Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

29 Feb 2016

Reported Crimes


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                     ¢£ÁAPÀ  29/2/16 gÀAzÀÄ 0015 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÀĦàUÀÄqÀØzÀ°è ªÀÄÈvÀ AiÀÄAPÉÆç vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà £ÁUÀgÁ¼À 46 ªÀµÀð eÁw G¥ÁàgÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:PÀĦàUÀÄqÀØ vÁ: °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀA©UÉ vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÁ¥Á¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ  vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-36nJ-1528 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß  PÀĦàUÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è Hj£ÉƼÀUÉ ºÉÆgÀ¼ÀĪÀ ¥ÀÆ®zÀ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ AiÀÄAPÉÆç¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV JgÀqÀÄ ¨sÀÄdUÀ¼À J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ, Q«-ªÀÄÆUÀÄ ¨Á¬Ä AiÀÄ°è gÀPÀÛ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ, DgÉÆæ mÁæöåPÀÖgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.49/16 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ & 187 L.JªÀÄ.«. PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                      ¢£ÁAPÀ 29/2/2016 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmɬÄAzÀ 1745  UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ UÀ®UÀ UÁæªÀÄzÀ°è PÀqÀªÀÄ®gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà 38 ªÀµÀð ¸Á: PÀgÀrUÀÄqÀØ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï  PÉ.J.36 EJ¥sï  £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà 35 ªÀµÀð eÁw PÀ¨ÉâÃgï G;PÀÆ° ¸Á;PÀgÀrUÀÄqÀØ FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ UÀ®UÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ PÀgÀrUÀÄqÀØ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛzÁÝUÀ  ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÝjAzÀ ¹ÌqÁØV PɼÀUÀqÉ ©zÀÄÝ ²ªÀ¥Àà£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, DgÉÆæ  ±ÀgÀt¥Àà£À£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzsÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ PÉÆlÖ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.31/16 PÀ®A.279.304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
              :  ದಿನಾಂಕ 28/02/2016 ರಂದು ಸಾಯಾಂಕಾಲ  07-20 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು  ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಕಲಬುರ್ಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಯರಡೋಣಾ ಕ್ರಾಸ್ ಸಮೀಪ ಕಾರ್ ನಂ.ಕೆ.-36/ಎಮ್-9079 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು  ಅತೀವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಎದುರುಗಡೆ  ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಮೊ.ಸೈಕಲ್ ನಂ.ಕೆ.-36/ಎಜಿ-4934 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಸವಾರನಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಇತನಿಗೆ ಹಣೆಗೆ ಮೂಗಿಗೆ,ಎಡಗಾಲ ಮೊಣಕಾಲ ಮೇಲೆ ತೆರಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿ ಬಲಗೈ ತೋಳಿನಿಂದ ಮೋಣ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಎಲಬು ಮುರಿದು ಬಲಗಾಲ ತೊಡೆ ಲಬು ಮುರಿದು ಬಲಗಾಲ ಮೊಣಕಾಲಿ ಚಿಪ್ಪು ಕಟ್ಟಾಗಿದ್ದು,ಮೊಣಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯಾವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ಕಾರ್ ಚಾಲಕನು ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಾರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ,.  ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾಧಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:48/16 PÀ®A. 279,338 L.¦.¹ & 187 ಐಎಮವಿ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
¦.¹.Dgï. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ¢£ÁAPÀ 28/2/2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0430 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ: ¥ÀæPÁ±À §AqÁjAiÀĪÀgÀÄ 26ªÀµÀð eÁw ªÀiÁ¢UÀ  G: eÉ.¹.© D¥ÀgÉÃlgï ¸Á: ªÀÄ®èzÉêÀgÀUÀÄqÀØ ºÁUÀÄ DvÀ£À UɼÉAiÀÄ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36 EJ-1358 §eÁeï ¥ÁènãÁ UÁrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ªÀįÉèÃzÉêÀgÀUÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ ZÀZÀð ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è 1)©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ UÁ° £ÁAiÀÄPÀ 2)§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ UÁ°, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ E§âgÀÆ ¸Á; ªÀÄ®èzÉêÀgÀ UÀÄqÀØ £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ£À ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ CqÀتÁV ¤AvÀÄ J¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É J°èUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛj ¤ÃªÀÅ JvÀÄÛ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä §A¢zÀÄÝ ¤ªÀÄä£ÀÄß ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, ¦ügÁå¢ UɼÉAiÀÄ£À£ÀÄß ºÀUÀ΢AzÀ ¯ÉÊn£À PÀA§PÉÌ PÀnÖºÁQ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ ¤AzsÀ£É ªÀiÁr ¨ÉÊzÀÄÝ, ¦ügÁå¢AiÀÄ UɼÉAiÀĤUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÀnÖUɬÄAzÀ ¨É£Àß»AzÀÄUÀqÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.58/16PÀ®A 341, 504,323,324,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A. 7(1)(r) ¦¹Dgï PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
PÀ£Àß PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ 25/2/16 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÉêÀtAiÀÄå vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀAiÀÄå 66 ªÀµÀð eÁw dAUÀªÀiï , ¤ªÀÈvÀÛ £ËPÀgÀ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 1-11-37/73 PÉ.ºÉZï.©. PÁ¯ÉÆä ¯ÉÊ£À¸Éì ±Á¯É ºÀwÛgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ PÀĵÀÖVUÉ ºÉÆÃV ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 28/2/16 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ªÁ¥Á¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ ¯ÁV vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°£À ¥ÀvÀÛ ºÁPÀĪÀ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 5 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¸ÀÄwÛ£À GAUÀÄgÀ CA.Q.gÀÆ.12,500/- 5 UÁæA §AUÁgÀzÀ 2 eÉÆvÉ Q« N¯ÉUÀ¼ÀÄ CA.Q. gÀÆ. 12,500/- 150 UÁæªÀÄ ¨É½îAiÀÄ ( PÀÄAPÀĪÀÄ ¨sÀgÀtÂ, DgÀw ªÀÄvÀÄÛ vÁlÄ) ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ CA.Q. gÀÆ. 6,000/- ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 40,000/ »ÃUÉ MlÄÖ 71,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/16 PÀ®A 454, 457, 380 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-      
         gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.02.2016 gÀAzÀÄ 121 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 20,400/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.