Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

31 Oct 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
J¸ï.¹./ J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ದಿನಾಂಕ: 30/10/2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಭೀಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಸಾಬಣ್ಣ, ಮಕಾಶಿ,55ವರ್ಷ,ಜಾ:ನಾಯಕ, ಉ:ಒಕ್ಕಲುತನ, ಸಾ:ಚಿಕ್ಕರಾಯಕುಂಪಿ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೆಂದು ಚಿಕ್ಕರಾಯಕುಂಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಪ್ಪನ ಗುಡಿ ಮುಂದೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾಗ ಹೊಲದ ದಾರಿಯ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಇದ್ದ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಆರೋಪಿತgÁzÀ ಪ್ರಭುಲಿಂಗಗೌಡ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ,ವಯ:45,  ಹಾಗು ಇತರೆ 2 ಜನ ಎಲ್ಲರು ಜಾ:ಲಿಂಗಾಯತ, ಉ:ಒಕ್ಕಲುತನ,ಸಾ:ಚಿಕ್ಕರಾಯಕುಂಪಿ EªÀgÀÄ ಪಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಯಾಕಲೆ ಬ್ಯಾಡ ಜಾತಿ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ನಮಗೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ ತಿರುಗಾಡುತ್ತೀರಿ, ನೀವೂ ದಾರಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವೂ ದಾರಿ ಬಂದ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಿಯೇನಲೆ ಎಂದು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ, ಬಂಡಿಗೂಟದಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿ, ಅದೇ ಬಂಡಿಗುಟದಿಂದ ಎಡಗೈಗೆ ಹೊಡೆದು ಒಳಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿ, ಕೈಯಿಂದ ಮೈ ಕೈಗೆ ಹೊಡೆದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 156/2013 ಕಲಂ: 341, 323, 324, 504, 506 ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3(1) (10) ಎಸ್.ಸಿ./ಎಸ್.ಟಿ. ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ 1989 CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ: 30-10-2013 gÀAzÀÄ 4-50 ¦.JA.PÉÌ DgÀ.ºÉZï.PÁåA¥À £ÀA.2 gÀ°è  §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ  ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉÆÃPÀ£ï UÉÆïÁÝgÀ vÀAzÉ PÁ°¥ÀzÀ UÉÆïÁÝgÀ 60ªÀµÀð, PÀëwæÃAiÀÄ PÀÆ°PÉ®¸À  ¸ÁB DgÀ.ºÉZï.PÁåA¥À £ÀA.2 FvÀ£ÀÄ  ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§j£À aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ DvÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt 460/-gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 281/2013  PÀ®A. 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ªÀÄ»¼É ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ಫಿರ್ಯಾದಿ ®Qëöä UÀAqÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁ : PÀÄgÀ§gÀÄ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: PÉÆãÁ¥ÀÆgÀÄ¥ÉÃmÉ, ¥ÀÆeÁ gÉÊ¸ï «Ä¯ï ºÀwÛgÀ ªÀiÁ£À«   FPÉAiÀÄÄ ಆರೋಪಿ ದುರುಗಪ್ಪ ಈತನೊಂದಿಗೆ ಈಗ್ಗೆ 17 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನ್ಯೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಈಗ್ಗೆ 03 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ತನ್ನ ಗಂಡ ಆರೋಪಿ ದುರುಗಪ್ಪ ಈತನು ದಿನಾಲು ಕುಡಿದು ಬಂದು ನೀನು ಚೆಂದ ಇಲ್ಲ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಸೂಳೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು, ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 30-10-2013 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾಳು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತನ್ನ ಗಂಡ ದುರುಗಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಮೈದುನ ಕೃಷ್ಣ ಇವರುಗಳು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಎದುರಲ್ಲಿ ಲೇ ಸೂಳೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರು ಸಹ ನೀನು ಹೋಗವಲ್ಲಿ ನಿನಗ ಹೆಂಗಾ ಓಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ನನಗ ಗೊತ್ತಾದ ಅಂತಾ ಅಂದು ತನ್ನ ಗಂಡನು ಕೈಗಳಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ  ಮೈಕೈಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಮೈಧುನ ಕೃಷ್ಣ ಈತನು ತನ್ನ ಎಡಗಾಲ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ  ಎಡಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಇಬ್ಬರು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ನೀನು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವಂತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 225/2013 ಕಲಂ 498(ಎ), 504, 323, 355, 506 ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೊಂಡೆನು.
                 DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà, eÁ-PÉÆgÀªÀgÀ, G-PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á-f®èqÀ§AqÀvÁ-UÀzÁé¯ï (J¦) ¦üAiÀiÁ𢠠FgÀªÀÄä UÀAqÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ, ªÀAiÀiÁ-23 ªÀµÀð, eÁ-PÉÆgÀªÀgÀ, G-ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á-EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ FPÉUÉ ªÀÄPÀ̼ÁUÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ CªÀ½UÉ zÉÊ»PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÄÝ C®èzÉà ¢£ÁAPÀ 27-10-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr vÀ¯ÉPÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 89/2013 PÀ®A 498(J), 504, 323, 506 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

¢£ÁAPÀ :26-10-2013 gÀAzÀÄ 22-35 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀnÖ a£ÀßzÀ UÀt PÀA¥À¤AiÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è  ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà §¸À¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà ªÀļÀ°, QjAiÀÄ ¨sÀzÀævÁ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÀnÖ a£ÀßzÀ UÀt PÀA¥À¤. ºÀnÖ FvÀ£ÀÄ  PÀvÀðªÀåzÀ°è EzÁÝUÀ PÀA¥À¤AiÀÄ ¸ÉAlæ¯ï±Á¥ïÖ£À JgÀqÀ£ÉÃAiÀÄ ¥Á¼ÉAiÀÄ UÀt «¨sÁUÀzÀ°è PÉ®¸ÀzÀ ªÉÄðzÀÝ CªÀÄgÀ¥Àà ©¯Éè ¸ÀA1063 EªÀjUÉ JzÉ £ÉÆêÀÅ PÁt¹PÉÆArzÀÝjAzÀ DvÀ£À£ÀÄß ¸ÀºÀ PÁ«ÄðPÀgÀÄ PÀA¥À¤ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÀÄÝ, PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÀÝ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ qÁ:D£ÀAzï ¥ÀÄPÁ¼É ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ CªÀÄgÀ¥Àà¤UÉ aQvÉì ¤ÃrzÀÄÝ, JµÉÖà ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀgÀÆ CªÀÄgÀ¥Àà£ÀÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄÈvÀzÉúÀªÀ£ÀÄß ¸ÀA§A¢PÀgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÀAvÀgÀ ªÉÄð£À DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgï ªÀÄoÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 15 d£ÀgÀÄ ºÀnÖ PÀA¥À¤AiÀÄ PÁ«ÄðPÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ  PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÀÝ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, C°èAiÉÄà EzÀÝ L.«.¸ÁÖöåAqï gÁqï¤AzÀ, ©.¦.D¥ÀgÉÃlgïUÀ½AzÀ ,PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀAvÀªÁV G½¸ÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ eÉÆÃgÁV PÀÆUÁqÀÄvÁÛ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èzÀÝ fêÀgÀPÀëPÀ OµÀ¢UÀ¼À£ÀÄß, ¦üæÃeï, PÀÄað, mÉ°¥ÉÆãÀÄ, gÀÆ«£À ¨ÁV®Ä, QlQUÀ¼ÀÄ, PÀA¥À¤AiÀÄ D¹ÛUÀ½UÉ £ÀµÀÖªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁr ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀÄgÀªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr ºÁQ ªÉÊzÀåjUÉ ºÀuÉUÉ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ UÀtQÃPÀÈvÀ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ ºÀlÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 222/2013 PÀ®A. 143, 147, 332, 353, 342, 504, 506, ¸À»vÀ 149  L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A 4 PÀ£ÁðlPÀ ¥Áæ»Ã©µÀ£ï D¥ï ªÉÊïɣïì CUɣɸïÖ ªÉÄrPÉÃgï  ¸À«ð¸ï ¥À¸ÉÆÃð£À¯ï & qÁåªÉÄeï lÄ ¥Áæ¥Ànð E£ï ªÉÄrPÉÃgï ¸À«ð¸ï E£ïì¸ÀÆÖöåµÀ£ïì DPïÖ -2009  CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
   

