Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

21 May 2013

Reported Crimes


 

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                           ¢£ÁAPÀ:20-05-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÀqÉúÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgï vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ²gÀ¸ÀV , ªÀAiÀÄ :34ªÀ, eÁ: °AUÁAiÀÄvï, G: E£ÉÆßêÁ ªÁºÀ£À £ÀA.PÉJ-29/JªÀiï-5767 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ , ¸Á: gÁªÀĪÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ UÀÄ®âUÁð.  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß E£ÉÆßêÁ ªÁºÀ£À £ÀA.PÉJ-29/JªÀiï-5767 £ÉÃzÀÝgÀ°è §¸ÀAiÀÄå¸Áé«Ä , qÁ:ªÀĺÁzÉë EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ §¼Áîj¬ÄAzÀ UÀÄ®âUÁð PÀqÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀÆæ±Àgï UÁr £ÀA.PÉJ-37/7678 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛ PÀqÉ eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ §¸ÀAiÀÄå¸Áé«Ä , qÁ.ªÀĺÁzÉë EªÀjUÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ºÀĸÉãÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀQÃgÀªÀÄä EªÀjUÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ , PÀÆæ±Àgï ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. UÀÄ£Éß £ÀA. 133/2013 , PÀ®A. 279 , 337 L¦¹ & 187 JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

                       ¢£ÁAPÀ: 20.05.2013 gÀAzÀÄ 9.15 UÀAmÉUÉ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà, 38 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħgÀ, G: MPÀÄÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ºÉÆ£ÀßlV UÁæªÀÄ , vÁ: zÉêÀzÀÄUÁ, f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆúÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ 36/EJ-9237 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÁ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä ºÁUÀÆ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄ£ÉÆÃeï FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¸Áxï ªÉÄʯï PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ - °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É AiÀįÁègÀ°AUÀ ªÀÄoÀzÀ PÀqÉUÉ PÉʸÀ£Éß ªÀiÁr ªÁºÀ£ÀzÀ EArPÉÃlgï ºÁQ ªÁºÀ£À wgÀÄV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ vÀ£Àß »A¢¤AzÀ ªÀÄ»AzÁæ §Ä¯ÉgÉÆ ¦PïC¥ï ªÁºÀ£À £ÀA.PÉJ-36/J-4792 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ,  ( ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸À w½¢gÀĪÀÅ¢¯Áè) FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ°UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©¢zÀÄÝ EzÀjAzÀ ªÀÄ£ÉÆÃd£À vÀ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ªÉÄzÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. vÀ£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬ÄUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸À°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 80/2013 PÀ®A. 279, 337, 338, 304 (J) L¦¹ & 187 JA.« AiÀiÁPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                       ¢£ÁAPÀ. 20-05-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ C£ÀÄgÁzsÁ ¸Áj ¸ÉAlgï ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ C«Äãï¸Á¨ï  vÀAzÉ  £À©Ã¸Á¨ï , ªÀAiÀÄ:27ªÀ, eÁ: ªÀÄĹèA, G: UÁ¢ ªÁå¥ÁgÀ , ¸Á: PÁn¨ÉÃ¸ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ UÁ¢ CAUÀr »AzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ºÀgÀ¼É UÉÆÃzÁ«ÄUÉ «zÀÄåvï ±Ámïð ¸ÀPÀÆåðmï¢AzÀ    ¨ÉAQ ºÀwÛ UÉÆÃzÁ«Ä£À°èzÀÝ ºÀgÀ¼É , UÁ¢ §mÉÖ , ±Éqï , ¥ÀPÀÌzÀ eÉÆÃ¥ÀrUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ MlÄÖ gÀÆ.2,00,000/- zÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ï DVzÀÄÝ , fêÀºÁ¤ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁætºÁ¤ DVgÀĪÀ¢®è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ.J¥sï.J £ÀA. 03/2013 CrAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

 
 

                   ¢£ÁAPÀ: 20-05-2013 gÀAzÀÄ 17-40 UÀAmÉUÉ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼É §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ±ÉÃRgÀAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ CªÀÄgÀAiÀÄå¸Áé«Ä ªÀ:65 eÁ:dAUÀªÀÄ G:ºÀ.a.UÀ.¤ªÀÈvÀÛ £ËPÀgÀ ¸Á:dwÛ¯ÉÊ£ï ºÀnÖ PÁåA¥ï FvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ ªÉÄð£À ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ , ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀà¥Àà ªÀÄ£ÀUÀƽ ¸Á:ºÀnÖ UÁæªÀÄ (¥ÀgÁj)£ÉÃzÀݪÀjUÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ ,zÁ½¬ÄAzÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄlPÁ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 117/2013 PÀ®A. 78(111) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
 

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

                                ªÀÄÈvÀ ²æà gÁeÉñÀ vÀAzÉ ²æäªÁ¸À ªÀ:18 eÁ:ªÀÄgÁoÀ ¸Á:UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ FvÀ¤UÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ ,J¯Áè zÀªÁSÁ£ÉUÀ½UÉ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ UÀÄtªÀÄÄRªÁVgÀĪÀ¢®è, ¢ :- 19-05-2013 gÀAzÀÄ 15-00 UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è  ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ,ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀiÁUÀðªÀÄzÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ DvÀ£À CtÚ ²æà ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ ²æäªÁ¸À ªÀ: 20 eÁ:ªÀÄgÁoÀ G:PÀÆ° ¸Á:UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ  FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ.AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 10/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

 
 

 
 

 
 

                   ªÀÄÈvÀ ±Á»ÃgÁ ¨ÉÃUÀA FPÉAiÀÄÄ PÀqÀ¢¤ß UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß  UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 17.05.2013 gÀAzÀÄ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ AiÀÄ ¸ÀÖ«UÉ ¨ÉAQ PÀnÖ VÃa ¸ÀÖªï ºÀZÀÑ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQAiÀÄÄ zÉúÀPÉÌ vÀUÀ°zÀÝjAzÀ zÉúÀzÀ vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄïÁâUÀ¢AzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÀgÉUÉ ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ aQvÉìAiÀÄ PÁ®PÉÌ  §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 20.05.2013 gÀAzÀÄ 00.15 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀÄÈvÀ¼À vÁ¬Ä ²æêÀÄw ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ £À©Ã¸Á§ 48 ªÀµÀð eÁw:ªÀÄĹèA [¦AeÁgÀ] G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: PÀqÀ¢¤ß gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 7/2013 PÀ®AB 174 ¹.Dgï.¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     

          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:21.05.2013 gÀAzÀÄ 260 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 43,900/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.