Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

31 Aug 2014

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ: 30.08.2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ PÀȵÁÚ ©æÃeï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¦ügÁå¢ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄAiÀÄå  55ªÀµÀð, eÁ:PÀªÀiÁä, G:ºÁ®Ä ªÀiÁgÀĪÀzÀÄ   ¸Á:2£Éà PÁæ¸ï ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)ªÀĺÉñï vÀAzÉ dA§tÚ ¸Á:AiÀÄzÁè¥ÀÆgÀÄ,  2)CAf vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ¸Á:±ÀQÛ£ÀUÀgÀ,    3)¸ÀÄgÉñï PÀÀÄgÀħgÀÄ ¸Á:AiÀÄzÁè¥ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ-36 E©-8286 £À°è §AzÀÄ ¸ÀAqÁ¸ï PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¦ügÁå¢ E°è AiÀiÁPÉ ¸ÀAqÁ¸À PÀĽvÀÄPÉÆAr¢Ýj ªÁ¸À£É §gÀÄvÀÛzÉà ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃVj CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌà DgÉÆævÀgÀÄ K¯Éà ¨ÉÆêÀÇgÀÄ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà F eÁUÀ ¤ªÀÄä¥Àà£ÀzÉãÀ¯Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ MªÀÄä¯Éà CPÀæªÀĪÁV ªÀÄ£ÉAiÉÆüÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ , ¦ügÁå¢ ºÉAqÀwUÉ PÉÊ»rzÀÄ , ¹ÃgÉAiÀÄ ¸ÉgÀUÀÄ »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÀÄÝ, F «µÀAiÀÄ AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ºÉýzÀgÉ ¤ªÀÄä fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ UÁr vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 102/2014 PÀ®A: 448,354,504,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è   ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.
            ಫಿರ್ಯಾದಿ ZÁAzÀ©Ã UÀAqÀ C¸ÀªÀÄzï C° ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁ : ªÀÄĹèA G : ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: CgÉÆð FPÉAiÀÄÄ  ದಿನಾಂಕ 30-08-14 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3-00 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೂರಿನ ಗುರುಪಾದಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಅರೋಲಿ ಮಟಮಾರಿ ರಸ್ತೆಯ ಬಾಜು ತನ್ನ ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ಮೇಯಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅದೇ ವೇಳೆಗೆ ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ gÁªÀÄtÚ ¸Á: ªÀÄlªÀiÁj vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.  EªÀgÀÄ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೇಲೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಎನಲೇ ಸೂಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಲದ ಬಾಜು ಯಾಕೆ ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು  ಮೇಯಿಸುತ್ತೀ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಿದ್ದು, ಆಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಆತನಿಗೆ ಈರೀತಿ ಬೈಯಬೇಡಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಬಾಜು ಬಿಟ್ಟು ಮೇಯಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಅಂದಾಗ ಆತನು ನನಗೆ ಎದರು ಮಾತಾಡುತ್ತೀಯಾ ಬೋಸುಡಿ ಅಂತಾ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಆಕೆಯ ಸೀರೆ ಎಳೆದು ಮಾನಭಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಲುಂಗಿಯಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಎಳೆದು ಈ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಮೇಯಿಸಿದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  ಕಾರಣ ರಾಮಣ್ಣ ಸಾ: ಮಟಮಾರಿ ಈತನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 239/2014 ಕಲಂ 354, 504, 323, 506 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
          ಪಿರ್ಯಾದಿ ±ÀgÀtUËqÀ vÀAzÉ UÀzÉÝ£ÀUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánïï, 50 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: FZÀ£Á¼À vÁ: °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ. FvÀ ಗುಡಿಹಾಳ ಸೀಮಾ ಸರ್ವೆ ನಂ,21/ಬಿ-1 &  21/ಬಿ-1 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1)PÀÄ¥Ààt vÀAzÉ UÁå£À¥Àà vÉgÀ¨Á« 2) AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ UÁå£À¥Àà vÉgÀ¨Á« 3) §¸À¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ¸ÁPÉëÃgÀ 4)¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ PÀÄ¥ÀàtÚ vÉgÀ¨Á« 5) §¸À¥Àà vÀAzÉ PÀÄ¥ÀàtÚ vÉgÀ¨Á« 6) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà 7) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ¸ÁPÉëÃgÀ 8) ¸Á§tÚ vÀAzÉ §¸À¥Àà ¸ÁPÉëÃgÀ 9) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ¸ÁPÉëÃgÀ ¸Á: J®ègÀÆ UÀÄrºÁ¼À vÁ: °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ.EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ದಿನಾಂಕ:17/082014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿಯ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನೊಡಲು ಹೋದಾಗ ರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಸದರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದು ನೆಲೆ ಅಗೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಆಗ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳಲು ಹೋದಾಗ ಆರೋಪಿತರೂ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ  ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಇಟ್ಟರೆ ನೀನ್ನನ್ನು ಜೀವ ಸಹೀತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಪಿ.ಸಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 129/2014 PÀ®A. 447, 426, 341, 323, 504, 506 ,gÉ/« 149 L¦¹.ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.
           ದಿನಾಂಕ:29.08.2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ:30.08.2014 ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 6 ಗಂಟೆಯವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ¥Á®¥Àà ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħgÀÄ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:r.gÁA¥ÀÆgÀ vÁ:f:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. FvÀ£À ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ನಾಶ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೊಲದಲ್ಲಿರುವ ಬೋರವಲ್ ಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದ 10 ಫೀಟ್ ನಷ್ಟು .ಕಿ.ರೂ 330/- ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೈಪನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.   CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ   UÀÄ£Éß £ÀA: 96/2014 PÀ®A: 447,427 L.¦.¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