          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:31.10.2013 gÀAzÀÄ  76 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 16,300/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

30 Oct 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
  
              ¢£ÁAPÀ:29-10-2013 gÀAzÀÄ 20-45  UÀAmÉUÉ  ºÀnÖ PÁåA¥ï£À «¯ÉÃeï ±Á¥ïÖ£À UÉÃn£À ªÀÄÄA¢£À  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1)«±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ²ÃªÀgÉqÀØ¥Àà, 58 ªÀµÀð, eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ, G:ºÀ.a.UÀ.PÀA.£ËPÀgÀ, ¸Á:fDgï PÁ¯ÉÆä 6/1 ºÀnÖ PÁåA¥ï2)°AUÀgÁd vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀ¥Àà , 38ªÀµÀð, eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:«gÁ¥ÀÆgÀÄ.3)WÀ£ÀªÀÄoÀ¸Áé«Ä vÀAzÉ ±ÀgÀtAiÀÄå 40 ªÀµÀð, eÁ:dAUÀªÀÄ, G:PÀÆ°, ¸Á:«ÃgÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ°è vÉÆqÀV d£ÀUÀ½UÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉý ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ,  ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ 1)ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀ ºÀt gÀÆ. 8020/-2)MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ ZÁmï C.Q.gÀÆ E¯Áè .3)ªÀÄÆgÀÄ ªÉÆèÉʯïUÀ¼ÀÄ.4) ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ 5) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß C.Q.gÀÆ E¯Áè ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ , ¸ÀzÀj zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, DgÉÆæ £ÀA:01 jAzÀ 03 £ÉÃzÀݪÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ zÁ½¬ÄAzÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄlPÁ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 224/2013 PÀ®A. 78(111) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ ºÁUÀÆ 420 L¦¹  PÁAiÉÄÝ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               DgÉÆæ gÀAUÀ£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ UÉÆëAzÀgÁd E§âgÀÄ CtÚ vÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 29-10-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 07-30 UÀAmÉUÉ UÉÆëAzÀgÁd£ÀÄ zÉêÀvÀUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É HlPÉÌ PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ DgÉÆæ gÀAUÀ£ÁxÀ PÀÄjzÉÆrجÄAzÀ §AzÀÄ UÉÆëAzÀgÁd£À ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ UÉÆëAzÀgÁd£ÀÄ gÀAUÀ£ÁxÀ¤UÉ AiÀiÁPÀ¯Éà PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß PÁAiÀÄĪÀÅzÀÄ ©lÄÖ ªÀÄ£ÉUÉ AiÀiÁPÉ §A¢Ã¢Ý? PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÀÄ PÁAiÀĨÉÃPÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ gÀAUÀ£ÁxÀ£ÀÄ AiÀiÁPÀ¯Éà EzÀÄ PÉêÀ® ¤£Àß ªÀÄ£É K£ÀÄ? £À£ÀßzÀÄ ¥Á®Ä E®èªÉãÀ¯ÉÃ? £Á£ÀÄ AiÀiÁPÉ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÀ CAzÀÄ E§âgÀÄ vÉPÉÌ ªÀÄÄPÉÌ ©zÀÄÝ dUÀ¼À ªÀiÁrzÁUÀ, UÉÆëAzÀgÁd PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀAUÀ£ÁxÀ¤UÉ ºÉÆUÉzÁUÀ gÀAUÀ£ÁxÀ vÀ¦à¹PÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ UÉÆëAzÀgÁd£ÀÄ vÀ£Àß ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ gÀAUÀ£ÁxÀ£À §®PÁ°£À vÉÆqÉUÉ eÉÆÃgÁV PÀrzÁUÀ, gÀAUÀ£ÁxÀ£ÀÄ ¹nÖUÉ §AzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀÀ¢AzÀ vÀ£Àß eÉé£À°èzÀÝ PÀÄj GuÉÚ vÉUÉAiÀÄĪÀ ¸ÀtÚ ZÁPÀÄ«¤AzÀ UÉÆëAzÀgÁd£À JqÀ JzÉ ¨sÁUÀzÀ PɼÀUÉ JgÀqÀÄ ¸À® eÉÆÃgÁV ZÀÄaÑgÀÄvÁÛ£É. DUÀ UÉÆëAzÀgÁd¤UÉ wêÀæ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, UÉÆëAzÀgÁd£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÀæµÀgï fæ£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ PÀ«vÁ¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ zÁj ªÀÄzÉå UÉÆ®¢¤ß PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÁwæ 08-30 UÀAmÉUÉ UÉÆëAzÀgÁd vÀ£ÀUÉ DzÀ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. gÀAUÀ£ÁxÀ£ÀÄ PÀÄjPÁAiÀÄĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ UÉÆëAzÀgÁd£À JqÀ JzÉAiÀÄ PɼÀ¨sÁUÀzÀ°è ¸ÀtÚ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ZÀÄaÑ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ gÀAUÀ£ÁxÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÀ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 141/2013 PÀ®A 302 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
   
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:30.10.2013 gÀAzÀÄ 112 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 25,600/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

