Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

31 Aug 2015

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
 AiÀÄÄ.r.Dgï.¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¥ÁªÀðw  UÀAqÀ §ÆzÉ¥Àà 28ªÀµÀð,£ÁAiÀÄPÀ,ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á-±ÁªÀAvÀUÉÃgÀ FPÉÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ §ÆzÉ¥Àà vÀAzsÉ ºÉÆ£ÀߥÀà EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¨sÁUÀPÉÌ §A¢gÀĪÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÀwÛ ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß JgÀqÉgÀqÀÄ ¨Áj ElÄÖ ©üÃd ªÀÄvÀÄÛ JtÚ  UÉƧâgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁUÀĪÀ½UÁV ºÉÆgÀUÀqÉ PÉÊ ¸Á® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ªÀÄ¼É ¨ÁgÀzÉ ºÉÆ®zÀ°è ºÀwÛ ¨É¼É ¸ÀjAiÀiÁV ¨ÁgÀzÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀiÁrzÀ ¸Á® PÀlÄÖvÉÛÃ£É E®èªÉÇà JAzÀÄ  ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ-29/08/2015 gÀAzÀÄ gÀDwæ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀÄjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁr  DAd£ÉÃAiÀÄå UÀÄrAiÀÄ°è ¨sÀd£É ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉÆÃV vÀªÀÄÆäj£À §¸ÀªÀgÁd¥Àà UËqÀ ¥Ánïï EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è£À ¨Éë£À VqÀPÉÌ  vÀ£Àß  ®ÄAV¬ÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ-30/08/2015 gÀAzÀÄ  ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ  ¸ÀA§A¢PÀgÀ ¥ÉÊQ ©ÃªÀÄgÉrØ FvÀ£ÀÄ £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ §ÆzÉ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. FvÀ£ÀÄ  vÁ£ÀÄ ºÉÆ®PÁÌV ªÀiÁrzÀ  ¸Á® PÀlÖ°PÉÌ DUÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ªÀÄ£À £ÉÆAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ. AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 13/2015 PÀ®A: 174 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÀ£Àß PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ಪಿರ್ಯಾಧಿ ಹನುಮಂತಾಚಾರ್ಯ ತಂ: ಶ್ರೀನಿವಾಚಾರ್ಯ ಜೋಷಿ,33 ವರ್ಷ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಅರ್ಚಕರು  ಸಾ: ಬುದ್ದಿನ್ನಿ   ತಾ: ಲಿಂಗಸುಗೂರು FvÀ£ÀÄ  ಬುದ್ದಿನ್ನಿಯ ಮಾಧವ ತೀರ್ಥರ ವ್ರಂದಾವನ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು  ದಿನಾಂಕ 29-08-15 ರಂದು ರಾತ್ರಿ           7-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಗರ್ಬಗುಡಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಗೇಟಿನ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಎಂದಿನಂತೆ ದಿನಾಂಕ 30-08-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 06-30 ಗಂಟೆಗೆ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂದಿನ ಗೇಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಬೀಗ ಮುರಿದು ಒಳನುಗ್ಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಕಾಣಿಕೆ ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂದಾಜು ರೂ 8-10 ಸಾವಿರ ಹಣವನ್ನು ಹುಂಡಿಯ ಸಮೇತವಾಗಿ ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಮಸ್ಕಿ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ  131/2015  ಕಲಂ 457,380 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಕೈಗೊಂಡೆನು.
J¸ï.¹/J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        ¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà 43 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À  ¸Á:ªÀiÁZÀ£ÀÆgÀÄ vÁ: ªÀiÁ£À«.FvÀ£ÀÄ GzÉÆåÃUÀ SÁwæ AiÉÆÃd£É Cr UÀÄwÛUÉ PÉ®¸À ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 28/8/15 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ªÀiÁZÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ  «vÀgÀuÁ PÁ®ÄªÉ 92 gÀ ºÀgÀ« FgÀtÚ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ  PÁ®ÄªÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÀƼÉvÀÄÛªÀ PÉ®¸À ªÀiÁr¸À®Ä d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÁdj vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà  35 ªÀµÀð eÁw PÀ¨ÉâÃgÀ ¸Á: ªÀiÁZÀ£ÀÆgÀÄ.gÀªÀgÀÄ  C°èUÉ ºÉÆÃV E°èUÉ AiÀiÁPÉ §AzÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁr¸ÀÄwÛ¢Ý CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É.  CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 171/15 PÀ®A 323,504,506 L¦¹ & 3(i)(x) J¸ï¹/J¸ïn ¦.J.PÁAiÉÄÝ-1989 CrAiÀÄ°è¥ÀæPÀgÀtzÁR°¹PÉÆAqÀÄvÀ¤SÉPÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ 27/8/15 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmɬÄAzÀ 28/8/15 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÉÊ.n.¦.J¸ï. PÀA¥À¤AiÀÄ Promac Engioneering industries Ltd  PÀA¥À¤AiÀÄ ¸ÉÆÖÃgï AiÀiÁqÀð£À°è Ej¸À¯ÁzÀ MlÄÖ 16 qÀæA £À°èAiÀÄ MAzÀÄ qÀæA£À°èAiÀÄ 50 «ÄÃlgï GzÀÝzÀ PÁ¥Àgï ¨ÉÃ¸ï ªÉÊgï CA.Q.gÀÆ. 1,00,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀmï ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ  PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ ¨ÉƪÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ FgÀtÚ 30 ªÀµÀð eÁw AiÀiÁzÀªÀ G: ¸ÀÆ¥ÀgÀªÉÊdgï ¸Á:¨É¸ÀvÀgÀ¥À°è vÁ:PÀÄAzÀgÀ¦ ªÀÄAqÀ®A vÁ: PÀ¯ÁåtzÀÄUÀðA f¯Éè C£ÀAvÀ¥ÀÆgÀ (J.¦). gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 205/15 PÀ®A 379 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ 30-08-2015 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3-00  ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಳೇಗೋನ್ವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಈಶ್ವರ ಗುಡಿಯ ಮುಂದಿನ ಬಯಲು ಜಾಗದಲ್ಲಿ  5 ಅರೋಪಿತರು ಇಸ್ಪೇಟ್ ಎಲೆ ಜೂಜಾಟದ ಅಟವಾದ  ಅಂದರ್ ಬಾಹರ ಎಂಬ ನಶೀಬಿನ ಜೂಜಾಟ ಅಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ  ಸಿ,ಪಿ,ಐ ಯರಗೇರಾ  ರವರ ಮಾರ್ಗ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ , ಎ,ಎಸ್,ಐ (ವೈ) ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರವರೊಂದಿಗೆ  ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನರಸಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ವಯಾ 60 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ನಾಯಕ : ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ಹಳೇಗೋನ್ವಾರ ತಾ:ಜಿ: ರಾಯಚೂರು, ,  EvÀgÉ 4 ಜನ  ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸಿಕ್ಕವರಿಂದ 4500/- ರೂ ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ, ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಮುದ್ದೆಮಾಲನ್ನು ಹಾಜರಪಡಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಅದಾರದ ಮೇಲಿಂದಾ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA. 210/2015   PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈ ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
             


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .

     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 31.08.2015 gÀAzÀÄ  109 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  12,100/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
30 Aug 2015

Reported Crimes

                                       
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಹುಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಗಿರಿಯಪ್ಪ - 35 ವರ್ಷ ಜಾ-ಲಮಾಣಿ -ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ-ಮುರಾನಪೂರ ತಾಂಡಾ . ಮತ್ತು 1] ಪೋಮ್ಯಾ ತಂದೆ ಟೋಪ್ಯಾ ಲಮಾಣಿ2] ರಮೇಶ ತಂದೆ ಟೋಪ್ಯಾ ಲಮಾಣಿ3] ಈರಮ್ಮ ಗಂಡ ಪೋಮ್ಯಾ ಲಮಾಣಿ4] ಮುನಿಸಿ ಗಂಡ ಟೋಪ್ಯಾ ಲಮಾಣಿ5] ನೀಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಟೋಪ್ಯಾ ಲಮಾಣಿ ಎಲ್ಲಾರೂ ಸಾ-ಮುರಾನಪೂರ ತಾಂಡಾ6] ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯಕ ತಂದೆ ದಾರ್ಯ ಸಾ- ಸೀಕಲ್ ತಾಂಡಾ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ನಡುವೆ ಹೊಲ ಸರ್ವೆ ನಂ 60/ಬಿ-2 ರಲ್ಲಿ ತಕರಾರು ಇದ್ದು, ಸದರಿ ಜಮೀನು ಸಂಬಂಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.ದಿನಾಂಕ :24.08.15 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ 10-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲಾರೂ ಜಮೀನು ಸರ್ವೆ ನಂ-60/ಬಿ-2 ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮಣ್ಣ ವಿಚಾರಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕೇ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲಾರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ, ಕೈಗಳಿಂದ ಭುಜಕ್ಕೆ,ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 237/2015 PÀ®A-143,147,148,447,323,324,504,506 ರೆ/ವಿ 149 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.

