Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

23 Jul 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ºÀoÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

PÀÄ.¥ÁªÀðw  vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ¸Á: ºÀ¸ÀªÀÄPÀ¯ï vÁAqÁ FPÉAiÀÄÄ PÀªÀÄ®ªÀÄä FPÉAiÉÆA¢UÉ ¦æÃw ªÀÄvÀÄÛ ¸À®ÄUɬÄAzÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ «ªÁºÀÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄRPÀgÀ ¸ÀA¸ÁgÀ £Àqɹ£ÉªÀÄä¢AiÀiÁVgÀĪÀAvÉ  ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¤£ÀUÉ §¼ÀºÀ vÀvÉÆAzÀgÉ EgÀÄvÀÛzÉ.D¸É ºÀÄnÖ¹zÀÄÝ DUÀ DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ fêÀ£ÀªÀ£ÁßzÀgÀÆ gÀƦ¹PÉƼÀÀÄzÀÄ CAvÁ C¸É ElÄÖPÉÆArgÀĪÁUÀ ºÀ¸ÀªÀÄPÀ¯ï vÁAqÁ¢AzÀ DPÉAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 14.12.2011 gÀAzÀÄ PÀªÀÄ®ªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ gÀ« EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ DAzÀæ ¥ÀæzÉñÀzÀ DzsÉÆäUÉ PÉgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ C°è gÀ« FvÀ£ÀÄG DPÉUÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆ®èzÉ PÁ®ºÀgÀt ªÀiÁqÀÄvÁÛ EzÁÝUÀ DPÉAiÀÄÄ gÀ«UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄî CAvÁ PÉýzÁUÀ  gÀ« FvÀ£ÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß MAzÀÄ gÀÆ«Ä£À°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §®ªÀAvÀªÁV zÉÊ»PÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É .EzÀÄ ¸ÀgÀAiÀįÁè CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛãɠ CAvÁ ¸ÀªÀiÁzÁ£À ¥Àr¸ÀÄvÀÛ ¥Àæw ¢£Á®Æ vÀ£Àß eÉÆvÉ §®ªÀAvÉ zÉÊ»PÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¢£ÁAPÀ: 01.06.2012 gÀAzÀÄ  DvÀ£ÀÄ CzÁUÀ¯Éà C°ègÀĪÀ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¸ÀÄ«ÄvÁæ¼À ªÀÄ£ÉUÉ ¥ÁªÀðwAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ DvÀ£À ºÉAqÀw CAvÁ UÉÆvÁÛV ªÁzÀ ªÀiÁrzÀÄÝ DUÀ CªgÉ®ègÀÆ DPÉUÉ ¤£ÀߣÀÄß  gÀ« ¸ÀAUÀqÀ «ªÁºÀ ªÀiÁr¸À®Ä E°èUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢¯Áè ¤£ÀߣÀÄß ªÉʱÁåªÁnPÉAiÀÄ ªÀÈwÛ ªÀiÁqÀĪÀªÀjUÉ ªÀiÁgÁl ºÀÄ£ÁßgÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¤£ÀߣÀÄß £ÀA©¹ ªÉÆøÀ¢AzÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÉÛêÉ. CAvÁ ºÉýzÁUÀ DPÉAiÀÄÄ EzÀ£ÀÄß PÉý ¢UÁâçAvÀ¼ÁV J£ÀÆ vÉÆÃZÀzÉ CªÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁrzÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr  ¤Ã£ÀÄ ªÉʱÁåªÁnPÉ ªÀÈwÛAiÀÄ°è vÉÆqÀUÀ¨ÉÃPÀÄ EzÀjAzÀ §gÀĪÀ DzÁAiÀĪÀ£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ E®èªÁzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄvÉÛÃªÉ CªÀÄvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ: 01.07.20102 gÀAzÀÄ ¥ÁªÀðwUÉ ¤£ÀߣÀÄß zÀÄUÁð ¥ÁåPÀÖjAiÀÄ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ£ÁzÀ gÁdÄ FvÀ¤UÉ 3 ®PÀë gÀÆ.UÀ½UÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrgÀÄvÉÛÃªÉ ¤Ã£ÀÄ DvÀ£À D¸É CAPÁPÀëUÀ¼À£ÀÄß FqÉj¸ÀĪÀzÀÄ  ¤£Àß PÉ®¸À  EzÀ£ÀÄß vÀgÀ¸ÀÌj¹zÀgÉ fêÀ vÉUÉAiÀÄÄvÉ۪ɠ £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ½è F±ÀégÀ JA¨ÁvÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ vÀªÀÄÆäjUÉ §A¢gÀÄvÁÛ¼É ªÉÄîÌAqÀªÀgÀÄ ªÉÆøÀ¢AzÀ  PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §®ªÀAvÀªÁV zÉÊ»PÀ ¸ÀA¥ÀPï ºÉÆA¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÉʱÁåªÁnPÀ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀĪÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä §AiÀĹzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ  ¢£ÁAPÀ: 22.07.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 98/2012 PÀ®A; 366,376,493,323,506,342,¸À»vÀ 34 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 3(1),3(1)(11), 3(1)(12),3(2)(5) J¸ï.¹./ J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ ºÁUÀÆ PÀ®A; 5 Immoral Traffic Prevention Act 1956  £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀtUÀ¼À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
