Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

8 Dec 2011

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

¢£ÁAPÀ 01/12/11 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 02/12/11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢AiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ¹Ì ¹AzsÀ£ÀÆgÀ gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ ¸ÉÖÃl ¨ÁåAPÀ D¥sï EArAiÀiÁzÀ J.n.JA.ªÀĶ£ÀzÀ ªÀÄÄA¨sÁUÀªÀ£ÀÄß dPÀAUÉƽ¹ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ T.KHAIKHANMUAN PAITE BRANCH MANAGER
STATE BANK OF INDIA MASKI
gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08.12.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 227/11. PÀ®A.457,454,380,511 L.¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¢£ÁAPÀ: 6-12-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À dªÀ 01-00 UÀAmÉUÉ agÀvÁß¼À UÁæªÀÄzÀ°è oÁuɬÄAzÀ GvÀÛgÀPÉÌ ªÀĹâAiÀÄ ºÀwÛgÀ C¯Á¬Ä PÀÄtÂAiÀÄĪÁUÀ °AUÀ¥Àà vÀA; FgÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV gÁd¥Àà vÀA;PÀ£ÀPÀ¥Àà EªÀ£À PÁ®Ä vÀĽzÁUÀ DUÀ CªÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ PÁ®Ä ºÉAUÁ vÀĽzÀ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÁUÀ UÉÆ£À¥Àà vÀA; ºÀÄZÀÑ¥Àà zÉêÀgÀUÀÄr ªÀAiÀiÁ; 62 eÁ;PÀÄgÀ§gÀÄ G;MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; agÀvÁß¼À vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ ºÉÆV dUÀ¼À ©r¹ ¸ÀªÀÄzÁ£À¥Àr¹ °AUÀ¥Àà£À£ÀÄß J¯ÁègÀÄ ¸ÉÃj ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁd¥Àà vÀA;PÀ£ÀPÀ¥Àà ºÁUÀÆ 5 d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ UÉÆ£À¥Àà¤UÉ ºÁUÀÆ EvÀjUÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀvÀÛzÉ.CAvÁ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 200/2011 PÀ®A 143, 147, 323.341.504.506. gÉ/« 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

 
 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 08.12.2011 gÀAzÀÄ 83 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 16400/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.