Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

27 Jun 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ : 26.06.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁð¢ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ 2013 gÀ ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀgÀ ¸ÀAWÀzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¥ÀƪÀð ¹zÀÝvÉ ¸À¨sÉ ºÀ«ÄäPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆj£À ºÀ¼É L.©.J°è £ÀqɸÀĪÁUÀ FV£À f¯Áè ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀgÀ ¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀëgÁzÀ DgÉÆæ. £ÀA. 1 ªÉĺÀ§Æ§ ¥ÁµÁ ªÀÄÆ°ªÀĤ, CzsÀåPÀëgÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀgÀ ¸ÀAWÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, gÀªÀgÀÄ ªÀÄwÛ FvÀ£À ¸ÀAUÀrUÀgÁzÀ DgÉÆæ £ÀA. 2. ¨sÀUÀvï ¹AUÀ @ ¨sÀQÛ, ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £ÀA. 03 gÁdÄ UÀzÁé®PÀgï, ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¸À¨sÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ°èUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ EvÀgÉ ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀjUÉ J¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É £À£Àß «gÀÄzÀÝ £ËPÀgÀgÀ£ÀÄß JwÛPÀlÄÖªÀ PÀÄvÀAvÀæ ¸À¨sÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÉãÀ¯Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆæ £ÀA. 01 FvÀ£ÀÄ PÁ°¤AzÀ ¸ÉÆAlPÉÌ MzÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¥Áè¹ÖPï ZÉÃgÀ¤AzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÝ®èzÉà J¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® ¸À¨sÉ ªÀiÁrzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃ£É CªÀÄvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ. UÀÄ£Éß £ÀA. 92/2013 PÀ®A: 323,324,341,355,504,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

¢£ÁAPÀ:-26-06-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀUÀgÀzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ªÁlgÀ ¥ÀA¥ÀºË¸ï ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀìtÚ 32-ªÀµÀð eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ, G:-qÉæöʪÀgÀ ¸Á:-KUÀ£ÀÆgÀÄ vÁ:f:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ EAeÉ£ï £ÀA.PÉJ-36/nJ-5957 mÁæ° £ÀA. PÉJ-36/nJ-5958 £ÉÃzÀÝgÀ mÁæ°AiÀÄ°è «ÃgÀUÀAUÁzsÀgÀ EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ KUÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ¢AzÀ £ÀUÀgÀzÀ°è UÉƧâgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀģɧ¼ÀPÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀ®Ä §gÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ C° ¦. vÀAzÉ ºÀĸÉä ¦.[¦AeÁr] 35-ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄĹèA, ¸Á:¥ÉzÀÝUÀPÀÆâgÀÄ vÁ:ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ, f:PÀ£ÀÆð¯ï J¦ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA.J¦-21/«-9977 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è fUÀeÁUÀ DV ºÉʩêÀiï ¯ÉÊmï ¥sÉÆÃPïì ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß NªÀgÀmÉPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV mÁæöåPÀÖgÀUÉ eÉÆÃgÁV lPÀÌgÀPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ, «ÃgÀUÀAUÁzsÀgÀ¤UÉ, ¯ÁjZÁ®PÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ°è JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ dRAUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ. UÀÄ£Éß £ÀA. 50/2013 PÀ®A:279,337 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¢£ÁAPÀ: 26-06-2013 gÀAzÀÄ 5-30 ¦.JA.PÉÌ DgÉÆæ ²æÃPÀȵÀÚ vÀAzÉ zÉêÉAzÀæ PÀªÀÄðPÁgÀ 50ªÀµÀð. £ÀªÀıÀÆzÀæ, PÀÆ° PÉ®¸À ¸ÁB DgÀ.ºÉZï.PÁåA¥À £ÀA.4 . FvÀ£ÀÄ DgÀ.ºÉZï.PÁåA¥À £ÀA.4gÀ°è dAiÀĢåÀ£À ºÉÆmÉÃ¯ï ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§j£À aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ DvÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt 2230/-gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ºÁUÀÆ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 192/2013 PÀ®A. 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 26.06.2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.00 UÀAmÉUÉ ¹AiÀiÁvÀ¯Á§ KjAiÀiÁzÀ°ègÀĪÀ »A¢ ªÀzsÀðªÀiÁ£À ±Á¯ÉAiÀÄ PÀA¥ËAqÀ UÉÆÃqÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀgÀÄ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ E¸ÉàÃl dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨Áw §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÁUÀÄ ¹§âA¢ AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£Éß §gÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA. 1) £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ PÀȵÀÖ¥Àà ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð 2. £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð 3) «ÃgÉñÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀAiÀÄ: ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð 4) ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð 5) ®PÀëöät vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀÄ: 49 ªÀµÀð 6) £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð J¯ÁègÀÄ eÁ:: ªÉÄÃzÁ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:: ªÀiÁåzÀgÀªÁr gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ . gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÁUÀÄ 2,790/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃl K¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzɪÀÅ, ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/2013 PÀ®A PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 