29 Oct 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
J¸ï. ¹./ J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ¢£ÁAPÀ: 27-10-2013 gÀAzÀÄ 10-00 J.JA.¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) wªÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÀ¨ÉâÃgÀ 2) ¥ÀA¥Á¥Àw vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÀ¨ÉâÃgÀ E§âgÀÆ ¸Á:¸Á®UÀÄAzÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸Á®UÀÄAzÀ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ «.J¸ï.J¸ï.J£ï ¸ÉƸÉÊnAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÀ£ÁðlPÀ gÁdå C¸Ààø±Àå ¸ÀªÀiÁd ªÀĺÁ¸À¨sÉAiÀÄ PÀgÀ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÀAZÀÄvÀÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ¸ÀºÀ MAzÀÄ PÀgÀ¥ÀvÀæ PÉÆlÄÖ ¤ªÀÄä£ÀÄß J¸ï.¹.eÁw¬ÄAzÀ vÉUÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁd 29ªÀµÀð, ªÀqÀØgÀ,  ¸ÁB ¸Á®UÀÄAzÀ vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀÀ£ÀÄ J¸ïÀ.¹.eÁw¬ÄAzÀ vÉUÉzÀÄ ºÁPÀ®Ä ¤ªÁågÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¯Éà ªÀqÀØ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ, ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ 278/2013 PÀ®A.355,323,506 gÉ/« 34 L¦¹ & 3 (I) (X) J¸ï.¹/J¸ï.n.¦.J.DåPïÖ 1989.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        ¢£ÁAPÀ.28-10-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ.29-10-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÀ£À 7.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ-ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ ºÉÆgÀnzÀÝ CAzÁdÄ 60 jAzÀ 65 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À C¥ÀjavÀ ªÀÄ»½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ DPÉAiÀÄ ªÀÄÄRPÉÌ §®ªÁzÀ UÁAiÀĪÀiÁrzÀÝjAzÀ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 109/13 PÀ®A.279, 304(J) L¦¹ & 187 LJA« PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
   
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:29.10.2013 gÀAzÀÄ  84 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 15,100/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

28 Oct 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
C¸Àé¨sÀ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ದಿನಾಂಕ:27-10-2013 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ CA§ªÀÄä UÀAqÀ w¥ÀàtÚ ªÀAiÀÄ:30 ªÀµÀð,  eÁ: G¥ÁàgÀ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À     ¸Á: G½ªÉÄñÀégÀ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ದೊಡ್ಡ ಮಗ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ 14 ವರ್ಷ ಇಬ್ಬರು ಕೊಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ºÉÆ®zÀ°è ಮೇವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ವಿಜಯಕುಮಾರನಿಗೆ ಎಡ ಗಾಲಿ£À  ಹೆಬ್ಬರಳಿಗೆ ಯಾªÀÇzÉÆà ಹುಳು ªÀÄÄಟ್ಟಿvÀÄ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ನಂತರ ಪಿರ್ಯಾಧಿAiÀÄÄ ಅವನ ಪಕಕ್ಕೆ  ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಹಾವು ಕಡಿದ ಹಲ್ಲಿನ ಗುರುತು ಅವನ ಹೆಬ್ಬರಳ ಮೇಲೆ ಮೂಡಿದ್ದು. ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸುತ್ತ ಹುಡುಕಾಡಲಾಗಿ ಒಂದು ಹಾವು ಆಕಾಡೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾಧಿ  ಕೂಡಲೆ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು  ಕರೆದುಕೊಂಡು ಊರೊಳಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ ಆತನನ್ನು  ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಲಿಂಗಸೂಗುರು ನಂತರ ಹಟ್ಟಿ ಕಂಪನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಲಾಗಿ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಇಂದು ಸಂಜೆ 6-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ AiÀÄ.r.Cgï. £ÀA: 18/2013 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                        ಫಿರ್ಯಾದಿ ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : PÁvÀgÀQ vÁ: ªÀiÁ£À« FvÀ£À ತಂದೆಯಾದ ರಾಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಈರಣ್ಣ ವಯ 50 ವರ್ಷ ಸಾ : ಕಾತರಕಿ ಈತನು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 27-10-2013 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10-00 ಗಂಟೆಗೆ ತಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಕಾತರಕಿ ಸಮೀಪ ಇರುವ ಹಿರೇಹಳ್ಳ ಇದ್ದು, ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ದಂಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ನೀರಿನಿಂದ ಇಳಿದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ದಿನಾಂಕ 26-10-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆವರೆಗೆ ದಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದರಿಂದ ಇದ್ದಕ್ಕಿದಂತೆ ಹಳ್ಳದ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ರಬ್ಬಸದಿಂದ ಹರಿದು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ರಾಮಣ್ಣನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  ಕಾರಣ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್. ನಂ 30/13 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈ ಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.
          ¢£ÁAPÀ: 27.10.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6.00 UÀAmÉUÉ ©¹ä¯Á ¥sÉèöÊAiÀiÁ±ï ©æPïì EAqÀ¹ÖçAiÀÄzÀ°è PÀ¸ÀUÀÄr¹zÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÉÆæü¸Á¨ï vÀAzÉ  ¨Á¯É¸Á¨ï ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G: PÀÆ° PÉ®¸À¸Á:ªÀiÁqÀUÉÃj vÁ: ªÀiÁ£À« ºÁ.ªÀ EAqÀ¹ÖçAiÀįï KjAiÀiÁ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉèöÊAiÀiÁ¸ï ©æPïì ¥ÀAaAUï «Ä±À£ï PÀ©âtzÀ ºÉqÀÓUÉ DvÀ£À JqÀgÀmÉÖUÉ vÀUÀÄ°zÀÝjAzÀ M«ÄäAzÉƪÀÄä¯É PÀgÉAmï ¥Á¸ï DV ¸ÉÆæ ¸Á§£ÀÄ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁ£É CAvÀ w½¹zÀ PÀÆqÀ¯É vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ¨sÁªÀªÉÄÊzÀÄ£À PÀÆrPÉÆAqÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ EAqÀ¹Öçeï ¥ÉèöÊAiÀiÁ±ï ¥Áèmï ¥sÁªÀÄðUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV F eÁUÉAiÀÄ°è MAzÀÄ 6 ºÁ¸Àð ¥ÀªÀgÀ ªÀĶ£ï EzÀÄÝ vÀ£Àß vÀªÀÄä ¸ÉÆæ¸Á§£ÀÄ ªÀĶ£ï ªÀÄÄAzÉ ºÁzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV DvÀ£À gÀmÉÖUÉ vÀUÀÄ°èzÀÝjAzÀ PÀgÉAmï ¥Á¸ÁV ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É F WÀl£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ C£ÀĪÀiÁ£À EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ²æà C° ¸Á¨ï vÀAzÉ ¨Á¯Éà ¸Á¨ï ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G:PÀÆ° ¸Á:ªÀiÁqÀUÉÃj vÁ: ªÀiÁ£À« ºÁ.ªÀ ¸ÀAPÀ£ÀÆgÀÄ.f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÉÆmïÖ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA§gï 13/2013 PÀ®A 174 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¥ÁÀ¸À£É PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ¦ügÁå¢ ®Qëöäà UÀAqÀ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ªÀAiÀiÁ: 48, eÁw: PÀªÀiÁä G: PÀÆ° ¸Á: PÀgÀqÀPÀ¯ï FPÉAiÀÄÄ  UÁAiÀiÁ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA J.¦-28-J.J£ï-2806 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ PÀĽvÀÄ PÀgÀqÀPÀ¯ï¢AzÀ UÀÄAvÀÄUÉÆüÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ¢: 27-10-2013 gÀAzÀÄ  ªÀÄzsÁåºÀß 2-30 UÀAmÉUÉ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ ¥ÀlÖtzÀ PÉ.E.© PÁémïð¸ïð ºÀwÛgÀ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ JzÀÄjUÉ §AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ wgÀÄ«£À°è ¤AiÀÄAwæ¸ÀzÉà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgïPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV¹ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 297/13 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JªÀiï.« DåPïÖ     CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
   
