Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

27 Jan 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:
¢£ÁAPÀ: 26/01/2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 04.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉ.J-36/ JªÀiï-5753 D¯ÉÆÖà PÁgï ZÁ®PÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÁnÃ¯ï ªÀ: 30 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ²ªÀAV ªÀÄvÀÄÛ PÉJ-36/Dgï-102 »gÉÆúÉÆAqÁ ¥Áå¸À£ï ¥Àè¸ï ZÁ®PÀ EªÀiÁ£ÀĪɯï vÀAzÉ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ ºÉƸÀªÀĤ ªÀ: 29 eÁ: Qæ²ÑAiÀÄ£ï ¸Á: ºÀÄt¸ÀV EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À¯ÁUÀzÉà ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÄÃ¯É w½¹zÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ gÀ¨sÀ¸ÀPÉÌ PÁgï£À ¨ÉÊ£Àmï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV ©¢ÝzÀÝjAzÀ ºÀuÉUÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV C®èzÉ C®è°è ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ²æà ªÀÄ®è£ÀUËqÀ vÀAzÉ vÀªÀÄätÚUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÁnÃ¯ï ªÀ: 35 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¸ÀÄAPÉñÀégÀºÁ¼À gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 06/2012 PÀ®A: 279 337 338 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.. .
¢£ÁAPÀ 26-01-2012 gÀAzÀÄ 5-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ï ºÀwÛgÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, 40 ªÀµÀð, qÀPÀÌ®ªÀgÀÄ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: 26 £Éà ªÁqÀð ¹gÀÄUÀÄ¥Àà f¯Áè: §¼Áîj FvÀ£ÀÄ FgÀtÚ vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-34-qÀ§Æèöå-8073 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¹gÀÄUÀÄ¥Àà¢AzÀ ¹AzsÀ£ÀÆjUÉ ºÉÆgÀnzÀÄÝ FgÀtÚ£ÀÄ ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ï ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CzÉà ªÉÃUÀzÀ°è §®UÀqÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï wgÀÄV¹PÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ ªÀĺÀäzï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. PÉJ-25-©-5505 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä M§âjUÉƧâgÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀÝ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ FgÀtÚ E§âgÀÆ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ FgÀtÚ£À JqÀUÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä ªÉÄÃ¯É ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ, §®UÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ, ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, JqÀUÀqÉ JzÉUÉ M¼À ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 25/2012 PÀ®A. 279,337 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀ£À zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ 26-01-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 05-00 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄZÀѼÀ PÁåA¦£À gÀvÀ£ï gÉÊ¸ï «Ä¯ï ºÀwÛgÀ ªÀi˯Á¸Á¨ï vÀAzÉ ZÀAzÁ¸Á¨ï 32 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, ZÁ®PÀ, ¸Á: §°ZÀPÀæ vÁ: AiÀiÁzÀVÃgï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ J.¹ £ÀA PÉJ 25. ¹ 1846 £ÉÃzÀÝgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è UÀAUÀªÀÄä ²ªÀPÀĪÀiÁgï ªÀÄAdÆ£ÁxÀ dUÀzÉêÀ EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ G¼ÁîUÀrØ ¯ÉÆÃqï EzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄ vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ AiÀÄzÀVÃgï vÁ®ÆQ£À §½ZÀPÀæ UÁæªÀÄ¢AzÀ ºÀħâ½î PÀqÉ ºÉÆÃgÀmÁUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ PÀqɬÄAzÀ C¥ÀjavÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀµÀvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ mÁmÁ ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀi˯Á¸Á¨ï FvÀ¤UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥À UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ UÀAUÀªÀÄä ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ªÀi˯Á¸Á¨ï FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ . £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. UÀÄ£Éß £ÀA: 16/2012 PÀ®A. 279 , 337,338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« PÁ¬ÄzÉ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ:- 12-01-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉUÉ ²æà PÉ.