Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

23 Oct 2011

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

¢£ÁAPÀ:- 21-10-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ ºÀįÉèñÀ vÀAzÉ D¼À¥Àà 28 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 11 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ. ¸Á: AiÀÄzÀÝ®zÉÆrØ EªÀgÀÄUÀ½UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ DAf£ÉÃAiÀÄå vÀAzÉ ©ÃªÀÄAiÀÄå 50 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀÄzÀÝ®zÉÆrØ EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ºÀ¼Éà zÉéõÀÀ«zÀÄÝ CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ ºÀįÉèñÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 11 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CAd£ÉÃAiÀÄå gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CAd£ÉÃAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 7 d£ÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉêzÀÄ PànÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®Äè,PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ CAd£ÉÃAiÀÄå£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 170/2011.PÀ®A: 143,147,148,323,324,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹
¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


ºÀįÉèñÀ vÀAzÉ D¼À¥Àà 28 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀÄzÀÝ®zÉÆrØ gÀªÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄ°UÉAiÀÄå vÀAzÉ DAf£ÉÃAiÀÄå 28 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 11 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ. ¸Á: AiÀÄzÀÝ®zÉÆrØ gÀªÀjUÉ F »AzÉ PÁ®ÄªÉ ¤Ãj£À «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ CzÉ zÉéõÀ ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ ºÀįÉèñÀ vÀAzÉ D¼À¥Àà
ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CtÚ PÀÆr ¢£ÁAPÀ: 21.10.2011 gÀAzÀÄ ºÀÄ°UÉAiÀÄå gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ ºÀÄ°UÉAiÀÄå£ÀÄ ºÀįÉèñÀ¤UÉ ºÉÆ®zÀ°è ªÀiÁvÀ£ÁrzÀAvÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄ CAzÀªÀ£É DvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CtÚ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PànÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ ©r¸À®Ä §AzÀ DvÀ£À CtÚvÀªÀÄäA¢gÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬ÄUÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ PÀ®Æè §rUÉ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹, CªÁZÀåªÁV ¨ÉêzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ºÀįÉèñÀ£ÀÄ¢£ÁAPÀ: 22.10.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £À171/2011.PÀ®A: 143,147,148,323,324,354,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:-21-10-2011 gÀAzÀÄ ºÀÆ«£ÀrV ¹ÃªÀiÁzÀ ¸ÀªÉÃð £ÀA 71 9 JPÀgÉ 17 UÀÄAmÉ ²æêÀÄw ZÀ£ÀߪÀÄä UÀAqÀ ¢. ±ÀAPÀgÀUËqÀ 55 ªÀµÀð eÁw;- °AUÁAiÀÄvÀ ºÉÆ®ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á;- ºÀÆ«£ÀrV FPÉAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°èzÀÝ d«Ää£À°è ©½ eÉÆüÀ mÁæöåPÀÖgï £ÉÆA¢UÉ ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÁd±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUËqÀ eÁw;- °AUÁAiÀÄvÀ À ¸Á;- ºÀÆ«£ÀrV EªÀ£ÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ mÁæPÀÖgï £ÀqɸÀÄvÀÛzÀÝ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £ÀAvÀgÀ vÁ¬ÄUÉÉ J¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ¸ÀÆ¼É CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹zÀÄÝ F ¨sÀÆ«Ä£À°è £Á£Éà ¨sÀÆ«Ä ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ E£ÀÆß ªÀÄÄAzÉ F d«Ää£À vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ZÀ£ÀߪÀÄä¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 22.10.2011 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 238/2011 PÀ®A 504, 323, 354, 506 L¦¹:gÀ ¥ÀæPÁgÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:-15-10-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀÆUÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd,ªÀÄ®è£ÀUËqÀ vÀAzÀ §¸ÀªÀgÁd,±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ, ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÀà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd. eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á;- CAZɸÀÄUÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ CAZɸÀÄUÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀz ¸ÀªÉð £ÀA.23:§ «¹ÛÃtð,04-33 UÀÄAmÉ,82/§ «¹ÛÃtð 07-30 UÀÄAmÉ 94/C «Ã¹Ûtð 01.17 d«Ää£À°è ºÉÆ®zÀ°è eÉÆüÀzÀ ©Ãd ©vÀÛ£É ªÀiÁrzÀ ¨É¼ÉAiÀÄ°è n®ègÀ PÀÄAmÉ AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆÃqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ²æêÀÄw ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ ¢.¹zÀÝtÚ gÁgÉrØ ¸Á;- CAZɸÀÄUÀÆgÀ ºÁ.ªÀ.¨ÉuÉPÀ¯ï FPÉAiÀÄÄ £À£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÀÄAmÉ AiÀiÁPÉ ºÉÆqɸÀÄvÀÛ¢Ýj JAzÀÄ PÉýzÀÝPÉÌ ªÉÄîÌAqÀªÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwÀPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ 22-10-2011 gÀAzÀÄ 17-00 UÀAmÉUÉ ±ÀgÀtªÀÄä gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 239/2011 PÀ®A143,147,323,504,506, 447,¸À»vÀ 149 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. .


 

¢£ÁAPÀ:-21/10/2011 gÀAzÀÄgÁwæ 1900 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà azÁ£ÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà§qÉUÉÃgÀ,68 ªÀµÀð eÁ.£ÁAiÀÄPÀ ¸Á.CAZɸÀÄUÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÀÀ£Àß Dr£ÀzÉÆrØAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è EzÁÝUÀ C°èUÉ §AzÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ PÁ²¥Àw vÀAzÉ F±À¥Àà §rUÉÃgÀ FvÀ£ÀÄ «£ÀBPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ J¯Éà ¸ÀƯÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤£Éß zÉêÀzÀÄUÀð ¸ÀAvÉUÉ §AzÁUÀ ²ªÀ¥Àà PÀjUÀÄqÀØ FvÀ¤UÉ ºÉÆÃr¹zÀÄÝ ¤Ã£É ºÉÆr¹¢ÝÃAiÀiÁ CAvÁ GzÉÝñÀ¢AzÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁÀ æ azÁ£ÀAzÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ¢£ÁAPÀ: 22.10.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 240/2011 PÀ®A 504 324 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À ªÉÄâ£Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÁ:ªÀ: ²®ºÀ½î AiÀÄ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà PÀÄgÀħgÀÄ FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÀÈw DgÀÄ ªÀµÀð FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß vÁvÁ ºÉÆ®¢AzÀ §A¢®è CAvÁ ¢: 22-10-2011 gÀAzÀÄ 5-30 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ¸ÉßûvÉ CA§ªÀÄä 7 ªÀµÀð FPÉAiÉÆA¢UÉ vÀªÀÄÆägÀ ²®ºÀ½î ºÀ¼Àî zÁn ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è PÁ®ÄeÁj ¤ÃjUÉ ©zÀÄÝ FdĨÁgÀzÉà ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23.10.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 41/11 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 23.10.2011 gÀAzÀÄ 147 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 29,200/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.