Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

15 Apr 2014

Reported Crimes                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                                   
           F ªÉÄîÌAqÀ ¨sÁªÀ avÀæzÀ°ègÀĪÀ  ªÀÄ»¼É ¢: 17-02-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 03.00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀ° UÁæªÀÄzÀ ¦gÁå¢ ªÀģɬÄAzÀ PÁuÉAiÀiÁzÀ  ªÀÄ»¼É ²æêÀÄw ºÀĸÉãï©Ã UÀAqÀ ªÀiÁ§Ä¸Á¨ï ªÀAiÀiÁ: 30, G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: £ÀªÀ° EªÀ¼ÀÄ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉà  ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥À¸ï §A¢gÀĪÀ¢¯Áè £ÁªÀÅ  ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹zÁUÀÆå ¥ÀvÉÛAiÀiÁUÀ¢zÀÝjAzÀ PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÉÆqÀ®Ä CAvÁ ¦ügÁå¢ ªÀiÁ§Ä¸Á¨ï vÀAzÉ ¯Á®¸Á¨ï 41 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G: ²PÀëPÀPÀgÀÄ ¸Á: £ÀªÀ° EªÀgÀÄ ¢: 15-04-2014 gÀAzÀÄ 10-15 UÀAmÉUÉ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/14 PÀ®A. ªÀÄ»¼É PÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ»¼É ZÀºÀgÉ F PɼÀV£ÀAwgÀÄvÀÛzÉ.
PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ
²æêÀÄw ºÀĸÉãï©Ã UÀAqÀ ªÀiÁ§Ä¸Á¨ï
«¼Á¸À
 ªÀAiÀiÁ: 30, G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: £ÀªÀ°
°AUÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀAiÀĸÀìAiÀÄ
ªÀÄ»¼É ªÀAiÀiÁ: 30
JvÀÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊPÀlÄÖ
5 Cr 5 EAZÀÄ, vɼÀĪÁzÀ ªÉÄÊPÀlÄÖ
ªÉÄÊ §tÚ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄR
PÉA¥ÀÄ ªÉÄʧtÚ zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR,
PÀÄzÀ°£À §tÚ ªÀÄvÀÄÛ «zsÀ
PÀ¥ÀÄà PÀÆzÀ®Ä 
w½¢gÀĪÀ ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ
PÀ£ÀßqÀ, »A¢ ¨sÁµÉ  ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ
zsÀj¹gÀĪÀ GqÀÄ¥ÀÄUÀ¼ÀÄ
 -
UÀÄgÀÄvÀÄ

F ªÉÄîÌAqÀ ªÀÄ»¼É  PÀAqÀ°è F PɼÀUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ «¼Á¸ÀPÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¸À®Ä PÉÆÃjzÉ.

¦.J¸ï.L(PÁ.¸ÀÄ) °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ oÁuÉ   ¹¦L   °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ    r.J¸ï.¦  °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ
    08537-257227   08537-258333  0835-257228
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ಶ್ರೀ AiÀÄAPÉÆç vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà UÀrV 58 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;dªÀ¼ÀUÉÃgÁ FvÀ£À ಮಗನಾದ ಮೃತ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ AiÀÄAPÉÆç UÀrV 24 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ ¸Á;dªÀ¼ÀUÉÃgÁ FvÀ£ÀÄ  ನಿನ್ನೆ ¢£ÁAPÀ: 13.04.2014 gÀAzÀÄ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆಂದು ಹೋಗಿದ್ದು ಕೆರೆಗೆ ಈಜಾಡಲು ಹೋಗಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಮಗನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಶಯ ವಗೈರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ.ಅಂತಾ PÉÆlÖ  ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ §¼ÀUÀ£ÀÆgÀÄ ಠಾಣಾ ಯು.ಡಿ.ಆರ್.ನಂ.05/2014.ಕಲಂ.174.ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ.ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

                    ªÀÄÈvÀ ±ÁåªÀiï ªÀAiÀÄ:50ªÀµÀð, ¸Á:¦AeÁgÀªÁr gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 ªÀµÀð¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ JPÁâ¯ï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï E¨Áæ»A, 46ªÀµÀð, ªÀÄĹèA,  ¸ÉÊPÀ¯ï jPÁë ªÉÄPÁå¤Pï, ¸Á:¨sÀAVPÀÄAmÁ ¨Éæ¸ÀÛªÁgÀ¥ÉÃmÉ   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  FvÀ£À ¸ÉÊPÀ¯ï jPÁëªÀ£ÀÄß ¨ÁrUÉUÉ £ÀqɸÀÄvÁÛ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥Àæw¢£À 20/-UÀ¼ÀAvÉ PÉÆqÀÄvÁÛ §gÀÄwÛzÀÄÝ, ±ÁåªÀiï PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlªÀżÀîªÀ£ÁVzÀÝjAzÀ DvÀ¤UÉ £ÉÊAn ±ÁåªÀiï CAvÁ ¸ÀºÀ PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, EzÀ®èzÉ ±ÁåªÀiï¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¦mïì gÉÆÃUÀªÀÅ ¸ÀºÀ EzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:15-04-2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 5-00 UÀAmÉUÉ UÀAeï PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ ºÀwÛgÀ vÀ£ÀUÉ ¦mïì §AzÁUÀ ¸ÉÊPÀ¯ï jPÁë ¤°è¹zÀÄÝ, ¦mïì gÉÆÃUÀ¢AzÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà C°èAiÉÄà ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À zÉúÀzÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀĪÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è, C®èzÉ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðmïAiÀiÁqïð oÁuÉ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA: 03/2014 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt  zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.               