ºÉÆ£ÀߥÀà vÀAzÉ: gÀAUÀAiÀÄå, 40ªÀµÀð, eÁw: ZÀ®ÄªÁ¢ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UËgÀA¥ÉÃmï zÉêÀzÀÄUÀÀð gÀªÀgÀ¸ÉÆøÉAiÀiÁzÀ gÉÃtÄPÀªÀÄä UÀAqÀ: ¢.ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ eÁw: ZÀ®ÄªÁ¢, ¸Á: PÉ.E.©.PÁ¯ÉÆä »AzÀÄUÀqÉ zÉêÀzÀÄUÀÀð FPÉAiÀÄÄ, vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ ¥ÀA¥ï¸ËÖªï¤AzÀ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¥ÀA¥ï¸ËÖªï MAªÉÄäÃ¯É ¸ÉÆáÃlUÉÆArzÀÝjAzÀ, CPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ, CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä PÀĽwzÀÝ gÉÃtÄPÀªÀÄä FPÉAiÀÄ §mÉÖUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ JgÀqÀÆ PÁ®ÄUÀ½UÉ, PÉÊUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĪÀiÁðAUÀPÉÌ, ¨É¤ßUÉ ¸ÀÄnÖzÀÝjAzÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ zÉêÀzÀÄUÀÀðzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ, f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ gÁAiÀÄZÀÆj£À ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV E¯Áf¤AzÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26-01-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 12-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 03/2012 PÀ®A 174 ¹ Dgï ¦ ¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ 26-01-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ K¸À¥Àà 32 ªÀµÀð, eÁ-ªÀiÁ¢UÀ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:«ÄqÀUÀ®¢¤ß FvÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CzÉ UÁæªÀÄzÀ ¯Ádgï vÀAzÉ ±ÁåªÀĪɯï FvÀvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ CzÉ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. J.¦-22-J.J¥sï-4575 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ ©üêÀÄtÚ £ÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ - gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀªÁgÀªÀÄä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ¸Á° §ÄqÀØ¥Àà ¸Á/C®ÆÌgÀÄ EªÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J-36-AiÀÄÄ-2465 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÀPÀÌ gÉrØUËqÀ EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ lPÀÌgïPÉÆnÖzÀÝjAzÀ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ©üêÀÄtÚ¤UÉ §®UÉÊ ¨sÀÆdzÀ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, §®UÁ®Ä ªÉÆÃtPÁ½UÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. gÀ«PÀĪÀiÁgÀ¤UÉ §®UÁ® vÉÆqÉ ªÀÄÄj¢ÝzÀÄÝ, JqÀUÉÊ ªÉÆtPÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ JqÀUÉÊ GAUÀÄgÀ ¨ÉgÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¯Ádgï EªÀ£À §®UÉÊ ¨sÀÄdPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁV, §®UÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ M¼À¥ÉmÁÖV §®UÁ® ¥ÁzÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÁUÉñÀ EªÀ£À §® ¨sÀÄdzÀ PɼÀUÉ ªÀÄÆPÀ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ºÁUÀÆ JqÀUÁ®Ä »A§qÀ PÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁV vÀ¯ÉUÉ §®ªÁzÀ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JgÀqÀÆ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼ÀÄ dRA UÉÆArgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ©üêÀÄtÚ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 22/2011 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ:-26/01/2012 gÀÀAzÀÄ 12;30 UÀAmÉUÉ dAUÀªÀÄgÀºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ°è ²æÃ.£ÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà PÀPÉÌÃj 55 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;dAUÀªÀÄgÀºÀnÖ vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ À UÀÄr¸À°UÉ CPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQºÀwÛ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¸ÀÄlÄÖ 1]3 aî ºÉʨÉæÃqï eÉÆüÀ C.Q.gÀÆ.2400/-2]10 aî £É®Äè C.Q.gÀÆ.8000/-3]8 aî PÀqÀ¯É C.Q.gÀÆ.20000/-4]CqÀÄUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ & UÀÄr¸À®Ä gÀÆ.10000/-
