Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

12 Sep 2016

Reported Crimes


                                                                                        
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ಡಿ.ಜೆ. zsÀ餪ÀzsÀðPÀ ಬಳಸಿದ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ:-

         ¢£ÁAPÀ 09-09-2016 gÀAzÀÄ.J.J¸ï.L (J£ï) EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 5 £Éà ¢£ÀzÀ UÀuÉñÀ «¸Àdð£É CAUÀªÁV ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀuÉñÀ ºÀ§â ªÀÄvÀÄÛ §QæÃzï ºÀ§âzÀ ¤«ÄvÀå ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAw ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ zsÀPÉÌAiÀiÁUÀzÀAvÉ PÁ¥ÁqÀĪÀ »vÀ zÀȶ֬ÄAzÀ ºÉa£À ±À§Ý ºÉÆgÀ¸ÀƸÀĪÀ zsÀ餪ÀzsÀðPÀ ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼À §¼ÀPÉ ¤µÉâü¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÁUÀÄå f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ DzÉÃó±ÀªÀ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁr UÀuÉñÀ «¸Àdð£É CAUÀªÁV ºÉa£À ±À§Ý ºÉÆgÀ¸ÀƸÀĪÀ zsÀ餪ÀzsÀðPÀ ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¨ÁrUÉ ¤ÃqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è DAzsÀæzÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ¢AzÀ V¯Éè¸ÀÆUÀÆgÀÄ PÁåA¦£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ UÁgÀ®¢¤ß UÁæªÀÄPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¨Áwäà §A¢zÀÝjAzÀ.J.J¸ï.L(J£ï) gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ V¯Éè¸ÀÆUÀÆgÀÄ PÁåA¦£À ¥Éưøï ZÉPï ¥ÉÆøÀÖ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-15 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr 1) ºÀ¼À¢ §tÚzÀ UÀÆqÀì DmÉÆà EzÀÄÝ, CzÀgÀ £ÀA. J¦-21/n.ªÉÊ-2514 CA.Q. gÀÆ. 80,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ EzÀÄÝ, CzÀgÀ°è ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä 2) 2 zÉÆqÀØ ¹àÃPÀgÀUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.Q. gÀÆ. 30,000/-. 3) 4 ¸ÀtÚ ¹àÃPÀgÀUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.Q. gÀÆ. 20,000/-, 4) 4 CA¦è¥sÁèAiÀÄgÀUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.Q. gÀÆ. 20,000/-, 5) 1 ºÉÆAqÁ PÀA¥À¤AiÀÄ d£ÀgÉÃlgï CA.Q. gÀÆ. 15,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®£ÀÄß ºÁUÀÆ M§â  DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä M¦à¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÆ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ.ಗುನ್ನೆ ನಂ: 83/2016 PÀ®A:- 188, 290 L¦¹   ಅಡಿಯಲ್ಲಿ  UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤ÃSÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtÀzÀ ªÀiÁ»w:-
                ದಿನಾಂಕ.27-08-2016 ರಂದುರಾತ್ರಿ 10-00 ಗಂಟೆಯಿಂದದಿನಾಂಕ 28-08-2016 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ09-00 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ
ಯಾರೋ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳುಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಎಲ್ಲಿಯೋ ಕೊಲೆಮಾಡಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಪುರಾವೆನಾಶಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಆತನ ಶವವನ್ನು ಮುಷ್ಟೂರುಗ್ರಾಮದ ತುಂಗಭದ್ರಾನದಿಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿಎಸೆದು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ.ಕಾರಣ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲುವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿಇದ್ದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದಮೇಲಿಂದ ಗಂಗಾವತಿಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್
ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆನಂಬರ.255/2016 ಕಲಂ:302,201,120[ಬಿ],109  .ಪಿ.ಸಿ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು
ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಡತವನ್ನುಹದ್ದಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ದಿನಾಂಕ10-09-2016 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ11-00 ಗಂಟೆಗೆ  ಸ್ವೀಕೃತಿಯಾಗಿದ್ದರಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀಠಾಣೆಗುನ್ನೆ ನಂ.173/2016 ಕಲಂ-302,201,120[ಬಿ],109 ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ
ಅನ್ವಯ ಪ್ರಕರಣದಾಖಲಿಸಿಕೊಂrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.   
