Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

19 Nov 2017

Reported Crimes


                                                     

                            ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ  
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-

     CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

        ದಿನಾಂಕ 17.11.2017 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗುರುಗುಂಟಾ ಸೀಮಾದ ಆದಪ್ಪ ವಡ್ಡರ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಚಾಲಕರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ  ಮಹೀಂದ್ರಾ 475 ಡಿ. ಕಂಪನಿಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅದರ ನಂಬರ್ ನೋಡಲು ಕೆ.-36/ಟಿ-5260, ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ನಂಬರ್ ಇರುವದಿಲ್ಲಾ,  ಸ್ವರಾಜ್ 744 ಎಫ್. ಕಂಪನಿಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಕೆ.-36/ಟಿ.ಬಿ-7429, ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ನಂಬರ್ ಕೆ.-36/ಟಿ.ಬಿ-7430 , ಮಹೀಂದ್ರಾ 475 ಡಿ. ಕಂಪನಿಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಾ ಅದರ ಇಂಜಿನ್ ನಂಬರ್ ಎನ್.ಸಿ.ಎಲ್ 02956/ಹೆಚ್/ಬಿ, ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ನಂ ಇರುವದಿಲ್ಲಾ, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮಾಲೀಕರ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜಸ್ವವನ್ನು ಕಟ್ಟದೆ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ .ಕಿ.ರೂ 4500/- ರೂ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಮರಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ²æà qÀA§¼À ¥ÀæPÁ±ÀgÀrØ ¥ÉÆæ¨ÉµÀ£Àj ¦.J¸ï.L °AUÀĸÀUÀÆgÀÄ ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ರವರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಚಾಲಕರು ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಮೂರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗಳ ಸಮೇತ ಮರಳು ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ, ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಹಾಜರ್ ಪಡಿಸಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. PÀ®: 312/2017 PÀ®A: 379 L¦¹ & 4(1) 4(J), 21 PÉ.JªÀiï.JªÀiï.r.Dgï PÁAiÉÄÝ-1957  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
  
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
    
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ : 18.11.2017 gÀAzÀÄ 77 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ 14200/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.