Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

21 Jun 2014

Reported Crimes

                                  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
 05 d£À ªÀÄmÁÌ §ÄQÌUÀ½UÉ UÀr¥ÁgÀÄ

 

      
     EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20.06.2014gÀAzÀÄ F PɼÀPÀAqÀ 05 d£À ªÀÄlPÁ §ÄQÌUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ²æÃ. JA.J£ï.£ÁUÀgÁeï, ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£É ªÉÄðAzÀ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ f¯Áè zÀAqÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ PÀ®A:55(J) ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A:58 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ -1965£ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæzÀvÀÛªÁzÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Éè¬ÄAzÀ UÀr¥ÁgÀÄUÉƽ¹ DzÉñÀ ºÉÆgÀr¹gÀÄvÁÛgÉ.
    
1.   ±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀÄ®SÉÃAzÀæUËqÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ, ªÀAiÀiÁ:48ªÀµÀð, eÁw:°AUÁAiÀÄvï, ¸Á:ºÀnÖ. 
( FvÀ£ÀÄ 2004 jAzÀ 2013gÀªÀgÉUÉ MlÄÖ 22 ªÀÄmÁÌ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.)
2.   ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà ªÀÄ£ÀUÀƽ, ªÀAiÀiÁ:45ªÀµÀð, eÁw:G¥Áàgï, ¸Á:dwÛ¯ÉÊ£ï, ºÀnÖ PÁåA¥ï.
( FvÀ£ÀÄ 2004 jAzÀ 2013gÀªÀgÉUÉ MlÄÖ 22 ªÀÄmÁÌ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.)
3.   §¸ÀªÀgÁdAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ ªÀÄÄjUÉAiÀÄå¸Áé«Ä, ªÀAiÀÄ:46ªÀµÀð, eÁw:dAUÀªÀÄ, ¸Á:AiÀÄgÀªÀĸÁ¼À, ºÁ||ªÀ||zÉêÀzÀÄUÀð.
( FvÀ£ÀÄ 1995 jAzÀ 2013gÀªÀgÉUÉ MlÄÖ 17 ªÀÄmÁÌ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.)
4.   AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀÄ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà, ªÀAiÀÄ:40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, ¸Á: PÀ¨ÉâÃgÀ NtÂ, °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ.
( FvÀ£ÀÄ ªÉÄÃ¯É 2009 jAzÀ 2013gÀªÀgÉUÉ MlÄÖ 04 ªÀÄmÁÌ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.)
5.   ¥ÁµÁ vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ¨ï¸Á¨ï, ªÀAiÀiÁ:50ªÀµÀð, eÁw:ªÀÄĹèA, G:J¯ÉQÖçöAiÀÄ£ï, ¸Á:J¸ï.©.ºÉZïPÁ¯ÉÆä °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ.
( FvÀ£ÀÄ ªÉÄÃ¯É 2005 jAzÀ 2013gÀªÀgÉUÉ MlÄÖ 04 ªÀÄmÁÌ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.)

