Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

5 Apr 2017

Reported Crimes¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-

  ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              zÉêÀzÀÄUÀðzÀ ¸ÀéAzÀ£Á ¸ÀÆáwð ¥sÉÊ£Á£ïì °«ÄmÉqï£À°è ±ÁSÁ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÁVªÀ DgÉÆæ £ÀA.1 £ÉÃzÀݪÀgÁzÀ  gÁºÀįï vÀAzÉ: PÀAmÉ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ, DgÉÆæ £ÀA. 02 CtÚAiÀÄå vÀAzÉ: gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ 03 £ÉÃzÀݪÀgÁzÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ: ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà £ÁªÀzÀV, gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ±ÁSÉAiÀÄ PÉærmï C¹¸ÉÖAmï,  CAvÁ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÄÝ EªÀgÀÄUÀ¼À ¥ÉÊQ DgÉÆæ £ÀA. 1 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ DgÉÆæ £ÀA. 02 ªÀÄvÀÄÛ 03 £ÉÃzÀݪÀgÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ, ±ÁSÉAiÀÄ°è SÁvÉ ºÉÆA¢zÀ 29 ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ½UÉ 6,77,385 gÀÆ¥Á¬Ä ¸Á® ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ½AzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ¸ÀļÀÄî zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶ׹ ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ¼À £ÀPÀ° ¸À» ªÀiÁr ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁr, ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß «vÀj¸ÀzÉÃ,  ºÀtªÀ£ÀÄß vÁªÉà ¸ÀéAvÀPÉÌ §¼À¹PÉÆAqÀÄ, ±ÁSÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ½UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, F ¥ÉÊQ 1,63,920 gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß PÀAw£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ±ÁSÉUÉ ªÀÄgÀÄ ¥ÁªÀw ªÀiÁr, E£ÀÆß½zÀ gÀÆ. 5,13,465 gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ±ÁSÉUÉ ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¨ÁQ EzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ ±ÁSÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ½UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀĪÀ PÀÄjvÀÄ azÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ: eÁ°AzÀæ ªÀiÁqÀUÀļÀPÀgï, 35ªÀµÀð, G: r«d£À¯ï ªÀiÁå£ÉÃdgï ¸ÀàAzÀ£Á ¸ÀÆàwð ¥sÉÊ£Á£ïì °.  ±ÁAw£ÀUÀgÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ºÉƸÀ¥ÉÃl EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQPÀÈvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 55/2017  PÀ®A:  420,403,409,465,468, R/W 34  IPC CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ºÀ£ÀĪÀÄAw UÀAqÀ ªÀÄgÉ¥Àà 55ªÀµÀð,ºÀjd£À PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á- ªÀÄgÀPÀA¢¤ß FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ FvÀ£ÀÄ ºÀÄnÖzÁV¤AzÀ®Ä  ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀܤzÀÄÝ  CªÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ w½zÀAvÉ EgÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. CªÀ£ÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ  ºÉýzÀgÀÆ  ¸ÀjAiÀiÁV ºÉÆÃUÀwÛgÀ°®è.  ¢£ÁAPÀ- 29/03/2017 gÀAzÀÄ  ªÀÄzÀå gÁwæ 02-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ªÀģɬÄAzÀ  ¹ÃªÉÄ JuÉÚ vÀAzÀÄ   CzÉà Hj£À  ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ  §AzÀÄ vÀ£Àß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄlÄÖPÉÆArzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ  jªÀiïì D¸ÀàvÀæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ¯ÁPÀjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ- 03/04/2017 gÀAzÀÄ  ¸ÀAeÉ -5-00 UÀAmÉUÉ  ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ £À£Àß ªÀÄUÀ£À  ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÀ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýzÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÁ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA:- 02/2017 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀgÀ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀ zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

      ದಿನಾಂಕ: 03-04-2017 ರಂದು ಸಂಜೆ 6.45 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಗಣಕೀಕೃತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶವೆನಂದರೇ, ಫಿರ್ಯಾದಿ qÁ.«zÁå²æà ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæ zÀqÉøÀÆUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ದಡೇಸೂಗೂರಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ: 03-04-2017 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.15 ಗಂಟೆಗೆ ಆರೋಪಿತರಾದ ಖಾದರಭಾಷ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಪರಿಚಿತ ಯುವಕರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಒಳಹೋಗದಂತೆ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕಿಟಕಿಯ ಗ್ಲಾಸುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಲುಕ್ಸಾನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 147/2017 U/s 143, 147, 504, 353, 427 ¸À»vÀ 149 IPC and U/s 04 The Karnataka Phohibition of Violence against Medicare service personnel and Damage to Property in Medicare Service Institutions Act 2009 ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂrgÀÄvÁÛgÉ..
zÉÆA© ¥À
zÉÆzÉÆ1


zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ದಿನಾಂಕ.03-04-2017 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ08-00ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸವ ತಂದೆ ಬಾಗಪ್ಪ ವಯ-27ವರ್ಷ,ಜಾತಿ:ಮಾದಿಗ,ಸಾ:ಜಕ್ಕಲದಿನ್ನಿ FvÀನು ಜಕ್ಕಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1] ಲಚಮ ತಂದೆ  ಹನುಮಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ವಯ-25 ವರ್ಷ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 10 d£ÀgÀ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನೋಡಿದ  ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಲೇ ಲಂಗಾಸೂಳೆಮಗನೆ ನಮಗೆ ಆಗದವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿಯಾ ಮಗನೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಆಗದವರ ಜೊತೆಗೆ ತಿರುಗಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡಿ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಹನುಮಂತಿ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ಇಕೆಯ ತಲೆಗೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂದು ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA: 67/2017 PÀ®A:143,147,148,323,324,504.506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:- 

                   ಫಿರ್ಯಾದಿ £ÀA¢Ã±À vÀAzÉ UÀ«¹zÀÝ¥Àà,42ªÀµÀð,eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:J£ï.UÀuÉÃPÀ¯ï  FvÀ£À  ತಮ್ಮ ಮೃತ ಮಹೇಶ ತಂದೆ ಗವಿಸಿದ್ದಪ್ಪ,40ವರ್ಷ, ಈತನು ಪ್ರತಿ ದಿನದಂತೆ ತಮ್ಮೂರಿನ ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಗದ್ದೆಗೆ ನೀರು ಕಟ್ಟಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನು, ದಿನಾಂಕ:04/04/2017 ರಂದು ತಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಪಸೆಟ್ ಲೀಕ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಎಂ-ಸೀಲ್  ತರಲು ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09.10 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಮೊಟಾರು ಸೈಕಲ್ ಚೆಸ್ಸಿ ನಂಬರ -02H26F08160 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಲದಕಲ್ ಬುಡ್ಡಪ್ಪನ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಸ್ಕಿಡಾಗಿ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರಿಂದ  ಆತನ ಗದ್ದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಗದ್ದ ಕಿತ್ತಿದ್ದು, ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹರಿತವಾದ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ, ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಮೂಗಿನಿಂದ ರಕ್ತ ಸೋರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೃತಪ್ಟಟ್ಟಿದ್ದು, ಆತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇರುವದಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗಬ್ಬೂರು ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ £ÀA.36/2017 ಕಲಂ:279,304() ಐಪಿಸಿ ರ ಪ್ರಕಾರ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು  ಇರುತ್ತದೆ.                               
                                                                
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :04.04.2017 gÀAzÀÄ 123 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 19200/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.