Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

27 Sep 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

                   ¢£ÁAPÀ 26-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà °AUÁAiÀÄvÀ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á|| ªÀÄ¹Ì ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ §¸À¥Àà GzÁâ¼À °AUÁAiÀÄvÀ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á|| ªÀÄ¹Ì E§âgÀÄ ªÁAiÀÄÄ «ºÁgÀ¢AzÀ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ªÀÄ¹Ì - ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄ¯É «dAiÀÄ ®Qëöäà gÉÊ¸ï «Ä®è ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉ,J 36 ªÁAiÀiï 5918 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ UÁrAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀæt UÉƽ¸À¯ÁUÀzÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ §gÀÄwÛzÀÝ  §¸ÀªÀgÁd gÀªÀjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À vÀ¯ÉUÉ, JzÉUÉ, Q«UÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖUÉ ºÁUÀÄ EvÀgÉà PÀqÉUÀ¼À°è M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥ÀæeÁÕ»£À ¸ÀÜwAiÀÄ°ègÀÄvÁÛ£É. WÀl£ÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ UÁrAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 104/2012 PÀ®A 279, 338.L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JªÀiï.« AiÀiÁPÀÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                 ¢£ÁAPÀ 25-09-2012 gÀAzÀÄ 10-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ- UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è «gÉñÀ vÀAzÉ ®ZÀªÀÄ¥Àà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA.PÉJ 36 PÀÆå 6606 £ÉzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ¸ÁB ¸ÉÆêÀįÁ¥ÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÃzÀÝ£ÀÄß  PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉ.ºÀAa£Á¼ÀPÁåA¦£À°ègÀĪÀ J¦JA¹ ZÉPï ¥ÉƸÀÖ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ SÁ¹ÃªÀĸÁ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ SÁ¹A¸Á§¤UÉ JqÀUÁ® ZÀ¥Éà ºÀwÛgÀ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV, JqÀUÉÊ ªÉÆtPÉÊ PɼÀUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ UÀAUÀªÀÄä½UÉ ªÀÄÄRPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊ PÉÊUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ, CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 279/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ: 26.09.2012 gÀAzÀÄ 8.40 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ±À²ªÀĺÀ¯ï nÌøï gÉÆÃqÀ ªÉÆÃaªÁqÀ PÁæ¸ï ²æà CAd£ÉÃAiÀÄå UÀÄr JzÀÄj£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è  £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ ±À²ªÀĺÀ® mÁQøï PÀqÉ ¦üAiÀiÁð¢ n.«.J¸ï. ¸ÁÖgï ¹n JA.¹. £ÀA: PÉJ 36/J¯ï-9533 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸ÀzÀj PÁæ¸ÀzÀ°è JqÀ§® £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ºÁ£Àð ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤zsÁ£ÀªÁV £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlĪÁUÀ ªÉÆÃaªÀqÀ Nt gÀ¸ÉÛ §AUÁgÀ §eÁgÀ PÀqɬÄAzÀ CgÉÆæªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J. 36/8367 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀ°UÉ eÉÆÃgÀV lPÀÌgÀPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝzÀjAzÀ UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÁzsÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ZÁ®PÀ£ÀÄ lPÀÌgÀ ªÀiÁr ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:111/2012 PÀ®A: 279,337 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄ°£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄ»w:_

                 FUÉÎ 3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄAdªÀé UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà 22 ªÀµÀð ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á.²æäªÁ¸ÀPÁåA¥À ºÁ.ªÀ.DªÀÄ¢ºÁ¼À. FPÉAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À ²æäªÁ¸ÀPÁåA¦£À°è dgÀÄVzÀÄÝ CPÉUÉ M§â ªÀÄUÀ½gÀÄvÁÛ¼É. DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ  PÀÄrAiÀÄĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉAUÀ¸ÀgÀ ¸ÀºÀªÁ¸ÀPÉÌ ©zÀÄÝ DPÉUÉ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÀgÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀ vÀgÀ®Ä G½zÀ 6 d£À vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ   ¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÀA¥Àæw ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝjAzÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ DPÉAiÀÄÄ DªÀÄ¢ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ¥Á®PÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛ¼É. ¢£ÁAPÀ.02-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ J¯ÁègÀÄ PÀÆr CPÉUÉ  vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÀgÀ°®èªÉAzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.      CAvÁ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï  oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:   113/12 PÀ®A.498(J), 323, 506(2) L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  
.


PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

              ZÉ£ÀßgÉrØ vÀAzÉ ¸ÀtÚ CAiÀiÁå¼À¥Àà ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄÄ£ÀÆßgÀÄ PÁ¥ÀÄ, G:MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ªÀÄrØ¥ÉÃmï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.FvÀ£ÀÄ PÀĮĸÀA© PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è£À ¸ÀªÉð £ÀA: 1476/2 «¹ÛÃtð 4.36 UÀÄAmÉ d«Ää£À°è ªÀÄ£É PÀnÖPÉÆAqÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ F £ÀªÀÄä eÁUÉAiÀÄ°è ¥ÁèlÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä mÁæöåPÀÖgï ºÁUÀÆ CzÀgÀ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÁzÀ næ®ègï PÀÄAn ¯ÉêÀ¯ï ¨ÉèÃqï ªÀÄvÀÄÛ DgÉ (UÁqÀgï ) ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ 20 n£ï UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄ£É §¼ÀPÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ EnÖzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 25.09.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 2345 UÀAmÉUÉ ZÉ£ÀßgÉrØ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ£ÉÆA¢UÉ  JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ mÁæöåPÀÖgï  ºÁUÀÆ CzÀPÉÌ ¸ÀA¨sÀ¢¹zÀ ªÉÄîÌAqÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ EgÀ°¯Áè CzÀÝjAzÀ F ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß 1) ¸ÉÊAiÀÄzï ªÉÆâ£ï 2) ¸ÉÊAiÀÄzï ªÉÆâ£ï £À ªÀÄUÀ 3) ¸ÉÊAiÀÄzï °AiÀiÁPÀvï 4) E§âgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ 5) ¥sÁgÀÄPï J®ègÀÆ ¸Á:PÀÄ®¸ÀÄA© PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.EªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä £ÀqÀÄªÉ F eÁUÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÝ zÉéõÀ¢AzÀ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 87/2012 PÀ®A:379 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.