Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

12 Feb 2014

REPORTED CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

              ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀAzÀ®AiÀÄå vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà §AqɪÉÄð£ÀªÀgÀÄ ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:MPÀÌ®vÀ£À ¸Á:¨sÀƪÀÄ£ÀUÀÄAqÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ (ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà) vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà EvÀgÉÉ 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ §AqɪÉÄïÉAiÀĪÀgÀÄ eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:¨sÀƪÀÄ£ÀUÀÄAqÀ gÀªÀgÀÄ CtÚ-vÀªÀÄäA¢gÀÄ DVzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ºÉÆ®zÀ°è wgÀÄUÁqÀ®Ä zÁjAiÀÄ ©qÀzÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2-3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ®Ä vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CzÉà «µÀAiÀĪÁV ¢:11-02-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ DPÀæªÀÄ PÀÆlzÉÆA¢UÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ PÀ°è¤AzÀ §®¨ÁUÀzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ §®Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉÃlÄÖ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ EzÀÝ °TvÀ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀeÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  . 17/14 PÀ®A 143.147.447.324.504.506 R/W 149 I.P.C CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

       ¢£ÁAPÀ:   09/02/2014 gÀAzÀÄ 1800 jAzÀ 1900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀAzÀ° UÁæªÀÄzÀ°èAiÀÄ ¦ügÁå¢ FgÀ¥ÀàAiÀÄå ¸Áé«Ä vÀAzÉ ªÀÄj¸Áé«Ä PÀÄgÀÄPÉÆqÀ ªÀÄoÀ 35 ªÀµÀð eÁ-dAUÁªÀÄ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-ªÀAzÀ° FvÀÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼É¢zÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 QéAl¯ï ºÀwÛAiÀÄ£ÀÄß ©r¹,vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EnÖzÀÄÝ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E¯ÁèzÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆzÁUÀ «zÀÆåvï ±Ámï ¸ÀPÀÆðl¤AzÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ 1] 10 QéAl¯ï CgÉ-§gÉ ¸ÀÄlÖ ºÀwÛ C.Q-50,000=00, 2] §mÉÖUÀ¼ÀÄ C.Q-20,000=00 3] ±Á¯ÉAiÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ C.Q-6000=00 4] £ÀUÀzÀÄ ºÀt 15000=00  MlÄÖ=91,000=00 gÀµÀÄÖ ®ÆPÁì£À DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¦ügÁå¢ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøïoÁuÉ C.¨É. C. £ÀA: 01/2014 PÀ®A-DPÀ¹äÃPÀ ¨ÉAQ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt  zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆÃArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

               ಫಿರ್ಯಾದಿ ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå, ªÀAiÀiÁ-35 ªÀµÀð, eÁ-ªÀiÁ¢UÀ, G-¨ÉïÁÝgÀ PÉ®¸À, ¸Á-UÀÄAd½î  UÁæªÀÄ FvÀನು ತನ್ನ ಹೊಂಡಾ ಡ್ರೀಮ್‌ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆಎ-36-ಇಬಿ-1666 ನೇದ್ದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ತುಂಗಭದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮದುವೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್‌ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಗಿಲ್ಲೇಸೂಗೂರು ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಸುಧೀಂದ್ರರಾವ್‌ ಕಸ್ಬೆ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ dA§tÚ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà, ªÀAiÀiÁ: 34 ªÀµÀð, eÁ-§ÄqÀUÁ dAUÀªÀÄ(ªÉõÀUÁgÀ), ¸Á: AiÀÄgÀPÉÆÃmÁ. vÁ: J«ÄäUÀ£ÀÆgÀÄ(J¦), ºÁ.ªÀ; UÉÆõÁ®gÉÆÃqï DmÉÆãÀUÀgÀ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, mÁmÁ f¥ï £ÀA. PÉJ-28-©-6192 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ಟಾಟಾ ಜಿಪ್‌ ವಾಹನ ªÀ£ÀÄß  ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಬಲಮೊಣಕಾಲಿನ ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತು ಬಲಪಾದಕ್ಕೆ ರಕ್ತಗಾಯಗಳು ಆಗಿರುತ್ತವೆ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 16/2014 PÀ®A: 279,337 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
         