EvÀgÉ L.¦¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ: 09/09/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¦ügÁå¢ SÁ¹A¸Á¨ï vÀAzÉ: ¨ÁªÁ¸Á¨ï, 30ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: gÁªÀÄ£Á¼À UÁæªÀÄ.  FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÀvÀÛzÀ ºÉÆ®zÀ°è 1).¸ÉÆæü¸Á¨ï vÀAzÉ: §A¢¸Á¨ï, ªÀÄĹèA, ¸Á: gÁªÀÄ£Á¼À.2).CfäÃgï vÀAzÉ: §A¢¸Á¨ï, ªÀÄĹèA, ¸Á: gÁªÀÄ£Á¼À.3).¨sÁªÁ¸Á¨ï vÀAzÉ: §A¢¸Á¨ï, ªÀÄĹèA, ¸Á: gÁªÀÄ£Á¼À.4).§A¢¸Á¨ï vÀAzÉ: ¸ÉÆæü¸Á¨ï, ªÀÄĹèA, ¸Á: gÁªÀÄ£Á¼À. gÀªÀgÀÄUÀ¼À d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ, D ºÉÆ®zÀ°è DgÉÆævÀgÀ ¥ÉÊQ §A¢¸Á¨ï ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ, CfäÃgï, ¨sÁªÁ¸Á¨ï EªÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA. 1, ¸ÉÆæü¸Á¨ï FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä mÁåPÀÖgï £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢ ºÉÆ®zÀ°è ºÁQzÀ ºÀwÛ ¨É¼É ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄt¹£À PÁ¬Ä ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ºÉÆÃV mÁåPÀÖgï£ÀÄß ¤°è¹ ¸ÉÆæü¸Á¨ï¤UÉ, ¤Ã£ÀÄ F jÃw £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è §AzÀÄ ¨É¼É ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁrzÀgÉ ºÉÃUÉ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ¸ÉÆæü¸Á§£ÀÄ PɼÀUÉ E½zÀÄ CzÀ£ÉߣÀÄ PÉüÀÄwÛAiÉÄãÀ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ mÁåPÀÖgï£À°èzÀÝ PÀ©âtzÀ gÁqÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ£À vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛ£É. ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ Nr §AzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.   CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA: 210/2016. PÀ®A.  324, 308, 504, 427, 447, 506, ¸À»vÀ  34 L¦¹   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ದಿನಾಂಕ   09--9-2016 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 11-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹುಸೇನಬಾಷ ತಂದೆ ಮಾಬುಸಾಬ ವಯಾ 42 ವರ್ಷ ಜಾ:ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೀರೋ ಹೊಂಡಾ ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ .ಪಿ-37/.ಡಿ.0591 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಸಾ:ಪಿ.ಡ್ಲೂ.ಡಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸಿಂಧನೂರು  FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಹೀರೋ ಹೊಂಡಾ ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ .ಪಿ-37/.ಡಿ.0591 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಫಿರ್ಯಾದಿನನ್ನು  ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾನವಿ-ಸಿಂಧನೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹಿಡಿದು ತಮ್ಮ ಊರಾದ ಪಿ.ಡ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸಿಂಧನೂರುಗೆ ಹೋರಟಾಗ  ಅಮರೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಏರಟೇಲ್ ಟವರ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯ ಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದ ಗಾಯಾಳು ದುರಗಮ್ಮ ಈಕೆಗೆ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಆಕೆಗೆ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಎಡಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತಬಂದಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೈನುದ್ದೀನ್ ತಂದೆ ಖಾಜಾಸಾಬ ವಯಾ 22 ವರ್ಷ ಜಾತಿ: ಮುಸ್ಲಿಂ :ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಸಾ:ಆಲ್ಕೋಡ ಹಾ:: ಗವಿಗಟ್ಟ FvÀ¤UÉ ನಿಗೆ ಎಡಗಡೆಯ ಹಣೆಗೆ ಬುಜಕ್ಕೆ ಬಲಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ರಕ್ತ ಗಾಯವಾಗಿ ಮೈಕೈಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿತನಿಗೆ ಎಡಗಾಲು ಮೊಣಕಾಲು ಹತ್ತಿರ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಮೈಕೈಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಭಾರಿ ಮತ್ತು ಸಾದಾ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ದೂರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ವಾಪಾಸ್ಸು ಠಾಣೆಗೆ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 14-00 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಸದರಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ 209/16 ಕಲಂ.279,337.338 .ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