J¸ï.¹/ J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ದಿನಾಂಕ-30/08/2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 4-10 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ  ಫಿರ್ಯಾ¢ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà , ªÀÄ£ÀߥÀÆgÀ, 38ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ, G: ¸ÀªÀiÁd ¸ÉÃªÉ , ¸Á: D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä, £ÀUÀgÀUÀÄAqÀ gÉÆÃqÀ, zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£À  ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗನು  ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ಪ್ರಶಾಂತನಿಗಾಗಿ ಗಣೇಶನ ಮುಂದುಗಡೆ  ಬೆಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಕೂಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದಾಗ  ಆರೋಪಿತgÁzÀ C°¸Á§ vÀAzÉ: ¨ÁªÀ¸Á¨ïAzÀªÀÄä UÀAqÀ: C°¸Á¨ï, ¸Á: D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä £ÀUÀgÀUÀÄAqÀ gÉÆÃqï zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀÄ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಗನಿಗೆ   ಏನಲೇ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಸರಿದು ಕೂಡು ಅಂತಾ ಹೇಳುವಷ್ಟು ದೈರ್ಯ ಬಂತೇನಲೇ  ಮಾದಿಗ ಸೂಲೆ ಮಗನೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು   ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ಕೈಯಿಂದ  ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಗನಾದ ಪ್ರಶಾಂತನಿಗೆ ಬಲಗಡೆ ಮತ್ತು ಎಡಗಡೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು  ಕಾಲಿನಿಂದ ಎಡಗಡೆ ಪಕ್ಕೆಗೆ ಮತ್ತು ಎದೆಗೆ ಒದ್ದಿದ್ದು ಆರೋಪಿ 2ನೇದ್ದವಳು ಪ್ರಶಾಂತನಿಗೆ  ಏನಲೋ ಬಾಡಕಾವ್  ನೀನು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಸರಿ ಅಂತಾ ಏಳುತ್ತಿಯೇನಲೋ ಮಾದಿಗ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ  ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬ್ಲೇಡ್  ಹಾಕಿ ಸಾಯಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ  ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು  ಇರುತ್ತದೆ.  ಅಂತಾ  ನೀಡಿದ  ಗಣಿಕೀಕೃತ ಫಿರ್ಯಾದಿ  ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 148/14 PÀ®A.504.323.506. gÉ/« 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(X) J¹ì J¹Ö DåPïÖ 1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ¦üAiÀiÁ𢠸ÀħâgÁªï vÀAzÉ ¸ÀÆgÀtÚ ªÀ: 58, eÁ:PÀªÀÄä, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À,   ¸Á: JqÀV¨Á¼ÀPÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) PÉ. zÀÄUÁð CAf£ÉÃAiÀÄ®Ä vÀAzÉ ªÉAPÀl£ÁgÁAiÀÄt ªÀ: 45, eÁ: PÀªÀÄä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: JqÀV¨Á¼À PÁåA¥ï   ºÁ:ªÀ ªÀÄÄzÀl£ÀÆgÀÄPÁåA¥ï vÁ: ¹gÀÄUÀÄ¥ 2) ¥ÀuÉÃAzÀæ vÀAzÉ PÉ. zÀÄUÁð CAf£ÉÃAiÀÄ®Ä eÁ: PÀªÀÄä  G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: JqÀV¨Á¼À PÁåA¥ï ºÁ:ªÀ ªÀÄÄzÀl£ÀÆgÀÄPÁåA¥ï vÁ: ¹gÀÄUÀÄ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 2 d£ÀgÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛ¯Áè.EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀjzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ F »AzÉ vÀ£Àß C½AiÀÄ£À ºÉ¸Àj£À°è PÀtÆÚgÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 5/1-© £ÉÃzÀÝgÀ°è 1 JPÀgÉ 36 UÀÄAmÉ £ÉÆAzÀuÉ ªÀiÁr¹zÀÄÝ, DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀÄlÄA§ C£Á£ÀÄPÀÄ®vɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ M¦à ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ vÀ£Àß ºÉ¸Àj£À°è EgÀĪÀ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß vÀ£ÀUÉ ©lÄÖ PÉÆqÀÄ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀA¥ËAqÀ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ QlQAiÀÄ UÁè¸ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CAzÁdÄ 25,000/. gÀÆ ®ÄPÁì£ï ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 127/2014 PÀ®A 448, 427, 504, 323, 324, 506, gÉ/« 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 31.08.2014 gÀAzÀÄ  34 ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   10,000/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.