           ಫಿರ್ಯಾದಿ CAd£ÀªÀÄä UÀAqÀ ²æÃgÁªÀÄÄ®Ä, ªÀAiÀiÁ-25 ªÀµÀð, eÁ-ªÀqÀØgÀ, G-ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á-UÁtzsÁ¼À UÁæªÀÄ,FPÉAiÀÄ ಗಂಡನಾದ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಈತನು ಗಿಲ್ಲೇಸೂಗೂರು ಕ್ಯಾಂಪಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ಗಾಣಧಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಹೀರೋಹೊಂಡಾ ಮೋಟಾರ್‌ ಸೈಕಲ್ ನಂ.ಕೆಎ-36 ಜೆ/4122 ನೇದ್ದನ್ನು ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಾರ್ಗದ ಮಧ್ಯ ಗಾಣಧಾಳ ಸೀಮಾಂತರದ ಗುರಯ್ಯಗಾಳ ವಂಕಲ ಹತ್ತಿರ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀÄ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀÄ, ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: «ÄnÖ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉJ-36-n©-7164 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ,  FvÀ£ÀÄ  ತನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಗಂಡನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಗಂಡನಿಗೆ ಬಲಗಾಲಿನ ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ಭಾರೀರಕ್ತ ಗಾಯ ,ಒಳಪೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ತಲೆಗೆ ಭಾರೀಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ,ಬಲಗಾಲಿನ ಪಾದದ ಬೆರಳಿಗೆ, ಬಲಗೈ ಕಿರುಬೆರಳಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ  ತರಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 17/2014  PÀ®A 279, 338, L¦¹ & 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

        ¢£ÁAPÀ:11-02-2014 gÀAzÀÄ 07-00 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ AiÀĪÀĺÁ ±ÉÆà gÀƪÀiï ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀAzÀ£ÀUËqÀ FvÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁn gÀ¸ÉÛ ¨ÁdÄ ¤AwzÁÝUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÀAzÀ£ÀUËqÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ £ÀAzÀ£ÀUËqÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ DvÀ£À JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¯ÁjAiÀÄ UÁ° ºÁzÀĺÉÆÃVzÀÄÝ , ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯Áj ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛ PÀqÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ , £ÀAzÀ£ÀUËqÀ¤UÉ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀiÁA¸À ºÉÆgÀ§A¢zÀÄÝ , ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ  7-30 ¦.JªÀiï PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¨sÀªÁ¤ UÀAqÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ªÀiÁ°¥Ánïï , ªÀAiÀÄ:29ªÀ, eÁ: °AUÁAiÀÄvï, G: CAUÀ£ÀªÁr ¸ÀºÁAiÀÄQ , ¸Á:ªÉAPÀmÉñÀégÀ£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  gÀªÀgÀÄ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.49/2014 , PÀ®A.279 , 304(J) L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A. 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

        D¥sÉà DmÉÆà £ÀqɹPÉÆAqÀ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦ügÁå¢ ¹.ºÉZï. ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ¸ÀvÀåA ªÀAiÀiÁ:42 eÁ: PÁ¥ÀÄ   G: G¦à£ÀPÁ¬Ä ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ  FvÀ£ÀÄ  ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÀÝ 1)¸ÀvÀåPÀȵÀÚ vÀAzÉ CAPËAmï ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ªÀAiÀiÁ: 30 eÁ: PÀªÀiÁä G: UÉƧâgÀ CAUÀr UÀĪÀiÁ¸ÀÛ ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ   FvÀ¤UÉ  ¸ÉÊqï PÉÆnÖ¯Áè JAzÀÄ ªÀÄÆgÀÄ d£À DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÀ¯Éè ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:- 09-01-2014 gÀAzÀÄ 9-30 ¦.JAPÉÌ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁr ¦ügÁå¢AiÀÄ §®UÉÊ wgÀÄ« ¨sÁjUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA; 34/2014 PÀ®A: 341. 504. 323. 325. gÉ/« 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                ¢£ÁAPÀ: 11.02.2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄ»§Æ¨ï ¥ÁµÁ vÀAzÉ ªÀĺÀäzï ºÀĸÉÃ£ï ¸Á¨ï ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð  eÁw: ªÀÄĹèA ¸Á: 1 £Éà PÁæ¸ï ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ üFvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉƸÀ £À¼ÀzÀ ¤Ãj£À ¥ÉÊ¥ï eÉÆÃqÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÀÄ 1] AiÀÄzÁè¥ÀÄgÀ qÉÆÃt gÁªÀÄ¥Àà.2] gÀAUÀ£ÀUËqÀ. 3] ªÀiÁgÀÄw ¸Á:  AiÀÄzÁè¥ÀÆgÀ.  EªÀgÀÄUÀ½UÉ ªÉÆzÀ®Ä M¼ÀZÀgÀArAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀéZÀѪÀiÁr £ÀAvÀgÀ ºÉƸÀ ¤Ãj£À ¥ÉÊ¥ï eÉÆÃqÀuÉ ªÀiÁr CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ M«ÄäzÉƪÀĪÀÄä¯É ¹nÖUÉ §AzÀÄ PÀnÖ¬ÄAzÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ CªÁZÀå ªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 23/2014  PÀ®A: 323.324.504.506 ¸À»vÀ 34  L¦¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
            ¢£ÁAPÀ: 11.02.2014 gÀAzÀÄ eÁ°ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¥ÀAZÁ¬Ävï PÁAiÀÄð®AiÀÄzÀ ªÀÄÄA¢£À  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÁÌV CAzÀgï-§ºÁgï JA§ £À¹Ã©£À 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtzÀ ¥ÀAxÀ PÀnÖ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr )©üêÀÄtÚ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 55 eÁ: PÉÆgÀªÀgÀÄ G;PÀÄ®PÀ¸À§Ä  ¸Á;eÁ°ºÁ¼À  vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ  4 d£À CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 1000/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ , UÀÄ£Éß £ÀA: 37/2014 PÀ®A 87 PÉ.¦.AiÀiÁåPïÖCrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