                §¸À°AUÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà eÁ®ºÀ½î. ªÀ:15 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀG: «zÁåyð ¸Á: PÀ£Áß¼À vÁ: °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-07-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ FgÀÄ½î ¨É¼ÉUÉ ¤ÃgÀÄ PÀlÖ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¤ÃgÀÄ PÀlÄÖªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄzÁåºÀß 12.00 UÀAmÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀ dAvÀÄ CªÀ£À §®UÉÊ ªÀÄzÀåzÀ ¨ÉgÀ½UÉ PÀaÑzÀÝjAzÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ 4-00 UÀAmÉUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 22-07-12 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ §UÉÎ ªÉÊzÀåjAzÀ zsÀÈqsÀ¥ÀnÖvÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ DvÀ£À vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ eÁ®ºÀ½î, ªÀ:45, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀG: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀ£Áß¼À vÁ: °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 09/12 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
              ¢£ÁAPÀ 22-07-2012 gÀAzÀÄ gÁªÀÄtÚ ¸ÁB ªÀiÁ«£ÀªÀÄqÀÄUÀÄ EªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ, vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ FvÀ¤UÉ FUÉÎ 4ªÀµÀðUÀ¼À »AzÀ E.eÉ. ºÉƸÀ½î UÁæªÀÄzÀ gÀvÀߪÀÄä¼ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 24-03-2012 gÀAzÀÄ gÁªÀÄtÚ£À ªÀÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆ¸É gÀvÀߪÀÄä EªÀgÀÄ E.eÉ.ºÉƸÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 27-03-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄzÀĪÉUÉAzÀÄ »gÉèÉÃgÀVUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£À zÀ£ÀzÀ ¸ÀAvÉUÉ §AzÀÄ ¨sÉÃnAiÀiÁV E.eÉ.ºÉƸÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
              CzÉà ¢ªÀ¸À gÁwæ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÀvÀߪÀÄä¼À CtÚ£ÁzÀ §¸ÀªÀ£ÀÄ ¥ÉÆ£ï ªÀiÁr ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ£ÀÄ «µÀ PÀÄr¢zÀÄÝ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÉÝÃªÉ CAvÀ w½¹zÀÝjAzÀ gÁªÀÄtÚ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÀÄÝ, ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ£ÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ, ±ÀªÀUÁgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C°èUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ dªÉÄÃzÁgÀ §A¢zÀÄÝ, ©½ ¥ÉÃ¥ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸À» ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ºÉtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ w½¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ºÉtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄtÄÚ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ Hj£À°è d£ÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è «ZÁj¹zÀÄÝ, PÉøÀÄ DV®èªÉAzÀÄ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ¸ÉÆ¸É gÀvÀߪÀÄä DPÉAiÀÄ vÁ¬Ä UÀAUÀªÀÄä , CPÀ̼ÁzÀ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä EªÀgÀÄ K£ÁzÀgÀÆ ªÀiÁrgÀ§ºÀÄzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ£À ¸Á«UÉ ¸À¢æAiÀĪÀgÉà PÁgÀtªÁVgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt   AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA: 22/2012 PÀ®A. 174 (¹) ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