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ²æà C£Àégï vÀAzÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀ:35 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G:mÁæöåPÀÖgï qÉæöʪÀgï ¸Á:ªÀÄZÉÃðqï FvÀ£À  ಹೆಂಡತಿ ಫಾತೀಮಾಳು ಮನೆಯ ಸಂಸಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ತವರು ಮನೆ ಕಲಮಲಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಈಗ್ಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ದಿನಾಂಕ:14.04.2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ  ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕರೆಯಲು ಕಲಮಲಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್  ತಂದೆ ಹುಸೇನ  :22 ವರ್ಷ ,FvÀ£ÀÄ ತೆಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡಿ ಆರೋಪಿ ನಂ: 01 ಈತನು ಮನೆಲ್ಲಿದ್ದ ಚಾಕುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಎಡಗೈ ತಿರುವಿ ಎಡಗೈ ಮೊಣಕೈ ಹತ್ತಿರ ಕೊಯ್ದಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಉಳಿದೆಲ್ಲಾಹಾಜಿಸಾಬ್ :50 ವರ್ಷ ªÀÄvÀÄÛ ಪೂರ್ತಿತಿಪ್ಲಿ ಬಹುದ್ದೀನ್ :50 ºÁUÀÆ ಸಬ್ಜಂ ಗಂಡ ಅಬ್ದುಲ್ :60 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾ:ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಾ:ಕಲಮಲಾ ಆರೋಪಿತರು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À ಮೇಲಿಂದ  UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 115/2014 PÀ®A:341,324,504,506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು


             ¢£ÁAPÀ:13-04-2014 gÀAzÀÄ 20-00 UÀAmÉ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ UÁæªÀÄ ¦ügÁå¢ ²æà ±ÀªÀÄÄð¸Á§ vÀAzÉ ZÀAzÀƸÁ§, 40ªÀµÀð, eÁ:PÀlÄUÀgÀÄ(ªÀÄĹèA), G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß  ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ  EzÁÝUÀ DgÉÆæ £ÀA 2 )§AzÉãÀªÁeï E§âgÀÆ ¸Á:UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ PÉ®¸ÀPÉÌ AiÀiÁPÉ PÀ½¸ÀÄvÀÛ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ C¯Á̸À¯ÁÌ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛzÁÝUÀ ¦ügÁå¢ DgÉÆæ §AzÉãÀªÁd¤UÉ ¢£Á®Æ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ FjÃw AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛAiÀiÁ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆæ £ÀA 1 f¯Á¤ vÀAzÉ §AzÉãÀªÁeï FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä¥Àà¤UÉ K£ÀÄ ºÉüÀÄvÀÛ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À ¨ÉlÖ® PÀnÖUɬÄAzÀ ¦ügÁå¢ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉƽ¹zÀÄÝ, E§âgÀÆ DgÉÆævÀgÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À   ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  69/2014 PÀ®A. 504,324,323,¸À»vÀ 34  L¦¹ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                        ¢£ÁAPÀ: 14-04-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀzÀÄUÀð¢AzÀ eÁ®ºÀ½î PÀqÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ: ²ªÀ±ÀAPÀgÀAiÀÄå, 35ªÀµÀð, dAUÀªÀÄ, G: qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À, ¸Á: eÁ®ºÀ½î.    FvÀ£À CPÀÌ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ZÁ®PÀ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ FvÀ£À ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 36 -2683 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ, gÁªÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ: «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ¸Á: eÁ®ºÀ½î PÉ.J. 36 -2683 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ  vÀ£Àß ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÀjUÀÄqÀØ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ £Á¬Ä CqÀØ §A¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß vÀ¦à¸À®Ä ºÉÆÃV PÀ°è£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¹Ìqï ªÀiÁr ©¢ÝzÀÝjAzÀ, ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À »AzÀÄUÀqÉ PÀĽwzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀ̽UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄvÀÄÛ JqÀ¨sÀÄdPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀiªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.   CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA. 63/2014. PÀ®A. 279, 337, 338  L¦¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