              ¦AiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¹zÀݪÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ  42ªÀµÀð, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, G: CAUÀ£ÀªÁr  ¸ÀºÁAiÀÄQ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉPÉ®¸À. ¸Á-AiÀĪÀÄ£Á¼À UÁæªÀÄ. vÁ-zÉêÀzÀÄUÀð FPÉAiÀÄ UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ §¸ÀtÚ qÉÆtªÀÄgÀr FvÀ£ÀÄ DgÉÆæ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ,  FvÀ£À  ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ £ÁUÀªÀÄä FPÉAiÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß ElÄÖPÉÆArzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ FUÉÎ 2 ªÀµÀðzÀ »AzÉ  £ÁUÀªÀÄä¼ÉÆA¢UÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ,  ¢£ÁAPÀ:- 10-09-2016  gÀAzÀÄ  ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ E§âgÀÄ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ ¸ÀAvÉUÉ §AzÀÄ ªÁ¥À¸ï HjUÉ ºÉÆUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆ¥ÀàgÀ PÁæ¹£À°è EzÁÝUÀ, DgÉÆæ ¤AUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ  C°èUÉ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÀzÀÄ ¤£ÀߣÀÄß  G½¸ÀĪÀÅ¢®è ªÀÄUÀ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉ, EzÀgÀ ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ  ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÁwæ ªÀÄAZÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ ¸ÀvÉۣɥÉÆà C£ÀÄߪÀ zsÀé¤ PÉý JZÀÑgÀUÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ£À PÀÄwÛUÉAiÀÄ PɼÀUÀqÉ, ªÀÄÄRPÉÌ, JqÀ¨sÀÄdPÉÌ  ªÀÄaѤAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ, ¦AiÀiÁð¢UÉ ¤£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß ¸Á¬Ä¹zÉÝ£É,  ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ F «µÀAiÀÄ w½¹zÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß ¸Á¬Ä¸ÀÄvÉÛ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¢£ÁAPÀ:-11/09/2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ WÀl£É dgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 211/2016 PÀ®A. 302, 506  L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

               ದಿನಾಂಕ 09/09/16 ರಂದು 18.45 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ (ಕಾ.ಸು) ಮಾನವಿ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಅಕ್ರಮ ಮಧ್ಯ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ, ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮುದ್ದೆಮಾಲನ್ನು ನೀಡಿ ಓಡಿ ಹೋದ 1]  ವೆಂಕಟೇಶ ತಂದೆ ನಾಗರಾಜ ನೇಕಾರ್, ಸಾ: ಸಣ್ಣ ಬಜಾರ್ ಮಾನವಿ
2]
ಮಲ್ಲು ತಂದೆ ಹೊನ್ನಪ್ಪ  ಚಲುವಾದಿ, ಸಾ: ನಮಾಜಗೇರಿ ಗುಡ್ಡ ಮಾನವಿ   EªÀgÀ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಮಾನವಿ ಕಾತರಕಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ  ಆರೋಪಿತರು ಮಧ್ಯದ ಬಾಟಲಿ / ಪೌಚಗಳನ್ನು ಎರಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸದರಿಯವ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಸದರಿಯವನು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿದ್ದ   24034 ರೂ 05  ಪೈಸೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಮಧ್ಯದ ಬಾಟಲಿ / ಪೌಚ್ ಗಳನ್ನು ಜಪ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 210/16  ಕಲಂ 32,34, ಕೆ.ಈ. ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈ ಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.

