Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

30 Mar 2015

Reported Crimes

                                  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                                          ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀªÀiÁ»w:- 

CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

ದಿನಾಂಕ 30-03-2015 ರಂದು 07-00 ಎ.ಎಂ. ಸುಮಾರಿಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಇಂಜನ ನಂ. ಆರ್.ಎಪ್.08ಡಿ4007  ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಇರಲಾರದ ಟ್ರ್ಯಾಲಿ  ನೆದ್ದರ ಚಾಲಕ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಾನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಇಂಜನ ನಂ. ಆರ್.ಎಪ್.08ಡಿ4007  ನೆದ್ದನ್ನು ಉಳ್ಳ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಇರಲಾರದ ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಉಸುಕನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೌಲಪ್ಪ ನಾಡ ತಹಸೀಲ್ದಾರರು ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮ ಬದರ್ಲಿ FvÀ£Àನ್ನು ನೋಡಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕನು ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಉಸುಕು ತುಂಬಿದ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ  ಹಾಜರಪಡಿಸಿರುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ  ಕೊಟ್ಟ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  74/2015  U/S. 43  KARNATAKA MINOR MINERAL  CONSISTENT RULE 1994,  &   379 I P C CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ್ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 
CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

         ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¥ÀmÉÃ¯ï ªÁrAiÀÄ°è ¤A¨ÉtÄÚ ¸ÁºÀÄPÁgÀ EªÀgÀ SÁ° eÁUÁzÀ°è ªÀÄ°èPÁdÄð£ï, ªÀÄ®èªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀìªÀÄä EªÀgÀÄ eÉÆÃ¥Àr ºÁQPÉÆAqÀÄ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ  ¢£ÁAPÀ 30-03-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀgÀ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ «zÀÄåvï ±Ámïð ¸ÀPÀÆåðmï DV eÉÆÃ¥ÀrUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°èzÀÝ UÁå¸ï ¹°AqÀgïUÉ ¸ÀºÁ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ ªÀÄ®èªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀìªÀÄä EªÀgÀ eÉÆÃ¥ÀrUÀ½UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ 1) ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀgÀ ±ÉqïUÀ¼À°èzÀÝ 05 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ, £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 30,000/-, §mÉÖ-§gÉ, PÁ¼ÀÄ-PÀr, ªÀÄ£É §¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 1,50,000/- gÀÆ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ï DVzÀÄÝ, 2) ªÀÄ®èªÀÄä EªÀgÀ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°è 02 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ, CQÌ, eÉÆüÁ, §mÉÖ-§gÉ, ªÀģɧ¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ, £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 25,000/- MlÄÖ 80,000/-gÀÆ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ï DVzÉ. 3) §¸ÀìªÀÄä UÀAqÀ £ÁUÀ¥Àà EªÀgÀ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°è £ÀUÀzÀÄ ºÀt 36,000/-gÀÆ, n.«, §mÉÖ-§gÉ, PÁ¼ÀÄ-PÀr, ªÀģɧ¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 65,000/- ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ï DVzÀÄÝ MlÄÖ ªÀÄÆgÀÄ eÉÆÃ¥Àr ªÀÄvÀÄÛ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ MlÄÖ 2,95,000/- gÀÆ zÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ï DVzÀÄÝ, fêÀºÁ¤ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁætºÁ¤ DVgÀĪÀ¢®è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. J¥sï.J £ÀA. 04/2015 PÀ®A DPÀ¹äPÀ «zÀÄåvï C¥sÀWÁvÀ CrAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ 30-03-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11..00 ಗಂಟೆಗೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಭೀಮರಾಯ ತಂದೆ ರಂಗಣ್ಣ ವಯಸ್ಸು 42 ವರ್ಷ ಜಾತಿ  ಮರಾಠ ಉ: ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ : ಬಾಗಲವಾಡ ತಾ:ಮಾನವಿ FvÀನು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಬಾಗಲವಾಡ ಸಿಮಾದಲ್ಲಿ  ಬರುವ 78 ನೇ ತುಂಗಭದ್ರ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗವಿಕಲ ಅಪರಿಚಿತ ಗಂಡು ಶವ ಅಂದಾಜ 25-30 ವಯಸ್ಸಿನದು ಬೋರಲಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಬಂದು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸಾರಂಶವೇನಂದರೆ, ಸದರಿ ಅಪರಿಚಿತ ಗಂಡಸ್ಸು (ಅಂಗವಿಕಲ) ಶವದ ಅಂದಾಜ ವಯಸ್ಸು 25-30 ಇದ್ದು ಈತನು ತುಂಗಭದ್ರ ಮುಖ್ಯ ಕೇನಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಹೋಗಿ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದಿರಬಹುದು  ಅಥವಾ ತುಂಗಭದ್ರ ಮುಖ್ಯೆ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಆತ್ಮ ಹತ್ಯ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, ಮೃತನ ಮೈಮೇಲೆ  ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಕಲರ್ ಡ್ರಾಯರ್ , ಒಂದು ಬಿಳಿಕಲರ್ ಫುಲ್ ಶರ್ಟ, ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿ  ತಾಮ್ರ ಬಣ್ಣದ ಖಡ್ಗ ಹಾಗೂ ಕೈ & ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಶಿವುದಾರ ಹಾಕಿದ್ದು, ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಗುರ್ತು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ,ಕಾರಣ ತಾವು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪರಶೀಲಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಇರುತ್ತದೆ .ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ  ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಹೇಳಿಕೆ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಕವಿತಾಳ ಠಾಣಾ ಯು.ಡಿ ಆರ್  ಸಂಖ್ಯೆ 06/2015 ಕಲಂ: 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-        
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.03.2015 gÀAzÀÄ            44 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  8200/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.