Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

1 Sep 2012

Reported Crimes                                         gÀ¸ÉÛ ¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

                                      ¢£ÁAPÀ: 31-08-2012 gÀAzÀÄ 9-15 ¦.JªÀiï.PÉÌ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆj£À ªÁt ªÉÊ£ïì ºÀwÛgÀ ªÀĺÀäzïºÀĸÉãï vÀAzÉ SÁzÀgï¸Á¨ï , ªÀAiÀÄ: 35ªÀ, eÁ: ªÀÄĹèA, G: ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À, ¸Á: R¢æAiÀiÁ PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£À C½AiÀÄ §ÄqÁØ @ ªÀi˯ÁºÀĸÉãï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-35/eÉ-2298 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÀÄUÀqÉ DvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄgÀ½ªÀÄ£É PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯Áj ¤®è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀĺÀäzï ºÀĸÉãï gÀªÀgÀ §®¨sÀÄdzÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ªÀÄÄj¢zÀÄÝ §ÄqÁØ @ ªÀi˯ÁºÀĸÉãïUÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.193/2012 PÀ®A. 279 , 338 , 304(J) L¦¹ & 187 JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 J¸ï.¹. J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_

          ¢£ÁAPÀ : 31-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ PÉÆÃoÁ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ²æà ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ ºÀÄ°UÀ¥Àà ªÀ:24 eÁ:PÉÆgÀªÀgÀÄ G:«zÁåyð ¸Á:ºÀnÖ UÁæªÀÄ (PÉÆgÀªÀgÀ NtÂ)ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ PÉÆÃoÁ PÁæ¸ï£À°èzÁÝUÀ DvÀ£À vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À aPÀ̪ÀÄä UÀÄgÀUÀÄAmÁ ¸ÀAvɬÄAzÀ §AzÀÄ PÉÆÃoÁ PÁæ¸ïUÉ E½¢zÀÄÝ, DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉƨÉÊ¯ï ¯ÉÊn¤AzÀ vÀªÀÄä vÁ¬Ä E½¹zÀÝ ¥ÀÄnÖUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄwÛgÀĪÁUÀ 1)d¯Á¯ï2)§ÄqÁå 3)jdÄÓ J®ègÀÆ eÁ:PÀlÄUÀgÀÄ ¸Á:ºÀnÖ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀAoÀ¥ÀÆwð PÀÄrzÀÄ DvÀ£À  eÉÆvÉUÉ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÀzÀÄ J¯Éà PÉÆgÀªÀgÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr, DUÀ DvÀ£À vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ aPÀ̪ÀÄä AiÀiÁPÉà ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛjà CAvÁ PÉýzÁÝUÀ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ¤ªÀÄäªÀé£À PÉÆgÀªÀgÀÄ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà ¤ªÀÄäzÀÄ §ºÁ¼À DVzÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ DvÀ£À JqÀUÀtÂÚUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 113/2012 PÀ®A. 324, 355, 504 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A. 3(I)(X) J¸ï¹/J¸ïn PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ..

¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 31-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ CAZÉ PÀZÉÃjAiÀÄ°è ²æÃzÉë vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà , ªÀAiÀÄ: 22 ªÀ, eÁ: UÉÆ®ègï, G:¥ÉÆøÀÖ¯ï C¹¸ÉÖAmï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ , ¸Á: vÀÄ«ðºÁ¼ï, vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ PÀÄA¨Ágï ±ÀgÀt§¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÉƨÉʯï CAUÀr , ¸Á: ¥ÀmÉïïªÁr ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ ºÉÆÃV DvÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃr K E°è ¨Á ¤£ÉÆßA¢UÉ ªÀiÁvÁqÀĪÀ¢zÉ CAvÁ CAzÁUÀ K£ÀÄ ªÀiÁvÁqÀĪÀ¢zÉ CAvÁ CA¢zÀÄÝ DUÀ CªÀ£ÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¹nÖUÉzÀÄÝ K£À¯Éà PÀgÉzÀgÉ §gÀĪÀ¢®è JµÀÄÖ ¸ÉÆPÀÄÌ ¤£ÀUÉ CAvÁ ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØAiÀÄÄAlÄ ªÀiÁr ¥sÉÆøïÖ D¦ü¹£À°è ºÉÃUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛÃAiÀiÁ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. UÀÄ£Éß £ÀA.192/2012 PÀ®A:504,353,323,354,506 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉEvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
                 ²æà ±ÁAvÀUËqÀ eÁVÃgïzÁgï vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ eÁVÃgïzÁgï , ªÀAiÀÄ: 48ªÀ, G: ªÁå¥ÁgÀ , MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ eɸÁÌA PÁè¸ï 1 UÀÄvÉÛÃzÁgÀgÀÄ ,¸Á: ¦qÀ§Äèöår PÁåA¥ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ eɸÁÌA E¯ÁSÉAiÀÄ PÁè¸ï 1 UÀÄvÉÛÃzÁgÀ¤zÀÄÝ ) ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ zÉøÁ¬Ä ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ eɸÁÌA ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ 2) ©.PÉ ¥ÀlÖt±ÉnÖ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ eɸÁÌA ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ eɸÁÌA E¯ÁSÉAiÀÄ°è C¢üPÁgÀ zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ 3) JA.r gÀªÀÇ¥sï UÀÄvÉÛÃzÁgÀgÀÄ eɸÁÌA §r¨ÉÃ¸ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ 4) ¸ÉÊAiÀÄåzï C£Àégï«ÄAiÀiÁ UÀÄvÉÛÃzÁgÀgÀÄ eɸÁÌA PÁn¨ÉÃ¸ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ 5) «gÀÄ¥ÀtÚ UÀÄvÉÛÃzÁgÀgÀÄ eɸÁÌA PÁn¨ÉÃ¸ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ ¢AzÀ ¸ÀļÀÄî zÁ¸ÁÛªÉÃdÄ ¸ÀȵÀÖ£É ªÀiÁr ºÀtªÀ£ÀÄß ®Æn ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¥Àæ±Éß ªÀiÁrzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 17-07-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆævÀgÀÄ K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÝ ¢£À¥ÀwæPÉAiÀÄ°è ºÉýPÉ ¤Ãr¢Ý CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ: 25-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ®  5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ eɸÁÌA D¦ü¸ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ±ÁAvÀUËqÀ eÁVÃgïzÁgï  gÀªÀjUÉ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀÄ E¯ÁSÉUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀÄ𢠸ÀA.367/2012 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ ¢£ÁAPÀ: 31.08.2012 gÀAzÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. UÀÄ£Éß £ÀA.190/2012 PÀ®A 162,171(E), 504,506,420 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ 
.
             ¢£ÁAPÀ: 30/08/2012 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ºÀÄ°UÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ° ZÀAzÁæªÀÄ vÀAzÉ ¹zÀÝAiÀÄå dA§®¢¤ß 55 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ ¸Á-ºÀÄ°UÀÄqÀØ  EªÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 1] zÉÆqÀØ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ¨Á®UËqÀ 35 ªÀµÀð 2] ¤AUÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå 32 ªÀµÀð 3] ¸ÀtÚ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ¨Á®UËqÀ 33 ªÀµÀð J¯ÁègÀÆ eÁ-£ÁAiÀÄPÀ ¸Á-ºÀÄ°UÀÄqÀØ F ªÉÆzÀ¯É 2-3 ¸À¯Á ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À UÉÆqÉAiÀÄ «µÀAiÀĪÁV dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ZÀAzÁæªÀÄ vÀAzÉ ¹zÀÝAiÀÄå dA§®¢¤ß 55 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ ¸Á-ºÀÄ°UÀÄqÀØ  FvÀ£ÀÄ UÉÆqÉAiÀÄ£ÀÄß PÀlÖ®Ä ºÉÆzÀUÁ CªÀ£ÀÄ  vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ    eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 78/2012 PÀ®A-341.323.504. gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_

                   ©,UÀuÉPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è  ¸À£ï  2008-09 ªÀÄvÀÄÛ 2009-10 £Éà ¸Á°£À EA¢gÁ DªÁ¸ï ªÀ¸Àw AiÉÆd£ÉAiÀÄ CrAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉUÀ¼À ¤ªÀiÁðtzÀ°è, £ÀqÉzÀ CªÀåªÀºÀgÀÀ §UÉÎ. 1] ºÉZï, ²ªÀtÚ PÁAiÀÄðzÀ²ð ¸Á-eÁ®ºÀ½î2] UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ¸Á§tÚ ¸Á-UÀAUÀ£ÁAiÀÄPÀ vÁAqÀ G-©,UÀuÉÃPÀ¯ï UÁæ.¥ÀA CzsÀåPÀëgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀĪÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ,ªÉÄïÁ¢PÁjUÀ¼À£ÀÄß «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr EAzÀÄ vÀqÀªÁV §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ.°TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ   ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ:31.08.2012 gÀAzÀÄ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ   ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 ¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_

               ¢£ÁAPÀ 31-08-2012 gÀAzÀÄ 6-45 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀÞ¼ÀzÀ°è AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà, 66 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉà C£À¢PÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál®ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ 180 JA.J¯ï.£À 44 Njf£À¯ï ZÁé¬Ä¸ï «¹Ì ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 200/- UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ,d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 259/2012 PÀ®A. 32, 34 sPÉ.E DPïÖ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
                   ¢£ÁAPÀ; 31.08.2012 gÀAzÀÄ L.r.J¸ï.JA.n ¯ÉÃMOmï ¸ÁªÀðd¤PÀ UÁqÀð£À ªÀÄÄAzÉ M§â ªÀåQÛ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ J.J¸ï.L. ®PÀëöät gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉJ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀĺÀäzï zÁªÀÇzï vÀAzÉ C§Äݯï gɺÀªÀiÁ£ï, ªÀAiÀiÁ 60 ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄĹèA, G:¥Á£ï ©Ãr ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ªÀÄ»¼Á PÁ¯ÉÃdÄ »AzÀÄUÀqÉ EA¢gÁ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀ¤ªÀÄzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 375/-ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 99/2012 PÀ®A: 78 [3] PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-   
  
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 01.09.2012 gÀAzÀÄ  83   ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 12,900/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.