Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

24 Jul 2014

Reported Crimes

                                  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

             ªÀÄ°è£À gÁªÀÄQæõÀÚ vÀAzÉ ªÀÄ°è£À ¸ÀÆAiÀÄðgÁªï ªÀ: 45, eÁ: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ  vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÀÄ°è£À ²æÃgÁªÀÄÄ®Ä vÀAzÉ ªÀÄ°è£À ¸ÀÆAiÀÄðgÁªï  ªÀ: 52, eÁ: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ             vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÀ vÀªÀÄä¤zÀÄÝ PÉ. ºÀAa£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 33/2 gÀ°è ºÉÆ®zÀ ¨sÁUÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ F ºÉÆ®ªÀÅ £À£Àß ¥Á°£ÀzÀÄ CAvÁ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà JAzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÀAVAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ©. ªÀÄÄgÀ½QæõÀÚ¤UÉ §®Q«UÉ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ PÀaÑ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ,  UÀÄ£Éß £ÀA:106/2014 PÀ®A: 341. 323, 324, 504. 506 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ಮೃತ ®PÀëöäuïÚ vÀAzÉ ¸ÉêÁå£ÁAiÀiïÌ gÁoÉÆÃqï ªÀ-50 ªÀµÀð eÁ-®ªÀiÁt G-MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸Á-ªÀÄÄgÁA¥ÀÆgÀ vÁAqÁ, vÁ-ªÀiÁ£À«  FvÀ£ÀÄ ಪಿರ್ಯಾದಿ ¤Ã®ªÀÄä UÀAqÀ ®PÀëöäuïÚ gÁoÉÆÃqï ªÀ-45 ªÀµÀð eÁ-®ªÀiÁt G-ºÉÆ®ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á-ªÀÄÄgÁA¥ÀÆgÀ vÁAqÁ, vÁ-ªÀiÁ£À« FPÉAiÀÄ ಗಂಡನಿದ್ದು, ಮೃತನು ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿ ಬೀಜದ ನಾಟಿಯ ಸಲುವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಾಲದ ಬಾದೆಯಿಂದ ನಿನ್ನೆ ದಿ: 22/07/14 ರಂದು ಸಂಜೆ 5-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆಗೊಂಡು ತನ್ನ ವಾಸದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆಯುವ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಔಷಧವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಅಸ್ವಶ್ಥಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆತನನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಮಾನವಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಒಪೇಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ 8-30 ಗಂಟೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ದಿ:  23/07/14 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 00-15 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 22/2014 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.   
     ªÀÄPÀÄÛªÀĸÁ§¤UÉ DvÀ£À vÀAzÉ vÁ¬ÄUÀ¼ÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ±Á¯É NzÀ°®è 10 £Éà vÀgÀUÀw N¢ ©lÄÖ PÀĪÀÄw ¤£ÉƧâ£É £ÀªÀÄUÉ ªÀÄUÀ¤¢ÝÃ, £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgɯÁègÀÆ ¸ÀjAiÀiÁV NzÀÄvÁÛgÉ. ¤Ã£ÀÄ N¢zÀgÉ £ÀªÀÄUÉ ZÀ£ÁßV EgÀÄwÛvÀÄÛ CAvÁ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀÝPÉÌ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-07-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¸À¹ ªÀÄrUÉ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀ¢ ºÉÆqÉzÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ   10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü £À£ÀÄ߸Á¨ï vÀAzÉ ªÀÄPÀÄÛªÀiï ¸Á¨ï §Æ¢ªÁ¼À 55 ªÀµï MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: VÃvÀPÁåA¥ï  FvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀÝ£ÀÄß ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀ¢ ¸Éë¹ aÃQÃvÉìUÁV ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁqÀĪÀµÀÖgÀ°è 11-30 J.JA PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.   CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï. £ÀA: 29/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ªÀgÀzÀQëuÉ PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        ಫಿರ್ಯಾದಿ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà, 28 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¤qÀUÉÆüÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀನ ತಂಗಿಯಾದ ಬಸಮ್ಮ @ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈಕೆಗೆ ಆರೋಪಿತನಾದ ದೇವರಾಜ ಈತನಿಗೆ ಈಗ್ಗೆ 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರು ಬಸಮ್ಮ @ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇವರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯಾಗಿ 20 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಹಣ ಹಗೂ 2 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದು ಆದರೆ 15 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಒಂದುವರೆ ತೊಲೆ ಬಂಗಾರದ ಸರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಬಸಮ್ಮ @ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈಕೆಗೆ 1]zÉêÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ºÀgÉPÀ£ÀÆgÀÄ, £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: zÉë¥ÀÄgÀvÁ:ªÀiÁ£À«2]±ÀgÀt¥ÀàvÀAzɸÀUÀgÀ¥ÀàºÀgÉPÀ£ÀÆgÀÄ,£ÁAiÀÄPÀ¸Á:zÉë¥ÀÄgÀvÁ:ªÀiÁ£À«3] UËgÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà ºÀgÉPÀ£ÀÆgÀÄ, £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: zÉë¥ÀÄgÀ vÁ: ªÀiÁ£À«4]ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà@ZËqÀAiÀÄåvÀAzɱÀgÀt¥ÀàºÀgÉPÀ£ÀÆgÀÄ,£ÁAiÀÄPÀ¸Á:zÉë¥ÀÄgÀvÁ:ªÀiÁ£À«5] CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ºÀgÉPÀ£ÀÆgÀÄ, £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: zÉë¥ÀÄgÀ vÁ: ªÀiÁ£À«6] dAiÀĪÀÄä vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ºÀgÉPÀ£ÀÆgÀÄ, £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: zÉë¥ÀÄgÀ vÁ: ªÀiÁ£À« EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟೀರಿ ಅಂತಾ ವಿನಾಕಾರಣ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದು ವರದಕ್ಷಿಣೆಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ತರುವಂತೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಆಕೆಯ ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಬಸಮ್ಮ @ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಮನೆಯವರು ಆಕೆಯ ಗಂಡನಿಗೆ ಇನ್ನೂ 20 ಸಾವಿರ ರೂ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಆರೋಪಿತರು ಬಸಮ್ಮ @ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈಕೆಗೆ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ 20 ಸಾವಿರ ರೂಒಪಾಯಿ ತಂದೀದಿ ಇನ್ನೂ 30 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ತರುವಂತೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದು ಈಗ್ಗೆ 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಹುಲಿಗಿ ಜಾತ್ರೆಗಿಂತ ಮೊದಲು ಪುನಃ ಆಕೆಯನ್ನು ಆಕೆಯ ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ತವರು ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಪುನಃ ಆಜಕೆಯ ಗಂಡನಿಗೆ ಇನ್ನೂ 15 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಬಸಮ್ಮ @ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈಕೆಯು ಈಗ 6 ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿ ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಕೇಳಿದಷ್ಟು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ  ಹೆಚ್ಚಿನ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಣ ತರುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ  23/07/14 ರಂದು ಬೆಳಿಗಿನ ಜಾವ 0400 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸಮ್ಮ @ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈಕೆಗೆ  ಹೊಡೆ ಮಾಡಿ ಕೊರಳಿಗೆ ಸೀರೆಯಿಂದ ಉರುಲು ಹಾಕಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಆರೋಪಿತರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 202/14 ಕಲಂ 498 (ಎ),304(ಬಿ),302, ಸಹಿತ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಮತ್ತು 3 & 4 ಡಿ.ಪಿ. ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡೆನು.
