Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

11 Oct 2011

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

ªÀiÁ¸ÀzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ. ªÀiÁºÀzÉêÀ vÀAzÉ vÁAiÀÄ¥Àà ,ªÀiË®¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁºÀzÉêÀ,ºÁUÀÆ ©üêÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀiÁºÀzÉêÀ J¯ÁègÀÄ eÁ:ªÀqÀØgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 09-10-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CzÉà UÁæªÀÄzÀ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ vÁAiÀÄ¥Àà ªÀqÀØgÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ J©â¹ ºÉƸÀ PÀgÉAmï n.¹. ºÁQ¹zÀ ¸ÀA§AzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÀnÖUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉlÄÖ UÉÆý¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ gÀAUÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 10.10.2011 gÀAzÀÄ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 65/2011 PÀ®A 504,323,324,506 gÉ/« 34 L¦¹ gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀiÁ¸ÀzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ. ªÀiÁºÀzÉêÀ vÀAzÉ vÁAiÀÄ¥Àà gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 09-10-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ gÀAUÀ¥ÀàÀ vÀAzÉ vÁAiÀÄ¥Àà £À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆV DvÀ£À£ÀÄß J©â¹ ºÉƸÀ PÀgÉAmï n.¹. ºÁQ¹zÀ ¸ÀA§AzsÀ AiÀiÁPÀtÚ £ÀªÀÄUÀÆ PÀÄgÀħjUÉ dUÀ¼À ºÀaÑ¢ CAvÁ PÉüÀ®Ä DvÀ£ÀÄ ¹nÖUÉzÀÄÝ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ, vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà ºÁUÀÆ ¸Áé«Ä vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà J¯ÁègÀÄ eÁ:ªÀqÀØgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr PÀnÖUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉÆý¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10,.10.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 66/2011 PÀ®A 504,323,324,506 gÉ/« 34 L¦¹ gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:-21-9-2011 gÀAzÀÄ 21-9-2011 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄAqÀjV CªÀÄgÀ¥ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄAqÀgÀV UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ²ªÀgÁAiÀÄ£À vÁvÁ£À PÀnÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¨sÁµÀ ¸Á;- UÀ®UÀ DmÉÆà £ÀA PÉ J 36 J 285 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁA mÁA UÁrAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹÀzÀÝjAzÀ DzÀ C¥ÀWÀvÁzÀ°è WÀl£ÉAiÀÄ ¢£À¢AzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ( ªÀÄÈvÀ ) UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÄgÀÄ D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è aQvÉì ¥ÀqÉzÀgÀÆ ¸ÀºÀ UÀÄt ªÀÄÄRªÁUÀzÉ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ªÉÆ£Éß ªÀÄÈvÀ£À£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 9-10-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 11;00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ mÁA mÁA UÁrAiÀÄ ZÁ®PÀ£À Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£ÀªÉà PÁgÀt CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 125/ 2011 PÀ®A-279.337 338 304 (J) L¦¹ ºÁUÀÄ 187 L JªÀiï « PÁ¬ÄzÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArjvÁÛgÉ

°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À UÀÄAvÀÄUÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄtÚ ¥ÀÆ®¨Á«, zÀ¯Á° eÁw: £ÁAiÀÄPÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è£À ªÀÄ£ÉUÉ ªÉÄãï PÀgÉAmï PÀA§¢AzÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀtÚ ¸ÀtÚ PÀlÖUÉ PÀA§UÀ¼À£ÀÄß £ÉlÄÖ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀtÚ ªÉÊgï£ÀÄß ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ wÃgÁ PɼÀªÀÄlÖzÀ°è ¦Ã±ÉUÁgÀ AiÀÄ®è¥Àà£À ºÉÆ®zÀ ¹Ã½UÁ®ÄªÉ ªÉÄÃ¯É J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¹Ã¼ÀÄUÁ®ÄªÉ¬ÄAzÀ vÁ£ÀÄ ¥Á°UÉ ªÀiÁrzÀ UÀÄAqÀ¥Àà CAUÀr EªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ºÀj¹PÉƼÀî®Ä ¢£ÁAPÀ: 09-10-11 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆÃzÀ AiÀÄ®è¥Àà£À vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀÄtÚ UÀÄjPÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 56, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀÄAvÀÄUÉÆüÀFvÀ£ÀÄ ¹Ã¼ÀÄUÁ®ÄªÉAiÀÄ°è §VÎ ¤ÃgÀÄ©lÄÖPÉÆAqÀÄ ªÉÄïÉzÁÝUÀ JzɪÀÄlÖzÀ°èzÀÝ PÀgÉAmï£À ªÉÊgï ªÀÄÈvÀ£À §® UÉÆÃtÂUÉ vÁVzÀÝjAzÀ GAmÁzÀ «zÀÄåvï ±ÁPï¤AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖ¢ÝgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ DvÀªÀÄ ªÀÄUÀ AiÀÄ®è¥Àà gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10.10.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Àß £ÀA: 226/11, PÀ®A. 304(J) L¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 11.10.2011 gÀAzÀÄ 138 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 24,600/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.