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:28.10.2013 gÀAzÀÄ  172 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 31,700/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

27 Oct 2013

Reported Crimes

ªÀzsÀÄzÀQëuÉ- ªÀgÀzÀQëuÉ ¤µÉÃzÀ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¢:10-06-2013 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ eÁ®ºÀ½îAiÀÄ UÀAUÀ£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¦AiÀiÁð¢ gÉÆûÃt C°AiÀiÁ¸ï ¤Ã®ªÀÄä UÀAqÀ DAfãÀAiÀÄå ªÀAiÀĸÀÄì 20 ªÀµÀð G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:UÀAUÀ£ÀUÀgÀ eÁ®ºÀ½î vÁ:zÉêÀzÀÄUÀð f:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DgÉÆæ DAf£ÀAiÀÄå EvÀ£ÉÆA¢UÉ ¦AiÀiÁð¢UÉ ¢:23-05-2013 gÀAzÀÄ »AzÀÄ ¸ÀA¥ÁæzÁ¬ÄPÀªÁV ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ DgÉÆæ DAfãÀAiÀÄå£ÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV LªÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ ªÀÄvÀÄÛ £Á®ÄÌ vÉÆ¯É §AUÁgÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÃrPÉ EnÖzÀÄ,Ý F ¥ÉÊQ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ JgÀqÀÄ vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀªÀ£ÀÄß PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÀUÀ¼À°è DgÉƦvÀgÉ®ègÀÆ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ G½zÀ §AUÁgÀ vÀgÀĪÀAvÉ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁr QgÀÄPÀļÀªÀ£ÀÄß ¤Ãr ¢:10-06-13 gÀAzÀÄ 16-00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DgÉÆæ DAfãÀAiÀÄÄå ¦AiÀiÁð¢UÉ G½zÀ §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀtªÀ£ÀÄß vÀgÀĪÀAvÉ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ £ÀAvÀgÀ PÉ® DgÉÆægÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA: 126/2013 PÀ®A 143.147.148.323.504,506 ¸À»vÀ 149 IPC  ªÀÄvÀÄÛ 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 ªÀzsÀÄzÀQëuÉ- ªÀgÀzÀQëuÉ ¤µÉÃzÀ C¢ü¤AiÀĪÀÄ-1961 CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÉ.
EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
       ¢£ÁAPÀ:26-10-2013 gÀAzÀÄ 20-40 UÀAmÉUÉ ºÀnÖ a£ÀßzÀ UÀt PÀA¥À¤AiÀÄ°è CªÀÄgÉñï£ÀÄ ºÀnÖ a£ÀßzÀ UÀt PÀA¥À¤AiÀÄ ¨sÀÆ PɼÀªÉÄÊ «¨sÁUÀzÀ°è PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ M¼ÀUÀqÉ G¹gÁl vÉÆAzÀgÉAiÀiÁVzÀÄÝ ,aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀnÖ a£ÀßzÀ UÀt PÀA¥À¤ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ, PÀvÀðªÀå¤gÀvÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ CªÀÄgÉñÀ ºÀnÖ a£ÀßzÀ UÀt PÀA¥À¤AiÀÄ ¨sÀÆ PɼÀªÉÄÊ PÁ«ÄðPÀ (¸ÉAlæ¯ï±Á¥ïÖ) FvÀ¤UÉ ¸ÀjAiÀiÁV aQvÉì ¤ÃqÀzÉÃ, AiÀiÁªÀzÉà ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀîzÉà CªÀÄgÉñÀ¤UÉ aQvÉì PÉÆqÀĪÀ°è ¤®ðPÀëvÀ£À vÉÆÃjzÀÝjAzÀ CªÀÄgÉñÀ£ÀÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É , PÀvÀðªÀå¤gÀvÀ ªÉÊzÁå¢üÃPÁjUÀ¼À ¤®ðPÀµÀvÀ£À¢AzÀ¯Éà ¸ÀzÀj WÀl£É dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ²æà ²ªÀPÀĪÀiÁgï ªÀÄoï ºÀnÖ a£ÀßzÀ UÀt PÁ«ÄðPÀ n £ÀA 1284 ¸Á:ºÀnÖ PÁåA¥ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ  °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 220/2013 PÀ®A. 304(J) L¦¹  CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ
            :¢£ÁAPÀ 26-10-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J.¦.JA.¹ DªÀgÀtzÀ M¼ÀUÀqÉ EgÀĪÀ £ÀgÉñÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀ GUÁætzÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ mÁæöåPÀÖgïUÉ £ÁåAiÀÄ¨É¯É CAUÀrUÉ ¯ÉÆÃqï ªÀiÁr PÀ¼À»¸À®Ä mÁæöåPÀÖgï £ÀA.PÉ.J 36 n©.9681 mÁæöå° £ÀA.PÉ.J 36 n© 9682 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà mÁæöåPÀÖgï PɸÀj£À°è ¹QÌ ©zÁÝUÀ, mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ mÁæöåPÀÖgï EAf£ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ §A¥Àgï£À ªÉÄÃ¯É ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉýzÀÝjAzÀ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ eÉÆÃgÁV gÉøï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ EAf£ï ªÉÄÃ¯É ¤AwzÀÝ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ£ÀÄ PɼÀUÀqÉ ©zÁÝUÀ JzÉAiÀÄ PɼÀUÀqÉ §A¥Àgï£À gÁqï ZÀÄaÑ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ²æà ªÀÄw £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀ¼ÀªÁgÀ 23ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ, ºÉÆ® ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: w®PïNt zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.290/2013 PÀ®A. 304 (J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
            ¦ügÁå¢ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ wªÀÄätÚ §ÄAPÀ®zÉÆrØ ªÀAiÀiÁ: 38, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ° ¸Á: ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀ FvÀ£À ªÀÄUÀ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ §ÄAPÀ®zÉÆrØ ªÀAiÀiÁ: 10, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ «zÁåyð ¸Á: ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ¢: 26-10-2013 gÀAzÀÄ  ªÀÄzsÁåºÀß 2-30 UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄzsÀåºÀß 3-30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è  ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀ ºÀwÛgÀzÀ dºÀVÃgÀzÁgï gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ  gÁA¥ÀÆgÀÄ KvÀ ¤ÃgÁªÀjAiÀÄ PÉ£Á¯ï zÀAqÉAiÀÄ°è §mÉÖ ©aÑnÖzÀÄÝ,Ý FeÁqÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀj WÀl£ÉUÉ gÁA¥ÀÆgÀÄ KvÀ¤ÃgÁªÀjAiÀÄ PÉ£Á¯ï PÀĦàUÀÄqÀØ¢AzÀ ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀ PÉÆÃoÁPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉÄãï PÉ£Á¯ïzÀ UÀÄvÉÛÃzÁgÀ (ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½¢®è.) gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj PÉ£Á¯ï£ÀÄß CzsÀðPÉÌ ¤°è¹ E£ÀÆß 30 ¦üÃmï CAvÀgÀzÀ°è ºÀ¼ÀîzÀªÀgÉUÉ ¤ÃgÀĺÀj¸À§ºÀÄ¢vÀÄÛ, CxÀªÁ PÉ£Á¯ïzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀÄjvÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¨sÀzÀævÁ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀzÉà C®PÀëöåvÀ£ÀªÀ»¹zÀÝjAzÀ¯Éà UÀÄvÉÛÃzÁgÀ£À ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ¯Éà F WÀl£É dgÀÄVzÀÄÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 295/13 PÀ®A. 285, 304 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ¢£ÁAPÀ:26-10-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 10-00 ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉƸÀÆgÀÄgÀªÀgÀzÉÆrØ AiÀÄgÀdAw UÁæªÀÄzÀ ¦ügÁå¢ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå vÀAzÉ gÀAUÀAiÀÄå , 40 ªÀµÀð, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:ºÉƸÀÆgÀÄgÀªÀgÀzÉÆrØ AiÀÄgÀdAw  FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ PÀjAiÀÄ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è 1)¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀ¥Àà 2)ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà 3)§¸ÀAiÀÄå vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà4)ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå J®ègÀÆ ¸Á:UÁéqÉÃgïzÉÆrØ AiÀÄgÀdAw EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĹzÀÄÝ D «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ PÉüÀÄwÛzÁÝUÀ J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦ügÁå¢UÉ DgÉÆæ ¹zÀÝ¥Àà£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ JqÀUÉÊ gÉmÉÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ, ºÁUÀÆ CA§ªÀÄä½UÉ §®UÉÊUÉ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 219/2013 PÀ®A. 323, 324, 504, ¸À»vÀ 34 L¦¹ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ¢£ÁAPÀ: 26.10.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12.15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ®PÀëöät gÁªï vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄð £ÁAiÀÄÄØ ªÀAiÀiÁ: 38 ªÀµÀð G: ¹.L.J¸ï.J¥sï  PÁ£Àì¸ÉÖç¯ï ¸Á: ªÀÄ.£ÀA mÉÊ¥ï/7-512 Dgï.n.¦.J¸ï PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀFvÀ£ÀÄ vÀ£Àß  ¥sÁå±À£ï ¥ÉÆæà ªÉÆmÁgÀ J¦-30-PÉ-2010 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß r.J.« ±Á¯É¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ CA¨ÉÃqÀÌgï UÁqÀð£À ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ JqÀ¨sÁdÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ Pɦ¹ PÁ¯ÉÆä¬ÄAzÀ zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnÖzÀÝ wªÀÄätÚ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà  G: vÉÆÃ¥Á£ï fÃ¥ï £ÀA§gï PÉJ-48-JA 0292 £ÉÃzÀÝgÀ  ZÁ®PÀ ¸Á: ²ªÀ£ÀUÀÄwÛ vÁ: ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ f¯Áè: ¨ÁUÀ®PÉÆmÉ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÉÆÃ¥sÀ£ï fÃ¥ï £ÀA§gï PÉJ-48-JA-0292 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉƪÀÄqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ JqÀUÁ®Ä »ªÀÄärØ ºÀwÛgÀ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÁV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 106/2013 PÀ®A: 279.338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