             ದಿ;-08/09/2016 ರಂದು ಸಿ ಎಸ್ ಎಫ 1 ನೇ ಕ್ಯಾಂಪದಲ್ಲಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತಾ ಭಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಎ.ಎಸ್.ಐ (ಬಿ) ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಪಿ.ಸಿ.550,697 ರವರು ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಸರಕಾರಿ ಜೀಪ ನಂಬರ ಕೆಎ-36-ಜಿ-211 ರಲ್ಲಿ ಕೂಳಿತುಕೊಂಡು   ಠಾಣೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಸಿ ಎಸ್ ಎಫ 1 ನೇ ಕ್ಯಾಂಪ ತಾತಪ್ಪನ ಗುಡಿಯ ಮುಂದೆ   ಸಾರ್ವಜನಿಕೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ  ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯ ಆರೋಪಿತನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ 1-ರೂಪಾಯಿಗೆ 80/-ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ನಂಬರಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದುದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಎ.ಎಸ್.ಐ (ಬಿ) ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ 1)ಅಯ್ಯಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಹಾಂತಪ್ಪ 28 ಲಿಂಗಾಯತ ಟೇಲರ ಕೆಲಸ ಸಾ:- ಸಿ ಎಸ್ ಎಫ 1 ನೇ ಕ್ಯಾಂಪ ತಾ:-ಸಿಂಧನೂರ EªÀ£À£ÀÄß ತಾಭಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನಿಂದ 1).ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ನಗದು ಹಣ 2050/-2).1-ಬಾಲ್ ಪೆನ್ನು ಅಂ.ಕಿ.ಇಲ್ಲಾ.3).ಮಟಕಾ ನಂಬರ್ ಬರೆದ ಚೀಟಿ ಅಂ.ಕಿ.ಇಲ್ಲಾ. ನೇದ್ದವುಗಳನ್ನು ತಾಬಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಂತರ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಆರೋಪಿತನನ್ನು  ವಿಚಾರಿಸಲು ಸದರಿಯವನು ಮಟಕಾ ಬರೆದ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಬಸನಗೌಡ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ನಾಯಕ ಸಾ:-ಜಿನ್ನಾಪೂರ ಈತನಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ  ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ  ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 135/2016.ಕಲಂ.78(3).ಕೆ.ಪಿ ಕಾಯಿದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂrØzÀÄÝ CzÉ

J¸ï.¹./J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
       ದಿನಾಂಕ 09/09/2016 ರಂಧು ರಾತ್ರಿ 9-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಫಿರ್ಯಾದಿ CªÀÄgÀ¥Àà vÁ¬Ä zÀÄgÀUÀªÀÄä ªÀAiÀiÁ: 48ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£ÀÀ ¸Á: PÀ½î °AUÀ¸ÀÄUÀÄgÀ vÁ: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ EªÀರು ತಮ್ಮ ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿದ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ಬರಲು ತಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರೊಂಧಿಗೆ ಭಾಜಿ ಭಜಂತ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮೂರಿನ ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಗುಡಿಯ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಮೂದಿತ 1) CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ZËqÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 34 eÁw: PÀÄgÀ§gÀºÁUÀÆ EvÀgÉ 11 d£ÀgÀÄ PÀÆr ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ಕಟ್ಟಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು  ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಏನರಲೇ ಮಾದಿಗ ಸೂಳೆ ಮಕ್ಕಳೆ ಊರಾಗ ಗಣಪತಿ ಮೆರವಣೆಗೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ದೈರ್ಯ ಬಂತೇನು ನಿಮದು ಬಹಳ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಇದೆ ಸೂಳೆ ಮಗನಿಂದ ಊರಲ್ಲಿ ಉರಿಯಾಕತ್ಯಾರಾ ಮೊದಲು ಇವನಿಗೆ ಒದಿರಿ ಅಂತಾ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದು, ಅಮರೇಶ ಮತ್ತು ಶರಣಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಮತ್ತು ದ್ಯಾಮವ್ವ ಇವರಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು, ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ, ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲಾರೂ ಸೇರಿ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ಪಿರ್ಯಾಧಿ ಮೇಲಿಂದ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 254/2016  PÀ®A. 143,147,341,323,355,504,506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 3 (1) (10) (11) J¸ï.