              ¢£ÁAPÀ: 14-04-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü ²æÃ. £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀĨÁâgÁªï ªÀAiÀiÁ;36 ªÀµÀð,G:MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ:PÀªÀiÁä, ¸Á:zÉëPÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-36-«-4447 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ ¨Á®PÀȵÀÚ FvÀ£À£ÀÄß PÉÆr¹PÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆjUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ  ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ §UÀĪÀAvÁæAiÀÄ G:PÁgÀÄ £ÀA PÉJ-32-J£ï-4803 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ZÀ£Àß«ÃgÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®âUÁð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀÄ £ÀA PÉJ-32-J£ï-4803 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¨Á®PÀȵÀÚ E§âgÀÆ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ,§®UÀtÂÚUÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ §®UÁ®Ä vÉÆqÉAiÀÄ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÁVzÀÄÝ ¨Á®PÀȵÀÚ¤UÉ §®UÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ lPÀÌgï PÉÆlÖ PÁgÀÄ dRAUÉÆArgÀÄvÀÛªÉ. PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ºÉý PÁgÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ83/2014 PÀ®A.279,337,338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« AiÀiÁåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 
                  ¢£ÁAPÀ:- 14-04-2014 gÀAzÀÄ 18-30 UÀAmÉUÉ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ¥ÉʨsÀªÀ£À ºÀwÛgÀ UÉƯÁè¼À¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ ¥Ánïï, 23ªÀµÀð, eÁ:¥ÀAZÀªÀĸÁ°, G: mÁæöåPÀÖgï qÉæöʪÀgï, ¸Á:zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV vÁ:¹AzÀV f:©eÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀĺÉÃAzÀæ mÁæöåPÀÖgï CdÄð£ï C¯ÁÖç-1 605 rL mÁæöåPÀÖgïUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀÄzÉà ©.eÉ.¦ ¥ÀPÀëzÀ zÀédªÀ£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦ügÁå¢ ²æà ¥Àæ¨sÁPÀgÀ Që¥Àæ ¸ÀAZÁj zÀ¼ÀzÀ C¢üPÁj °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ-57 gÀªÀÀgÀÄ zÀéd PÀnÖzÀ mÁæöåPÀÖgï£ÉÆA¢UÉ »rzÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀÄ¥À¢ðUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ DAiÉÆÃUÀzÀ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAX¹zÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ  ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ¸À»vÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀnÖ oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA. 71/2014 PÀ®A.171(ºÉZï) , 188 L¦¹. CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                ದಿನಾಂಕ:14-04-2014 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3-00 ಗಂಟೆಗೆ ದೊರೆತ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮೀ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ(ಕಾ.ಸು) ನೇತಾಜಿ ನಗರ ಠಾಣೆ ರಾಯಚೂರು ರವರು ಸಿಬ್ಬಂಧಿ ºÁUÀÆ ಪಂಚರಾದ ನರಸಪ್ಪ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಶೈಲ್ ನಾಯಕ ಇವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ರಾಯಚೂರು ಸಿ.ಪಿ.ಐ ಪೂರ್ವವೃತ್ತ ರಾಯಚೂರು ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3-30 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3-50 ಗಂಟೆಗೆ ದೇವಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವಾಹನವನ್ನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಒಂದು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಹನುಮಂತು ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, 45ವರ್ಷ, ವಡ್ಡರ, ಕುಲಕಸುಬು, ಸಾ: ದೇವಿ ನಗರ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ರಾಯಚೂರು ಇವನು 2 ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ ಕೊಡಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗುವ ಸಿ.ಹೆಚ್. ಪೌಡರದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಗ್ ಗೆ ಸೇಂದಿಗೆ 10-00 ರೂ. ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇಂದಿ ಖರೀದಿಸಲು ಬಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಆರೋಪಿತನನ್ನು ಹಿಡಿದು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸದರಿಯವನ ವಶದಿಂದ ಹೆಂಡ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬಂದ ನಗದು ಹಣ ರೂ.860/- ಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಾಗದದ ಕವರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹಾಗೂ ಅನಧೀಕೃತವಾಗಿ ವಿಷಪೂರಿತ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ 2 ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ ಕೊಡಗಳಲ್ಲಿಯ 30 ಲೀಟರ ಅಂದಾಜು 300/- ರೂ. ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಸೇಂದಿಯನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀ½¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÀf£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 58/2014 PÀ®A 273.284 L¦¹ & 32.34 PÉ.E.DåPïÖCrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
           ¢£ÁAPÀ 14-04-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 20-30 UÀAmÉUÉ  ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ UÀÄqÀzÀ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 23ªÀµÀð eÁw ¨sÉÆë G:¥Á£À±Á¥À ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: PÀ«vÁ¼À FvÀ£ÀÄ PÀ«vÁ¼ÀzÀ ¨ÉÆë KjAiÀiÁzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸɣÀì E®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAX¹ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼À ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀAvÉ, ¦.J¸ï.L. PÀ«vÁ¼À  gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ  1) 180 JA.J¯ï.¨ÁåUÀ¥ÉÃ¥Àgï «¹Ì 30 ¥ËZÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ.2043=002) 650 JA.J¯ï.£ÁPËl ©ÃAiÀÄgï 15 ¨ÁnèUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ.1350=003) 330 JA.J¯ï.£ÁPËl ©ÃAiÀÄgï 18 ¨ÁnèUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ.990=00 MlÄÖ gÀÆ,4383=00 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ.ªÀÄvÀÄÛ  £ÀUÀzÀÄ ºÀt250/- gÀÆ.»ÃUÉ MlÄÖ gÀÆ,4633=00 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß  d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½   ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: : 46/14,PÀ®A:32,34 PÉ.E.PÁ¬ÄzÉ. ªÀÄvÀÄÛ 188 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.          
           AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¸Á§ vÀAJ gÁeÉøÁ§  CgÀUÀAf ªÀAiÀiÁ.23 ªÀµÀð, eÁ.ªÀÄĹèA ¸Á.ªÉÄÃUÀ¼À¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï. FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15.04.2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ ªÉÄÃUÀ¼À¥ÉÃmÉAiÀÄ°è ²æà UÁå£À¥ÀàAiÀÄå£À UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄA¢gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÀÄ vÀ£Àß ªÉƨÉʯï CAUÀrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁgÀwÃAiÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁAUÉæÃ¸ï ¥ÀPÀëzÀ ºÀ¸ÀÛzÀ aºÉßAiÀÄļÀî zsÀédªÀ£ÀÄß ZÀÄ£ÁªÀuÉ DAiÉÆÃUÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉà ¸ÁªÀðd¤PàjUÉ JzÀÄÝ PÁtĪÀAvÉ ºÁj¹ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ²æà gÁeÉÃAzÀæPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà zÉêÀzÀÄUÀð gÉõÉä «vÀgÀuÁ¢üPÁj vÁAwæPÀ ¸ÉêÁ PÉÃAzÀæ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ, ¥sÉèöʬÄAUï ¸ÁÌ÷éqï 2 £ÉÃzÀÝgÀ nêÀiï °Ãlgï °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ-57 ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ºÉÆç½ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁ£É UÀÄ£Éß £ÀA: 82/2014 PÀ®A.127(J) Dgï.¦.PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 188 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ CAUÀªÁV zÁR°¹zÀ ªÀÄAeÁUÀævÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
1] PÀ®A: 107 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ  10 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É 01 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
2] PÀ®A: 110 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 01d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É 01 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 15.04.2014 gÀAzÀÄ  11 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 1,300 /-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.