Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

7 Sep 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀªÀiÁ»w:- 
   
PÀ£Àß PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:- 

            ¢: 06-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 ¦.JA.PÉÌ ©. ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ¨sÁ¸ÀÌgÀgÁªï, 31 ªÀµÀð, £ÉÃPÁgÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ¸Á¸À®ªÀÄj PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨ÁV®Ä ªÀÄÄaÑ ¥ÀvÀÛ ºÁQPÉÆAqÀÄ UÀzÉÝUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ PÀlÖ®Ä vÀ£Àß CtÚ£ÉÆA¢UÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 07-09-12 gÀ 06-00 J.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨ÁV® ¥ÀvÀÛ ªÀÄÄjzÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉ¢vÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ UÁ§jAiÀiÁV vÀ£Àß CtÚ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¨Éqï gÀƪÀiïUÀ¼À°è£À læAPï ªÀÄvÀÄÛ C®äjUÀ¼À°ènÖzÀÝ §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É½î D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 2 ªÉƨÉʯï MlÄÖ CAzÁdÄ C.Q.gÀÆ 2,83,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÀévÀÛ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ¢£ÁAPÀ: 07.09.2012 gÀAzÀÄ  PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 265/2012 PÀ®A. 457,380 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_

             ¢.05-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉUÉ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ CAzÁ£É¥Àà ²ªÀ£ÀUÀÄwÛ 30 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.PÀ£À¸Á«. FvÀvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ½UÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Mt ºÁQzÀ ¸ÀÆAiÀÄð¥Á£À aîzÀ°è vÀÄA©nÖzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼ÀÄ ªÀļÉUÉ MzÉÝAiÀiÁUÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ½UÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ ¥Áè¹ÖPï aîªÀ£ÀÄß ¸ÀÆAiÀÄð¥Á£À aîUÀ½UÉ ºÉÆ¢¹ CªÀ¸ÀgÀªÁV KtÂAiÀÄ ªÉÄðAzÀ PɼÀV½AiÀÄĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®ÄeÁj PɼÀUÉ ©Ã¼ÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÁA¥ËAr£À UÉÃnUÉ EzÀÝ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ JqÀUÁ®Ä vÉÆqÉUÉ §®ªÁV ZÀÄaÑPÉÆAqÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ºÁUÀÆ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ ºÉÆÃV f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà               ¢.05-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-40 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ CAzÁ£É¥Àà ²ªÀ£ÀUÀÄwÛ 26 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À¸Á.PÀ£À¸Á« gÀªÀgÀÄ ¢:06-09-2012 ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉUÉ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 20/2012 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

             ¸ÀvÀå¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 48 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: ºÉÆÃmɯï PÉ®¸À ¸Á: UÀÄqÀzÀªÀÄäPÁåA¥ï FvÀ£À ºÉAqÀw AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸ÀܪÀå¸ÀÛ½zÀÄÝ DUÁUÀ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀݼÀÄ. ¢£ÁAPÀ:- 30-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÀvÀå¥Àà£ÀÄ ºÉÆÃmɯï£À°è EzÁÝUÀ DPÉAiÀÄÄ UÀAqÀ£À  ºÀwÛgÀ 50 gÀÆ¥Á¬Ä ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà£À zÀUÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. DPÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà£À zÀUÁð, «ÃgÁ¥ÀÆgÀÄ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£À ¦.qÀ§Æèöå.r.PÁåA¥sï ¸ÀAUÀ£Á¼À, vÁªÀgÀUÉÃgÁ, ªÀiÁåzÀgÁ¼À ªÀÄÄAvÁzÀ UÁæªÀÄUÀ¼À PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ DPÉAiÀÄÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè. DPÉAiÀÄ JvÀÛgÀ CAzÁdÄ 5 Cr EzÀÄÝ ¸ÁzÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, JuÉÚUÉA¥ÀÄ ªÉÄʧtÚ, PÉA¥ÀÄ ¹Ãg,É ºÀ¹gÀÄ PÀÄ¥Àà¸À zsÀj¹gÀÄvÁÛ¼É. PÁuÉAiÀiÁzÀ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑPÉÆqÀ®Ä ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ , UÀÄ£Éß £ÀA: 114/2012 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

                ¢£ÁAPÀ 06-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 08-00 UÀAmɬÄAzÀ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è 1) J¸ï. gÁd±ÉÃRgÀ PÀ.gÉÊvÀ ¸ÀAWÀ vÁ®ÆPÀ CzsÀåPÀëgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 2) CUÀ¸ÀgÀ gÁWÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå, 52 ªÀµÀð, 3) UÀÄqÀ¹ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, 30 ªÀµÀð,4) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà UÀÄdÓ®, 52 ªÀµÀð, ºÁUÀÆ EvÀgÉ 30 jAzÀ 40 gÉÊvÀ d£ÀgÀĸÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä PÉÊUÀ½°è PÉA¥ÀÄ ¨ÁªÀÅl, ¨ÉvÀÛUÀ¼ÀÄ, ªÀÄZÀÄÑUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ PÉÆqÀ°UÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ PÉÃAzÀæzÀ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ PÀlÖqÀzÀ »AzÉ EgÀĪÀ DlzÀ ªÉÄÊzÁ£ÀPÉÌ ºÉÆA¢PÉÆAqÀÄ ±Á«ÄAiÀiÁ£À ºÁQPÉÆAqÀÄ ±Á«ÄAiÀiÁ£ÀzÀ°è PÀ£ÁðPÀ gÉÊvÀ ¸ÀAWÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¨sÀÆ ¸Áé¢Ã£À ZɼÀĪÀ½ JA§ ¨Áå£Àgï PÀnÖ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ PÉÃAzÀæzÀ°ègÀĪÀ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ ºÁUÀÆ «zsÁåyðUÀ½UÉ DªÀgÀtzÀ°è wgÀÄUÁqÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ «£Á PÁgÀt ¸ÀgÀPÁj PÉ®¸ÀUÀ½UÉ CqÉvÀqÉ GAlĪÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ  ¥ÉÆæÃ¥sɸÀgï ¦.¨sÁ¸ÀÌgï «±ÉõÀ C¢üPÁj ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ PÉÃAzÀæ AiÀÄgÀUÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ¢£ÁAPÀ: 06.09.2012 gÀAzÀÄ   °TvÀ ¦AiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 175/2012 PÀ®A. 143, 147, 148, 448, 341, 353, gÉ/« 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

              ¢£ÁAPÀ: 06-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 2-00 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgï zÉêÀzÀÄUÀÀðgÀªÀgÀ ªÀiËTPÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ §ÆzÉ¥Àà PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ zÉêÀzÀÄUÀÀð EªÀgÀÄ ¸Á¹éUÉÃgÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ zÉêÀzÀÄUÀÀð ºÉƧ½AiÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA. 6/¦1 gÀ 29JPÀgÉ 38UÀÄAmÉAiÀÄ d«Ää£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀÄzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¥Ánïï EAfAiÀÄjAUï PÀA¥À¤AiÀÄ £ÀgÉÃAzÀægÀrØ EªÀgÀÄ 50 næ¥ï ªÀÄgÀªÀiï C.Q. 25,000/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß »mÁa AiÀÄAvÀæUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¸ÁV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ zÉÃzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 141/2012 PÀ®A: 379 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ  
                                                                             
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-   
  
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 07.09.2012 gÀAzÀÄ 82 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  15000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.