¹/J¸ï.n ¥Àæw§AzsÀPÀ PÁAiÉÄÝ 1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ªÉÄð£À zËdð£Àå  ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ದಿನಾಂಕ 10-9-16  ರಾತ್ರಿ 8-30 ಗಂಟೆಗೆ ಸಿಂಧನೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ  ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æêÀÄw. UÀAUÀªÀÄä UÀA ©üêÀÄgÉrØ ªÀ, 26 eÁw °AUÁ¬ÄvÀ G ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á ºÀwÛUÀÄqÀØ vÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ FPÉAiÀÄನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಸಮಕ್ಷಮ ವಿಚಾರಿಸಿ  ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ  ಈಗ್ಗೆ 10  ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರಳು  ©üêÀÄgÉrØ vÀA CªÀÄgÉñÀ¥Àà ªÀ, 38 eÁw. °AUÁ¬ÄvÀ G MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. ºÀwÛUÀÄqÀØ vÁ. ¹AzsÀ£ÀÆgÀ FvÀನೊಂದಿಗೆ   ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು , ಆಕೆಗೆ  ಮಹೇಶವರ್ಷ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ವಲ್-4 ವರ್ಷದ ಇಬ್ಬರೂ ಗಂಡು  ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು  ಮದುವೆಯಾಗಿ 2 ವರ್ಷ  ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಲು ಕುಡಿದು ಬಂದು ಕುಡಿಯಲು  ಹಣ ಕೊಡು  ಅಂತಾ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ  ನೀಡುತ್ತಿದ್ದನು, ನಿನ್ನ ರಾತ್ರಿ  ಆಕೆಯ ಗಂಡ ಕುಡಿದು ಬಂದು  ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರಳಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ  ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 10-9-16 ರಂದು  ಬೆಳಗ್ಗೆ 9-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರು ತನ್ನ ಸಂಭಂಧಿಕರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಬೈಯಿಸಿದ್ದಳು  ಆಕೆಯ ಗಂಡ  ಅದೆ ಸಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು  ಇಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರು  ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳೆ ಇರುವಾಗ  ಆರೋಪಿತನು ಏಕಾ ಎಕಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದು ಎನಲೆ ಸೂಳೆ ನನಗೆ ಬುದ್ದಿ ಹೇಳಲು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವನ್ನು ಕರೆಸುತ್ತಿಯಲೆ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡದೆ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಅಂದವನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣಿನ ಡಬ್ಬಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು  ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರಳ  ಮೈಮೇಲೆ ಉಗ್ಗಿಕಡ್ಡಿಕೊರೆದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರಿಂದ  ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರಳ  ಎದೆಗೆ. ಎರಡು ಬುಜಕ್ಕೆಎರಡು ಮೋಣ ಕೈಗೆ ಮುಂಗೈಗೆ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ  ಎರಡು ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ  ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು , ಆಕೆಯ ಗಂಡ  ಫಿರ್ಯಾಧಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ  ಆತನಿಗೂ  ಮುಖಕ್ಕೆ ಮೈ ಕೈ ಗೆ ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ಸುಟ್ಟಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಕಾರಣ ಆರೋಪಿತನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ ಅಂತಾ  ಹೇಳಿಕೆ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 172/16 ಕಲಂ 498 ()  307 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೇ ಕೈಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.
                                                                                                   
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
           gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :11.09.2016 gÀAzÀÄ 62 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  8300/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀåPÀæªÀÄdgÀÄV¸ÀĪÀPÁAiÀÄðªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.                                                                                                                                                                                                     .