Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

12 Jun 2012

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ¥ÀÆeÁj ªÀ: 55, eÁ: PÀÄgÀħgÀ G: ¨sÀvÀÛ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: §¥ÀÆàgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.ªÀÄvÀÄÛ 1) ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà UÀÄr»AzÉ ªÀ: 35, eÁ: PÀÄgÀħgï, G: mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ 2) ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà UÀÄr»AzÉ ªÀ: 20, eÁ PÀÄgÀħgï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À E§âgÀÄ ¸Á: ªÀiÁlÆgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¥Áèmï Rjâ «µÀAiÀÄzÀ°è ºÀ¼É zÉéõÀ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà UÀÄr»AzÉ ªÀ: 35, eÁ: PÀÄgÀħgï, G: mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÄ¹ì ¥sÀgÀUÀıÀ£ï mÁæöåPÀÖgïzÀ°è vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà UÀÄr»AzÉ ªÀ: 20, eÁ PÀÄgÀħgï FvÀ£À£ÀÄß ºÀwÛ¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁlÆgÀÄ ¸À«ÄÃ¥À 45 £Éà G¥À PÁ®ÄªÉ ºÀwÛgÀ ªÀiÁlÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, DUÀ ¹zÀÝ¥Àà£ÀÄ ¨sÀvÀÛ ªÁå¥ÁgÀPÁÌV vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¹zÀÝ¥Àà£À£ÀÄß vÀªÀÄä n.«.J¸ï. JPïì.J¯ï UÁr £ÀA PÉ.J 36 -9702 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÀÄUÀqÉ ºÀwÛ¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁlÆgÀÄ PÀqÉ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ JzÀÄjUÉ §AzÀ ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀªÀÄä ¹zÀÝ¥Àà£À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ UÁrUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ CvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¹zÀÝ¥Àà EªÀ¤UÉ §®UÁ® ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ¥ÀÄ£À: ªÀÄ®è¥Àà£ÀÄ mÁæöåPÀÖgï »AzÉ vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÁ¬Ä¸À®Ä §AzÁUÀ ¹zÀÝ¥Àà£ÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÁUÀ mÁæöåPÀÖgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §® §¢UÉ ºÉÆÃV AiÀÄAPÉÆç£À ºÉÆ®zÀ°è ¤AvÀÄPÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. CªÀ£ÀÄ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀÌ¼É ¤ÃªÀÅ §zÀÄQ¢Ýjà fêÀ ¸À»vÀ ªÀÄÄV¹AiÉÄà ©qÀÄwÛzÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 67/2012 PÀ®A 326, 307, 504, 506, gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀ£À zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ:- 29-05-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 19-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 01-06-2012 gÀ ¸ÀAeÉ 16-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå, £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: ¸ÉÆêÀÄ£ÀªÀÄgÀr FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀAUÀrUÀgÉÆA¢UÉ ²æà wªÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ: gÁªÀÄAiÀÄå, 45ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: AiÀÄgÀdAw vÁ: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ. FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ wªÀÄäAiÀÄå FvÀ¤UÉ CgÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ²æà ¨sÀUÀªÀÄä zÉëAiÀÄ eÁvÉæUÉAzÀÄ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CgÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ¹gÀªÁgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ UÀÄqÀØzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV AiÀiÁªÀÅzÉÆà zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ, DvÀ£À ªÀÄUÀ¤UÉ vÀ£Àß ¸ÀAUÀrUÀgÉÆA¢UÉ ¸ÉÃj, CªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÀ®è£ÀÄß JwÛºÁQ ZÁPÀÄ«¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄwÛUÉUÉ w«zÀÄ, mÉÆAPÀPÉÌ ºÁUÀÄ ¨É¤ßUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁr, ¨ÉlÖzÀ VqÀzÀ vÀ¥ÀணÀÄß CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄaÑ CªÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀUÉÊgÉAiÀiÁV ¦üAiÀiÁð¢ EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ F ¥Àæ.ªÀ.ªÀgÀ¢AiÀÄ£Àß eÁj ªÀiÁqÀ¯ÁVvÀÄÛ. ¢£ÁAPÀ: 12-06-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 1-20 UÀAmÉUÉ J¸ï.ºÉZï.N. N.