Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

12 Jul 2017

Reported Crimes


                                                                

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ದಿನಾಂಕ 10.07.2017 ರಂದು 15.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂ: ನೀಲಕಂಠಪ್ಪ ವಯ: 24 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಲಿಂಗಾಯತ್, : ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾ: ಮಲ್ಲಟ ತಾ: ಮಾನ್ವಿ ಜಿ: ರಾಯಚೂರು gÀªÀgÀÄ ರಾಯಚೂರನಿಂದ ಕಲಮಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕುರಿತು ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ KSRTC ಬಸ್ ನಂ: KA36 F1216 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ್ಗೆ ಬಸ್ ಚಾಲಕ£ÁzÀ 1)ಬಸಪ್ಪ ತಂ:   ಹನುಮಪ್ಪ ವಯ: 50 ವರ್ಷ, ಜಾ: ನಾಯಕ : KSRTC ಬಸ್ ನಂ: KA36 F1216 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಸಾ: ಸುಣಕಲ್ ತಾ: ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು ರಾಯಚೂರು ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು ರಸ್ತೆಯ ಗಾಳಿ ಮಾರೆಮ್ಮ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಅದೇ ವೇಳೆಗೆ 7ನೇ ಮೈಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಫಿಯೇಟ್ ಕಾರ್ ನಂ: KA26 M 3083 ನೇದ್ದನ್ನು ಅದರ ಚಾಲಕ ದತ್ತಪ್ಪ ಈತನು ಅತೀವೇಗ ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡದೇ ಮುಖಾ ಮುಖಿಯಾಗಿ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಡಲಾಗಿ ಬಸ್ ಚಾಲಕನು ಬಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಬಸ್ಸನ್ನು ರಸ್ತೆ ಬಲಬದಿಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿ ಬಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಪ್ಪಿ ಪಕ್ಕದ ತೆಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ 13 ಜನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ ಚಾಲಕ ದತ್ತಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಸಾದಾ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಕಿಟಕಿ ಬದಿಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಅಮೃತ ತಂ: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಾ: ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು ಈಕೆಗೆ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶ ಮೇಲಿಂದ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 183/2017 PÀ®A. 279, 338, 304() L.¦.¹ & 187 LJA« DPÀÖ CrAiÀÄ°è ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. 
PÀ£Àß PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

           ¦üAiÀiÁð¢ f.¨sÁ¸ÀÌgÀgÁªÀ vÀAzÉ gÁd UÉÆÃ¥Á®gÁªï 44 ªÀµÀð eÁw PÀªÀÄä G: (ZÀ¥Àà°) ªÁå¥ÁgÀ  ¸Á: ªÉAPÀmÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ vÀ£Àß  PÀÄlÄA§zÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ 8-7-2017 gÀAzÀÄ 1900UÀAmÉUÉ  vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ wgÀÄ¥ÀwUÉ ºÉÆÃzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ 10-7-2017 gÀAzÀÄ 0130 UÀAmɬÄAzÀ 0245 UÀAmÉ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®£ÀÄß gÁr¤AzÀ «ÄÃn M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV ¨Éqï gÀƪÀiï ¨ÁV®zÀ ©ÃUÀ ºÁQzÀ a®PÀzÀPÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV C¯ÁägÁzÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ C¯ÁäjAiÀÄ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ PÀjªÀÄt ¸ÀgÀ 25 UÁæA. CQ 12500/-, §AUÁgÀzÀ 6 ¸Émï mÁ¥ïì (Q«AiÉÆïÉ) 20 UÁæA CQ 20000/-, 4 §AUÁgÀzÀ §¼É-30 UÁæA CQ 20000/-, 4 §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀÄ 15 UÁæA CQ 15000/-, 4 §AUÁgÀzÀ ¸ÀtÚ §¼É 15 UÁæA CQ 12000/-, 1 §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ï ¸ÀgÀ 10 UÁæA CQ 8000/-, 1 ¨É½î DgÀw vÀmÉÖ 500 UÁæA CQ 10000/-, 1 ¨É½îAiÀÄ vÀA©UÉ 36 UÁæA CQ 6000/-, 3 ¨É½îAiÀÄ UÁè¸ï-40 UÁæA CQ 6200/-, 1 ¨É½îAiÀÄ ®QëöäAiÀÄ zÉêÀgÀ ªÀÄÆwð 8 UÁæA CQ 1000/-, 1 ¨É½îAiÀÄ ¸Á¬Ä¨Á¨Á zÉêÀgÀ ªÀÄÆwð 12 UÁæA CQ 1100/-,  1 ¨É½îAiÀÄ UÀuÉñÀ zÉêÀgÀ ªÀÄÆwð 18 UÁæA CQ 3000/-, 1 ¨É½îAiÀÄ wxÀðVtÂÚ 18 UÁæA CQ 3000/-, 6 ¨É½îAiÀÄ ¢Ã¥ÀzÀ PÀAzÀ®Ä -50 UÁæA CQ 7500/- »ÃUÉ 1,25,300/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 15,000/- J¯Áè ¸ÉÃj CA.Q.gÀÆ. 1,40,300/- ¨É¯É ¨Á¼ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.176/17 PÀ®A 457, 380 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
    

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,   ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:11.07.2017 gÀAzÀÄ 70 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 11.300/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.