Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

22 Nov 2014

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w::-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
       ದಿನಾಂಕ:21/11/2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 5-45 ಗಂಟೆಗೆ ತನ್ನ  ಮಗ ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪ 28 ವರ್ಷ ಇತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ, ಇಲ್ಲದ್ದು ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ, MBLHA11ALE9K10635 ನೇದ್ದನ್ನು ತಗೆದುಕೊಂಡು ಆಮದಿಹಾಳ ಹೋಗುವಾಗ ಮುದಗಲ್ಲ ಇಲಕಲ್ಲ ರಸ್ತೆಯ ದ್ಯಾಮಮ್ಮ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಯಾವುದೋ ಅಪರಿಚಿತ ಬಿಳಿ ಕಾರನ್ನು CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ಅತೀವೇಗ & ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ಲಗೆ ಟಕ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಶರಣಪ್ಪನಿಗೆ ತಲೆಯ ಎಡಬಾಗಕ್ಕೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಒಳಪೆಟ್ಟು, ಎಡಗಾಲಿಗೆ ತೆರಚಿದ ಗಾಯ ಹಾಗೂ ಎಡಬುಜಕ್ಕೆ ತೆರಚಿದಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಸದರಿ ಬಿಳಿ ಕಾರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಆಗೆಯೇ ತಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರನಿ ನಂ, & ಕಾರಿನ ಚಾಲಕನ ಹೆಸರು & ವಿಳಾಸ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ªÀÄÄzÀUÀ¯ï UÀÄ£Éß £ÀA: 160/14 PÀ®A.279, 338 L¦¹ & 187 IMV Act ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.                                  
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 22.11.2014 gÀAzÀÄ  190 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 36,300/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.