             ¢£ÁAPÀ: 26.10.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ 2£Éà PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ 1£Éà PÁæ¸ï PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛ JqÀ¨sÁdÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉñÀ vÀAzÉ £ÁUÀgÁd, 15 ªÀµÀð, eÁ: ªÀqÀØgï, ¸Á: 1£Éà PÁæ¸ï ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ.FvÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ªÀiÁjPÁA¨sÀ UÀÄr ¥ÁQðAUï ¥ÉèÃ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀ gÉÆÃqï PÀqɬÄAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ C¦à DmÉÆà jPÁë £ÀA: PÉ.J-32/J-9070 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸Á§tÚ vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà, G: C¦à DmÉÆà £ÀA: PÉ.J-32/J-9070 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ.FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä, §®UÁ®Ä »ªÀÄärUÉ ¨sÀÄdPÉÌ, ¨É£ÀÄß »AzÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄzÉå ¨sÁUÀzÀ°è M¼À ¥ÀmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁ£É UÀÄ£Éß £ÀA: 107/2013 PÀ®A: 279, 337 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

J¸ï.¹./ J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

              ¢£ÁAPÀ 26-10-2013 gÀAzÀÄ 7-30 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà £ÁAiÀÄPÀ, 30ªÀµÀð,mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ¸ÁB PÉ.ºÀAa£Á¼ÀPÁåA¥À vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä FgÀªÀÄä FPÉAiÉÆA¢UÉ PÉ.ºÀAa£Á¼ÀPÁåA¦£À°ègÀĪÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà£À ºÉÆmÉÃ¯ï ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆgÀmÁUÀ 1) UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà PÀ¨ÉâÃgÀ, 2) gÁeÁ¸Á§ vÀAzÉ ªÀiÁ§Ä¸Á§ ªÀÄĹèA,                                               3) «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà §rUÉÃgÀ J®ègÀÆ ¸ÁB PÉ.ºÀAa£Á¼ÀPÁåA¥À vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¯Éà £ÁAiÀÄPÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¨ÉÃgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À §UÉÎ ZÁr ºÉý C¥ÀªÁzÀ ªÀiÁr ¸ÀA¸ÁgÀ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛãÀ¯Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§Ý½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ PÀnÖUÉ, ZÀ¥Àà° ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨Á¬ÄAzÀ PÀaÑzÀÄÝ, dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß J¼ÉzÁr DPÉAiÀÄ ªÀÄAiÀiÁðzÉUÉ PÀÄAzÀÄ GAmÁUÀĪÀAvÉ ªÀwð¹ E§âjUÀÆ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ, eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 277/2013 PÀ®A. 504,323, 324, 355, 354,506 gÉ.«. 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 (1) (10) (11) J¸ï¹./J¸ïn ¦.J AiÀiÁåPÀÖ 1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
   
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:27.10.2013 gÀAzÀÄ  78 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 10,700/-/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