¦ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀjAzÀ ¤¸ÀÛAvÀÄ ¸ÀASÉ: 386 £ÉÃzÀÄÝ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ F ¥ÀæPÀgÀtPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ wªÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ: wªÀÄäAiÀÄå, £ÁAiÀÄPÀ, 18ªÀµÀð, ¸Á: AiÀÄgÀdAw, vÁ: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ, FvÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12-06-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉìAiÀÄÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ vÀ£ÀUÁzÀ UÁAiÀÄ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀiÁ»w ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 89/2012 PÀ®A. 302 ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ: 10/06/2012, 1930 UÀAmÉUÉ D¯ÉÆÌÃqï UÁæªÀÄzÀ°è §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà 24 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ ¸Á-D¯ÉÆÌÃqï FvÀ£À CtÚ vÀ£Àß n,« EvÀgÉà ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ PÉÆqÀĪÀ¢®è CAvÁ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ EzÉÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½è oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA-51/12 PÀ®A-341,324,504,506 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¢: 11-06-12 gÀAzÀÄ vÁªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ¦.¹.540.124 gÀªÀgÀÄ PÀÆr UÁæªÀÄ ¨ÉÃn PÀÄjvÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ºÀAa£Á¼À PÁåA¥ï ¸ÀħâgÁªï EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ M§â ªÀåQÛ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤ÃAwzÀÝ£ÀÄ CªÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ©lÄÖ NqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ ¨É£ÀßwÛ »rzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÉÄðAvÉ ºÉý UÁrAiÀÄ zÁSÁ¯ÁwUÀ¼À §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀvÀézÀ §UÉÎ «ZÁgÀ ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀiÁ»w PÉÆnÖgÀĪÀ¢®è CzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 34 PÉ 8778 CzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA 02eÉ20J¥sï.04349 C.Q.gÀÆ.18000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀÄjvÀÄ ªÀgÀ¢ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀgÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 165/2012 PÀ®A.41 (1) (r) gÉ/« 102.¹.Cgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ.11-06-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï-°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄÄzÀUÀ°è£À PÉ.E.© D¦üÃ¸ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ZËgÀ¥Àà vÀAzÉ a£ÀߥÀà 25 ªÀµÀð Qæ²ÑAiÀÄ£ï ¸Á.gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁ.ªÀ.PÀqÀzÀgÁ¼À FvÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÖ ¥ÀjuÁªÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ Q«UÉ ¸ÁzÁ & wêÀÈ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¥ÀæeÁջãÀ£ÁV ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ®ZÀªÀÄtÚ ¹¦¹-537 ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 73/12 PÀ®A.279.337.338 L¦¹ & 187 JA.«.PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ: 11-06-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ jªÀiïì ¨sÉÆÃzÀPÀ ªÉÄÃrPÀ¯ï PÁ¯ÉÃeï PÀªÀiÁ¤£À ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ J£ï.§¸ÀUÉÆAqÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà 60 ªÀµÀð, eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ, G:Pɦ¹AiÀÄ°è ¹¤AiÀÄgï lQ߶AiÀÄ£ï ¤ªÀÈvÀÛ £ËPÀgÀ ¸Á:mÉÊ¥ï-¹ ªÀÄ£É £ÀA.307 Cgï.n.J¸ï PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ vÁ:f:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §eÁd r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-36/Cgï-7937 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ vÀ£Àß ºÉAqÀw ®Qëöä EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ PÀqÉUÉ JqÀUÀqÉ ¤zsÁ£ÀªÁV £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ »A¢¤AzÀ ¯Áj £ÀA.J¦-07/JPïì-9189 £ÉÃzÀÝgÀ DgÉÆæ ²æäªÁ¸À FvÀ£ÀÄ gÉÆÃqÀ ºÀA¥ïì ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛ wgÀÄ«zÉ CAvÁ UÉÆwÛzÀÝgÀÆ PÀÆqÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ »AzÉ eÉÆÃgÁV lPÀÌgÀPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PɼÀUÉ ©Ã¼À®Ä ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀzÀ°è ¹Q̺ÁQPÉÆArzÀÝjAzÀ ¯Áj ZÁ®PÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¤°è¹zÀÄÝ DUÀ C°èAiÉÄà EzÀݪÀgÀÄ ºÉÆgÀUÉ vÉUÉAiÀÄ®Ä ¦ügÁå¢AiÀÄ JqÀUÀqÉAiÀÄ PÁ°£À vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄð£À ¸ÀA¢¤AzÀ ªÀĪÀiÁðAUÀzÀ PɼÀ¨sÁUÀzÀªÀgÉUÉ ¹Ã½zÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV J®Ä§Ä PÀAqÀ ºÉÆgÀ§AzÀÄ PÀmÁÖVzÀÄÝ CzÀgÀAvÉ JqÀUÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ¨sÀÄd¢AzÀ ªÀÄÄAUÉʪÀgÉUÉ vÉÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ »AzÉ PÀĽvÀ ®Qëöä EªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV JzÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.UÀÄ£Éß £ÀA: 70/2012 PÀ®A.279, 338, 304(J) L.