5]MAzÀÄ PÀ®gï n.« C.Q.gÀÆ.5000/-6]MAzÀÄ ºÉÆ°UÉ AiÀÄAvÀæ & 2 ªÀÄAZÀ,lædj C.Q.gÀÆ.5000/-
7]6 vÉÆ¯É §AUÁgÀ gÀÆ.168000/-8]3vÉÆ¯É ¨É½î gÀÆ.2400/-9]£ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.30000/-10]50 PÉ.f.5 ¥ÁPÉÃmï CQÌ & §mÉÖ§gÉ gÀÆ,90000/-»ÃUÉ MlÄÖ C.Q.gÀÆ.2,51,400/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¨ÉAQAiÀÄ°è ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ C.¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ £ÀA: 01/2012 gÀ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
vÀ£Àß UÀAqÀ ¢£ÁAPÀ 18-05-2009 gÀAzÀÄ CªÀÄgÀªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà ¸Á AiÀÄzÁè¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ¸Áé¢Ã£ÀzÀ°gÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß Rjâ¹zÀÄÝ D ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CAiÀÄå£ÀUËqÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ EvÀ£ÀÄ ¨ÁrUÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è EzÀÝ£ÀÄ ¸ÀzÀj CAiÀÄå£ÀUËqÀ¤UÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß SÁ° ªÀiÁqÀ®Ä w½¹zÀÄÝ DvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß SÁ° ªÀiÁqÀzÉà EgÀĪÀzÀjAzÀ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 26-01-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 06-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀƪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ vÀªÀÄä ªÉAPÀmÉñÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj CAiÀÄå£ÀUËqÀ¤UÉ vÁ£ÀÄ ²ªÀgÁwæUÉ UÀȺÀ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß SÁ° ªÀiÁqÀÄ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ CAiÀÄå£ÀUËqÀ£ÉÆA¢VzÀÝ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀªÁgÉ¥ÀÝ÷à£ÀÄ K¯Éà ¸ÀÆ¼É F ªÀÄ£É AiÀiÁgÀ£ÀÄß PÉý PÀj¢¹¢ÝAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢zÀÄÝ §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄ°£À ¹ÃgÉ ¸ÉÃgÀÄUÀÄ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À§AUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ£ÀÄ DUÀ CAiÀÄå£ÀUËqÀ£ÀÄ F ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼ÀÄ £À£ÀߣÀÄß PÉüÀzÉà F ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀj¢¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ CAzÀªÀ£Éà PÉʬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ DUÀ vÀ£Àß UÀAqÀ §£À¥Àà vÀA ¹zÀÝ¥Àà vÀªÀÄä ªÉAPÀqÉñÀ £ÉÆÃr ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ²æà ªÀÄw ZÀAzÀªÀÄä UÀAqÀ §£ÀߥÀà ªÀAiÀiÁ 38 ªÀµÀð eÁ PÀÄgÀħgÀ ¸Á AiÀÄzÁè¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 08/12 PÀ®A 323,354,504 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zsÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
¢£ÁAPÀ: 22.01.2012 ¸ÀAeÉ 4.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ LzÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ §¸Àì¥Àà vÀAzÉ PÀAoÉÉ¥Àà »gÉà PÀÄgÀħgÀÄ 78 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ §®UÁ®Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹zÀgÀÆ UÀÄtªÁVgÀ°®è ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë£À ¨sÁzÉ ¸ÀºÁ EzÀÄÝ CvÀ¤UÉ SÁ¸ÀV jÃw¬ÄAzÀ vÉÆÃj¹zÀgÀÄ ¸ÀºÁ UÀÄt ªÀÄÄRªÁVgÀ°®è ¢£ÁAPÀ: 22.01.2012 gÀªÀÄzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë£À ¨sÁzÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ®¯ÁgÀzÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ AiÀiÁgÀÄ E®èzÀÄÝ £ÉÆÃr Qæ«Ä£Á±ÀPÀ MOµÀÄ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 26.01.