26 Oct 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

             ¢£ÁAPÀ:07.10.2013 gÀAzÀÄ ²æà ²ªÀ±ÀAPÀgÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀÆUÀtÚ ¸ÁºÀÄPÁgÀ ¸Á: ºÉêÀÄ£Á¼À R§ÓzÀ°ègÀĪÀ ºÁUÀÄ vÀAw ¨Éð PÀA§UÀ¼À£ÀÄß ºÁQgÀĪÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ vÀ£Àß ರೆಹಮಾನ್ ಸಾಬ್ ತಂದೆ ದಿವಾನ್ ಸಾಬ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ  02 d£ÀgÀÄ  ªÀÄzÀgÀPÀ¯ï EªÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ  §AzÀÄ CPÀæªÀĪÁV ºÉÆ®zÀ°è ¥ÀæªÉò¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ  ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆ®PÉÌ ºÁQzÀÝ vÀAw ¨Éð PÀA§UÀ¼À£ÀÄß QvÀÄÛ ºÁQ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAV»rzÀÄ ¤£ÀߣÀÄß fêÀzÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 154/2013 PÀ®A:427,447,323,504,506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ  ¥ÀæPÀgÀtzÀ  ªÀiÁ»w:-

           ¢£ÁAPÀ:25-10-2013 gÀAzÀÄ 7-20 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ºÉUÉØ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ ZÀ£Àߧ¸À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÝ¥Àà  ,ªÀAiÀÄ: 58ªÀ, eÁ: £ÁAiÀÄPï , G: J.J¸ï.L ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ , ¸Á: ¥ÁªÀÄ£ÀPÀ®ÆègÀÄ , vÁ: ªÀiÁ£À« , ºÁ.ªÀ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀ£ÀÆßgÀÄ¥ÁµÁ ºÉZï.¹-221 gÀªÀgÀÄ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÉÆA¢UÉ EAmɸɥÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ JªÀiï.« PÉøÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁQzÀ £ÀAvÀgÀ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä fæ£À°è oÁuÉUÉ ºÉÆÃzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ & ªÀ£ÀÆßgÀ¥ÁµÁ ºÉZï.¹-221 gÀªÀgÀÄ vÁªÀÅ ¸ÀºÀ ºÉÆgÀqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ¤AwzÁÝUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß §Ä¯ÉgÉÆà ¦Pï-C¥ï ªÁºÀ£À £ÀA.PÉJ-36/J-6234 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀ£ÀÆßgÀÄ¥ÁµÁ ºÉZï.¹-221 gÀªÀjUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV §®Q«AiÀÄ°è gÀPÀÛ¸ÁæªÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.223/2013, PÀ®A.279 , 338 L¦¹ gÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ .
            ¢£ÁAPÀ: 25.10.2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á©¨Á¬Ä UÀAqÀ ¨Á®f ¹AUï £ÀUÀj ¸Á: ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ CA§Ä¨Á¬Ä PÀÆrPÉÆAqÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ vÁªÀgÀUÉÃgÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄïɠ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï PÀqɬÄAzÀ  ºÀ¼Éà ¥ÉÃmÉ PÀqÉUÉ PÀqÉUÉ  ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï zÁnzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ £À©ÃgÀ¸ÀƯï vÀAzÉ ºÀ¸À£À¸Á§ ¸Á: ªÀÄÄzÀUÀ¯ï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J. 34/ PÀÆå 4528 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ CA§Ä¨Á¬ÄUÉ  ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ¤UÉ ºÁUÀÆ »AzÉ PÀĽvÀ C®è¨sÀQë FvÀ¤UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 107/2013 PÀ®A: 279,337 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

              ¢£ÁAPÀ:25-10-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ §¥ÀÆàgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ n¥ÀÄà¸ÀįÁÛ£ï ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ 1) zÉêÀgÁeï vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ,ªÀAiÀÄ:45ªÀ, eÁ:ºÀqÀ¥Àzï , G: PÀnAUï ±Á¥ï , ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÄgÀ  §ÆvÀ®¢¤ß r¥ÉÆà ,vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 325/- , ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß , ªÀÄlPÁ aÃn ºÁUÀÆ MAzÀÄ ªÉƨÉʯï d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ DgÉÆæ 01 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæ 02 G¥Áàgï ±ÀAPÀæ¥Àà ,¸Á:gËqÀPÀÄAzÁ £ÉÃzÀݪÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀzÁV w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.222/2013 , PÀ®A. 78(3) PÉ.¦PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
   

          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:26.10.2013 gÀAzÀÄ  125 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 18,400/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

