Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

12 Dec 2014

Reported Crimes¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w::
 AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
    ಮೃತ  FgÀ¥Àà vÀAzÉ »gÉà °AUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 80 ªÀµÀð eÁ; PÀÄgÀ§gÀÄ   ¸Á: PÀ£Áßj vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ¤UÉ ಈಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 6-7 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇದ್ದು ಗುಣಮುಖನಾಗದೆ ಇದ್ದುರಿAದ ಮೃತನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜೀಗುಪ್ಸೆಗೊಂಡು   ದಿನಾಂಕ: 11-12-14 ರಂದು 12-00 ಪಿ.ಎಂ ಸುಮಾರು ಕನ್ನಾರಿ ಗ್ರಾಮದ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಔಷದಿ ಸೇವಿಸಿದ್ದು ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಸಿಂಧನೂರು ಸರಕಾರಿ  ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಗುಣ ಮುಖನಾಗದೆ ದಿನಾಂಕ: 12-12-14 ರಂದು 00-15 ಎ.ಎಂ ಕ್ಕೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮೃತನ  ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲಾ. ಅಂತಾ PÀgÉAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð eÁ; PÀÄgÀ§gÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀ£Áßj vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ  ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ.       ಯು.ಡಿ.ಆರ್ £ÀA: 54/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt  ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
         ಮೃತ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ" 42 ªÀµÀð eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: E.eÉ.ºÉƸÀ½î PÁåA¥ï.FvÀ¤UÉ ಈಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇದ್ದು ಗುಣ ಮುಖನಾಗದೆ ಇದ್ದುರಿಮದ ಮೃತನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜೀಗುಪ್ಸೆಗೊಂಡು              ದಿನಾಂಕ: 11-12-14 ರಂದು 8-00 ಪಿ.ಎಂ ಸುಮಾರು ಇ.ಜೆ.ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಔಷದಿ ಸೇವಿಸಿದ್ದು ಉಪಚಾರಕುರಿತು ಸಿಂಧನೂರು ಸರಕಾರಿ  ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಗುಣ ಮುಖನಾಗದೆ 9-15 ಪಿ.ಎಂ ಸುಮಾರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮೃತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲಾ. ಅಂತಾ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ" 42 ªÀµÀð eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: E.eÉ.ºÉƸÀ½î PÁåA¥ï. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ. ಯು.ಡಿ.ಆರ್ £ÀA: 54/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt  ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.   
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ 10.12.2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀAzÀ° ºÉƸÀÆgÀÄ ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1)ಶಿವಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಾಬಣ್ಣ, 2) ಸಾಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ, 3) ಭೀಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಾಬಣ್ಣ, 4) ಸಾಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಸಾಬಣ್ಣ ಎಲ್ಲಾರು ಜಾ: ಕುರುಬರು ಉ: ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ವಂದಲಿ ಹೊಸೂರುEªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶಿವಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಚಿಗರಿ ವಯಾ: 50 ವರ್ಷ ಜಾ: ಕುರುಬರು ಉ:ಒಕ್ಕಲುತನ  ಸಾ: ವಂದಲಿ ಹೊಸೂರು  ತಾ: ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು.EªÀgÀ  ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅತೀಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು, ಕೈಗಳಿಂದ, ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಒಳಪೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À ಮೇಲಿಂದ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA:  157/2014 PÀ®A :447. 504. 323. 324. 506. gÉ/« 34 L¦¹ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದ

ªÀgÀzÀQÀët PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ಫಿರ್ಯಾಧಿ ºÀÄ°UɪÀÄä@G¯Áè¸À UÀA CªÀÄgÉñÀ vÀÄA§zÀgÀ 28 ¸Á. ZÀ½UÉÃgÀ vÁ. PÀĵÀÖV ºÁ/ªÀ/-G¥Àà®zÉÆrØ,vÁ-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FPÉAiÀÄ ಮದುವೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಾಕೆಯ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಆರೋಪಿ ನಂ,1 ಈತನಿಗೆ 25000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಹಣ 2, ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ ಇನ್ನಿತರ ಮನೆ ಬಳಕೆಯ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು  ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ,ಆರೋಪಿತರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ  ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತರುವಂತೆ ಫಿರ್ಯಾಧಿಗೆ ತವರುಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ,ಅದರಂತೆ ದಿನಾಂಕ 20-06-2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರಳು  ಉಪ್ಪಲದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ತಂದೆಯ  ಮನೆಯಲ್ಲಿ  ಇರುವಾಗ ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ರಿಂದ 5 ನೇದ್ದವರಾದ ಫಿರ್ಯಾಧಿಯ ಗಂಡ  ,ಅತ್ತೆ  ಮೈದುನ, ನಾದಿನಿ ಮತ್ತು,ನಾದಿನಿಯ ಗಂಡ ಕೂಡಿಕೊಂಡು  ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಣ ತರುವಂತೆ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ಮರಳಿ ಬರದೆ ಇಲ್ಲೆ ಇದ್ದಿಯೆನಲೆ ಚಿನಾಲಿ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಮಾನಸಿಕ ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಮತ್ತು ಕೈಯಿಂದ  ಹೊಡೆಯುವಾಗ ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರಳ ಅಳುವ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಸಾಕ್ಷಿದಾರರು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದಾಗ ಆರೋಪಿತರರು ಫಿರ್ಯಾಧಿಗೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ 50,000 ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತರಲಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ  ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಖಾಸಿಗಿ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 175/14 ಕಲಂ 498 () 323,324 .504.506,,R/W 149  ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಹಾಗೂ 3 ಮತ್ತು 4 ಡಿ.ಪಿ.ಕಾಯಿದೆ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-                                                                          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 12.12.2014 gÀAzÀÄ 11 ¥ÀÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 1900/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.