f¯ÉèAiÀÄ°è£À ªÀÄmÁÌ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ºÀwÛPÀÄ̪À PÀæªÀĪÁV UÀr¥ÁgÀÄUÉƽ¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ 19-06-2014 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀĸÉãÀ¨ÁµÁ vÀAzÉ gÀªÀÄÓ£ï¸Á§ ªÀAiÀĸÀÄì 26 ªÀµÀð eÁw ¦AeÁgï G: PÀÆæµÀgï fÃ¥À ZÁ®PÀ ¸Á: C«ÄãÀUÀqÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß ªÀiÁ°PÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ©lÄÖ ªÁ¥À¸ÀÄì vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ              1) AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ dUÀ¥Àà ªÀÄrªÁ¼ï 2) gÀªÉÄñÀ vÁ¬Ä AiÀÄ®èªÀÄä ªÀiÁ¢UÀ
3) ²ªÀÅ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀiÁ¢UÀ 4) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà ZÀ®ªÁ¢ ¸Á: J¯ÁègÀÆ C«ÄãÀUÀqÀ vÁ:ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ ªÉÆèÉÊ¯ï ¥sÉÆä£À «µÀAiÀÄzÀ°è ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ UÀÄA¥ÀÄPÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ dUÀ¼À vÉUÀzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ zÀÄSÁ:¥ÁvÀUÉƽ¹ C°èAiÉÄà ©zÀÝ MAzÀÄ UÀÄAqÀÄ PÀ°è¤AzÀ JqÀ¥ÀPÀÌrUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ UÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ, CAvÀ JA,J¯ï.¹ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÁ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 74/2014 PÀ®A;341.323.324.504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ದಿನಾಂಕ: 20-06-2014 ರಂದು 7-30 ಪಿ.ಎಮ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ವೆಂಕಟರಾವ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಾ ಟೇಲರ್ ಶಾಪ್ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 1) ಯಮನೂರಪ್ಪ ತಂದೆ ಯಂಕೋಬಾ, ವಯ:42ವ, ಜಾ:ಸಾವಜಿ,ಉ:ಟೇಲರ,ಸಾ:ಚಕಲೇರಗಲ್ಲಿ ಸಿಂಧನೂರು2)ಹುಸೇನಸಾಬ್ ತಂದೆ ಮಹಿಬೂಬಸಾಬ ರಿಕ್ಷಾದವರು , 20, ಜಾ:ಮುಸ್ಲಿಂ,:ಟೇಲರ್, ಸಾ:ಗೋಡೆಕಟ್ಟುವವರ ಓಣಿ ಸಿಂಧನೂರು EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಗ ¦.J¸ï.L. PÁ.&¸ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ  ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ನಗದು ಹಣ ರೂ.410/- , ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಹಾಗೂ ಬಾಲ್ ಪೆನ್  ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ವಿಚಾರಿಸಲು ಆರೋಪಿ 01 ನೇದ್ದವನು ಬುಕ್ಕಿ ಇದ್ದು ಮಟಕಾ ಪಟ್ಟಿ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ , ಮುದ್ದೇಮಾಲು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.135/2014 , ಕಲಂ.78(3) .ಪೊ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ .
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

        ದಿನಾಂಕ 20-06-2014 ರಂದು ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ ಸಿದ್ದರಾಮ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಗೌಡ 26ವರ್ಷ, ಎಕ್ಸರೇ ಟೆಕ್ನಿಶಿಯನ್, ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ಲ ನಂ. ಕೆಎ 34 ಇಬಿ 5100 ನೆದ್ದರ ಸವಾರ ಸಾಃ ಮಸೂದಿಪೂರ   ತಾಃಜಿಃ ಬಳ್ಳಾರಿ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß  ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ಲ ನಂ. ಕೆಎ 34 ಇಬಿ 5100 ನೆದ್ದರ ಹಿಂದುಗಡೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶರಣಪ್ಪ. ಪಿ. ತಂದೆ ಭರಮಣ್ಣ 25ವರ್ಷ, ಲಿಂಗಾಯತ, ಎಂ.ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಸಾಃ ಕೂಡ್ಲೂರು ತಾಃ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಹಾ.ವ.ಸದಾಶಿವನಗರ ಸಿರುಗುಪ್ಪ gÀªÀgÀನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಿಂಧನೂರು ಸಿರುಗುಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಾಗ 7-10 ಪಿ.ಎಂ. ಸುಮಾರಿಗೆ ಬೂದಿವಾಳಕ್ಯಾಂಪಿನಲ್ಲಿ ಟಿ.ಬಿ.ಪಿ. ಉಪ ಕಾಲುವೆ ಹತ್ತಿರ ಮುಖ್ಯ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಸದರ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ಲನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟು, ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ಲ ನಂ. ಕೆಎ 36 ವೈ 7013 ನೆದ್ದರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಹನುಮಂತರಡ್ಡಿಗೆ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ದು, ಮೂರು ಜನರಿಗೆ ತಲೆಗೆ, ಮುಖಕ್ಕೆ, ಗದ್ದಕ್ಕೆ, ಎಡಗಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗೆ ತೀವ್ರ ಮತ್ತು ಸಾದಾ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿ, ಎರಡೂ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ಲಗಳು ಜಕಂಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.  CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 132/2014 PÀ®A. 279, 337,338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
               ¢£ÁAPÀ:20/06/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ mÁæöåPÀÖgï £ÀA.PÉ.J.36/n-7867 mÁæöå° £ÀA.PÉ.J.36/©.1621/PÉ.J.37/n-1626 gÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß UÀ§ÆâgÀÄ-SÁ£Á¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è SÁ£Á¥ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ UÀ§ÆâgÀÄ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝjAzÀ mÁæöåPÀÖj£À §®UÀqÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À UÁ°AiÀÄÄ PÀmï DV mÁæöåPÀÖgÀ mÁæöå° ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ mÁæöå°AiÀÄ°è PÀĽwÛzÀÝ ªÀÄÈvÀ wªÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà,45ªÀµÀð,eÁ:ZɮĪÁ¢, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:»gÉÃgÁAiÀÄPÀÄA¦ FvÀ£ÀÄ £É® ºÁUÀÄ mÁæöåPÀÖgï mÁæöå° ªÀÄzÉå ¹QÌ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, CzÉà mÁæöå°AiÀÄ°è PÀĽwzÀÝ ªÀÄÈvÀ£À CtÚ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÉÆAlPÉÌ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ¸À¢æ C¥ÀWÁvÀPÉÌ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÄÝ PÁgÀtªÁVzÀÄÝ, ¸À¢æ ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀܼÀ¢AzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¸À¢æAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¦.J¸ï.L.UÀ§ÆâgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¦.¹.668 CªÀÄgÉñÀ EªÀgÉÆA¢UÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ C.¸ÀA. 78/2014 PÀ®A: 279, 337,338, 304(J) L¦¹  & 187 LJA« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