J¸ï.¹./J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತ ತಂದೆ ತಾಯಪ್ಪ ವಯಸ್ಸು 55 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ನಾಯಕ್   ಉ: ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ : ಸಿಂಗಡದಿನ್ನಿ ತಾ:ಮಾನವಿ EªÀgÀ ಮತ್ತು 1) ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗೌಡ ತಂದೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ 40 ವರ್ಷ,ಲಿಂಗಾಯತ್, ಸಾ:ಶಾಖಪೂರು 2) ಹುಲಿಗೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಯಂಕಪ್ಪ 35 ವರ್ಷ,ಮಾದಿಗ ಸಾ:ಶಾಖಾಪೂರು3) ಶರಣಬಸವ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ 28 ವರ್ಷ 4) ಹನುಮಂತ ತಂದೆ ರಾಮಪ್ಪ 28 ವರ್ಷ 5) ಶಿವಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಡಿವೆಪ್ಪ 55 ವರ್ಷ 6) ವಿರೇಶ ತಂದೆ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ 26 ವರ್ಷ 7) ಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪ 29 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಾರು ಜಾತಿ ಮಾದಿಗ ಸಾ: ಶಾಖಾಪೂರು EªÀgÀ ನಡುವೆ ಶಾಖಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಲದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವ್ಯಾಜ್ಯವಿದ್ದುಇಂದು ದಿ.29-08-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 08-35 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಸರಕಾರಿಂದ ಮಂಜೂರಾದ ಹೊಲ ಸರ್ವೆ ನಂ.42 ರ 18 ಗುಂಟೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾನ  ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಕ್ರಮಕೂಟ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಜಗಳ ತೆಗದು, ದಬ್ಬಾಡಿ ಎದೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು, ಕಾಲಿನಿಂದ  ಒದ್ದು ಎಲೇ ಬ್ಯಾಡರ್ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀ ಎಂದು ಜಾತಿ ಎತ್ತಿ ಬೈದಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆಂದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ನೀಡಿದ  ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 169/2015 ಕಲಂ: 143,147,323,504,506 ಸಹಿತ 149 .ಪಿಸಿ  ಮತ್ತು ಕಲಂ: 3[1][10]ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಯ್ದೆ 1989. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.          
ªÀgÀzÀPÀëuÉ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

           ¦üAiÀiÁ𢠲æà CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà 51 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁ¢UÀ G: ºÀnÖ £ËPÀgï ¸Á: ºÀnÖ FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ «zÁå²æà EªÀ¼À£ÀÄß FUÉÎ 5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ J- 1) ±ÀgÀvï PÀĪÀiÁgï vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà 30 ªÀµÀð, eÁw:  ªÀiÁ¢UÀ G:SÁ¸ÀV £ËPÀgÀ ¸Á: ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, 2 ªÀµÀð ZÉ£ÁßV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è 1) ±ÀgÀvï PÀĪÀiÁgï vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà 30 ªÀµÀð, eÁw:  ªÀiÁ¢UÀ G:SÁ¸ÀV £ËPÀgÀ ¸Á: ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁUÀÆEvÀgÉà 4 d£ÀgÀÄ E£ÀÆß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀ°®èªÉAzÀÄ «zÁå²æà UÀAqÀ ±ÀgÀvïPÀĪÀiÁgÀ 24 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁ¢UÀ G:ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á:¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ½UÉ J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÃj ¢£ÁAPÀ   28/8/15 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÉÆgÀ½UÉ GgÀÄ®Ä ºÁQ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.    CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 208/15 PÀ®A 498(J) 304(©), 143,147,302 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹,CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .

     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.08.2015 gÀAzÀÄ  51 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr    5100/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
29 Aug 2015

Reported Crimes

                                                                                              
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ-28/08/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 19-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆvÀÛzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°è   PÀ¨ÉâÃgÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 1 £ÉÃzÀÝgÀ «µÀAiÀÄzÀ°è 1)£ÁUÀ¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå PÉÆvÀÛzÉÆrØAiÀĪÀgÀÄ, 2)DAd£ÉÃAiÀÄå vÀAzÉ: fãÀ¥Àà, 3)CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ: fãÀ¥Àà, 4)fãÀ¥Àà vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ, 5)C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ: ©üêÀÄAiÀÄå, 6)©üêÀÄAiÀÄå vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ, 7)AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ: fãÀ¥Àà, 8)gÀvÀߪÀÄä UÀAqÀ: ©üêÀÄAiÀÄå, 9)w¥ÀàªÀÄä UÀAqÀ: §¸ÀªÀgÁd, 10)§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ: fãÀ¥Àà, 11)CAiÀÄåtÚ vÀAzÉ: fãÀ¥Àà, 12)ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ: ©üêÀÄAiÀÄå, J®ègÀÆ eÁw £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: PÉÆvÀÛzÉÆrØ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉʵÀªÀÄå«lÄÖPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ: ¸Á§AiÀÄå PÉÆAr, 21ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: PÉÆvÀÛzÉÆrØ. FvÀ£À£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ºÉÆ® ¤Ã£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä¥Àà ©qÀÄwÛgÉ£ÀÄ E¯Áè¯ÉÃ, ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAVAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÁUÀÄ EvÀgÀjUÀÆ PÀÆqÁ  PÀnÖUɬÄAzÀ, PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁr C¥ÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉ M¼ÉîAiÀÄ ªÀiÁw£À°è £ÀªÀÄä ºÉÆ® £ÀªÀÄUÉ ©lÖgÉ ¸Àj E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ PÀ£ÀßqÀzÀ°è UÀtQPÀÈvÀ ªÀiÁrzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.207/2015 PÀ®A. 143,147,148,341,323,324,354,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.  
              ¢£ÁAPÀ-28/08/2015 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 18-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆvÀÛzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°è ¦ügÁå¢ ²æà ªÀÄw AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ: fãÀ¥Àà PÉÆvÀÛzÉÆrØAiÀĪÀgÀÄ, 50ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: PÉÆvÀÛzÉÆrØ. FPÉAiÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ PÉÆvÀÛzÉÆrØ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è£À ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 1 gÀ d«ÄãÀ «µÀAiÀÄzÀ°è 1) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ: ¸Á§AiÀÄå, 2) ¸Á§AiÀÄå vÀAzÉ: ©üêÀÄAiÀÄå,3) £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ: ©üêÀÄAiÀÄå PÉÆAr, 4) gÀAUÀAiÀÄå vÀAzÉ: ©üêÀÄAiÀÄå PÉÆAr, 5) ©üêÀÄAiÀÄå vÀAzÉ: gÀAUÀAiÀÄå PÉÆAr, 6) ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ: gÁªÀÄAiÀÄå PÉÆAr, 7) ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ: £ÁUÀ¥Àà PÉÆAr, 8) ¤Ã®ªÀÄä UÀAqÀ: ¸Á§AiÀÄå PÉÆAr, 9) §¸ÀìªÀÄä UÀAqÀ: ©üêÀıÀ¥Àà PÉÆAr, 10) ®Qëä UÀAqÀ: gÁWÀªÉÃAzÀæ PÉÆAr,  11) AiÀÄAPÀªÀÄä UÀAqÀ: gÁªÀÄAiÀÄå PÉÆAr,ªÉʵÀªÀÄåªÀ¤ßnÖPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢ ºÁUÀÄ EvÀgÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉʬÄAzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÉʬÄrzÀÄ J¼ÉzÁr C¥ÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹ J¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É £ÁªÀÅ Rjâ¹zÀ ºÉÆ® £ÀªÀÄUÉ ©qÀ¢zÀÝgÉ EªÀvÀÄÛ E¯Áè £Á¼É ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÀ£ÀßqÀzÀ°è UÀtQÃPÀÈvÀ ªÀiÁr¹zÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA. 208/2015 PÀ®A-143,147,148,504,323,324,354,355,506, ¸À»vÀ 149 L¦¹.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.  
       CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ : 29-08-2015 ರಂದು  08-20 .ಎಮ್ ಕ್ಕೆ  ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ವಿನಯ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ 01 ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಮಹಿಂದ್ರಾ 475 DI ಇಂಜಿನ್ ನಂ.NCBO1217      ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ಚಾಲಕನೇದ್ದವನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಳುವಿನಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜನ್ ನಂ-NCBO1217  ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳು ತುಂಬಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಶ್ರೀ ದೀಪಕ್ ಆರ್.ಭೂಸರೆಡ್ಡಿ ಪಿ.ಎಸ್.(ಕಾ.ಸು) ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಸಿಂಧನೂರು. gÀªÀರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿ 01 ನೇದ್ದವನನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ, ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಮರಳು ಸಮೇತ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ 01 ನೇದ್ದವನಿಗೆ ಆರೋಪಿ 02{ ªÀiÁ°ÃPÀ}ನೇದ್ದವನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ್ನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಳುವಿನಿಂದ ಮರಳು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮೇಲಿಂದಾ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 169/2015, ಕಲಂ: 379 .ಪಿ.ಸಿ & ಕಲಂ 43 OF KARNATAKA MINOR MINIRAL CONSISTANT RULE 1994 & 15 OF ENVIRONMENT PROTECTION ACT 1986 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ .      
PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ 28/8/15 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄPÀÄÌAzÀ UÁæªÀÄzÀ PÀj«ÃgÉñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ zÁj AiÀÄ°è §rUÉÃgÀ ªÀiÁ§Ä¸Á§£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ GzÁÝ£ÀAiÀÄå vÀAzÉ ¹.JA. gÀÄzÀæAiÀÄå ¸Áé«Ä anVªÀÄoÀ 51 ªÀµÀð eÁw dAUÀªÀiï G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄÄPÀÄÌAzÁ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À vÀAzÉ ¹.JA.gÀÄzÀæAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ PÀĪÀiÁgÀAiÀÄå anVªÀÄoÀ 72ªÀµÀð dAUÀªÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ªÀÄÄPÀÄÌAzÀ FvÀ£ÀÄ ªÁQAUïUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥Á¸ï §gÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ºÀjd£À ºÀjd£À ±ÉÃR¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà 55 ªÀµÀð ¸Á: ©.JA.¸ÀÆUÀÄgÀÄ UÁæªÀÄ vÁ:¹gÀÄUÀÄ¥Àà. FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ vÀ£ÀߣÀÄß ºÉÆ® °ÃfUÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ©r¹zÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ zÉéõÀ ºÉÆA¢  CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉÆrè¬ÄAzÀ PÀÄwÛUÉUÉ, ªÉÆtPÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.   CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 249/15 PÀ®A 302, 504 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.J¸ï.¹./J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀĪÀÄAvÀ vÁ¬Ä ©üêÀĪÀé eÁw ªÀiÁ¢UÀ 65 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ±ÁSÁ¥ÀÆgÀ vÁ:ªÀiÁ£À«.FvÀ£À  ªÀÄvÀÄÛ 1)±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà 55 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á:±ÁSÁ¥ÀÆgÀ vÁ: ªÀiÁ£À« ºÁUÀÆ EvÀgÉà 6 d£ÀgÀÄ .EªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀå ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ªÁådå«zÀÄÝ, CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ¢£ÁAPÀ 28/8/15 gÀAzÀÄ  0830 UÀAmÉUÉ ±ÁSÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ®è¥Àà£À QgÁt CAUÀrUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ UÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ CAV »rzÀÄ PÉÊ UÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄPÀÌ¼É £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ zÀÄrzÀÄ FUÀ £ÀªÀÄä ºÉÆ®ªÉAzÀÄ ºÉÆÃgÁl ªÀiÁqÀÄwÛÃgÉãÀ¯É M¨ÉÆâ§âgÀ£ÀÄß fêÀAvÀ ¸ÀÄqÀÄvÉÛêÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ  zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.168/15 PÀ®A 143,147,323, 504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ & 3(i)(x) J¸ï¹/J¸ïn ¦.J.PÁAiÉÄÝ-1989.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
