Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

11 Jan 2015

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-            
CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¢: 10-01-2015 gÀAzÀÄ  ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ ¥ÀlÖtzÀ UÀÄgÀÄ ¨sÀªÀ£À ºÀwÛgÀ  1) ªÀÄ®è¥Àà ¸Á:¸ÀAvÉPÉ®ÆègÀÄ mÁæöåPÀÖgï  £ÀA PÉ.J-36/n.©.-9522 mÁæöå° £ÀA- PÉ.J-36/n.-8477 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ.2) vÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸Á:¸ÁAvÉPÉ®ÆègÀÄ mÁæöåPÀÖgï  £ÀA PÉ.J-36/n.©.-9522 mÁæöå° £ÀA- PÉ.J-36/n.-8477 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ°ÃPÀ.3)zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ¸Á:¸ÀAvÉPÉ®ÆègÀÄ mÁæöåPÀÖgï  £ÀA PÉ.J-36/n.©.-9322 mÁæöå° £ÀA- EgÀĪÀÅ¢®è.  £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ4)±ÀAPÀgÀ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄPÀÌtÚ ¸Á:AiÀÄ®UÀ®¢¤ß mÁæöåPÀÖgï  £ÀA PÉ.J-36/n.©.-9322 mÁæöå° £ÀA- EgÀĪÀÅ¢®è.  £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ°ÃPÀ.5)²ªÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà CAPÀ£Á¼À ¸Á:UÉÆÃgɨÁ¼À mÁæöåPÀÖgï  £ÀA PÉ.J-05/3601, mÁæöå° £ÀA-PÉJ-36/nJ-3189  £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ6)ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ºÀUÀ®zÁ¼À ¸Á:UÉÆÃgɨÁ¼À mÁæöåPÀÖgï  £ÀA PÉ.J-05/3601, mÁæöå° £ÀA-PÉJ-36/nJ-3189  £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ°ÃPÀ.EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgï  £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À°è  C£À¢üPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà ªÉÄ¢Q£Á¼À ºÀ¼Àî¢AzÀ C:Q: 9,000/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß C£À¢üPÀÈvÀªÁV, ºÁUÀÆ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV AiÀiÁªÀÇzÉà ¥ÀgÀªÁ£ÀV E®èzÉà PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ vÀļÀdgÁªÀĹAUï PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ªÀiÁr »rzÀÄ oÁuÉUÉ  §AzÀÄ  zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀgÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 07/15 PÀ®A.  379 L¦¹  & 4(1)(J), 21 PÉ.JªÀiï.JªÀiï.r.Dgï PÁAiÉÄÝ-1957 CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¦AiÀiÁð¢ü ²æÃ. ²æñÉÊ® vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà PÀ®ÄÎr 46 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÁgÀlV vÁ: UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ UÉÆÃgɨÁ¼À ºÉÆç½AiÀÄ ZÀ£Àß½î UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀªÉð £ÀA 223/§ £ÉÃzÀÝgÀ°è 3 JPÀgÉ 20 UÀÄAmÉ d«Ää£À ªÀiÁ°PÀ¤zÀÄÝ EzÀ£ÀÄß vÁ£Éà ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj d«Ää£À°è ¨sÀvÀÛ £Án ªÀiÁrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 10-01-15 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 J.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀgÀÄ ¸ÀzÀj vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ¨sÀvÀÛ PÀmÁªÀÅ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄÆ¢vÀ 1) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¢.AiÀÄAPÀ¥Àà 2) ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà 3) FgÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà 4) ºÀÄ°UɪÀÄä UÀAqÀ §¸Àì¥Àà 5) ²®à vÀAzÉ §¸Àì¥Àà ¸Á: J®ègÀÆ UÀAUÁªÀw 6) AiÀÄAPÉÆç UÉƧâgÀzÀ CAUÀr ¸Á: ¹zÁæA¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀgÀ£À ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr §AzÀÄ DgÉÆæ £ÀA 1 FvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢üUÉ K£À¯Éà ¸ÀƼɪÀÄUÀ£É F ºÉÆ® £À£ÀUÉ ¸ÀA§A¢¹zÀÄÝ F ¨sÀvÀÛ ºÉÃUÉ PÀmÁªÀÅ ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ J®ègÀÆ PÀÆr ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀgÀ£À£ÀÄß UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆUÀzÀAvÉ vÀqÀzÀÄ ¤°è¹ ¨sÀvÀÛ PÀmÁªÀÅ ªÀiÁqÀzÀAvÉ CrØ ¥Àr¹,  PÉÊUÀ½AzÀ ¨É¤ßUÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¸Áj F ºÉÆ®zÀ°è ¤Ã£ÀÄ §AzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 07/2015 PÀ®A. 143,147,447,341,323,504,506,gÉ/« 149 L.¦.¹.   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
1)                ದಿನಾಂಕ: 10.01.2015 ರಂದು ಸಾಯಾಂಕಾಲ 07.30 ಗಂಟೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ 1) DZÁj vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà ªÀAiÀiÁ:27 ªÀµÀð eÁ: §rUÉÃgÀ G: PÁgÀ ¥ÉAlgÀ PÉ®¸À ¸À: UÁtzÁ¼À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA 2) AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 23 ªÀµÀð eÁ: PÉÆgÀªÀgÀ G: PÀÄ®PÀ¸ÀÄ§Ä ¸Á: ªÉÄʯÁgÀ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ತಮ್ಮ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೆ.36 ವಿ6946 ಮತ್ತು ಕೆ. 36 ಇಎ5696 ನೇದ್ದವುಗಳನ್ನು ರಾಯಚೂರು-ಗದ್ವಾಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಾಯಿದೊಡ್ಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮುಖಾಮುಖಿ ಟಕ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಜಗದೀಶ ಇವರಿಗೆ ಹಾಗು ಆರೋಪಿತರಿಗೂ ಸಾದಾ ಮತ್ತು ಭಾರಿಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ CAvÁ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ dA§tÚ ªAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁ: PÉÆgÀªÀgÀ G: ¨ÉïÁÝgÀ PÉ®¸À ¸Á: JUÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 04/2015 PÀ®A: 279,337,338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
              