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄævÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ¥ÀvÉæÃ¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 04/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ: 26.01.2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æêÀÄw §¸À°AUÀªÀÄä UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Àà AiÀiÁzÀªÀ,65ªÀµÀð,PÀÆ° PÉ®¸À,¸Á:eÁVÃgÀ ªÉAPÀmÁ¥ÀÆgÀÄ.FPÉAiÀÄÄ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÁªÀÅ Hj¤AzÀ vÀA¢zÀÝ CmÉÆÃzÉÆüÀUÉ PÀÆqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV UÀ§ÆâgÀÄ -ªÀĹzÁ¥ÀÆgÀÄ gÉÆÃr£À UÁ½ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ«£À°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ §£ÀzÀåöå vÀAzÉ §Æ¢§¸ÀAiÀÄå FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J. 36/JPïë 8086 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¸À°AUÀªÀÄä½UÉ lPÀÌgï ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ CzÉ. CAvÁ §¸À°AUÀªÀÄä¼ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 07/2012 PÀ®A: 279,338 L.¦.¹ £ÉzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀt
¢£ÁAPÀ;26-01-2012 gÁwæ¬ÄAzÀ ¢£ÁAPÀ;27-01-2012 gÀ ¨É¼ÀV£À 6-00 UÀAmÉAiÀÄ M¼ÀV£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ gÁWÀªÉÃAzÁæZÁgï EªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£É £ÀA§gÀ mÉÊ¥À-6-88 £ÉÃzÀÝgÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 1) 500 UÁæA £À MAzÀÄ ¨É½îAiÀÄ vÁlÄ C.Q 50,000/- gÀÆ 2) 500 UÁæA vÀÆPÀzÀ MAzÀÄ ¨É½îAiÀÄ vÀA©UÉ C.Q.50,000/- gÀÆ. 3) MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ï vÀÆPÀ 24 UÁæA C.Q.40,000/- gÀÆ 4) MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ £ÀªÀgÀvÀß ºÁgÀ vÀÆPÀ 20 UÁæA C.Q.36,000/- gÀÆ 5) MAzÀÄ eÉÆvÉ ¨É½îAiÀÄ ¸ÀªÉÄ (MlÄÖ 10 UÁæA ) C.Q.300/- 6) MAzÀÄ eÉÆvÉ ¨É½îAiÀÄ PÀÄAPÀĪÀÄ ¨sÀgÀtÂ( MlÄÖ 20 UÁæA) C.Q.600/- gÀÆ,F jÃwAiÀiÁV MlÄÖ 1,76,900/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¨É½î ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ªÀÄÄAvÁV :-²æà QµÀÚ vÀAzÉ £ÁUÀgÁeï ªÀAiÀÄ;21 ªÀµÀð eÁ: ¨ÁæºÀät G: ¥sÉÆÃmÉÆà UÁæ¥sÀgï PÉ®¸À ¸Á: DzÉÆä(J¦) ºÁªÀ; ¥ÀzÁä ¥sÉÆÃmÉÆà ¸ÀÆÖrAiÉÆà 1 £Éà PÁæ¸ï ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 09/2012 PÀ®A.457,380 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ 26-01-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-15 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¹¦L ¸ÁºÉçgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ J.J¸ï.L (J¸ï), ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ fÃ¥À £ÀA. PÉJ-36/f-144 gÀ°è ºÉÆgÀlÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-45 UÀAmÉUÉ GAqÁæ¼ÀzÉÆrØ PÁæ¸ïUÉ vÀ®Ä¦ fÃ¥À£ÀÄß ¥sÁgɸïÖ ¯ÁåAqï£À°è VqÀzÀ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤°è¹, J®ègÀÆ ¸ÉÃj GAqÁæ¼ÀzÉÆrØ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÀÄgÉAiÀiÁV PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AwzÀÄÝ, ªÀÄzsÁåºÀß 1-00 UÀAmÉUÉ DAzsÀæzÀ aAvÀ®PÀÄAmÁ PÀqɬÄAzÀ 3 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À ªÉÄÃ¯É 7 d£À DgÉÆævÀgÀÄ UÉƧâgÀzÀ 6 ¥Áèöå¹ÖPï aîUÀ¼À°è CAzÁdÄ 90 °Ãlgï PÀ®¨ÉgÉPÉ ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹zÁUÀ ¦°è £ÀgÀ¹AºÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, 29 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: £ÀA¢¤(J¦), EªÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ, G½zÀ 6 d£ÀgÀÄ PÀ®¨ÉgÉPÉAiÀÄ ¸ÉÃA¢ vÀÄA©zÀÝ aîUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ 6 ¥Áèöå¹ÖPï aîUÀ¼À°è CAzÁdÄ 90 °Ãlgï PÀ®¨ÉgÉPÉ ¸ÉÃA¢CA.Q. gÀÆ. 450/- ºÁUÀÆ 1) £ÀA§gÀ ¥ÉèÃmï EgÀ¯ÁgÀzÀ »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¹r-100 ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® CA.Q. gÀÆ. 8,000/-, 2) n.«.J¸ï. JPïì.J¯ï ªÉÆÃ¥Éqï £ÀA. PÉJ-33/F-5002 CA.Q. gÀÆ. 6,000/-, 3) »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-28/Dgï-4572 CA.Q. gÀÆ. 15,000/-, £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ ¸ÀzÀj zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 21/2012 PÀ®A:- 273, 284, gÉ/« 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 PÉ, C .PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.01.2012 gÀAzÀÄ 89 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 19,800/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