Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

11 Sep 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀªÀiÁ»w:-

 zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:- 

                 ¢£ÁAPÀ 10-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ ±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ vÁAiÀÄ¥Àà, 42 ªÀµÀð, eÁ-ªÀiÁ¢UÀ, G-UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzsÀåPÀëgÀÄ, ¸Á:GqÀªÀÄUÀ¯ï UÁæªÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj¤AzÀ vÀªÀÄÆäjUÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ - ªÀÄlªÀiÁj gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É D±Á¥ÀÆgÀÄ eÁ°¨ÉAa UÁæªÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÀåzÀ°è CªÀ£À »AzÀÄUÀqÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁgÉÆà DgÀÄ d£À C¥ÀjavÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è §AzÀÄ DvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® »AzÀÄUÀqÉ ¸Àé®à lPÀÌgÀPÉÆnÖzÀÝjAzÀ DvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¸À®Ä DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ DgÀÄ d£ÀgÀÄ M«ÄäAzÉƪÉÄäÃ¯É DvÀ£À  ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ''K ¸Á¯Éà PÉÆà ªÀiÁgÉÆà ¥ÉºÀ¯Éà '' CAvÁ ºÉý CªÀgÀ°è M§â£ÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÉÆÛ§â£ÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ PÀÄwÛUÉAiÀÄ »AzÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ®Ä »ªÀÄärUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹  DvÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ MAzÀÄ ªÉƨÉʯï CA.Q. gÀÆ. 1000/- PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀgÀÄ, ºÁUÀÆ DvÀ£À  ºÀwÛgÀ EzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 8400/- UÀ¼ÀÄ dUÀ¼ÀzÀ°è J¯ÉÆèà ©¢ÝgÀÄvÀÛªÉ, DUÀ DvÀ£ÀÄ ªÀÄÆbÉð ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸Àé®à ºÉÆwÛ£À £ÀAvÀgÀ DvÀ¤UÉ  JZÀÑgÀªÁzÁUÀ ¸ÀܼÀ¢AzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°èzÀÝ AiÀiÁgÀzÉÆà MAzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV D ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ ¥sÉÆä£À ªÀÄÆ®PÀ £ÀqÉzÀ WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß DvÀ£ÀÄ  ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ D ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, DUÀ DvÀ£À  CtÚ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ©üêÉÄñÀ ªÀÄvÀÄÛ vÁAiÀÄ¥Àà §AzÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ DvÀ£À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ E¯ÁPÀÄ PÀÄjvÀÄ CAzÉà gÁwæ 10-30 UÀAmÉUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ 11-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 01-00 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆj£À £ÀA¢£À D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/2012 PÀ®A. 395 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  

 C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

                   ¢£ÁAPÀ 01-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-15 UÀAmÉUÉ PÀ«vÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è CA©PÁ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà eÁwB ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀÄB17 ªÀµÀð «zsÁåy𤠸ÁB PÀ«vÁ¼À FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀiÁqÀzÀ ªÉÄÃ¯É EnÖzÀÝ aªÀÄt ¢Ã¥À ºÀZÀÑ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ PÉÊ vÀ¦à ¢Ã¥À DPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄÄ GlÄÖPÉÆArzÀÝ §mÉÖUÉ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ C°èAiÉÄà PɼÀUÉ EnÖzÀÝ 2 °Ãlgï vÀÄA©zÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ qÀ¨Éâ DPÉAiÀÄ PÁ®Ä vÀUÀÄ° ªÉÄÊUɯÁè ºÀwÛPÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ  ¢£ÁAPÀ 11-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07-50 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¯É. FPÉAiÀÄ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà EªÀgÀÄ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA 11/2012 PÀ®A 174 ¹Dg惡 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
                   ±ÀgÀuÉÃUËqÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ¥ÉÆ, ¥Á, ªÀAiÀiÁ: 36 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀ®äAV  EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ C²é¤ FPÉAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀܼÁVzÀÄÝ DUÁUÀ C£ÁgÉÆÃUÀå ¦ÃrvÁ¼ÁÀUÀÄwÛzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÉÊzÀågÀ°è aQvÉì PÉÆr¸ÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 10-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C²é¤ EªÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÁUÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÄÝ vÀ¯É, ªÀÄÄR, JzÉ, PÉÊ-PÁ®Ä ¸ÀÄnÖgÀĪÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼ÀUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼ÁîjUÉ MAiÀÄÄåwÛgÀĪÁUÀ vÉPÀÌ®PÉÆÃmÉ ¸À«ÄÃ¥À ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀvÀÛzÉ,CAvÁ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 21/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

          ¢£ÁAPÀ 10-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CA§gÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÀ:12, ªÀqÀØgÀ, «zÁåyð, ¸Á: AiÀÄgÀzÉÆrØ EªÀgÀÄ ±Á¯É¬ÄAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ªÀĹÌ-ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÀqÀUÀ° ºÀÄ°UÀÄqÀØ vÁAqÀzÀ §¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆV UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀæt UÉƽ¸À¯ÁUÀzÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ ºÉÆgÀl ¦AiÀiÁð¢UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ JqÀUÀqÉ ¥ÀPÀÌrUÉ, JgÀqÀÄ ªÉÆtPÁ°UÉ, JqÀUÀqÉ ¥ÁzÀPÉÌ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀPÀÌrUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. WÀl£ÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀ£ÀÄ UÁr ¸ÀªÉÄÃvÀ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.AvÁD PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 97/2012 PÀ®A 279, 337.L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JªÀiï.« AiÀiÁPÀÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-    
 
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 11.09.2012 gÀAzÀÄ 14 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  3600/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.