ಫಿರ್ಯಾದಿ : ಶಿವರಾಜ @ ಸುರೇಶ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ ವಯಸ್ಸು 19 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ನಾಯಕ್, : ಅಂಗವಿಕಲ  ಸಾ: ಹಿರೇಬಾದರದಿನ್ನಿ  ತಾ : ಮಾನವಿ EªÀjUÉ  & 1) ಸಣ್ಣ .ಹನುಮಂತ

ತಂದೆ ರಂಗಪ್ಪ ಸಾ : ಹಿರೇಬಾದರದಿನ್ನಿ
 2) ಚೆನ್ನಬಸವ @ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ ಸಾ : ಹಿರೇಬಾದರದಿನ್ನಿ EªÀgÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ಹೊಲದ ಭಾಗದ ಸಂಬಂದ ತಕರಾರು ಇದ್ದು. ಅದೇ ದ್ವೇಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 09-01-2015 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3-00 ಗಂಟೆಗೆ ಆರೋಪಿತರು  ವಿವಾದದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ತನ್ನ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತರು ಫಿರ್ಯದಿದಾರರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತಗದು ಅವಾಚ್ಯಶ್ಬದಗಳಿಂದ ಬೈದಾಡಿ ಕೈಗಳಿಂದ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಹೊಡಿ ಬಡಿ ಮಾಡಿ ದುಖಾ:ಪಾತಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಆಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಊರಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ ನ್ಯಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು  ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ, ಆತನನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ಎದೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಈ ಹೊಲದ ತಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕವಿತಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 06/2015 ಕಲಂ: 341.323.504.506 ಸಹಿತ 34 .ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ಕತರಣ ದಾಖಲುಮಾಡಿಕೊಂಡು  ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.