Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

19 Mar 2016

Reported Crimes                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ಫಿರ್ಯಾದಿ ತಾಯಣ್ಣ ತಂದೆ ಮುಸಲೆಪ್ಪ, ವಯಾ: 35 ವರ್ಷ, ಜಾ:ವಡ್ಡರ್, ಉ:ಬೇಲ್ದಾರ ಕೆಲಸ ಸಾ:ಒಂದ ವಾಗಿಲ, ತಾ:ಆಲೂರು ಜಿ:ಕರ್ನೂಲು FvÀನ ತಂದೆ ಮುಸಲೆಪ್ಪ ಈತನು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದ್ದು ಈಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 1 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಊರುರು ಅಲೆದಾಡುತ್ತಾ ಬಾದರ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಯಾರೂದರೂ ಕೊಟ್ಟ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 18-03-2016 ರಂದು 08.00 ಎಎಂ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಾದರ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಮುಂದುಗಡೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ್ದು ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಆತನನ್ನು ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಶಿರುಗುಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಬಳ್ಳಾರಿಯ ವಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಗುಣಮುಖನಾಗದೇ ದಿನಾಂಕ 18-03-2016 ರಂದು 6 ಪಿಎಂ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮೃತನ ಮಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ಠಾಣಾ ಯು.ಡಿ.ಆರ್. ನಂ. 08/2016 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.


             ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà AiÀÄgÀqÉÆÃt ªÀAiÀiÁ 34 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: ©¯ï PÀ¯ÉPÀÖgï PÉ®¸À ¸Á: zÉêÀgÀ¨sÀÆ¥ÀÆgÀ FvÀನ ತಂಗಿಯಾದ ಮೃತ ²æêÀÄw ®Qëöäà UÀAqÀ CªÀÄgÉñÀ UÁåAUïªÀÄ£ï ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: PÀPÉÌÃgÁ CUÀ¹ ºÀwÛgÀ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ UÁæªÀÄ ಈಕೆಯು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥಳಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿದರು ಗುಣ ಮುಖವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ: 18.03.2016 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೀರೆಯಿಂದ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಲಿಂಗಸ್ಗೂರಿಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿರುವಾಗ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ವೈದ್ಯರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಶಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ .   ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀASÉå & PÀ®A04/2016 PÀ®A 174  ¹.Dgï.¦.¹. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ದಿನಾಂಕ 16/03/16 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.15 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ gÀ«±ÀAPÀgï vÀAzsÉ ¸ÀÆUÀtÚ, 22 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, Erè §Ar ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: CgÉÆð FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂಗಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ನಡುವೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗುಮ್ಮಿಯಿಂದ ನಳದ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗದಂತೆ ಹಾಕಿರುವ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೇಟ್  ಕಿತ್ತಿದ್ದರಿಂದ  ಆರೋಪಿತರು ಅದನ್ನೇ ನೆಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು     1] ¸ÀÄgÉñÀvÀAzɸÀÆUÀtÚ¸Á:CgÉÆðºÁUÀÆ EvÀgÉ 9 d£ÀgÀÄ PÀÆr  ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂಗಿ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಗೂ ರಾಡುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂಧ ಬೈಯ್ದು ಇಟ್ಟಂಗಿ. ರಾಡು  ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ತಲೆಗೆ ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು   ಅಲ್ಲದೇ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ  ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂಧ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 74/16 ಕಲಂ 143,147,148,504,324,506 ಸಹಿತ 149 .ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈ ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
  ದಿನಾಂಕ:03.03.2016 ರಂದು ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನಿಂದ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ದೇವಕ್ಕಮ್ಮ ಈಕೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಲಾರದ ನಿಮಿತ್ಯ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬಂದಿದ್ದೇವು. ನಮ್ಮ eÉÆತೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮಾಣಿಕ ರೆಡ್ಡಿ ಸಹ ಬಂದಿದ್ದರು. ನಾವು ರಾಯಚೂರಿಗೆ  ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆಗೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಳಿದೆವು.ಬಸ್ ಇಳಿದ ನಂತರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋಗುವವರನ್ನು ಅಡ್ಡ ಗಟ್ಟಿ ಹೋಗದಂತೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿ  1] ದೇವಪ್ಪ ತಂದೆ ಬೆಂಚಪ್ಪ ಸಾ: ನಲ್ವಾರ ತಾ:ಚಿತ್ತಾಪೂರು ಜಿ: ಯಾದಗಿರಿ. ಹಾಗೂ ಇತರರು ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಗೊತ್ತಿರುವದಿಲ್ಲಾ.EªÀgÀÄ ಒಮ್ಮಿದೊಮ್ಮಲೆ ಬಂದು ಹಿಡಿದು ನನಗೆ ಹೊಡೆಯಲು ಹತ್ತಿದರು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾವನಿಗೂ 4 ಜನ ಫೋನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವನಿಗೂ ಹಿಡಿದು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಯ ಹತ್ತಿದರು.ನಿನ್ನೂ ಕೆಲವರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತಿದ್ದ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎಳೆಯ ಹತ್ತಿದರು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಳೆಯಲು ಹೋದಾಗ ಅವರು ನನಗೆ ನೀನು ಅಡ್ಡ ಬಂದರೆ ನಿನಗೆ ಜೀವ ಸಹಿತ ಉಳಿಸುವದಿಲ್ಲಾ  ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ನಿನ್ನನ್ನೂ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆವೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದರು.ಆಗ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ದೇವಪ್ಪ ತಂದೆ ಬೆಂಚಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಸಾ: ನಾಲ್ವಾರ  ತಾ: ಚಿತ್ತಾಪೂರು ಈತನು ಮತ್ತು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಜನರು ಕೂಡಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು  ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ಆಗ ಸಮಯ  ಸಂಜೆ 4.30 ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು.ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ರೆಡ್ಡಿ ಇದ್ದು ಅವರ ಜಾತಿ ಕುರುಬರು ಇದ್ದು ಮುಂದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬುಹುದೆಂದು ನಾವು 4 ಜನರು ಕುಳಿತು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ದಿನ ತಡವಾಗಿ ಬಂದು ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಧಿ ಮೇಲಿಂದ ªÀÄ»¼Á ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ್ 19/2016 ಕಲಂ 323.341.366.504.506 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ¢£ÁAPÀ 18-03-2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-30 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L.[PÁ¸ÀÄ] gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ J¯ï.©.J¸ï.£ÀUÀgÀzÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁ¤PÁgÀPÀªÁUÀĪÀ ¹.ºÉZï.¥ËqÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1] ಬಿಲಾಲ್ ತಂದೆ ಫಕೃದ್ದೀನ್ 2] ಮುಸ್ತಫಾ ತಂದೆ ಮುನವರಸಾಬ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ J¯ï.©.J¸ï.£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀÄgÉÆA¢UÉ  ¨É½UÉÎ 10-30 zÁ½ ªÀiÁr, ¹.ºÉZï.¥ËqÀgï ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ©üêÀÄgÀrØ vÀAzÉ wªÀiÁägÉrØ, 55ªÀµÀð, ªÀÄÄ£ÀÆßgÀÄPÁ¥ÀÄ, PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: vÁAiÀĪÀÄä UÀÄr ºÀwÛgÀ J¯ï.©.J¸ï. £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ. ¹.ºÉZï.¥ËqÀgÀ£ÀÄßö DAzÀæzÀ £ÀA¢¤¬ÄAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ 10 UÁæA. aÃnUÉ 10/-gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄAvÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÁV w½¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀ±À¢AzÀ ¥Áè¹ÖPï PÁåj ¨ÁåUÀ£ÀÄß vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è ¹.ºÉZï.¥ËqÀj£À MlÄÖ 10 UÁæA.£À 20 ¸ÀtÚ aÃnUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, MlÄÖ C.Q.gÀÆ. 200/-¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¹,ºÉZï ¥ËqÀgÀ EzÀÄÝ, CzÀgÀ°è MAzÀÄ 10 UÁæA. £À aÃnAiÀÄ£ÀÄß  gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ±ÁA¥À¯ïUÁV vÉUÉzÀÄ G½zÀ ¹.ºÉZï.¥ËqÀgÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ £Á±À¥Àr¹ ¨É½UÉΠ 10-30 UÀAmɬÄAzÀ 11-30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹzÀÄÝ, CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  ªÀiÁPÉðmïAiÀiÁqïð oÁuÉ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ಗುನ್ನೆ ನಂ 35/2016 ಕಲಂ: 32.34 ಕೆ.ಇ.ಆಕ್ಟ್ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣದ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  
                ದಿನಾಂಕ 18.03.2016 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2.30 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ  1)ಮಾರೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಕೋಲ ಭೀಮಣ್ಣ, ವಯಾ: 60 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಮಾದಿಗ, ಉ:ಕೂಲಿ ಸಾ: ಆತ್ಕೂರು2) ಬೊಂಬಾಯಿ ಹುಸೇನಪ್ಪ ತಂದೆ ಬೊಂಬಾಯಿ ಭೀಮಣ್ಣ, ವಯಾ: 65 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಮಾದಿಗ ಉ:ಕೂಲಿ ಸಾ: ಆತ್ಕೂರು EªÀgÀÄ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರವು ಹೆಂಡ ಸರಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವದನ್ನು ನಿಷೇದಾಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದಾಗ್ಯೂ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಲೈಸನ್ಸ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರದೇ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾನವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗುವ ಕಲಬೆರಕೆ ಹೆಂಡವನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ಅವರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಿದೆ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಂಡವನ್ನು ಆಂಧ್ರದಿಂದ ತಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ್ಗೆ ಭಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ 30 ಲೀಟರ್ ಹೆಂಡ ಅಂದಾಜು ಕಿ.ರೂ. 560=00 ಬೆಲೆ ಬಾಳುವುದು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ .AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 11/16  PÀ®A: 273, 284 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 PÉ.E AiÀiÁPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.   
ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-      
         gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 19.03.2016 gÀAzÀÄ 126 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 18,300/--  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.