Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

24 May 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:-23/05/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ vÁ£ÀÄ ¥ÉÆÃvÁß¼ÀzÀ°è EgÀĪÁUÀ ZÀAzÀÄæ vÀAzÉ ¸ÀÄzÀ±Àð£À FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä PÁgÀ UÁ½ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ PÉlÄÖ ¤AwgÀÄvÀÛzÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ¤ªÀÄä mÁmÁ J,¹AiÀÄ£ÀÄß ¨ÁrUÉ vÀgÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ºÉüÀ®Ä £Á£ÀÄ UÁ½ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV PÁjUÉ mÉÆà ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ¥ÉÆÃvÁß¼ÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÉÆÃvÁß¼À ©æeï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É mÉÆà ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀUÀÎ PÀmÁÖVzÀÝjAzÀ ¸Àj¥Àr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA§gï JA.ºÉZï. 42-©-8234. £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆvÁÛVgÀĪÀÅ¢¯Áè. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀPÉÆlÄÖ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ. F WÀl£ÉAiÀÄ°è £À£ÀUÉ ºÁUÀÆ E£ÀÆß½zÀ E§âjUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVgÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 121/2013. PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« PÁ¬ÄzÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¦üAiÀiÁð¢ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀ¥Àà Cr« ªÀ:36, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀÄÄ. ¨ÉƪÀÄä£Á¼À FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23.05.2013 gÀAzÀÄ 11-00 J.JA.PÉÌ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ 1) PÀ£ÀPÀªÀÄä UÀAqÀ ¥ÀA¥ÀtÚ CrªÉ ªÀ: 40, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀÄÄ. ¨ÉƪÀÄä£Á¼À 2) CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà PÀ®äAV ªÀ: 28 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀÄAqÁ 3) F±À¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà PÀ®äAV ªÀ: 26, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀÄAqÁ EªÀgÉ®ègÀÆ ¤®è¯Éèà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¨Éë£À VqÀzÀ PÉƯÉè AiÀiÁgÀÆ PÀqÉ¢ÝzÁÝgÉ ¯Éà CAvÁ ¨ÉÊzÁr dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 113/2013 PÀ®A 341, 504, 323 gÉ/« 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¦üAiÀiÁð¢ PÀ£ÀPÀªÀÄä UÀAqÀ ¥ÀA¥ÀtÚ Cr« ªÀ:48, eÁ: £ÁAiÀÄPï,G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: AiÀÄÄ. ¨ÉƪÀÄä£Á¼À ºÀnÖ FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 23.05.2013 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÁUÀ 1) AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀ¥Àà Cr« ªÀ:36, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À2) UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà CqÀ« ªÀ:32, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À3) zÀÄgÀÄUÉñÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà CqÀ« ªÀ:20, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À J®ègÀÆ ¸Á: AiÀÄÄ. ¨ÉƪÀÄä£Á¼À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¤£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è£À ¨Éë£À VqÀzÀ PÉƯÉè ªÀÄÄgÀÄ¢zÁÝgÉ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ C®èzÉà ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ¯Éà ¸ÀƼÉà ¤£ÀßzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ CAvÁ ¨É¤ßUÉ, ªÉÄÊUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 112/2013 PÀ®A 354,504, 323 gÉ/« 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢.23-05-13 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08-00UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1] AiÀıÉÆÃzsÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ [2] ¨sÀªÁ¤ vÁ¬Ä ºÉÆøÀÆgÀªÀÄä 3] PÀÈ¥ÁzÁ¸À vÀAzÉ ¤Ã®¥Àà [4] ²ªÀÅUÉä vÀAzÉ ¨ÉÆA¨Á¬Ä §¸Àì¥Àà J®ègÀÆ eÁwBªÀiÁ¢UÀ ¸ÁBUÀt¢¤ß EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦AiÀiÁ𢠲æêÀÄw CAdªÀÄä UÀAqÀ £ÀgÀ¹AUÀ ªÀAiÀÄ-40ªÀµÀð eÁwBªÀiÁ¢UÀ GBªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸ÁBUÀt¢¤ß EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ CªÀgÀ°è DgÉÆæ AiÀıÉÆÃzsÀªÀÄä ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀĺÉñÀ¤UÉ ¨ÉÊAiÀÄÄåªÁUÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ aPÀ̪ÀÄPÀ̼ÀÄ DlªÁqÀĪÁUÀ dUÀ¼À ªÀiÁrzÀÄÝ zÉÆqÀØzÀÄÝ ªÀiÁr E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄvÉÛ §A¢AiÉÄãÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ J®ègÀÆ ¸ÉÃj £À£ÀߣÀÄß PɼÀUÉ ºÁQ vÀªÀÄä PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® ¤£Àß ªÀÄUÀ £ÀªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀgÀ vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤£Àß ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß ªÀÄUÀ£À PÉÊ PÁ®Ä ªÀÄÄjAiÀÄÄvÉÛêÉAzÀÄ ºÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 106/2013 PÀ®AB 323,504,506, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀægÀPÀgÀt ªÀiÁ»w:-

vÁAiÀĪÀÄä 75 ªÀµÀð FPÉAiÀÄÄ JgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ AiÀÄ®èªÀÄäzÉë UÀÄr JzÀÄjUÉ EgÀĪÀ «ÃgÀ±ÉʪÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ ¸Àä±Á£ÀzÀ°è ¸ÀAqÁ¸ï PÀÆqÀ°PÉÌ ºÉÆÃV ªÀAiÀĸÁìVzÀÝjAzÀ ¤±ÀPÀÛ¼ÁV PÁ®ªÀÄgÀtªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ºÉƼÉAiÀÄ¥Àà , ªÀAiÀÄ:65ªÀ, eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢, G: ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À & gÀÄzÀæ¨sÀÆ«Ä PÁªÀ®ÄUÁgÀ , ¸Á: gÉÃtÄPÀAiÀÄ®èªÀÄä UÀÄr ºÀwÛgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24.05.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA.11/2013 , PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ


 


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:24.05.2013 gÀAzÀÄ 218 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 35,100/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.