Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

20 Dec 2013

Reported Crimes

                                  ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ  
 ªÀÄlPÁ/ UÁåA©èAUï,dÆeÁlzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ 

              gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀÄlPÁ/ UÁåA©èAUï, dÆeÁlzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w EzÀÝ°è F PɼÀPÀAqÀ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆ£ï ¸ÀASÉåUÀ½UÉ £ÉÃgÀªÁV ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è  ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ ªÀw¬ÄAzÀ PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.
          ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥sÉÆ£ï ¸ÀASÉå UË¥ÀåªÁV EqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ ªÀÄlPÁ/ UÁåA©èAUï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß  ¸À»¸ÀĪÀ¢®è. ªÀÄvÀÄÛ F ¸ÁªÀiÁfPÀ ¦üqÀÄUÀ£ÀÄß QvÀÄÛ ºÁPÀ®Ä ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀºÀPÁgÀ PÉÆÃjzÉ.

1] ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  :-              : 9480803801
2] ºÉZÀÄѪÀj ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ:-        : 9480803802
3] ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ:-       : 9480803820
4] ¥Éưøï G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  :-           : 9480803822
5] ¥Éưøï G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ, °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ :-         : 9480803821
                                                                               ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ¢£ÁAPÀ. 19-12-2013 gÀAzÀÄ 16-15  UÀAmÉUÉ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ d»ÃgÀÄ¢Ý£ï ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ      ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀÄ ¹¦L zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ, ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è §¸ÀªÀ PÁ¯ÉÃeï£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV  ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄlPÁ dÆmÁzÀ°è vÉÆqÀUÀĪÀAvÉ ¥ÀæZÉÆâ¸ÀÄvÁÛ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä ¹ÃUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr, d£ÀgÀ£ÀÄß £ÀA©¹ CªÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ªÀÄlPÁ dÆmÁzÀ CAPɸÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ªÀiÁrzÁUÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ¼À£ÀÄß §gɸÀÄwÛzÀÝ d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ aÃn §gÉAiÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¹ CAUÀ ±ÉÆÃzÀ£É ªÀiÁrzÁUÀ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ CAPɸÀASÉUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀ, aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥Á¬ÄAmï ¥É£ÀÄß ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1875/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, DgÉÆævÀ¤UÉ «ZÁj¹zÀÄÝ vÁ£ÀÄ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ aÃn, ºÀtªÀ£ÀÄß zÉêÀ¥Àà ©.UÀuÉÃPÀ¯ï FvÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 322/2013. PÀ®A. 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ. ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
  ¢£ÁAPÀ. 19-12-2013 gÀAzÀÄ 13-15  UÀAmÉUÉ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ    ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀÄ ¹¦L zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ, ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄlPÁ dÆmÁzÀ°è vÉÆqÀUÀĪÀAvÉ ¥ÀæZÉÆâ¸ÀÄvÁÛ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä ¹ÃUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr, d£ÀgÀ£ÀÄß £ÀA©¹ CªÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ªÀÄlPÁ dÆmÁzÀ CAPɸÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ªÀiÁrzÁUÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ¼À£ÀÄß §gɸÀÄwÛzÀÝ d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ aÃn §gÉAiÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¹ CAUÀ ±ÉÆÃzÀ£É ªÀiÁrzÁUÀ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ CAPɸÀASÉUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀ, aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥Á¬ÄAmï ¥É£ÀÄß ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 750/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, DgÉÆævÀ¤UÉ «ZÁj¹zÀÄÝ vÁ£ÀÄ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ aÃn, ºÀtªÀ£ÀÄß zÉêÀ¥Àà ©.UÀuÉÃPÀ¯ï FvÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 321/2013. PÀ®A. 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ. ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ
               ¢£ÁAPÀ:19-12-2013 gÀAzÀÄ 21-30 UÀAmÉUÉ aPÀ̺ɸÀgÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ CUÀ¹ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 1)±ÀgÀtAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ CªÀÄgÀAiÀÄå, 35ªÀµÀð, eÁ:dAUÀªÀÄ, G:PÀÆ°, ¸Á:aPÀ̺ɸÀgÀÆgÀÄ2)±ÀgÀt¥Àà vÀAzsÉ ¸ÀAUÁgÉqÀØ¥Àà, 30ªÀµÀð, eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:aPÀ̺ɸÀgÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. ºÀnÖ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ )ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀ ºÀt gÀÆ. 4125/-2)MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ZÁlð, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn .3)ªÉÄÊPÉÆæêÀiÁåPïì ªÉƨÉʯï C.Q500/-4) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß C.Q.gÀÆ E¯Áè .EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß  d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ,£ÀAvÀgÀ zÁ½¬ÄAzÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄlPÁ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  246/2013 PÀ®A. 78(111) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                     ¢£ÁAPÀ:11-12-13 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ   ¦üAiÀiÁ𢠮Qëöäà UÀAqÀ AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà PÀ¸ÀgÀnÖ , ªÀAiÀÄÄ:40ªÀ, eÁ: G¥Áàgï , G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á:EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FPÉAiÀÄ vÀAVAiÀiÁzÀ zÀÄUÀΪÀÄä @ ¥ÀzÀݪÀÄä ªÀAiÀÄ:36ªÀ, FPÉUÉ JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¢£ÀUÀ¼À »A¢¤AzÀ EzÀÝ mÉÊ¥sÁAiÀiïØ dégÀ ºÉZÁÑVzÀÝjAzÀ ªÀģɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr , £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ ¢£ÁAPÀ:14-12-13 gÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ , ªÉÊzÀågÀÄ £ÉÆÃr vÀ¯ÉAiÀÄ°è PÁå£Àìgï UÀqÉØ EzÉ CAvÁ w½¹zÀÄÝ , Q«AiÀÄ°è ¸ÀºÀ  PÀÄgÀÄ¥ÀÄ DV ¨ÁwzÀÄÝ , ¸ÀzÀj zÀÄUÀΪÀÄä @ ¥ÀzÀݪÀÄä FPÉAiÀÄÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è DVzÀÝ PÁå£Àìgï UÀqÉØ ªÀÄvÀÄÛ mÉÊ¥sÁAiÀiïØ dégÀzÀ ¨ÁzsɬÄAzÀ G¥ÀZÁgÀ PÁ®PÉÌ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉà ¢£ÁAPÀ: 19-12-13 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ , ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ EzÀÝ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ AiÀÄÄrDgï £ÀA.28/2013 , PÀ®A. 174 ¹Dg惡 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ .

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

              ¢£ÁAPÀ: 19.12.2013 gÀAzÀÄ  ¦üAiÀiÁ𢠲æà «±Àé£ÁvÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ªÀAiÀiÁ: 29 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄrªÁ¼À ¸Á: AiÀÄzÁè¥ÀÆgÀ.EªÀgÀ  CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ C¤¯ï PÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.00 UÀAmÉUÉ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ 1 £Éà PÁæ¸ï ¢AzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ 2 £Éà PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ UÉÆÃgÀSÁ ¸Á¨ï ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA ¸Á: UÀAd½î. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß  §eÁeï 80 ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ  ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA§gï 131/2013 PÀ®279.337 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ     
                 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
   
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:20.12.2013 gÀAzÀÄ  134 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 20,000/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.