Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

11 Apr 2018

Reported Crimes


                                                                                            
                                        
 
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ: 09/04/2018 gÀAzÀÄ, ²æà JA «±Àé£Áxï ¨sÀÆ«eÁÕ¤ UÀt ªÀÄvÀÄÛ  ¨sÀÆ«eÁÕ£À E¯ÁSÉ, gÁAiÀÄZÀÆgÀªÀgÀÄ, ²æêÀÄw ¥ÀĵÀà®vÁ .J¸ï. PÀªÀ®ÆgÀ »jAiÀÄ ¨sÀÆ «eÁÕ¤ UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀäzï E¥Áð£ï Dgï.N zÉêÀzÀÄUÀð ZÀÄuÁªÀuÁ¢üSÁjUÀ¼ÀÄ EªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è PÀQðºÀ½î  UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÀȵÁÚ £À¢ wÃgÀzÀ PÀqɬÄAzÀ CPÀæªÀĪÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀļÀ£ÀÄß ¸ÁUÁl ªÀiÁr PÀQðºÀ½î  UÁæªÀÄzÀ ºÉÆ®UÀ¼À°è ¸ÀAUÀæºÀt ªÀiÁrzÀÝgÀ §UÉÎ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ²æÃ. ºÉƸÀPÉÉgÀ¥Àà PÉ, zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉÆðøï oÁuÉAiÀÄ ¥ÉÆÃ°Ã¸ï ¸À¨ï E£ïì¥ÉPÀÖgï, gÀ«PÀĪÀiÁgï, UÁæªÀÄ ¯ÉPÁÌ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ ¹§âA¢AiÀiÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå (HG-380) ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï PÁAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¸ÀPÁðj fÃ¥ï £ÀA§gï : PÉ J 36 f 324 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¨É½UÉÎ 06-35 UÀAmÉUÉ ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉÃð £ÀA§gÀ 84/*/8 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ, ºÉÆ®zÀ ªÀiÁ°ÃPÀ ªÉAPÀmÉñï vÀAzÉ ¨Á®AiÀÄå, ¸Á- PÀQðºÀ½î CAvÁ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°è 80 ªÉÄnæPï l£ï gÀµÀÄÖ ªÀÄgÀ½zÀÄÝ,  ¥Àæw ªÉÄnæPï l£ï.UÉ 510 gÀAvÉ »ÃUÉ MlÄÖ 40,800/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹, ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝgÀ  ¸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 216/2018  PÀ®A 3, 42, 43, 44 PÀ£ÁðlPÀ G¥ÀR¤d ¤AiÀĪÀÄ 1994 gÀ G¥À¤AiÀĪÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A. 4/1) 4(1J), 21 MMDR ACT  &  379 IPC CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 10.04.2018 gÀAzÀÄ 234 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 39,200/- gÀÆ. UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.