              ¢£ÁAPÀ 11-02-2014 gÀAzÀÄ 10-45 ¦.JªÀiï ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ zÀ£ÀUÁgÀªÁrAiÀÄ°è FgÀtÚ UÀÄr ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°èè   gÁeÁºÀĸÉãï vÀAzÉ D®A¸Á¨ï , ªÀAiÀÄ:55ªÀ, eÁ: ªÀÄĹèA,G: QgÁt CAUÀr ,¸Á: zÀ£ÀUÁgÀªÁr ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ    ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀV d£ÀjUÉ £ÀA©¹ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 2850/-, ªÀÄlPÁ aÃn ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï¥É£ÀÄß   EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðªAzÀ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.50/2014 PÀ®A.78(3) PÀ.¥ÉÆ.PÁAiÉÄÝ ºÁUÀÆ PÀ®A.420 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ  EgÀÄvÀÛzÉ.

             ದಿನಾಂಕ:-12/02/2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ ಜವಳಗೇರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತಾ ಖಚೀತ ಭಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ .ಎಸ್.(ಪಿ) ಮತ್ತು ಬೀಟ್ ಸಿಬ್ಬಂಧಿಯªÀgÀÄ  ಜವಳಗೇರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಠಾಣಾ ಸರಕಾರಿ ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜವಳಗೇರ ಗ್ರಾಮದ ಉರ್ದು ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಆರೋಪಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ದಾವಲ್ಜೀ 39 ವರ್ಷ,ಜಾ;-R¯Áಲ್ ಕಾಟಗೆ :-ಮಟನ ವ್ಯಾಪಾರ್ ಸಾ:-ಗೋದಾಮ ಹತ್ತಿರ ಜವಳಗೆರ,. ಈತನ ಮಟನ್ ಅಂಗಡಿ ಹಿಂದೂಗಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಈತನು ಸೇರಿದ ಜನರಿಂದ 1-ರೂಪಾಯಿಗೆ 80/-ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಕೊಡದೆ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ನಂಬರಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದುದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನಿಂದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ನಗದು ಹಣ 620/-ರೂ.1-ಬಾಲ್ ಪೆನ್ನು ಅಂ.ಕಿ.ಇಲ್ಲಾ. ಮಟಕಾ ನಂಬರ್ ಬರೆದ ಚೀಟಿ ಅಂ.ಕಿ.ಇಲ್ಲಾ ಇವುಗಳನ್ನು ತಾಬಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು  ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ  ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ, DzsÁgÀzÀ  ಮೇಲಿಂದ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ಠಾಣಾ ಅಪರಾದ ಸಂಖ್ಯೆ 32/2014.ಕಲಂ. 78(3).ಕೆ.ಪಿ ಕಾಯಿದೆ ಮತ್ತು 420 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡೆನು.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
            gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 12.02.2014 gÀAzÀÄ  45 ¥ÀæÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr    7400/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.