Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

14 May 2019

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:

ಅಬಕಾರಿ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
ದಿನಾಂಕ: 13-05-2019 ರಂದು ಸಂಜೆ 5-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಗೋರೆಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಅಗಿಸಿ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ £ÁUÀgÉqÀØ¥Àà gÁAiÀÄ£ÀUËqÀgÀ ªÀAiÀiÁ: 39ªÀµÀð, eÁ: gÉqÀØgÀ G: mÁmÁ J¸À ZÁ®PÀ ¸Á: ²Ã®ºÀ½î ಮದ್ಯದ ಪೌಚಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಿ.ಎಸ್. ಲಿಂಗಸುಗೂರು ರವರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಕೂಡಿ ಸಿ.ಪಿ. ಮತ್ತು ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಹಿಡಿದು  90 JA.J¯ï.£À 96 Njd£À¯ï ZÁAiÀiïì ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ ¨É¯É 30gÀÆ. MlÄÖ 5760/-gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀ ªÀÄzÀå /-gÀÆ. ¹QÌzÀÄÝ ( 8.460 ಲೀಟರ) ಮುದ್ದೆ ಮಾಲನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮತ್ತು ವರದಿಯ ಸಾರಾಂಸದ ಮೇಲಿಂದ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 118/2019 PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತನ ವಿರುದ್ದ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

ವರದಕ್ಷಿಣ ಕಿರುಕಳ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
¦üAiÀiÁð¢ zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw C±Á UÀAqÀ ¥Àæ¢Ã¥ï, ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: J¸ï © PÁ¯ÉÆä gÀªÀgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ 4 wAUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ £ÀA 01  FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥Àæ¢Ã¥ï FvÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ ¥Àæ¢Ã¥ï ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ 50 ¸Á«gÀ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 01 vÉÆ¯É §AUÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV PÉÆnÖzÀÝgÀÄ. £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¨ÁQ G½zÀ ªÀgÀzÀPÀëuÉ 2 ®PÀë ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 01 vÉÆ¯É §AUÁgÀªÀ£ÀÄß vÀgÀĪÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA 01 ¸ÀÄzsÀ£ÁªÀÄ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀiÁ£ÀPÉÌ PÀÄAzÀÄAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ E£ÀÆß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ ¨ÉÃgÉ ªÀÄ£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÀgÀ®Ä vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ÀÄì §AzÁUÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄÄR £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹tzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 67/2019, PÀ®A 498(J), 504, 323, 354, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A: 3 & 4 ªÀ.¤ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.