PÀ£Àß PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ 27/8/15 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÀAPÀ 28/8/15 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ UÀ®Uï UÁæªÀÄzÀ ¨sÁUÀåªÀAvÉ ªÉÊ£ï±Á¥ï£À ªÀÄÄA¢£À UÉÃnUÉ ºÁQzÀÝ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÁå±À PËAlgï£À°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1,37,370/- ºÁUÀÆ 19 ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À ¨ÁPïìUÀ¼ÀÄ CA.Q.gÀÆ. 54,210/- »ÃUÉ MlÄÖ J¯Áè ¸ÉÃj CA.Q.gÀÆ. 1,91,580/- ¨É¯É ¨Á¼ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ UÀÄgÀÄgÁd vÀAzÉ ¨sÉÆÃqÀAiÀÄå 40 ªÀµÀð eÁw F½UÉÃgï ¸Á: ¤ÃgÀ ªÀiÁ£À«. vÁ:ªÀiÁ£À«. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.114/15 PÀ®A 457, 380 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                   ¢£ÁAPÀ:  27.08.2015 gÀAzÀÄ 6-30 UÀAmÉUÉ  ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ¥ÉʨsÀªÀ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  JªÀiï.J¯ï ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ gÁd¥Àà ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÁPÁ£ÀUÀgÀ ºÀnÖ UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ ಮಟಕಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಅಂಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅವನಿಂದ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀ ºÀt gÀÆ. 520/- gÀÆ ªÀÄlPÁ aÃn CQgÀÆ E®èMAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï CQgÀÆ E®è EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು,  ಬರೆದ ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಾನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ನಂತರ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ, ಮುದ್ದೇಮಾಲು, ಆರೋಪಿತನನ್ನು ಹಾಗೂ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದ, ಇದ್ದುದನ್ನು ಠಾಣಾ ಎನ್.ಸಿ ನಂ 27/2015 ರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವರದಿಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 28.08.2015 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಪರವಾನಗಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 136/2015 PÀ®A. 78(111) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ 06.02.1993 ರಂದು ಸಂಜೆ 6.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æêÀÄw ¤ªÀÄð® UÀAqÀ gÀªÉÄñÀégÀ ªÀAiÀiÁ: 37 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: ºÀ.a.UÀ £ËPÀgÀ¼ÀÄ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 5/23 J ¯ÉÊ£ï UÁA¢ü ªÉÄÊzÁ£À ºÀnÖ PÁåA¥ï ªÉÆ.£ÀA 9964440534 FPÉAiÀÄ  ಗಂಡ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀ£ÁxÀ ZÉÆé ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: ¹¤ªÀiÁ mÁQÃ¸ï ºÀwÛgÀ ºÀnÖ UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋದವನು ರಾತ್ರಿಯಾದರೂ ಮನೆಗೆ ವಾಪಾಸ್ ಬಂದಿರುವದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಇರಬಹುದು ಅಂತಾ ತಿಳಿದು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದು, ಮರುದಿವಸ ಮನೆಗೆ ಬರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಬಗ್ಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಸಂಬಂದಿಕರು  ಹುಡುಕಾಡಲಾಗಿ ಆತನು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಇರುವ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕಾಡಿ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಆತನ ಇರುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ  ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ತನ್ನ ಗಂಡ ಇವತ್ತು ಬರಬಹುದು ನಾಳೆ ಬರಬಹುದು ಅಂತಾ ಕಾಯುತ್ತಾ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ವಾಪಾಸ್ ಬರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆತನು ಕಾಣೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮನೆಯವರಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿ ತಡವಾಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದು ಮೇಲಿಂದ  ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA: 135/2015 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಕೆ.ದುರ್ಗಾಂಜನೇಯಲು ತಂದೆ ವೆಂಕಟನಾರಾಯಣ, ವಯ:45, :ಒಕ್ಕಲುತನ,ಸಾ:ಮುದೆಟನೂರು, ತಾ:ಸಿರುಗುಪ್ಪಾ.FvÀ£ÀÄ  ಕಣ್ಣೂರು ಸೀಮಾ ಸರ್ವೆ ನಂ.5/1-ಬಿ ರಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆ 36 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿನ ಮಾಲೀಕನಿದ್ದು, ಸದರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ 01 ರಿಂದ 03 ನೇದ್ದವರು ಮದ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ .ಎಸ್ ನಂ.381/14 ಪ್ರಕಾರ ದಾವೆ ಹೂಡಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ದ ಮಧ್ಯಂತರ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿದ್ದು, 1)  .ಸುಬ್ಬಾರಾವ್ ತಂದೆ ಸೂರಣ್ಣ , 2) .ಮೋಹನರಾವ್ ತಂದೆ ಸುಬ್ಬಾರಾವ್ , 3).ಸೂರಿಬಾಬು ತಂದೆ ಸುಬ್ಬಾರಾವ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ:ಹೆಡಗಿಬಾಳ್ ಕ್ಯಾಂಪ್, ತಾ:ಸಿಂಧನೂರು EªÀgÀÄ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ವಂಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆರೋಪಿ 02 ನೇದ್ದವನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:11-06-2013 ರಂದು ಸುಳ್ಳು ಖರೀದಿ ಕರಾರು ಪತ್ರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ   ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಹಿಯನ್ನು ಸಹ ತಾವೇ ಖೊಟ್ಟಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ 4)ಗವಿಸಿದ್ದಯ್ಯ ತಂದೆ ಬಸಯ್ಯ ಸಾ: ಕಣ್ಣೂರು, ತಾ:ಸಿಂಧನೂರು, 5)ವಿ.ರತ್ನಮ್ ಸಾ: ಸಿಂಧನೂರು ರವರು ಸಾಕ್ಷಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸುಳ್ಳು ಖರೀದಿ ಕರಾರು ಪತ್ರವನ್ನು ನೈಜವೆಂದು ದಿನಾಂಕ:11-02-2015 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ವಿರುದ್ದ .ಎಸ್ ನಂ.485/2014 ಪ್ರಕಾರ ದಾವೆ ಹೂಡಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಖಾಸಗಿ ದೂರು ಸಂ.144/2015 ನೇದ್ದರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಠಾಣೆ  ಗುನ್ನೆ ನಂ 167/2015 ಕಲಂ:420,468,470,471 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ
ªÀgÀzÀPÀëuÉ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¦üAiÀiÁ𢠪Á»ÃzÁ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ªÀĺÀªÀÄäzï ±ÉÆÃAiÉĨï Ggï gɺÀªÀiÁ£ï, ªÀAiÀÄ:23ªÀ, G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á:ºÀQêÀiï ºË¸ï ºÉqï ¥ÉÆøïÖ D¦ü¸ï ºÀwÛgÀ PÉÆ¥Àà¼À, ºÁ.ªÀ:ªÀÄ»§Æ©AiÀiÁ PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ   AiÀÄÄ DgÉÆæ £ÀA.1 ªÀĺÀªÀÄäzï ±ÉÆÃAiÉĨï Ggï gɺÀªÀiÁ£ï vÀAzÉ d«ÄÃgï Ggï gɺÀªÀiÁ£ï,FvÀ£ÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ 30-06-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ DgÉÆæ 01 £ÉÃzÀݪÀ¤UÉ ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV 2,00,000/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 6 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀģɧ¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ 2 wAUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ gÀÆ 2,00,000/- ºÀt vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ Qj Qj ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝ®èzÉà ¢£ÁAPÀ:26-12-2014 gÀAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¹AzsÀ£ÀÆjUÉ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:   29-03-2015 gÀAzÀÄ 4-00 ¦.JªÀiï ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄ»§Æ¨ï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è vÀ£Àß vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆæ 01 jAzÀ 05 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ §AzÀÄ DgÉÆæ 01 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉÆUÉ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÉƼÀV¤AzÀ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀUÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ 1) ªÀĺÀªÀÄäzï ±ÉÆÃAiÉĨï Ggï gɺÀªÀiÁ£ï vÀAzÉ d«ÄÃgï Ggï gɺÀªÀiÁ£ï,  2)dA§ÄæzÁ°AiÀiÁ UÀAqÀ d«ÄÃgï Ggï gɺÀªÀiÁ£ï, 3)CAdĪÀiï UÀAqÀ ¨ÁµÁ , 4)±À¦ü Ggï gɺÀªÀiÁ£ï vÀAzÉ d«ÄÃgï Ggï gɺÀªÀiÁ£ï, 5)D¹Ã¥ï Ggï gɺÀªÀiÁ£ï vÀAzÉ d«ÄÃgï Ggï gɺÀªÀiÁ£ï J®ègÀÆ ¸Á: ºÀQêÀiï ºË¸ï ºÉqï ¥ÉÆøïÖ D¦ü¸ï ºÀwÛgÀ PÉÆ¥Àà¼À   £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À  vÉUÉzÀÄ K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAzÀgÉ E¯Éèà ¸ÉÃj¢Ý CAvÁ  ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr E£ÀÆß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ 2,00,000/-gÀÆ vÀAzÀgÉ ¸Àj E¯Áè CAzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©ÃqÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÀA. 147/2015 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.170/2015 PÀ®A. 498(J), 504, 506, 448 ¸À»vÀ 149 L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A. 3 , 4 ªÀ.¤ PÁAiÉÄÝ gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .

     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.08.2015 gÀAzÀÄ  87 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr    13,800/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.