Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

24 Dec 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                  ¢£ÁAPÀ 05-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ Q±ÉÆÃgÀ vÀAzÉ PÀȵÀÚ ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð ¸Á: Cgï.ºÉZï.PÁåA¥ï £ÀA 3 vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ D±Á UÀAqÀ ¥ÀÄ£ÀßeÁ ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀµÀð eÁ: £ÀªÀıÀÆzÀæ ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: Cgï.ºÉZï. PÁåA¥ï £ÀA 3 vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.  FPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÀ½UÉ  £Á£ÀÄ ¤£ÀߣÀÄß EµÀÖ ¥ÀnÖzÉÝÃ£É £À£Àß »AzÉ ¨Á Nr ºÉÆÃV ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÉÆîÃt £À£Àß »AzÉ §gÀ¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉzÀj¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ CPÉAiÀÄ£ÀÄß §®ªÀAvÀªÁV C¥ÀºÀgÀ¹PÉÆAqÀÄ PÉÆqÀÄUÀÄ f¯ÉèAiÀÄ C¨É¯Á UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¢£ÁAPÀ: 06-11-12 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-00 UÀAmÉUÉ CªÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ £À£ÉÆßA¢UÉ ¸ÀºÀPÀj¸À¢zÀÝgÉ PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ vÀ£Àß EZÉÒUÉ «gÀÄzÀݪÁV §®vÁÌgÀ¢AzÀ ¸ÀA¨ÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 365/2012 PÀ®A. 366, 506, 376 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt  zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