25 Oct 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

           ¢;24-10-13 gÀAzÀÄ 16-00 UÀAmÉAiÀÄ dA¨sÀ®¢¤ß  UÁæªÀÄzÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ°î ªÀÄÈvÀ gÀAUÀAiÀÄåvÀAzÉPÀgÀtUËqÀ ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀðeÁ: F½UÉÃgÀÄ G:MPÀÌ®vÀ£À ¸Á:dA¨sÀ®¢¤ß FvÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀqÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÄÝ PÀÄrzÁUÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É CAvÁ MzÁÝಡಿ vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄvÉì ºÉÆA¢ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è QæëģÁ±ÀPÀOµÀ¢AiÀÄ£ÀÄßMzÁÝqÀĪÁUÀ¦AiÀiÁ𢠣ÉÆÃr zÉêÀzÀÄUÀðD¸ÀàvÉæUÉ CA§å¯Éøïì £À°è E¯ÁdÄ ¥Àr¹ ºÉÃaÑ£À E¯ÁdÄPÀÄwgÀÄgÁAiÀÄZÀÆjUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¢£ÁªÀÄR 24-10-2013 gÀAzÀÄ 18-00 UÀAmÉUɪÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°èAiÀiÁgÀ ªÉÄðAiÀÄÆAiÀiÁªÀÅzÉvÀgÀºÀzÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÀUÉÊgÉEgÀĪÀ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.  £ÀA: 22/2013 PÀ®A-174 ¹.Cgï.¦.¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArzÀÄÝEgÀÄvÀÛzÉ.
               ದಿನಾಂಕ: 22-10-13 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತ r.PÀªÀÄ®PÀgï vÀAzÉ qÁå¤AiÀįï 38 ªÀµÀð, eÁ-Qæ²ÑAiÀÄ£ï G-¹JA¹ AiÀÄ°è ªÀPïð E£À¸ï¥ÉPÀÖgï ¸Á- ªÀÄ£É £ÀA 1-11-1128 gÁªÀiÁAf£ÉÃAiÀÄå PÁ¯ÉÆä ªÉÄxÉÆÃr¸ïÖ ZÀZïð ºÀwÛgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀನು ತನ್ನ ಮನೆಯ  ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ನೀರು ಕಾಯಿಸುವಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿ ದೇಹದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಎದೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಮುಖ ಸುಟ್ಟು ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಗುಣಮುಖನಾಗದೆ ದಿನಾಂಕ: 24-10-13 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11.30 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ದೂರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಠಾಣೆ ಯು ಡಿ ಆರ್ ನಂ 15/2013 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್ ಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
             ¢£ÁAPÀ 24-10-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ PÀÄAl CAiÀÄå¥Àà, 60 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ¸Á®UÀÄAzÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ UÀAUÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£ÀVgÀĪÀ ºÉÆmÉÖ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ £ÉÆë£À ¨ÁzÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¥ËqÀgÀ ¸Éë¹ C¸Àé¸ÀÞ¼ÁVzÀÝjAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ G¥ÀZÁgÀPÁÌV ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà 6-30 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï £ÀA: 41/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
      ¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ: 24-10-2013 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ®PÀëöät vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ°AUÀ¥Àà UÀÄvÉÛÃzÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 23, eÁw: F½UÉÃgÀ G: PÀÆ° ¸Á: ¸ÀAvÉ §eÁgÀ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ2) AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀÄ vÀAzÉ PÀÄ¥ÀàtÚ UÀÄvÉÛÃzÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 21, eÁw: F½UÉÃgÀ G: PÀÆ° ¸Á: ¸ÀAvɧeÁgï °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß  ªÀiÁgÁlªÀiÁqÀÄwÛzÁgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L.°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ  C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ  D¥Á¢vÀjAzÀ 15 gÁAiÀįï UÉÆïïØ PÀ¥ï w槯ï JPïì gÀªÀiï 180 JªÀiï.J¯ï£À ¨Ál°UÀ¼ÀÄ CQ: 720/- gÀÆ,  9 AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï£À ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ C:Q: 432/- gÀÆ, 21 Njd£À¯ï ZÁAiÀiïì rîPïì 180 JªÀiï.J¯ï£À «¹Ì ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ C:Q: 924/- gÀÆ. 19 UÉÆïïØ PÀ¥ï «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï£À ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ C:Q: 912/- gÀÆ, 8 UÉÆïïØ PÀ¥ï w槯ï JPïì gÀªÀiï 180 JªÀiï.J¯ï£À ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ C:Q: 352/- gÀÆ, 08 Njd£À¯ï ZÁAiÀiïì rîPïì «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï£À ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ C:Q: 352/- gÀÆ,  MlÄÖ 3692/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï  oÁuÉUÉ §AzÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 293/13, PÀ®A. PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ. 
EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
          25-10-2013 gÀAzÀÄ 8-00 J.JA.PÉÌ C®§£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ  ZÀAzÀ¥Àà£À ºÉÆmÉÃ¯ï ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà 35ªÀµÀð, PÀÄA¨ÁgÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸ÁB C®§£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAV ªÀÄAdļÁ FPÉAiÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ©ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÀÄgÀħgÀÄ,¸ÁB C®§£ÀÆgÀÄ   vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.   FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤Ã£ÀÄ HgÀ°è £ÁåAiÀÄ §UɺÀj¹ £À£Àß ªÉÄÃ¯É «£Á PÁgÀt C¥ÀªÁzÀ ºÉÆÃj¸ÀÄwÛÃAiÉÄãÀ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ C®èzÉà ªÀÄAdļÁ FPÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀÄAiÀiÁðzÉUÉ PÀÄAzÀÄ §gÀĪÀAvÉ ªÀwð¹, E£ÉÆߪÉÄä £À£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ JwÛzÀgÉ PÉÆ°è ©qÀÄvÉÛãÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ  PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 276/2013 PÀ®A. 504, 323, 354, 506  L¦¹ CrAiÀÄ°è zÁR¯ÁärPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
   
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:25.10.2013 gÀAzÀÄ  119 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 14,300/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

24 Oct 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

          ¢£ÁAPÀ:23-10-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ ªÀĺÁ«ÃgÀ ªÉÄrPÀ¯ï ¸ÉÆÖÃgï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ «±Àé£ÁxÀ ªÀAiÀÄ:60-65 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À ©üPÀëÄPÀ£ÀÄ vÀ£ÀVzÀÝ zsÀªÀÄÄä , DAiÀiÁ¸À & C¸ÀÛªÀiÁ SÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÀĽvÀÄ C°èAiÉÄà ªÀÄ®V ªÀÄ®VzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛ ªÀÄÈvÀ¤UÉ AiÀiÁgÀÆ ¢QÌgÀĪÀ¢®è CAvÁ ¢£ÉÃ±ï ±ÀºÁ vÀAzÉ d±ïgÁeï , ªÀAiÀÄ:37ªÀ, eÁ: eÉÊ£ï , G: ªÉÄrPÀ¯ï±Á¥ï , ¸Á: f.ªÉAPÀlgÁªï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ £ÀUÀgÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ   AiÀÄÄrDgï £ÀA.24/2013 , PÀ®A.174 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ .


C¥ÀjavÀ ªÀÄÈvÀ ªÀåQÛAiÀÄ ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ
ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ: ¸Àj ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 60-65 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À UÀAqÀ¸ÀÄ ªÀåQÛ ©üPÀëÄPÀ ,
CUÀ®ªÁzÀ ªÀÄÄR , vɼÀî£ÉAiÀÄ ªÉÄÊPÀlÄÖ, vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©½ PÀ¥ÀÄà PÀÆzÀ®Ä , UÀqÀØ 
§mÉÖUÀ¼ÀÄ: ¤Ã° & PÉA¥ÀħtÚzÀ ZËPÀr CAV  ¤Ã° ZËPÀr ®ÄAV


