Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

9 Apr 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:
¢£ÁAPÀ.09-04-12 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀågÁwæ 00-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà PÉƽî PÀÄgÀĻãÀ±ÉnÖ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀA. PÉJ-36-PÉ-8260 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ nÃZÀgï ¸Á.PÀ¨ÉâÃgÀ Nt °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀªÁ¸ÀQ ¨ÁPÀìgï ¹.n ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀA.PÉJ-36-PÉ-8260 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄÄzÀUÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎjUÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï-°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀÄtÂaºÁ¼À ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ DAxÉÆãɥÀà vÀAzÉ DgÉÆÃUÀå¥Àà gÁgÁ« FvÀ¤UÉ »A¢¤AzÀ rüQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ DAxÉÆãɥÀà£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ JqÀUÀtÄÚ ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ §®PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÉgÉavÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §®V«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwÛgÀĪÁUÀ DvÀ£À eÉÆvÉUÉ ºÉÆgÀl DgÉÆÃUÀå¥Àà vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Àà gÁgÁ« ºÁUÀÆ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ aQvÉìUÁV ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ DgÉÆÃUÀå¥Àà vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Àà gÁgÁ« ¸Á: §Ä¢Ý¤ß gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 49/12 PÀ®A.279.337 L¦¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ºÀĸÉãÀªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 26, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: D£ÁºÉƸÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸ÀªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¥sÀQÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀªÁqÉ¥Àà, FvÀ£ÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¤£Àß UÀAqÀ¤UÉ E§âgÀÄ ºÉAqÀwAiÀĪÀjzÀÄÝ ¤£ÉÆßA¢UÉ ¸ÀjAiÀiÁV EgÀÄvÁÛ£ÉÆà E®èªÉÇà £À£Àß eÉÆvÉ ªÀÄ®UÀ®Ä ¨Á CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁqÀvÉÆqÀV C¸À¨sÀå jÃwAiÀÄ°è ªÀwð¹zÁUÀ ºÀĸÉãÀªÀÄä PÀÆUÁqÀ®Ä vÉÆqÀVPÉÆAqÁUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ CPÉAiÀÄ vÀAzÉ §gÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¥sÀQÃgÀ¥Àà£ÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ CPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ¥sÀQÃgÀ¥Àà£ÀÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV WÀl£É §UÉÎ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¥sÀQÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀªÁqÉ¥Àà, ºÀUÀÆ E¤ßvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/12 PÀ®A. 504, 447, 354, 323, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÉAPÀmÁ¥ÀÆgÀÄ, £ÁAiÀÄPÀ ªÀ:28, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÉÄ¢Q£Á¼À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®PÀtÚ vÀAzÉ ±ÀgÀ§t ªÀ:40, MPÀÌ®ÄvÀ£À, °AUÁAiÀÄvÀ EªÀgÀ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ ºÉÆA¢PÉÆArzÀÄÝ. ¢£ÁAPÀ 09-04-2012 gÀAzÀÄ E§âgÀÆ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 12-10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ®PÀtÚ vÀAzÉ ±ÀgÀ§t ªÀ:40,MPÀÌ®ÄvÀ£À, °AUÁAiÀÄvÀ FvÀ£ÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£À ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«UÉ wgÀÄUÁqÀ®Ä ¨ÁgÀzÀ ºÁUÉà ¨ÉðAiÀÄ£ÀÄß ºÀaÑzÀÄÝ ¥Àæ²ß¹zÀÝPÉÌ ªÀÄ®PÀtÚ vÀAzÉ ±ÀgÀ§t & E£ÀÄß E§âgÀÆ ¸ÉÃj F ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£ÀzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ, PÀnÖUɬÄAzÀ, PÉʬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉà §®UÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/2012 PÀ®A 324,504,506 gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 09.04.2012 gÀAzÀÄ 129 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 28,500/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.