               ¢£ÁAPÀ 22-07-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀtÚ ±ÁåªÀÄgÁd vÀAzÉ »gÉñÀAPÀæ¥Àà ªÀ:25, eÁ: ¸ÀÄqÀUÁqÀÄ ¹zÀÝgÀÄ ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ªÀÄ¹Ì FvÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ UÁAiÀÄwæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ bÀvÀæªÀÄä E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ¹Ì ºÀ¼ÀîzÀ°è §mÉÖ vÉƼÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄzsÁå£Àí 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ E§âgÀÆ ºÀ¼ÀîzÀ°è PÁ®Ä eÁj ©zÀÄÝ ¤ÃgÀ£À gÀ¨sÀ¸ÀPÉÌ ºÀjzÀÄ ºÉÆÃV ºÀ¼ÀîPÉÌ PÀnÖzÀ vÀqÉ UÉÆÃqÉ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ §A¢zÀÄÝ ¸ÀtÚ ±ÁåªÀÄgÁd ºÁUÀÆ  EvÀgÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà E§âgÀÆ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 08/2012 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
              ¢£ÁAPÀ : 22-07-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UËqÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ªÀÄÄA¢£À ¸ÀܼÀzÀ°è F »AzÉ ²æÃ.QæµÀÚ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð eÁ:ªÀqÀØgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UËqÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ. FvÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÉà UÁæªÀÄzÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀ°è ºÉÆ®zÀ ¸ÀA§AzsÀ zÉéõÀ«zÀÄÝ CzÉà ºÀ¼ÉAiÀÄ GzÉÝñÀªÀ¤ßlÄÖPÉÆAqÀÄ CªÀgÉ®ègÀÆ  ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ QæµÀÚ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄUÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà FvÀ¤UÉ CªÁåZÀªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊAiÀÄUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 82/2012 PÀ®A.323.324.504.506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .
¢£ÁAPÀ : 22-07-12 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UËqÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ²æà ±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀ:25 eÁ:ªÀqÀØgÀ G:PÀÆ° ¸Á:UËqÀÆgÀÄ  FvÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÉà UÁæªÀÄzÀ PÀȵÀÖ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀ:50 ºÁUÀÆ  zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ PÀȵÀÖ¥Àà   EªÀgÀ £ÀqÀĪɠ ºÉÆ®zÀ ¸ÀA§AzÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéõÀ«zÀÄÝ , CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ ±ÁAvÀ¥Ààü vÀªÀÄä CªÀÄgÉñÀ FvÀ¤UÉ ªÉÄð£À DgÉÆævÀgÀÄ zsÀ£ÀPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ©nÖzÁÝgÉ CAvÁ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß ±ÁAvÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀAzÉ ºÁUÀÆ vÀªÀÄä ªÀÄĪÀgÀÆ PÀÆr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀÁ  DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½ÃAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr UÁAiÀÄUÉƽ¹,fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 83/2012 PÀ®A.323,324,504, 506,¸À»vÀ 34 L¦¹ PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .
¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥ÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ.20-07-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄzÀUÀ°è£À°è UÁ½ ªÀÄ¼É ¥ÁægÀA¨sÀªÁV fn fn ªÀÄ¼É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀÄlÖ¥Àà ¦AeÁgÀ ªÀAiÀÄ.38 ªÀµÀð PÀÆ° ¸Á.»gÉà ¹AUÀ£ÀUÀÄwÛ vÁ.ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ. FvÀ£À ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ªÀi˯Á¸Á¨ï FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ dAwAiÀÄ vÉƯÉAiÀÄÄ M«ÄäAzÉƪÀÄä¯Éà ªÀÄÄjzÀÄ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà£À JqÀvÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ vÉÆqÉAiÀÄ AiÀÄ®Ä§Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ DvÀ£À 3 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ¤UÉ PÀ®Äè §rzÀÄ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ  ¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥À £ÀA: 04/2012 gÀ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 23.07.2012 gÀAzÀÄ 93 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 13700/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.