ªÀÄ»¼É ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                FUÉÎ 10 ªÀµÀð »AzÉ C£ÀĸÀÆAiÀiÁ UÀAqÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ZÀÄPÀ£ÀnÖ 26 ªÀµÀð ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: UÀÄrºÁ¼À FPÉAiÀÄUÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ZÀAzÀæ±ÉÃgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà ZÀÄPÀ£ÀnÖ EvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ EªÀjUÉ C¤®PÀĪÀiÁgÀ JA§ M§â UÀAqÀÄ ªÀÄUÀ EgÀÄvÁÛ£É, EªÀgÀ MAzÀÄ QgÁt CAUÀr EgÀÄvÀÛzÉ. DPÉAiÀÄ  UÀAqÀ ZÀAzÀæ±ÉÃgÀ£ÀÄ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ªÁå¥ÁgÀzÀ J¯Áè ºÀtªÀ£ÀÄß  vÀ£ÀßUÉ PÉÆqÀÄ JAzÀÄ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß. ªÁå¥ÁgÀzÀ J®è ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆlÖgÀÄ ¸ÀºÀ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ºÀtªÀ£ÀÄß £À£Àß PÉÊAiÀÄ°è PÉÆqÀÄwÛ®èªÉAzÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸ÉPÉÆqÀ®Ä ¥ÁægÀA©¹zÀ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ 22/12/12gÀ AzÀÄ gÁwæ 11 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ EA¢£À CAUÀrAiÀÄ ªÁå¥ÀgÀ ªÀiÁrzÀ J®è ºÀtªÀ£ÀÄßö £À£ÀUÉ PÉÆqÀÄ ºÉýzÀ£ÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆlÖgÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV PÉÆqÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ºÉý ºÉAqÀwUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ & zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆqÀÄwzÀÄÝ C®èzÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 23.12.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 149/12 PÀ®A. 341,323,506, 498(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                    ¦¸ÀÄ«ÄvÀæ.PÉ.JA. ¸ÁÖ¥sï£À¸Àð ¦.ºÉZï.¹ ¸ÀdÓ®UÀÄqÀØ. FPÉAiÀÄÄ ¸ÀdÓ®UÀÄqÀØ ¦.ºÉZï.¹.AiÀÄ°è FUÉÎ 2 ªÀµÀð 6 wAUÀ½AzÀ ¸ÁÖ¥sï £À¸Àð CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, gÁwæ PÀvÀðªÀå EzÀÄÝzÀjAzÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è gÀPÀëuɬĮèzÀ PÁgÀt ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ.24-12-2012 gÀAzÀÄ 0055 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ FgÀ¥Àà vÀAzÉ PÀqÀå¥Àà ªÀiÁ°Ã¥ÁnÃ¯ï ¸Á.¸ÀdÓ®UÀÄqÀØ. FvÀ£ÀÄ DPÉAiÀÄ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ vÀ£ÀUÉ JzÉ £ÉÆêÀÅ, ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ DVzÉ D¸ÀàvÉæUÉ §¤ß, FUÀ £ÉÆêÀÅ vÀqÉAiÀįÁUÀÄwÛ®è D¸ÀàvÉæ ªÀÄÄmÉÆÖêÀgÉUÉ MAzÀÄ ªÀiÁvÉæ PÉÆr JA¢zÀÝPÉÌ DPÉAiÀÄÄ  CzÀPÉÆÌ¥ÀàzÉà CªÀ¤UÉ  ¤Ã£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ £ÀqÉ £Á£ÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ §gÀÄvÉÛÃ£É CA¢zÀÝPÉÌ CªÀ£ÀÄ vÀÄA¨Á vÉÆAzÀgÉ EzÉ zÀAiÀÄ«lÄÖ PÉÆr JA¢zÀÝPÉÌ, DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀPÉÌ ElÄÖPÉÆArzÀÝ ªÀiÁvÉæUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀ®Ä M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ£ÀÄ vÀPÀët ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ CwPÀæªÀĪÁV §AzÀÄ DPÉAiÀÄ PÀÄwÛUÉUÉ PÉʺÁQ, MAzÀÄ ¨Éqï²Ãl£ÀÄß DPÉAiÀÄ  ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄaÑ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà QgÀÄazÀgÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 151/12 PÀ®A.448, 354, 323, 506 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀ£À zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
      ¢£ÁAPÀ 23/12/12 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 02-00 UÀAmÉUÉ ºÀÄ£ÀÄUÀÄAzÀ¢AzÀ ªÀÄÄvÀÛtÚ vÀAzÉ §¸À¥Àà qÀA§¼À ªÀAiÀÄ:64 eÁw PÀÄgÀħgÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀÄ£ÀÄUÀÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄvÀÛtÚ£À ¸ÀA§A¢PÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£É zÉêÀgÁzÀ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ ªÀÄ®èAiÀÄå£À zÀ±Àð£ÀPÉÌ ªÀiÁåQìPÁå¨ï ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J-06/ ©-7005 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÀ¸À£À¸Á§ vÀAzÉ zÁªÀ®¸Á§ £ÀzÁ¥sï vÀ£Àß ªÁºÀ£À ªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ E®PÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ £ÀAzÀªÁrV zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ 7-8 Q.«Ä. zÀÆgÀ«gÀĪÁUÀ 03-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©æeÉÎ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ¸ÀgÀæ£É ©æeï PɼÀUÉ E½¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ ªÀÄÄvÀÛtÚ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ  ªÁºÀ£ÀzÀ M¼ÀUÀqÉ EgÀĪÀ 9 d£ÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆtPÁ°UÉ vÀÄnUÉ ªÀÄÆVUÉ,ºÉÆmÉÖUÉ,§® ¥ÀPÀÌrUÉ M¼À¥ÉmÁÖV & ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 150/12 PÀ®A. 279,337,338 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                     ¢£ÁAPÀ:23-12-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-ªÀÄ¹Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è J¸ï.r.JªÀiï.n ¥Á°mÉQßPï PÁ¯ÉÃdÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è J.²æäªÁ¸À£ÀÄ vÀ£Àß AiÀĪÀĺÁ ªÀAiÀiï.©.Dgï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÉ¹ì £ÀA.JªÀiïE15nJ¸ï0f7¹2041992 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÀÄUÀqÉ ªÀÄÄ£Áß ªÀÄvÀÄÛ gÀªÉÄñï vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ºÀjd£À , ªÀAiÀÄ: 30ªÀ, G:PÀÆ° , ¸Á: §¸Á¥ÀÄgÀ PÁåA¥ï vÁ; ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ vÀªÀÄä PÁåA¥ï PÀqÉ ºÉÆgÀmÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ( ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛ¯Áè) FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸Á̦ðAiÉÆà ªÁºÀ£À £ÀA.PÉJ-36/JªÀiï-7296 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÖzÀÝjAzÀ gÀªÉÄÃ±ï  , ªÀÄÄ£Áß ªÀÄvÀÄÛ J.²æäªÁ¸À EªÀjUÉ §®UÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉUÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è «ÄnÖªÀĤ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÁ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.288/2012 PÀ®A. 279 , 338 L¦¹ & 187 JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ¢£ÁAPÀ-22/12/12 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀågÁwæ 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà gÁd±ÉÃRgÀ £ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀ £ÁAiÀÄPÀ ¸Á-CgÀPÉÃgÁ EªÀjUÉ ¸ÀA§A¢¹zÀ CgÀPÉgÁ ºÉÆç½AiÀÄ dÄlĪÀÄgÀr ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉð £ÀA.65 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¨É¼É¹zÀ 2 UÀAzÀzÀ ªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ ªÀÄgÀzÀ ¨ÉÆqÉØ CzÀgÀ PÁAqÀ ¨ÉÃgÀÄ ¸À»vÀ J¯ÁèªÀÇ ¸ÉÃj C.Q.48,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ DUÀÄwÛzÀݪÀÅUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ UÀAzÀzÀ ªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 23.12.2012 gÀAzÀÄ  PÉÆlÖzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 192 /2012 PÀ®A379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
         
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À  24.12.2012 gÀAzÀÄ  146 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  26,600/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.