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
                ದಿನಾಂಕ 23.10.2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1-30 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿ ಸದಾಶಿವಪ್ಪ ತಂದೆ ಗೂಳನಗೌಡ ಪಾಗದ ಲಿಂಗಾಯತ ನೇದ್ದವನು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕೂಲಿಯಾಳುಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿರಿ ಎಂದು ಬೆದರಿಸಿದ್ದು, ಪಿರ್ಯಧಿಯ ತಂದೆ ಶೇಖರಪ್ಪನು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಕೂಲಿಯಾಳುಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತೀಯಾ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಗ ಆರೋಫಿ-1 ಸದಾಶಿವಪ್ಪ ತಂದೆ ಗೂಳನಗೌಡ ಪಾಗದ ಒಮ್ಮಿಂದ ಒಮ್ಮಲೇ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡಿ, ಆತನ ಮಗ ಬಸವರಾಜ ಅರ್ಥ ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಿರ್ಯಾಧಿಯ ತಂದೆಯ ತಲೆಯ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಸದಾಶಿಪ್ಪನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಶಾಂತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಸದಾಶಿವಪ್ಪನ ಹೆಂಡತಿಯ ತಂಗಿಯ ಮಗಳಾದ ವಿಧ್ಯಾಶ್ರೀ ಫಿರ್ಯಾಧಿಯ ತಂದೆಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಿರುತ್ತಾಳೆ  ಜಗಳ ಬಿಡಲು ಹೋದ ಪಿರ್ಯಾಧಿಗೆ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು  ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಫಿರ್ಯಾಧಿಯ ತಂದೆ ಜೀವ ಸಹಿತ  ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 104/13 PÀ®A. 323,324,504,506, ಸಹಿತ 34  ಐಪಿಸಿ   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ದಿನಾಂಕ 23-10-2013 ರಂದು ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬಸ್ ನಂ. ಕೆಎ-36 ಎಫ್-566 ನೇದ್ದಕ್ಕೆರೂಟ್ ನಂ. 18 ಸಿರವಾರ ಮಾನವಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ  dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà ªÀAiÀÄ 33 ªÀµÀð eÁ : £ÁAiÀÄPÀ G: PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA. PÉJ-36 J¥sï-566 £ÉÃzÀÝgÀ ¤ªÁðºÀPÀ ©.£ÀA. 729 ¸Á: SÉÊgÀªÁqÀV vÁ : °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ಮತ್ತು ಚಾಲಕ ಬಸ್ಸಯ್ಯ ಸಾ: ಬ್ಯಾಗವಾಟ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆ ಪ್ರಕಾರ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಬಸ್ ಚಾಲಕ ಇಬ್ಬರು ಮಾನವಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಸಂಜೆ 4-30 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾನವಿ ಬಿಟ್ಟು ಸಿರವಾರಕ್ಕೆ ಸಂಜೆ 5-45 ಗಂಟೆಗೆ ತಲುಪಿ ಪುನ: ಸಿರವಾರ ದಿಂದ ಮಾನವಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಚಾಲಕ ಇಬ್ಬರು ಮಾನವಿಗೆ ಹೊರಟಾಗ ರಾಯಚೂರು ಮಾನವಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾನವಿ ಸಮೀಪ ಸೂರ್ಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ದಾಟಿ ರಸ್ತೆ ಎಡಬಾಜು ಚಾಲಕ ಬಸ್ಸಯ್ಯನು ಬಸ್ಸನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ 7-10 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟಾಗ ಮಾನವಿ ಪಟ್ಟಣದ ಅನ್ಮೋಲ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮಿಲ್ ಹತ್ತಿರ ಎದುರಾಗಿ ಮಾನವಿ ಕಡೆಯಿಂದ ರಾಯಚೂರು ಕಡೆಗೆ ಆರೋಪಿ £ÀgÀ¹AºÀ vÀAzÉ DzÉ¥Àà ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36 qÀ§Æå÷è -634 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á : ªÀiÁqÀUÉÃj vÁ: ªÀiÁ£À«. Fತನು ತನ್ನ ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಕೆಎ-36 ಡಬ್ಯ್ಲೂ -634 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ರಸ್ತೆ ಎಡಬಾಜು ಹೋಗದೆ ಬಲಬಾಜು ರಸ್ತೆಯ ರಾಂಗ್ ಸೈಡಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬಸ್ಸಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟಕ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಚಾಲಕ ನರಸಿಂಹ ಈತನಿಗೆ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಆತನನ್ನು ಇಲಾಜು ಕುರಿತು 108 ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಮಾನವಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರೋಪಿತನಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡಲು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ರಾತ್ರಿ 7-40 ಗಂಟೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಈ ಅಪಘಾತವು ನರಸಿಂಹ ತಂದೆ ಆದೆಪ್ಪ ಈತನು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ರಾಂಗ್ ಸೈಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಟಕ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಜರುಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಆತನ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 219/2013 ಕಲಂ 279, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
              ಸರ್ವೆ ನಂ.99/5 ರಲ್ಲಿಯ ಮಣ್ಣನ್ನು ಆರೋಪಿತgÁzÀ ಶೇಖರಗೌಡ ತಂದೆ ಗುಳ್ಳನಗೌಡ, ಲಿಂಗಾಯತ ಒಕ್ಕಲುತನ  ಹಾಗೂ ಇತರೆ 2 ಜನರು ಸಾ: ಕನಸಾವಿ ಗ್ರಾಮ ಪಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 23.10.2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿತರು ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರನ ಅಂಗಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಫಿರ್ಯಾಯು ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹೊಲದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಿರಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ 3 ಜನ ಆರೋಫಿತರುಏಕಾ ಏಕಿಯಾಗಿ ಯಾಕ ಲೇ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ನಿಂದು ಸೊಕ್ಕು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಂದವರೆ ಫಿರ್ಯಾಧಿಯ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ತೂಕದ ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಿರ್ಯಾಧಿಯ ಎಡಗಣ್ಣಿಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಬಡಿಯುತ್ತಿರು ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪುನಃ ತೆಕ್ಕೆ  ಬಿದ್ದು ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ  ಹಿಗ್ಗಾ ಮುಗ್ಗಾ ಥಳಿಸಿದರು.ಮತ್ತು  ಫಿರ್ಯಾಧಿಯ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯಾವಾಗಿ ಬೈದು ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಒದ್ದಿದ್ದು ಇದೆ. ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ಪ್ರಿತ್ತಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ ಸಲುವಾಗಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï  oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 105/13 PÀ®A. 323,324,504, ಸಹಿತ 34  ಐಪಿಸಿ    CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
          ¦üAiÀiÁð¢ C£ÀߥÀÆtð vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ªÀ: 26, eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: E.eÉ ¨ÉƪÀÄä£Á¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ D¹Û «µÀAiÀÄzÀ°è vÀ£Àß ¥ÉÆõÀPÀgÁzÀ 1) ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ CªÀÄgÀ¥Àà ªÀ: 50, eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: ºÉÆ® ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: E.eÉ ¨ÉƪÀÄä£Á¼À 2) ¥ÁªÀðvÉÀªÀÄä UÀAqÀ «ÃgÀÄ¥ÀtÚ ªÀ: 70, eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: E.eÉ ¨ÉƪÀÄä£Á¼À gÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¹«¯ï zÁªÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ¼É. ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸À«zÀÄÝ, D¹Û ¨sÁUÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è zÁªÉ ªÀiÁrzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¹mÁÖV ¢£ÁAPÀ: 21.10.2013 gÀAzÀÄ  PÉÊUÀ½AzÀ, PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 23.10.2013 gÀAzÀÄ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 187/2013 PÀ®A 323, 324, 506 gÉ/« 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ: 23-10-13 gÀAzÀÄ 3-15 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀAa£Á¼À PÁåA¦£À ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É mÁmÁ ªÀiÁåfPï ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-37-9375 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¨ÁAqï PÀ°èUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ªÁºÀ£À ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ¦æAiÀiÁAPÀ vÀAzÉ ²ªÀgÉrØ, 17 ªÀµÀð, «zsÁåyð¤, °AUÁAiÀÄvÀ gÉrØ, ¸Á: PÀ£ÀPÀVj vÁ: UÀAUÁªÀw ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ  vÁ¬ÄUÉ JzÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. WÀl£É ¸ÀA¨sÀ«¹zÀ vÀPÀët mÁmÁ ªÀiÁåfPï ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 275/2013 PÀ®A. 279,337 L¦¹ & 187 L.JA.« DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.                                                                                         
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
   

          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:24.10.2013 gÀAzÀÄ  169 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 27,400/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.