¦.¹. gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆèQ£À §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA.405 «¹ÛÃtð 09 JPÀgÉ 01 UÀÄAmÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà , ºÀÄ®ÆègÀÄ , ªÀAiÀÄ: 19ªÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À , ¸Á: ºÀÄ®ÆègÀÄ , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ¥ÁªÀðvÀªÀÄä EªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è dAn ¥ÀºÀt ¥ÀwæPÉ EgÀÄvÀÛzÉ . ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ wÃjPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj d«ÄãÀ£ÀÄß ¥ÉÆÃw «gÁ¸Àvï DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß vÁ¬Ä ºÉ¸ÀjUÉ dAnAiÀiÁV ªÀUÁðªÀuÉ ¸ÀA.26/2004-05 gÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁr¹PÉÆArzÀÄÝ , ¸ÀzÀj d«ÄãÀ£ÀÄß JwÛ ºÁPÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ) PÀjAiÀĪÀÄä UÀAqÀ CªÀÄgÀ¥Àà ¸Á: ºÀtV , vÁ: ªÀiÁ£À«.2) UÁæªÀÄ ¯ÉPÁÌ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ3) PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ºÉÆç½ gÀªÀgÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ 2006-07 £Éà ¸Á°£À°è SÉÆnÖ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶֹ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÀºÀ¹Ã¯ï PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹ ¸ÀzÀj ¸ÀªÉÃð £ÀA§j£À°è »¸Áì DUÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀ¢zÁÝUÀÆå ¸ÀªÉÃð £ÀA405/1-J J£ÀÄߪÀ ¥ÀºÀt ¥ÀvÀæ ¸À馅 ªÀiÁr vÀ£Àß ºÉ¸ÀjUÉ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉà ¸ÀzÀj ¥ÀºÀt ¥ÀvÀæzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ J¸ï.©.ºÉZï. ¨ÁåAPï §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ±ÁSÉAiÀÄ°è ¸Á® vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁåAQUÉ ªÀAa¹ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÁ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. UÀÄ£Éß £ÀA: 133/2012 , PÀ®A.: 420 , 468 , 471 ¸À»vÀ 34 L¦¹ zÁR®ÄªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ . : ¢£ÁAPÀ 11-06-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛ ºÉƸÀ J.¦.JªÀiï.¹ gÉÊvÀ ¸À¨sÁAUÀtzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà vÀÄ¥Ààzï , ªÀAiÀÄ: 58ªÀ, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ , G: UÀĪÀiÁ¸ÀÛ , ¸Á: R¢æAiÀiÁ PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ JªÉÄä ªÉÄÃAiÀÄÄvÁÛ §gÀĪÁUÀ CAqÀgïUËæAqïzÀ°è ºÁQzÀ «zÀÄåvï ªÉÊgÀ£ÀÄß j¥ÉÃj ¸ÀA§AzsÀ vÉUÉzÀĺÁQzÀ ªÉÊgï DPÀ¹äPÀªÁV JªÉÄäAiÀÄ PÁ°UÉ vÀUÀÄ° PÀgÉAmï ±ÁPï ºÉÆqÉzÀÄ JªÉÄä ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ¸ÀvÀÄÛ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 35,000/- zÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ï DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ J¥sï.J.£ÀA.07/2012 PÀ®A. DPÀ¹äPÀ «zÀÄåvï C¥ÀWÁvÀ CrAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 11-06-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£À 3 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ SÁ¹ÃA vÀAzÉ £À©Ã¸Á§, ªÀAiÀiÁ-42 ªÀµÀð, ¸Á-«ÄqÀUÀ®¢¤ß FvÀ£À eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°è zÉêÀjUÉ ºÀaÑnÖzÀÝ ¢Ã¥ÀzÀ ¨ÉAQ DPÀ¹äPÀ eÉÆÃ¥ÀrUÉ ºÀwÛ ªÉÄð£ÀAvÉ ªÀģɧ¼ÀPÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ §AUÁgÀ, ¨É½î, £ÀUÀzÀÄ ºÀt, §mÉÖ§gÉ F jÃw MlÄÖ 2,58,000/- gÀÆ. ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀASÉå 05/2012 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ £ÉÆÃAzÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- ¢£ÁAPÀ:- 11-06-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå J¸ïªÉÊ ºÀÄt¹PÀnÖ ¹¦L zÉêÀzÀÄUÀÀð gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è, ²æà PÀvÁ¯ï ¸Á¨ï, JJ¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀiÁzÀ ¦.¹.569, 382 ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¹¦L ¸ÁºÉçgÀ fÃ¥ï £ÀA. PÉ.J 36 f.197 £ÉÃzÀÝgÀ°è zÉêÀzÀÄUÀðzÀ UËgÀA¥ÉÃmï PÁæ¸ï£À ªÁ°äÃQ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀzÀ zÁ½ ªÀiqÀ®Ä, E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä ¹UÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÉý ªÀÄlPÁ £ÀA. §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ, ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä gÀAUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ: zÉêÉÃAzÀæ¥Àà, 66ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á;UËgÀA¥ÉÃmï zÉêÀzÀÄUÀÀð2) §ÆzÉÃAiÀÄå ¸Áé«Ä vÀAzÉ: ªÀÄjUÉAiÀÄå ¸Áé«Ä, eÁ: dAUÀªÀÄ,¸Á: AiÀÄgÀªÀĸÁ¼ï. ( ¸ÀܼÀ¢AzÀ ¥ÀgÁj )À DgÉÆæ £ÀA. 1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ, CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt 320/- ºÁUÀÆ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, DzsÁgÀzÀ.ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß £ÀA: 90/2012 PÀ®A: 78 (3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. ¢£ÁAPÀ:-11-06-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå J¸ïªÉÊ ºÀÄt¹PÀnÖ ¹¦L zÉêÀzÀÄUÀÀð gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è, ²æà PÀvÁ¯ï ¸Á¨ï, JJ¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀiÁzÀ ºÉZï.¹.66 ¦.¹. 397, 174 ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¹¦L ¸ÁºÉçgÀ fÃ¥ï £ÀA. PÉ.J 36 f.197 £ÉÃzÀÝgÀ°è zÉêÀzÀÄUÀðzÀ zÀ¨ÁðgÀ NtÂAiÀÄ F±ÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è, fÃ¥ï£ÀÄß ¤°è¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV, E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä ¹UÀÄvÀÛzÉ EªÀvÀÄÛ N¥À£ï 0 ªÀÄvÀÄÛ PÉÆèøï 8 §AzÉà §gÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ PÀÄjvÀÄ ¥ÀæZÉÆâ¹ §gÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ, ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ, D¢£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ: AiÀÄAPÉÆç, 40ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: zÀ¨ÁðgÀ zÉêÀzÀÄUÀÀð 2) §¸ÀªÀgÁd ¸Áé«Ä vÀAzÉ: ªÀÄÄjUÉAiÀÄå, eÁw: dAUÀªÀÄ, 50ªÀµÀð, ¸Á: AiÀÄgÀªÀĸÁ¼À ( ¸ÀܼÀ¢AzÀ ¥ÀgÁj DgÉÆæ £ÀA. 1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ, CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt 1040/- ºÁUÀÆ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, DzsÁgÀzÀ.ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß £ÀA: 90/2012 PÀ®A: 78 (3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. ¢£ÁAPÀ : 11.06.2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1630 UÀAmÉUÉ ¨Áwä §AzÀªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ) ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ EAqÀ¹ÖçÃAiÀįï KjAiÀiÁzÀ wgÀĪÀÄ® ªÉéæÃqïÓ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ aÃn §gÉzÀÄ £À²Ã§zÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ 1745 jAzÀ 1845 UÀAmÉ ªÀgÉUÉ §gÉzÀÄ 1] zÁégÀPÀzÁ¸À E£Á¤ vÀAzÉ ²æäªÁ¸À E£Á¤ ªÀAiÀiÁ:58 ªÀµÀð eÁ:ªÀĺÉñÀéj(ªÀiÁgÁér) ¸Á:ªÀÄ£ÀA:7-3-6 UÁdUÁgÀ ¥ÉÃmï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁ.ªÀ.±Á¥ï £ÀA:22 gÁeÉÃAzÀæ UÀAd gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 2) ZÁAzÀ¥ÁµÁ vÀAzÉ UÀÆqÀĸÁ§ ªÀAiÀiÁ:38 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G:¥ÀAZÀgï CAUÀr ªÁå¥Áj ¸Á:¹ÃAiÀiÁ vÀ¯Á§ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆV¹zÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï & £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ,4020/- ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É :ªÀiÁPÉðlAiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:35/2012 PÀ®A:78(3) PÉ.¦. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 12.06.2012 gÀAzÀÄ 149 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 25100/_ gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ DzÉ¥Àà ªÀÄrØPÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 52, eÁw: CA©UÉÃgÀ ¸Á; °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25-04-2012 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ eÉÆvÉ ªÀÄzÀĪɪÀiÁrzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 15-05-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉƸÉAiÀiÁzÀ ®Qëöäà UÀAqÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ ªÀAiÀiÁ: 23, eÁw: CA©UÉÃgÀ G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀºÉÆÃUÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ J°èUÉ CAvÁ PÉüÀ¯ÁV £ÀªÀÄä CtÚ §A¢zÁÝ£É PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý §¸ÁÖöåAqï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DvÀ£ÀÄ DPÉAiÀÄ »AzÉ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è DPÉAiÀÄÄ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀA§A¢üPÀgÀ°è, ºÁUÀÆ ¥ÀjZÀAiÀĸÀÜgÀ°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹UÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ: 11.06.2012 gÀAzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 136/12 PÀ®A. ªÀÄ»¼É PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.