Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

12 Dec 2017

Press Note


                                                                                                                                                                 

                                   ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                
::CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ 05 n¥Ààgï  & 4 DgÉÆævÀgÀÄ ¥ÉưøÀgÀ ªÀ±À::

¢£ÁAPÀ: 11.12.2017 gÀAzÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆQ£À UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ ªÀÄzÀgÀPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ zÀAzsÉ £ÀqÉAiÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀªÁzÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉZÀÄѪÀj f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀAvÉ gÁwæ 11-00 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ r.¹.L.©. WÀlPÀzÀÀ ¥Éưøï E£ïì¥ÉÃPÀÖgï gÀªÀgÁzÀ ªÀĺÀäzï ¥sÀ¹AiÀÄÄ¢Ýãï. gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ªÉAPÀlVj ºÉZï.¹.55 ,¯Á¯ï CºÀäzï ºÉZï.¹.203, dUÀ£Áxï ºÉZï.¹.86, ªÀÄ°èPÀdÄð£À ºÉZï.¹. 212,CºÀäzï ¥Á±À ¦.¹.63, fÃ¥ï ZÁ®PÀ gÉÃtÄPÀgÁdÄ J.¦.¹.213 ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ gÁwæ01-15 UÀAmÉUÉ ªÀÄzÀgÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ C¥Áæ¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ  ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV gÁwæ 01.45 UÀAmÉUÉ UÀÆUÀ¯ï gÀ¸ÉÛ  PÀqɬÄAzÀ 5 n¥ÀàgÀUÀ¼ÀÄ §A¢zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹ M¨ÉÆâ§âgÀ£ÁßV ZÁ®PÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV 1] f.¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀÆUÀÆgÀ¥Àà 26 ªÀµÀð AiÀiÁzÀªÀ ¸Á: ªÀÄ.£ÀA:9 1£Éà ªÁqÀð ºÉƸÀ¥ÉÃl n¥Ààgï £ÀA: PÉJ -24/5068,2]¸ÀAfêï eÉÊ£Á¥ÀÆgÀÄ vÀAzÉ §ºÀÄvÀ° 24 ªÀµÀð PÀ§â°UÉÃgÀ ¸Á: zÀªÀ®gÀ vÁ; ¹AzÀV f: ©eÁ¥ÀÆgÀÄ n¥Ààgï £ÀA: PÉJ51/©6886,3] ¸À°ÃA vÀAzÉ ¢. ªÀÄzÀgÀ¸Á§ 45 ªÀµÀð ªÀÄĹèA ºÉUÀqÉ PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ n¥ÀàgÀ £ÀA;PÉ.J 35/©/2575 ªÀÄvÀÄÛ 4] «gÀÄ¥ÁQë vÀAzÉ ¨Á®¥Àà 30 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: ªÀÄAd®¥ÀÆgÀÄ ºÀ½î vÁ: ¸ÀÄgÀÄ¥ÀÆgÀÄ n¥Ààgï £ÀA: PÉ J 37/J1764 5]  n¥Ààgï  £ÀA: PÉ.J 36/©/1288 CAvÁ  EzÀÄÝ   £ÀAvÀgÀ F ªÀÄgÀ½£À §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÀ¤UÉ E®èzÉ ªÀÄzÀgÀPÀ¯ï PÀȵÁÚ £À¢ zÀAqɬÄAzÀ AiÀiÁjUÀÆ UÉÆvÁÛUÀzÀ ºÁUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁd¸ÀéªÀ£ÀÄß ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀzÉà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ F ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀA¢gÀĪÀzÁV  M¦àPÉÆArzÀÝjAzÀ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV r.¹.L.© WÀlPÀzÀ ¥Éưøï E£ïì¥ÉÃPÀÖgï gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀ§ÆâgÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï  oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.