EvÀgÉ L¦¹ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

     ¢£ÁAPÀ 26.06.2013 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀÄjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ¹zÁÝ¥ÀÆgÀÄ ªÀ: 50, eÁ: PÀÄgÀħgï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 2) ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÉÃUËqÀ ªÀiÁ°¥ÁnÃ¯ï ªÀ: 20, eÁ: PÀÄgÀħgï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 3) FgÀ¥Àà vÀAzÉ UÉÆëAzÀ¥Àà ªÀ: 45, eÁ: PÀÄgÀħgï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À J®ègÀÆ ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀ¢ªÀgÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀÀAPÀgÀUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ ªÀiÁ° ¥ÁnÃ¯ï ªÀ:45, eÁ: PÀÄgÀħgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À R¨ÉÓ ºÁUÀÆ ªÀiÁ°ÃPÀvÀézÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¹ÃªÀiÁ d«ÄÃ£ï ¸ÀªÉð £ÀA 202/E £ÉÃzÀÝgÀ ºÉÆ®zÀ°è CwÃPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6-7 JPÀgÉ n®ègÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ MqÀØ£ÀÄß PÉr¹ ®ÄPÁì£ï ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ zÀÆgÀÄj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 132/2013 PÀ®A 447, 427 gÉ/« 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ :25-06-2013 gÀAzÀÄ 20-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æêÀÄw ²ªÀUÀAUÁ UÀAqÀ FgÀ¥Àà ªÀ:27 eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: UËqÀÆgÀÄ. UËqÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ E§âgÀÆ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ DgÉÆæ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄätÚ@ªÀÄÄzÉ¥Àà ªÀiÁ£À« ªÀ:28 eÁ:PÀ¨ÉâÃgÀ ¸Á:UËqÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ. FvÀ£ÀÄ PÀÄrzÀ ¤±ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʱÀªÀÄå¢AzÀ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr , MªÀÄä¯É JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CAV »rzÀÄ zÀ¨ÁâqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ¹ÃjAiÀÄ ¸ÉgÀUÀ£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁr, ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦ügÁå¢ü ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 141/2013 PÀ®A. 323,354,504,506 L¦¹ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 24-06-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-45 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ªÀĺÁ§¼ÉñÀégÀ gÉrØ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥Àà ªÀAiÀiÁ: 31, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ.EªÀgÀÄ UÉÆÃgɨÁ¼À ¹ÃªÀiÁzÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°èzÁÝUÀ, DgÉÆævÀgÀÄ C°èUÉ §AzÀ DgÉÆæ £ÀA. 1) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ CA§tÚ ªÉÄÃn ªÀAiÀiÁ: 37, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: FZÀ£Á¼À 2) ®Qëöäà UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀAiÀiÁ: 31, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: FZÀ£Á¼À . EªÀgÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀgÉÆA¢UÉ §zÀÄ«£À «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqɧqɪÀiÁr, J¼ÉzÁrzÀÝ®èzÉà £ÀªÀÄä£ÀÄß JzÀgÀĺÁQPÉÆAqÀÄ HgÀ°è ºÉÃUÉ ¨Á¼ÀĪɪÀiÁqÀÄwÛÃgÀ¯Éà £ÉÆÃqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °A¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 203/13 PÀ®A 341, 504, 323, 355, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 26.06.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.30 UÀAmÉUÉ oÁuÉAiÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ PÀvÀðªÀå ¦.¹. 617 gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ vÀAzÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠣ÀA. 208/2013 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæöÌgÀtzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, DgÉÆæ £ÀA. 1 ªÀÄjAiÀÄtÚ vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÀà, 22 ªÀµÀð, G: qÉæöʪÀgï, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 12-06-1237/411 DAf£ÉÃAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ J¯ï.©.J¸ï £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 13.12.2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À UËqÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ, 40 ªÀµÀð, G: °ÃUÀ¯ï PÀ£Àì¯ÉÖAmï, ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ mÁæ£ïì¥ÉÆÃlð ¥sÉÊ£Á£ïì PÀA.°«ÄmÉqï, ¸ÀÆUÀÄgÉñÀégÀ PÁA¥ÉèPïì gÁªÀĪÀÄA¢gÀzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÉÖõÀ£ï gÉÆÃqï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. EªÀgÀ mÁæ£ÉÆì÷àÃlð PÀA¥À¤UÉ ºÉÆÃV vÀ£ÀUÉ mÁmÁ ¯Áj.£ÀA. J.¦.-21/nl§Æè-2530 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Rjâ¸À®Ä ¦üAiÀiÁð¢ PÀA¥À¤¬ÄAzÀ ¯ÉÆãï 2,90,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ , MlÄÖ CVæªÉÄAl ªÉÆÃvÀÛ 4,35,577/- gÀÆUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ. ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÆãï PÀªÀiï ºÉÊ¥ÉÆwPÉõÀ£ï CVæªÉÄAl ªÀiÁr CzÀgÀ°è DgÉÆæ £ÀA. 2 gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ, G: ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 12-7-78 ªÁqÀð £ÀA.12, ¨ÁèPï £ÀA.7 J¯ï.©.J¸ï £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ D ¸Á®PÉÌ UÁÛgÉAlgï JAzÀÄ CVæªÉÄAlUÉ ¸À¹ ªÀiÁr CVæªÉÄAl ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. F £ÀA©PÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀgÀªÀ¸É ªÉÄÃgÉUÉ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀ®Ä PÉýzÀÄÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÉÆlÖzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀ®Ä PÉðzÀÄÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß DgÉÆævÀgÀÄ vÉÆÃj¹gÀĪÀÅ¢®è ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £ÀA. 1 ªÀÄvÀÄÛ 2 gÀªÀgÀÄ dAnAiÀiÁV zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ, ºÉÊ¥ÉÆÃwPÉõÀ£ï CVæªÉÄAmï£À µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß G®èAX¹zÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA. 1 ªÀÄvÀÄÛ 2 gÀªÀgÀÄ PÀA¤UÉ ªÉÆÃl ªÀiÁrzÁÝgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/2013 PÀ®A 460,420 ¸À»vÀ ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:27.06.2013 gÀAzÀÄ 219 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 42,500/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.