               ¢£ÁAPÀ: 20-06-2014 gÀAzÀÄ 11-00 J.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ºÉÆAqÁ ±ÉÆÃgÀƪÀiï ºÀwÛgÀ 1)¦üAiÀiÁð¢,¸ÀvÀåªÀÄä UÀAqÀ UÁ¼Éñï, ªÀAiÀÄ:23ªÀ, eÁ:ºÀjd£À, G:PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á:¸Á¸À®ªÀÄj , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ   2)§¸ÀªÀÄä, 3)AiÀĪÀÄÄ£ÀªÀÄä, 4)«dAiÀÄ®QëöäÃ, 5)zÀÄUÁð ºÁUÀÆ 6)zÉêÀgÁeï EªÀgÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ C¥É DmÉÆà £ÀA.PÉJ36/J2413 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛ PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆjUÉ §gÀĪÁUÀ QæµÁÚ D¥É DmÉÆà £ÀA.PÉJ36/J2413 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á:CªÀÄgÁ¥ÀÄgÀ, vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß D¥É DmÉÆêÀ£ÀÄß  eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁjAiÀÄ°è CqÀØ §AzÀ £Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß  vÀ¦à¸À®Ä MªÉÄäÃ¯É JqÀPÉÌ PÀmï ªÀiÁrzÁUÀ DmÉÆ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à §® ªÀÄUÀ먀 ¥À°ÖAiÀiÁV ©zÀÄÝzÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ 1)¦üAiÀiÁð¢, 2)§¸ÀªÀÄä, 3)AiÀĪÀÄÄ£ÀªÀÄä, 4)«dAiÀÄ®QëöäÃ, 5)zÀÄUÁð ºÁUÀÆ 6)zÉêÀgÁeï EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.134/2014, PÀ®A.279, 337, 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


