Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

24 Dec 2015

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ªÀgÀzÀPÀëuÉ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¦üAiÀiÁð¢ P˱Àgï ¸ÀįÁÛ£À UÀAqÀ ªÀÄAdÆgï SÁ£ï 32 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA G: EAf¤AiÀÄgï     1-3-278/1 ªÀĺɧÆgÀ PÁ¯ÉÆä D¦üøÀgÀ PÁ¯ÉÆä ºÀwÛgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ J-1  ªÀÄAdÆgï SÁ£ï  eÉÆvÉ ¢£ÁAPÀ 14/3/14 gÀAzÀÄ dgÀÄVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è 12 ®PÀë £ÀUÀzÀÄ ºÀt 7 vÉÆ¯É 7 UÁæA  §AUÁgÀ ªÀgÀzÀQëuÉ CAvÁ PÉÆnÖzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ DzÀ 30 ¢£ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ DgÉÆæüvÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÄÝ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ vÁªÀÅ PÉýzÀµÀÄÖ ºÀt & §AUÁgÀ PÉÆqÀ°®èªÉAzÀÄ zÉÊ»PÀ & ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÄÝ, F «µÀAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß vÀAzÉ-vÁ¬ÄUÀ½UÉ w½¹zÀÄÝ J¯Áè ¸Àj ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ C°èUÉ ºÉÆÃV 8 ®PÀë ºÀt ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½AzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ PÉ®¸À ©r¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀAvÉ w½¹zÀÄÝ, vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ J-1 C°èUÉ §AzÀÄ ¸Àé®à ¢£À EzÀÄÝ E£ÀÄß 10 ®PÀë ºÀt PÉÆr¸ÀÄ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉ ¢£ÁAPÀ 21./8/15 gÀAzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 303/2015 PÀ®A:- 498(J), 323, 504, ¸À»vÀ 149 L¦¹ & 3,4.r.¦. DåPÀÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt  zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ±À¦üAiÀÄÄ ¢Ýãï vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÀÄ¢ÝÃ£ï ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ  ¦üAiÀiÁð¢ SÉʸÀgï ¸ÀįÁÛ£Á vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÀÄ¢Ýãï 37 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G: mÉîjAUï PÉ®¸À ¸Á:¸ÀÄAzÀgÀ £ÀUÀgÀ PÁåA¥ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ vÀªÀÄä¤zÀÄÝ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ±À¦üAiÀÄÄ ¢Ýãï vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÀÄ¢ÝÃ£ï ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 5 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¢£ÁAPÀ 3/10/15 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA.189/15 zÁR°¹zÀÄÝ, ªÁ¥Á¸ï ¥ÀqÉAiÀÄĪÀAvÉ J-1 ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ J-1 , 2 gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÁgï ºÁ¬Ä¹zÀÝ®èzÉà ¢£ÀAPÀ 9/12/15 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ¸ÀÄAzÀgÀ£ÀUÀgÀ PÁåA¦UÉ CªÀ¼À ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ CªÀ¼À°èzÀÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀzÀ PÉÊAiÀÄ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ PɼÀUÉ PÉqÀ« ªÀÄ£É ©ÃUÀ vÉgÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 2,200/- & 10 UÁæA §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀt, ªÀÄAZÀ & n.«. zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.250/15 PÀ®A 143, 147,504, 323,395, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ¢£ÁAPÀ 15/11/15 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉ UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄUËqÀ vÀAzÉ zÀAqÀ¥ÀàUËqÀ 38 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:ªÀÄAVúÁ¼À vÁ;¸ÀÄgÀÄ¥ÀÄgÀ f:AiÀiÁzÀVj FvÀÀ£À mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£À ¸ÀA.PÉJ- 33 J-1526 £ÉÃzÀÄÝ CA. Q. gÀÆ. 3,15,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ ¥ÀlÖtzÀ J£ï.f.N PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ²æà ®Qëöäà ªÉÃAPÀoÉñÀégÀ EAf¤ÃAiÀÄjAUï ªÀPÀìð ªÀĽUÉ & ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¤°è¹zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 16/11/15 gÀ ¨É½UÉÎ 0400 UÀAmÉUÉ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä D ªÁºÀ£À ¤°è¹zÀ ¸ÀܼÀzÀ°è EgÀ°®è.  CzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  ºÉÆÃVzÀÄÝ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹UÀ°®è  ºÀÄqÀÄQ PÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.329/15 PÀ®A. 379 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
                                            
