Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

24 Sep 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ: 23-09-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ eÁVÃgÀ eÁqÀ®¢¤ß ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è£À ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 20/04-F d«Ää£À°è, 1) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ: zÉÆqÀØ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ, £ÁAiÀÄPÀ, 2) zÉÆqÀØ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà, 3) ¸ÀtÚ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà, 4) ²æà vÀAzÉ: gÀAUÀtÚ, J®ègÀÆ eÁw £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á; eÁVÃgÀeÁqÀ®¢¤ß. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀĪÁV d«Ää£À°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß QwÛ ºÁQzÀÝgÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀAUÀtÚ vÀAzÉ: ªÀiÁgÉ¥Àà, 34ªÀµÀð, eÁw: J¹ì, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: eÁVÃgÀeÁ®qÀ¢¤ß. FvÀÀ£ÀÄ DgÉÆævÀjUÉ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß KPÉ QwÛ ºÁQ¢Ýj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ. DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, CªÁZÀåªÁV ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EvÁå¢AiÀiÁV EzÀÝ PÀA¥ÀÆålgï£À°è mÉÊ¥ï ªÀiÁr¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:265/2013 PÀ®A- 447,504,323,506, ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ದಿನಾಂಕ 23.09.2013 ರಾತ್ರಿ 10.00 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1) PÉÆ®«Ä ¯Á®¥Àà vÀAzÉ PÉÆ®«Ä vÁAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÁdgÁ¼À2) ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ PÉÆ®«Ä ¯Á®¥Àà ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÁdgÁ¼À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಸಾಲದ ಹಣ ಕಟ್ಟುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು, ಕೈಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಜೀವದ ಭಯ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 118/2013 PÀ®A: 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                ದಿನಾಂಕ 24/09/13 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 0630 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸುಧಾಕರ ರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ವೆಂಕಯ್ಯ ಕಂದಿಪಾಟಿ, 45 ವರ್ಷ, ಕಮ್ಮಾ ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ಪೋತ್ನಾಳ EªÀgÀÄ ಹಿರೆಕೊಟ್ನೆಕಲ್ ಪಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಡಿ. ಕ್ಯಾಂಪ್ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಆಫೀಸಿನ ಮುಂದೆ ಹೊರಟಾಗ ಸಿಂಧನೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯಾನ್ ನ್ನು ಅದರ ಚಾಲಕನಾದ ಮೋನಪ್ಪ .ಹೆಚ್.ಸಿ. ರವರು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನೆಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವರೇ ನಿರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಆಫೀಸಿನ ಗೇಟಿನ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮಾನಸದಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಹಿಂದೆಲೆಗೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಸಣ್ಣ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಕಾರಣ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 194/2013 ಕಲಂ 279, 337, ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
   

          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:24.09.2013 gÀAzÀÄ 126 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 18,700/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.