Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

30 Dec 2018

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:
ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ.
¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¨sÁUÀå²æà UÀAqÀ gÁªÀÄPÀȵÀÚ UÉÆr£Á¼À 24 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, UÀÈ»t ¸Á: PÀtÆÚgÀÄ,  vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ J-1 gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ ªÉAPÉÆç £ÁAiÀÄPÀ FvÀ£À eÉÆvÉUÉ 2013 gÀ°è DVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À£ÀÄß DgÀÄ-K¼ÀÄ wAUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃr PÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ 10 vÉÆ¯É §AUÁgÀ  5 ®PÀë ºÀt vÀgÀĪÀAvÉ MvÁ۬Ĺ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊ, PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr,  PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÀÄÝ  ¢£ÁAPÀ 15-12-18 gÀAzÀÄ gÁwæ 1000 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 28-12-18 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1000 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ  ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À£ÀÄß  CPÀæªÀÄ §AzsÀ£ÀzÀ°èlÄÖ  DgÉÆæ 1 ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 5d£À DgÉÆævÀgÀÄ  CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤Ãr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ UÀtQÃPÀÈvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 288/18 PÀ®A 498(J),323,324,342,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3, 4 r.¦. PÁAiÉÄÝ-1961. zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.