     ದಿನಾಂಕ.23-12-2015 ರಂದು ಸಾಯಾಂಕಾಲ 4-00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ತಂದು ಹಾಜರಿಪಡಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ: 19-11-2015 ರಂದು ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕೆ.ಬಿ.ಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ ರಾಯಚೂರು ಹತ್ತಿರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ  ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹೊಗಿದ್ದು ನಂತರ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಸಾಯಾಂಕಾಲ 04-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಲು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ನನ್ನ ಕಪ್ಪು  ಬಣ್ಣದ ಹಿರೋ ಸ್ಪ್ಲೇಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ.ಕೆಎ32ಎಕ್ಸ7207 ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ.MBLHA10EYAHL15333, ಇಂಜಿನ್ ನಂ.HA10EFAHL72449,.ಕಿ. ರೂ.25.000/-  ಬೆಲೆಬಾಳುವದನ್ನು ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.. ಕಾರಣ ಕಳುವಾದ ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಹುಡುಕಿಕೊಡಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.140/2015 PÀ®A 379 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ದಿನಾಂಕ.23-12-2015 ರಂದು 18-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಗಣೀಕೀಕೃತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಲ್ಲಿಸದ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà £ÀgÀ¸ÀtÚ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd zÉÆAqÀA§½ ªÀAiÀÄ 34 ªÀµÀð eÁ-PÀÄgÀ§gÀÄ ¸Á-UÀAUÁ£ÁAiÀÄÌ vÁAqÀ (©.UÀuÉÃPÀ¯ï)FvÀನು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದು,  ಇದೆ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆರೋಪಿ ನಂ 1 £ÁUÀgÀrØ vÀAzÉ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà ªÀAiÀÄ 47 ªÀµÀðನೇದ್ದವನು ¢£ÁAPÀ :23-12-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-30  UÀAmÉUÉ ಎಲೇ ಸೂಳೇ ಮಗನೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟುತ್ತಿಯಾ ಅಂತಾ ಅಂದವನೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿದನು, ನಂತರ ಆರೋಪಿ ನಂ 2 zÉêÀgÀrØ vÀAzÉ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀðನೇದ್ದವನು ಈ ಸೂಳೇ ಮಗನದು ಬಹಳ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾ ಎಡ ಪಕ್ಕಿಗೆ ಒದ್ದುನು, ಆರೋಪಿ ನಂ 3 vÀªÀÄätÚ vÀAzÉ £ÁUÀgÀrØ ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀðಬೆನ್ನಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಒಳಪೆಟ್ಟು ಮಾಡಿದನು. ಆರೋಪಿ ನಂ 4 CAiÀÄåªÀÄä UÀAqÀ £ÁUÀgÀrØ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀðಈಕೆಯು ಎದೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು ಕಪಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಳು. ಆರೋಪಿ ನಂ 5  gÁªÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ zÉêÀgÀrØ ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀðಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದನು. ಆರೋಪಿ ನಂ 6 w¥ÀàtÚ vÀAzÉ zÉêÀgÀrØ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð ನೇದ್ದವನು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದನು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ನಂ 7 £ÀgÀ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ zÉêÀgÀrØ ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð ನೇದ್ದವರು ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದುಳು. ನಂತರ ಈ ಸೂಳೇ ಮಗನದು ಬಹಳ ಆಗ್ಯಾದ ಕೊಂದು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದವರ ವಿರುದ್ದ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.158/2015 PÀ®A: 143, 147, 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶಿವಮ್ಮ ಗಂಡ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ರಾಠೊಡ್ 25 ವರ್ಷ ಹೊಲಮನೆಕೆಲಸ ಸಾ, ಮಸ್ಕಿ ತಾಂಡಾ.ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ನಂಬರ 01 ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ರಾಠೊಡ್ 30 ವರ್ಷ ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ, ಮಸ್ಕಿ ತಾಂಡಾ   ಇವರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರಿದ್ದು, ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಈಗ್ಗೆ 7-8 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಚನ್ನಾಗಿ ನೊಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ] ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ರಾಠೊಡ್ 30 ವರ್ಷ ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ, ಮಸ್ಕಿ ತಾಂಡಾ   2] ಗಿರಿಯಪ್ಪ ತಂದೆ ವಾಲೇಪ್ಪ ರಾಠೋಡ್ 60 ವರ್ಷ ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ, ಮಸ್ಕಿ ತಾಂಡಾ  EªÀgÀÄ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದು ದಿನಾಂಕ 22-12-15 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 20,00 ಗಂಟೆಗೆ ಆರೋಪಿತರು ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ತವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು, ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೆಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 194/15 ಕಲಂ 498 (), 504,323,506 ಸಹಿತ 34 ,ಪಿ,ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದೆನು.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ¢£ÁAPÀ:  22.12.2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 7.00 UÀAmÉUÉ  ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ §ÄqÉØÃPÀ¯ï ZËPï  ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è   ಬಾಬಾ ತಂದೆ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ವಯಾ: 27 ವರ್ಷ ಜಾ: ಮುಸ್ಲಿಂ : ಕೂಲಿ ಸಾ: ಬುಡ್ಡೆಕಲ್ ಚೌಕ್ ಹತ್ತಿರ ಹಟಟಿ ಗ್ರಾಮ  FvÀ£ÀÄ ಮಟಕಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಅಂಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ, «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¦.J¸ï.L ºÀnÖ ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ     EªÀgÀÄ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅವನಿಂದ 1)    ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀ ºÀt gÀÆ. 1730/- gÀÆ 2)   ªÀÄlPÁ aÃn CQgÀÆ E®è3)   MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï CQgÀÆ E®è EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß  ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಬರೆದ ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಾನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ನಂತರ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ, ಮುದ್ದೇಮಾಲು, ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಹಾಗೂ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ಠಾಣಾ ಎನ್.ಸಿ ನಂ 34/2015 ರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವರದಿಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 23.12.2015 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಪರವಾನಗಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.