            ದಿನಾಂಕ;-21/06/2014 ರಂದು ಬೇಳಿಗ್ಗೆ 6-00 ಗಂಟೆಗೆ ಸಿಂಧನೂರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಪೊನ ಮೂಲಕ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ಬಂದ ಮೆರೆಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಕುರಿತು ಪಾಂಡುಸಿಂಗ್ ಎ ಎಸ್ ಐ ಮತ್ತು ಪಿ ಸಿ 697 ರವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೆಟಿ ನಿಡಿ ಗಾಯಾಳು ತಾಯಿ ಯಂಕಮ್ಮ ಇಕೆಯನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ಹೇಲಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಾರಂಶವೆನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ-20/06/2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿತನು ಕೋಳಿ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಇತನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿಮ್ಮಾಪುರ ದಿಂದ ಯದ್ದಲದೊಡ್ಡಗೆ ಹೊಗಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ ತಿಮ್ಮಾಪುರಕ್ಕೆ ಅದೇ ಮೊಟರ ಸೈಕಲ್ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಕೂಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ ನ್ನು ಅತಿ ಜೋರಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ ನ್ನು ನಿಂತ್ರಣಗೊಳಿಸದೆ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿದರಿಂದ ಆರೋಪಿತನಿಗೆ ಎಡ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಗದ್ದಕ್ಕೆ ಎಡಗೈ ಬುಜಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮುಂಗೈಗೆ  ಮತ್ತು ತಲಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಎಡಗಾಲು ಮೋಣಕಾಲು ಮೇಲೆ ತಿವ್ರಸ್ವರೂಪದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಬಾಯಿಯಿಂದ 3-4 ಹಲ್ಲುಗಳು ಸಹ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತವೆ ಆರೊಪಿತನ ಮೇಲೆ  ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ಠಾಣಾ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 124/2014.ಕಲಂ.279,338 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ
ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ¢£ÁAPÀ:-27/01/11 gÀAzÀÄ  zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ ¸À¨ï gÀf¸ÀÖgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²ªÁf gÁªï  vÀAzÉ ¢.zÉÆqÀØ gÁªÀÄtÚ 56ªÀµÀð,MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁDgÉÃgÀ zÉÆrØ zÉêÀzÀÄUÀð   FvÀ£À CtÚ£ÁzÀ AiÀÄAPÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ »jAiÀÄ CtÚ£ÁVzÀÄÝ FvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ DgÉÆæ £ÀA2 zÁªÉÄè £ÁAiÀÄÌ  vÀAzÉ £ÁªÀÄ £ÁAiÀÄÌ   ¸Á- £ÁªÀÄ £ÁAiÀÄÌ vÁAqÀ £ÉÃzÀªÀjzÀÄÝ  AiÀÄAPÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ-09/09/2010  gÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä zÉëAzÀæ¥Àà CAvÁ EzÀÄÝ  zÉêÀzÀÄUÀð ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉð £ÀA 521/E 5JPÀgÉ 33 UÀAmÉ d«ÄãÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°èzÀÄÝ F d«ÄãÀÄ  ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ  ¦üÃAiÀiÁð¢ CtÚ ªÀÄÈvÀ AiÀÄAPÀ¥Àà ºÁUÀÆ  zÉëAzÀæ¥Àà  EªÀjUÉ ¸ÀA§AzÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, F d«Ää£À ¥ÉÊQ AiÀÄAPÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ fêÀAvÀ EgÀĪÁUÀ  2JPÀgÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀªÉð £ÀA 521/E ¥ÉÊQ E£ÀÄß G½zÀ 3 JPÀgÉ 33 UÀÄAmÉ  d«ÄãÀÄ DgÉÆæ £ÀA 3£ÉÃzÀݪÀgÀ R¨ÁÓzÀ°ègÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ £ÀA 1 UÉÆèÁæ £ÁAiÀÄÌ ¸Á- DZÉÆý vÁAqÀ £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ  vÁ£É AiÀÄAPÀ¥Àà£ÉAzÀÄ DgÉÆæ £ÀA 2£ÉÃzÀݪÀjUÉ  2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÉ MwÛ ºÁQzÀÄÝ  DgÉÆæ £ÀA 1, 2,ªÀÄvÀÄÛ 3£ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ £ÀA 4ªÀÄvÀÛAiÀÄÄ 5£ÉÃzÀݪÀgÀ ¸ÀºÀPÁgÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä¤UÉ  ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA-09/2014 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 112/2014 PÀ®A- 420,464,465,467, 468,469 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

