Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

15 Sep 2017

Reported Crimes


                                                            

                            ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ  
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ CqÉØAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ E§âgÀ §AzsÀ£À.
¢£ÁAPÀ: 13.09.2017 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.30 UÀAmÉUÉ UÉÆÃPÀð¯ï UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄmÁÌ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ §AzÀ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£Àå ºÉZÀÄѪÀj f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è r.¹.L.©. ªÀÄvÀÄÛ r.¹.©. WÀlPÀzÀ E£ïì¥ÉPÀÖgï DzÀ ªÀĺÀäzï ¥sÀ¹AiÀÄÄ¢ÝÃ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¹.ºÉZï.¹. 212, §¸ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ ¹.ºÉZï.¹.260,£ÀgÀ¸À¥Àà ¹.ºÉZï.¹.98,ªÉAPÀlVj ¹.ºÉZï.¹.55,CºÀäzï ¥ÁµÀ ¹.¦.¹ 63,ªÉAPÀmÉñÀ ¹.¦.¹. 467, ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¦.¹. 351, ºÁUÀÆ §¸ÀªÀÄä ªÀÄ.¦.¹.1061 gÀªÀgÀ vÀAqÀ fÃ¥ï ZÁ®PÀ gÉÃtÄPÀ gÁd J.¦.¹.213 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ CqÉØAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÁwæ 7.45 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr 1] ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ CuÉÆÚÃf ªÀAiÀÄ: 63 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgï G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ©ÃgÀ¥Àà£À UÀÄr ºÀwÛgÀ UÉÆÃPÀð¯ï vÁ: ªÀiÁ£À« 2] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ §ÆzÉ¥Àà ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð eÁ: §tfUÉÃgï G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: zÉÆqÀØ CUÀ¹ ºÀwÛgÀ UÉÆÃPÀð¯ï vÁ: ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄmÁÌ dÆeÁl°è ¸ÀAUÀ滹zÀ gÀÆ 60,210/-UÀ¼À£ÀÄß, 18 ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ, 1 ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÉÃj MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ 60,710/- UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄ ªÀiÁ£À«  ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹gÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ದಿನಾಂಕ 13-09-2017 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ನಮೂದತ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕ ಮರಿಯಪ್ಪನು ಟ್ರಾಕ್ಅರ್ ನಂ ಕೆಎ 34 ಟಿ 8203 ಹಾಗೂ ಟ್ರಾಲಿ ನಂ ಕೆಎ 36 ಟಿಬಿ 5061 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ನೀರಲೂಟಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆಯುವ ಕೂಲಿಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಮೂದಿತ ಗಾಯಾಳಯ ಜನರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ದಿನಾಂಕ 13-09-2017 ರಂದು ಮಸ್ಕಿ ಕಡೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಸ್ಕಿ-ಮುದಗಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಅಂತರಗಂಗಿಯ ದುರಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಂಜೆ 5.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕನು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನ್ನು ಬಾರಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿ ರೋಡ್ ಜಂಪ್ ಹಾರಿಸಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗದೆ ಪಲ್ಟಿಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಟ್ರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಸಾದಾ ಹಾಗೂ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳು ಆಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕನ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ¥ÀQÃgÀ¸Áé«Ä vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ºÀ¸ÀªÀÄPÀ¯ï 45 ªÀµÀð, ¨sÉÆë, PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: zÀ£ÀUÀgÀªÁr ªÀĹ̠ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ದೂರಿನ ಮೇ°AzÀ   ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 208/2017 PÀ®A.279,337,338 L¦¹ CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣದ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ : 14.09.2017 gÀAzÀÄ 269 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 49300/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.