 J¸ï,¹ /J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        ದಿನಾಂಕ: 23-07-2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 4-00 ಗಂಟೆಯ ವೇಳೆಗೆ ರಾಯಚೂರ ನಗರದ ಈರನಗೌಡ ಕಾಲೋನಿಯ ಬುಡ್ಡಿಬಾಬಾ ದರ್ಗಾದ ಹತ್ತಿರ ಫಿರ್ಯಾದಿ ವಿರೇಶನಾಯಕ ಹಾಗು ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರಾದ 2] ರಾಜುನಾಯಕ, 3] ಹನಮಂತನಾಯಕ  ಇವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ  ಆರೋಪಿತರಾದ, 1] ಕೆ.ಮಲ್ಲೇಶ ತಂದೆ ಮಾರೆಪ್ಪ , 50ವರ್ಷ, 2] ರಾಕೇಶ ತಂದೆ ಕೆ. ಮಲ್ಲೇಶ 21ವರ್ಷ, 3] ರಮೇಶ ತಂದೆ ಕೆ. ಮಲ್ಲೇಶ 19 ವರ್ಷ, ಎಲ್ಲರೂ ಜಾ:ಕುರಬರ, ಬೇಲ್ದಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ:ಮಡ್ಡಿಪೇಟೆ ರಾಯಚೂರ ಇವರುಗಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ಸೈಕಲ್ ಮೋಟರ್ ಗೀಚಿದಾಗ ಯಾಕೆ ಗೀಚಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೈದಾಡಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಂಟೆ ತೆಗೆದಾಗ ಹಿರಿಯರು ಸದರಿ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು, ಅದೇ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ¢£ÁAPÀ: 23.07.2014 gÀAzÀÄ ಬಂದು ಬ್ಯಾಡರ ಸೂಳೆಮಕ್ಕಳೆ ನಿಮ್ಮದು ಬಹಳ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾ ಜಾತಿ ಎತ್ತಿ ಅವಾಚ್ಯ ಬೈದು, ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಕೈಗಳಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಗು ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಇವರ ಸಂಬಂದಿಕರಿಗೆ ಹೊಡೆದು ತಲೆಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ಒಳಪೆಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಮಾರ್ಕೆಟಯಾರ್ಡ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 88/2014 ಕಲಂ: 323, 504.506  ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ & 3(1)(10) ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ. ಆಕ್ಟ್ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
ªÀÄgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                      ಶ್ರೀ ಯಮನಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸ್ಸಪ್ಪ ಗುಡಿಹಾಳ 30 ವರ್ಷ,ಜಾ:-ಕುರುಬರು, ಉ:ಒಕ್ಕಲುತನ. ಸಾ:-ಗೌಡನಬಾವಿ ತಾ;-ಸಿಂಧನೂರು FvÀ¤UÉ  ಮತ್ತು 1).ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಾಗಪ್ಪ ನವಲಿ 30 ವರ್ಷ,¸Á: UËqÀ£À¨Á« ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀjUÉ                                         ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ. ಇದರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು, ನಾನು ದಿನಾಂಕ;-23/07/2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಹಿರ್ಧಶೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಾಸ ರಾಮನಗೌಡ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಕೊಂಚಿ ಹಳ್ಳದ ಸಮೀಪ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಆರೋಪಿತರಾದ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಾಗಪ್ಪ, ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ, ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಈ ಮೂವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿ, ಮಚ್ಚು, ರಾಡು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದವರೇ ನನಗೆ ‘’ಲೇ ಯಮನ್ಯಾ ಸೂಳೇ ಮಗನೆ ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿ ನಿನಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಿವಿ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿವುದಿಲ್ಲಾ ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ’’ ಅಂತಾ ಚೀರಾಡುತ್ತ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು,ಆಗ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಾಗಪ್ಪ ನವಲಿ ಈತನು ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಬಲಗಾಲು ಮೊಣಕಾಲು ಕೆಳಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಮುರಿದಿದ್ದು,ಅಲ್ಲದೆ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ಈತನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ಬಲಗಾಲು ಮೊಣಕಾಲು ಕೆಳಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಮುರಿದಿದ್ದು, ಆಗ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಈತನು ರಾಡಿನಿಂದ ಎಡಗೈ ರಟ್ಟೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ನಂತರ ಇವರು ಹೋಗುವಾಗ ‘’ಲೇ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ಇವತ್ತು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವ ತೆಗೆಯುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲದೆ ಆರೋಪಿ ಯಂಕಣ್ಣ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ದಿದ್ದಿಗಿ ಈತನು ಆರೋಪಿತರಿಗೆ ಪ್ರಛೋದನೆ ನೀಡಿ ಜಗಳವಾಗಲು ಕಾರಣನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ಠಾಣಾ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 141/2014.ಕಲಂ,504,326,307,506,109 ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 24.07.2014 gÀAzÀÄ    34 ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr    9,700/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.