              ¢£ÁAPÀ-20-06-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀzÀÄUÀð¢AzÀ wAxÀtÂà ©æÃqÀÓ PÀqÉUÉ ²æà ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ §¸ÀìtÚ ºÁªÀÅUÀAqÉgï, 30 ªÀµÀð,PÀÄgÀħgÀÄ, G-PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ qÉæöʪÀgï © £ÀA.209 zÉêÀzÀÄUÀð r¥ÉÆà ¸Á-aAZÉÆÃr FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸ï £ÀA.PÉ.J 36 J¥ï-853 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ PÀjUÀÄqÀØ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ©æÃqÀÕ ºÀwÛgÀ M¼ÀUÉ JgÀqÀÄ £Á¬ÄUÀ¼ÀÄ CqÀاAzÀÄ CzÀgÀ°è MAzÀÄ £Á¬Ä §¹ì£À »A¢£À UÁ°UÉ ©zÀÄÝ ¸ÀwÛzÀÄÝ ¦ügÁå¢ ²æà ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ §¸ÀìtÚ ºÁªÀÅUÀAqÉgï FvÀ£ÀÄ  PɼÀUÉ E½zÀÄ £ÉÆÃqÀÄwÛzÁÝUÀ C°èAiÉÄà ¥ÀPÀÌzÀ ªÀģɬÄAzÀ §AzÀ ) ¸ÁºÉèï UËqÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà2) ªÀįÉèò vÀAzÉ ªÀiÁ£À±À¥Àà3) gÀAUÀAiÀÄå vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà4) ªÀÄjAiÀÄ¥Àà vÀAzsÉ gÁªÀÄ¥Àà J¯ÁègÀÆ PÀjUÀÄqÀØØ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §¸ï qÉæöʪÀgÀUÉ J¯Éà ®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà £ÀªÀÄä £Á¬ÄUÀ¼ÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É wgÀÄUÁqÀÄvÁÛªÉ ¤Ã£ÀÄ PÀtÚ°è J£ÀÄ ElÄÖPÉÆAr¢Ý §¸Àì£ÀÄß £ÉÆÃr Nr¸À®Ä DUÀĪÀ¢®èªÉãÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ CAV »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÀ ªÀiÁr £Á¬Ä PÉÆ°èzÀÝPÉÌ zÀAqÀ PÀlÖ¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß £ÀªÀÄä HgÀ ªÉÄÃ¯É NqÁqÀ®Ä ©qÀĪÀ¢®è §AzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄvÉÛªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. dUÀ¼ÀzÀ°è ¦ügÁå¢AiÀÄ PÉÆgÀ¼À°zÀÝ MAzÀÄ vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ£À°èzÀÝ UÀrAiÀiÁgÀ PɼÀUÀqÉ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉÃêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.110/2014. PÀ®A-323,353,504,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ¢£ÁAPÀ- 12-06-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀįÉèãÁAiÀÄPÀ£ÀzÉÆrØ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è, ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ: £ÀgÀ¸ÀtÚ ¸ÀdÓ¯ÉÆÃgï, 20ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ªÀÄ°è£ÁAiÀÄPÀzÉÆrØ. FvÀÀ£ÀÄ °ÃfUÉ ªÀiÁrzÀ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«UÉ ªÀÄļÀÄî ¨É°AiÀÄ£ÀÄß ºÀZÀÄÑwÛzÁÝUÀ, UÉÆëAzÀ¥Àà vÀAzÉ: ¸Á§AiÀÄå, ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ eÁw £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: ªÀÄ°è£ÁAiÀÄPÀzÉÆrØ.  gÀªÀgÀÄ ¸ÉÃj  CPÀæªÀÄPÀÆlªÀ£ÀÄß gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢gÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀgÉ ¸ÁAiÀÄÄvÁÛgÉ CAvÁ UÉÆwÛzÀÄݸÀºÀ , PÉÆqÀ° ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ, ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ¤UÀÆ PÀÆqÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ¤UÉ E£ÉÆßAzÀÄ ¸Áj ¨Éð ºÀaÑzÀÄÝ DzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ C®èzÉ ¢£ÁAPÀ: 20-06-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ¤ªÀÄä «gÀÄzÀÝ £ÁªÀÅ PÉøÀÄ ªÀiÁrzÉÝªÉ ¤ªÉãÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛj ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ   zÉÃêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.111/2014. PÀ®A-143,147,148,324,308,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-.
     ¢£ÁAPÀ-19-06-2014 gÀAzÀÄ 20-30 ªÀAzÀ° UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¼ÁzÀ CAvÉÆãÀªÀÄä UÀA AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀiÁåUÉÃj 30 ªÀµÀð eÁ:- ºÀjd£À G:- ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á:- ªÀAzÀ° FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀgÉAmï E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¹ÃªÉÄJuÉÚAiÀÄ ¢Ã¥ÀPÉÌ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß ºÀZÀÄѪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è D ¢Ã¥ÀªÀÅ DPÀ¹äPÀªÁV DPÉAiÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ DPÉ vÉÆnÖzÀÝ §mÉÖUÀ½UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ DPÉAiÀÄ zÉúÀzÀ ±Éà 80-90 gÀµÀÄÖ ¨sÁUÀ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀĪÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ£À°è zÁR¯ÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 20-06-2014 gÀAzÀÄ aQvÉì ¥À®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøïoÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 11/2014 PÀ®A-174 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÉ,      
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 21.06.2014 gÀAzÀÄ 125 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   32000/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.