅ ºÁUÀÆ EvÀgÉ £ÁAiÀÄPÀ d£ÀgÀÄ PÀÆr CªÁZÀå §åzÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÄâgÀÄ oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA:146/2013PÀ®A: 143,147,148,323,324,504,506,¸À»vÀ 149 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 
                        ದಿನಾಂಕ 08.10.2013 ರಂದು 00.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕಲ್ಮಲಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà ºÁd¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀ:35 eÁ:ªÀiÁ¢UÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:PÀ¯ªÀįÁ .FvÀನು ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಮೂರ್ತ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಹೊರ ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ 1]ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå ªÀiÁåwæ ªÀ:502]£ÁUÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀ:3] dA§ vÀAzÉ §eÁgÀ¥Àà ªÀ:254]AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ §ÄzÀÝ PÀjAiÀÄ¥Àà ªÀ:205]gÁªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ªÀ:J®ègÀÆ eÁw¬ÄAzÀ ªÀiÁ¢UÀ ¸Á:PÀ®ªÀįÁ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮನೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಒಗೆದಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ಅಕ್ಕ, ಮತ್ತು ತಾಯಿಯವರೊಂದಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೊರ ಬಂದು ಕಲ್ಲು ಯಾಕೆ ಒಗೆದಿರಿ ಅಂತ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಸದರಿ 05 ಜನ ಅಪಾದಿತರು ಅಕ್ರಮ ಕೂಟವಾಗಿ ಸೇರಿ ತಮಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಳಿಂದ ಬೈದಾಡುತ್ತಾ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ಅಕ್ಕ, ಮತ್ತು ತಾಯಿಯವರ ಮೈ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅಪಾದಿತ ನಂ 02 ಈತನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನಗೆ ಒಗೆದಿದ್ದು ಅದು ತನ್ನ ಎಡಗಣ್ಣಿಗೆ ತಗಲಿ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಅಪಾದಿತರೆಲ್ಲಾರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿದು ತಮಗೆ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 245/2013 PÀ®A 143,147,323,324,354,504,506,149 L¦¹ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     

          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 08.10.2013 gÀAzÀÄ 51 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 7,200/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.