Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

20 Dec 2018

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:
ರಾಬರಿ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
¢£ÁAPÀ 18-12-18 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw zÀÄUÁðeÉÆåÃw UÀAqÀ ²æäªÁ¸À PÀªÀiÁä  38 ªÀµÀð  eÁ: PÀªÀiÁä G: QgÁ0t CAUÀr  ¸Á: gÁªÀiÁPÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ, FPÉAiÀÄÄ ¹AzsÀ£ÀÆj£À ¸ÀÄPÉÆà ¨ÁåAQ£À°è vÀ£Àß §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß CqÀ«lÄÖ ¯ÉÆãï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ PÉÊ ¸Á® ¥ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1,20,000/- UÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï aîzÀ°è  ºÁQ, CzÀ£ÀÄß PÉÊAiÀÄ°è »rzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¸ÀÆÌn »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ gÁªÀiÁPÁåA¦UÉ ºÉÆÃV vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÀÆÌn ¤°è¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÆÌn¬ÄAzÀ E½AiÀÄĪÁUÀ 25-30  ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À  C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ  »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ºÀtzÀ ¥Áè¹Öl PÀªÀgÀ£ÀÄß QwÛPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CA¨Á£ÀUÀgÀ PÁåA¥ï PÀqÉUÉ  ºÉÆÃVzÀÄÝ, DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß ¨É£ÀßwÛ ºÉÆÃVzÀÄÝ DgÉÆæ ¹QÌgÀĪÀ¢®è CAvÁ  ¤ÃrzÀ UÀtQÃPÀÈvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ281/18 PÀ®A 392  L.¦.¹. zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
¢£ÁAPÀ 17-12-2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÉÆæ £ÀA 01 UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ PÀ£ÀPÀ¥Àà ¥ÀªÁgÀ £ÉÃzÀݪÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ °ÃfUÉ ªÀiÁrzÀ ºÉÆ®zÀ°è vÀªÀÄä PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄÃAiÀÄ®Ä ©mÁÖUÀ ¦gÁå¢ ®°vÀªÀÄä UÀAqÀ DzÀ¥Àà §¸Á¥ÀÆgÀÄ, 28 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, ºÉÆ®ªÀĤ PÉ®¸À ¸Á:¨ÉãÀPÀ£Á¼À FPÉAiÀÄÄ, DPÉUÉ ¤ªÀÄä PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆà £ÁªÀÅ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ ªÉÄìĹ®Ä PÉÆnÖzÉÝÃªÉ CAvÁ ºÉýzÁUÀ DgÉÆæ £ÀA 01 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ªÉÄû¸ÀÄvÉÛÃªÉ £ÉÆÃqÀÄ ¤Ã£ÉãÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛAiÀiÁ ªÀiÁrPÉÆà ¸ÀÆ¼É ¨ÉÆøÀÆr CAvÁ ¨ÉÊzÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ, vÀ¯É PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆqÁ C°èUÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ  ¸ÀÆ¼É ¨ÉÆøÀÆr ¸ÀÆ¼É JAzÀÄ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ, »rzÀÄPÉÆAqÀÄ dUÁÎr ªÀiÁ£À§AUÀ ªÀiÁr ¸ÀÆ¼É ¨ÉÆøÀÄr JAzÀÄ ¨ÉÊzÁr, ¸ÁªÀðd¤PÀªÁV C¥ÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹zÀÄÝ, ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr  ¸ÀÆ¼É £ÁªÀÅ ¤ªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èAiÉÄà £ÀªÀÄä PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄû¸ÀÄvÉÛÃªÉ £ÉÆÃqÀÄ CzÀPÉÌ CqÀاAzÀgÉ ¤ªÀÄUÉ PÉÆAzÀÄ ºÁQ©qÀÄvÉÛêÉAzÀÄ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁPÀÄvÁÛ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÁgÀt ¸À¢æAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§g 182/18 PÀ®A 504, 323, 354, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ಮಟ್ಕಾದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
ದಿನಾಂಕ 17-12-2018  ರಂದು 18.30  ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ತಲೇಖಾನ ಗ್ರಾಮದ ಗುಡಿಹಾಳ ಮಲ್ಲಪ್ಪನ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ 01 ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂ ಕೊಡುವದಾಗಿ ಕೂಗಿಹೇಳುತ್ತಾ, ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸದ್ರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಯ್ಯ ಎಸ್ ಹಿರೇಮಠ ಸಿಪಿಐ ಮಸ್ಕಿ ವೃತ್ತ ರವರು, ಪಂಚರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿಲಾಗಿ ಆರೋಪಿತನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು,  ಮಟಕಾ ನಂಬರ್ ಬರೆದ ಒಂದು ಚೀಟಿ, ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪೆನ್ ಹಾಗೂ ನಗದು ಹಣ 2140/- ರೂ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಯಂಕಪ್ಪ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣ ಗುಡಿಹಾಳ, 26 ವರ್ಷ, ನಾಯಕ ತಾನು ಬರೆದ ಮಟ್ಕಾ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಆರೋಪಿ ನಂ 02 ಹನುಮನಗೌಡ ಮರ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿ ನಂ 03 ಕೃಷ್ಣಕಾಂತಸಿಂಗ್ ಇವರಿಗೆ ಕೊಡುವದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಆರೋಪಿತನಿಂದ ಝಡ್ತಿ ಮಾಡಲಾದ ಮುದ್ದೆಮಾಲನ್ನು ಪಂಚರ ಸಹಿ ಚೀಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರ ಮೇರೆಗೆ ಮಸ್ಕಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 181/2018 ಕಲಂ 78 (111)  ಕೆ,ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.