Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

24 Jul 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

§¸ÀìªÀÄä UÀAqÀ ¤AUÀ¥Àà UÉÆâ 30 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀÄ ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: PÉƪÀįÁ¥ÀÆgÀ FPÉUÉ FUÉÎ 10 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ CA¥ÀtÚ UÉÆâ 32 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: PÀAzÀUÀ®è FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, £ÀAvÉ «£ÁPÀgÀt ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉƼÀÄî«¢®è CAvÁ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¨É¸ÀvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉƪÀÄ®¥ÀÆgÀPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 22.07.2013 gÀAzÀÄ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ¤AUÀ¥Àà£ÀÄ PÉƪÀÄ®¥ÀÆgÀPÉÌ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt DPÉUÉ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀÅ¢®è ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ DPÉUÉ K£À¯Éà ¨sÉÆøÉÆÃr ¸ÀƼÉà JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ MzÀÄÝ. ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 64/2013 PÀ®A. 498(J),323,504 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦üAiÀiÁð¢ zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ UÁå£À¥Àà zÉêÀgÀªÀÄ£É ªÀAiÀÄ: 32 PÀÄgÀħgÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ£À s¸Á: ªÉÄÃUÀ¼À ¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£É PÀlÄÖªÀ ¸À®ÄªÁV vÀ£Àß ªÀĸÁj d«Ää£À°ègÀĪÀ MAzÀÄ ¨Éë£À VqÀ ºÁUÀÆ §¤ß VqÀªÀ£ÀÄß MlÄÖ 4000/- gÀÄ: UÀ½UÉ ªÀiÁjPÉÆArzÀÝ£ÀÄ.¢£ÁAPÀ: 23.07.2013 gÀAzÀÄ VqÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁjzÀ zÀÄqÀØ£ÀÄß PÉÆqÀÄ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ UÁå£À¥Àà£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ PÉýzÀÄÝ,¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAzÉUÉ ¤ÃªÀÅ ªÀiÁjzÀ 4 VqÀ gÀÆ: 20,000/- UÀ¼À ¥ÉÊQ £À£ÀUÉ 10,000/- gÀÆ; UÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀÄ CAzÀgÉ £Á£ÀÄ ¤ªÀÄUÉ JgÀqÀÄ VqÀ ªÀiÁjzÀ zÀÄqÀÄØ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ D¬ÄvÀÄ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄA¢UÉ PÀgɸÀÄvÉÛÃ£É UÀÄr ºÀwÛgÀ ¨Á CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ £Á£ÀÄ ¨É®UÉÎ 10.03 UÀAmÉUÉ UÁå£À¥Àà£À UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀAoÉ¥Àà vÀAzÉ UÁå£À¥Àà zÉêÀgÀªÀÄ£É ªÀaiÀÄ: 30 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: ªÉÄÃUÀ¼À ¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ïgÀªÀgÀÄ PÀÆr §AzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 63/2013 PÀ®A.143,147,148,323,324,504,¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

FUÉÎ 15 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀAoÉ¥Àà vÀAzÉ UÁå£À¥Àà zÉêÀgÀªÀÄ£É ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÉÄÃUÀ¼À ¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï FvÀ£À ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«UÉ EgÀĪÀ JgÀqÀÄ VqÀUÀ¼À£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà£ÀÄ PÀrzÀÄ ªÀiÁjzÀÝjAzÀ EzÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ:23.07.2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀAzÉ UÁå£À¥Àà PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÁå£À¥Àà£À UÀÄrAiÀÄ ªÀÄĪÀÄzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà¤UÉ VqÀ ¤Ã£ÀÄ PÀrzÀÄ 4000/- gÀÆ UÀ½UÉ ªÀiÁjPÉÆArzÀÝ ºÀtzÀ°è CzsÀð ºÀt £ÀªÀÄUÉ PÉÆqÀÄ JA¢zÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢UÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà£ÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ C°èAiÉÄà EzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ C°èAiÉÄà EzÀÝ zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ UÁå£À¥Àà zÉêÀgÀªÀÄ£É ªÀAiÀÄ: 32 PÀÄgÀħgÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ£À ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: ªÉÄÃUÀ¼À ¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀªÀgÀÄ ¸ÀºÁ §AzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 62/2013 PÀ®A.143,147,148,323,324,504,¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_

¢£ÁAPÀ: 22.07.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢
²ªÀªÀÄÆwð vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà lUÀgÀ ¸Á: ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ PÉÆ£ÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ L±ÀéAiÀÄð 5 wAUÀ¼ÀÄ ªÀÄUÀÄ«£ÉÆA¢UÉ vÀ£Àß dAw ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 23.07.2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ C¼ÀĪÀ ±À§ÝPÉý JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄUÀ¼À PÁ°£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ºÀļÀ PÀAqÀ ºÁUÉ CVvÀÄÛ £ÀAvÀgÀ ¢Ã¥À ºÀaÑ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀÄ ºÁªÀÅ E¢ÝvÀÄÛ PÉÆqÀ¯Éà CzÀ£ÀÄß ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ºÁªÀÅ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆìÄvÀÄ PÀvÀÛ®°è PÁt°®è. ªÀÄUÀ¼À JqÀUÁ°£À ºÀwÛgÀ ºÁªÀÅ PÀrzÀ PÀ¯É EzÀÄÝ PÉÆqÀ¯Éà E¯Áeï PÀÄjvÀÄ C¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀµÀÖgÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 12/2013 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:24.07.2013 gÀAzÀÄ 115 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 18,900/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.