Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

15 Jun 2012

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

FgÀ¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà ªÀ: 40 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄrªÁ¼À G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: vÀ¯ÉÃSÁ£ï vÁ: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ FvÀ£À CPÀ̼ÁzÀ §¸ÀìªÀÄä FPÉAiÀÄÄ ¨Éë£À ©Ãd Dj¸À°PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ¢£ÁAPÀ : 14-6-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-30 UÀAmÉ ¥ÀƪÀðzÀ°è UÀÄAqÁ -¨sÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ ªÀÄzsÀåzÀ°ègÀĪÀ Kj ºÀ¼ÀîzÀ CªÀÄgÉñÀ PÀ®äAV EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ PÀqÉ ¨Éë£À ªÀÄgÀzÀ ºÀwÛgÀ AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà zÀÄgÀÄzÉÝñÀPÉÌ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ UÀÄ¢Ý PÀÄwÛUÉ »ZÀÄQ PÉÆ¯É ªÀiÁr ºÀ¼ÀîzÀ ¨Éë£À VqÀzÀ MrؤAzÀ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÀ¼ÀîzÀ PÀ®ÄèUÀ¼À ªÀÄzsÀå CAUÁvï ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA :69/2012 PÀ®A 302, L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ: 11.06.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ GgÀÄPÀÄA¢ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, 38ªÀµÀð, eÁw-AiÀiÁzÀªÀ, GzÉÆåÃUÀ-¥ÀzÀä£Á¨sÀ mÁQÃeï UÉÃmï QÃ¥Àgï, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA.6-5-56/1 wªÀiÁä¥ÀÆgÀ ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÀ£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¨ÉÆUÀ먀 ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¢. dA§tÚ, 28ªÀµÀð, eÁw-AiÀiÁzÀªÀ, GzÉÆåÃUÀ-ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À, ¸Á: C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁr ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃV§gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 14.06.2012 gÀAzÀĨÁwä w½zÀÄ ¥ÉưøÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj £É®Äè¨Á«UÉ §ªÀÄzÀÄ ºÉtªÀ£ÀÄß ¨Á«¬ÄAzÀ vÉUɬĹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀtÚ ºÀUÀ΢AzÀ PÀnÖzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀgÉ AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ PÉÊ, PÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¨Á«AiÀÄ°è ºÁQ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄß ªÀÄgÉ ªÀiÁazÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 14.06.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: UÀÄ£Éß £ÀA.31/2012 PÀ®A 302.201 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ. C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- ¢.14-06-12 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 10 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÀAeÉ 5 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÀÄ°UÉ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ZɮĪÁ¢ ºÀ¯Á̪ÀlV ºÁ.ªÀ vÀ¯ÉPÀlÄÖ FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ EzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉà UÀÄ¥ÀÛ aAvɬÄAzÀ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr gÁwæ 7 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ DvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ®PÀëöäªÀé UÀAqÀ ºÀÄ°UÉ¥Àà ZɮĪÁ¢ 21 ªÀµÀð ¸Á.vÀ¯ÉPÀlÄÖ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 18/2012 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀgÀÄvÁÛgÉ. PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- ¢£ÁAPÀ 24-05-2012 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw ¨sÁUÀå®Qëöä UÀAqÀ f.JA £ÁUÀgÁeï ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁ: dAUÀªÀÄgÀÄ G: ªÉÊzÀåªÀÈwÛ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 3/12 J¸ï.Dgï mË£ï ²Ã¥ï CfÃgÁ ¸ÀÆgÀvï £ÀUÀgÀ (UÀÄdgÁvï). FPÉAiÀÄÄ gÁAiÀÄZÀÆj¤AzÀ §¼ÁîjUÉ §gÀ®Ä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ- §¼Áîj PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¹ì£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¹ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtPÉÌ ¨É½UÉÎ 08-45 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ §¸ï ¤°è¹zÀÄÝ DUÀ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß AiÀÄÆj£ï ¥Á¸ï ªÀiÁr¸À®Ä PÉüÀUÉ E½zÀÄ ºÉÆÃV ¥ÀÄ£ÀB §¹ì£À°è ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉUÉ ºÀwÛ ¥ÀæAiÀiÁt¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj §¹ì£À°è gÁAiÀÄZÀÆj¤AzÀ M§â ªÀåQÛ CAzÁdÄ 45 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£ÀªÀ£ÀÄ ºÀwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄÄ DPÉAiÀÄÄ EnÖzÀÝ ¸ÀÆmï PÉÃ¸ï ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽwzÀÄÝ ¹AzsÀ£ÀÆj£À°è §¸ï ¤°è¹zÁUÀ §¹ì£À°è PÀĽwzÀݪÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ §¹ì¤AzÀ PÉüÀUÉ E½zÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀµÀÖgÀ°è ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄÄ §¹ì£À°è PÀAqÀÄ §A¢gÀ°¯Áè, DPÉAiÀÄÄ §¼ÁîjUÉ ¨É¼ÀUÉÎ 11-00 §¸ï E½zÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV vÀ£Àß ¸ÀÆmï PÉøï vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀÆmï PÉ¸ï »A¨ÁUÀzÀ°è ¨ÉèÃqï ¤AzÀ PÀlÖ ªÀiÁrzÀAvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ¸ÀÆmï PÉÃ¸ï £À°è EqÀ¯ÁVzÀÝ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆqÀ¯ÁV CªÀÅUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè CzÀgÀ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt J¯Áè MlÄÖ ¨É¯É 2,70,000/- gÀÆ G¼ÀîzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆj£À°è DPÉAiÀÄÄ §¸ï E½zÁUÀ D ªÀåQÛ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ §¼Áîj f¯ÉèAiÀÄ UÁA¢ü £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 126/12 PÀ®A 379 L¦¹ £ÉÃzsÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁV ºÀ¢Ý ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ£Àå ºÉZÀÄѪÀj f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ¢AzÀ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV eÁÕ¥À£Á ¥ÀvÀæ l¥Á¯ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÝgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 139/2012 PÀ®A.379 L¦¹ jÃvÀå zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀgÀzÀQëëuÉ PÁAiÉÄÝ ( £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ G¯ÉèÃTvÀ ¥ÀæPÀgÀt) ZÀA¢æPÁ @ gÁzsÁ UÀAqÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ @ gÀWÀÄ , ªÀAiÀÄ: 19ªÀ, G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À , ¸Á: ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ , ºÁ.ªÀ: ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ mÁQÃ¸ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 06-05-2011 gÀAzÀÄ ) PÉ.gÁWÀªÉÃAzÀæ @ gÀWÀÄ vÀAzÉ ²æäªÁ¸À , ªÀAiÀÄ:29ªÀ, ªÁå¥ÁgÀ , ¸Á:£ÁUÀªÀÄt ¤®AiÀÄ ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ , ®UÀßzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DPÉAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä JgÀqÀÄ ®PÀë ªÀgÀzÀQëuÉ , 05 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ªÀgÀzÀQëuÉ PÉÆnÖzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀªÀgÀĪÀģɬÄAzÀ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆgÀÄ ¸ÉÆÖÃgï ©°ØAUï ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ PÁgï K¼ÀÄ JPÀgÉ d«ÄãÀÄ ¥sÉÊ£Á£ïì PÁ¥ÉÆðgÉñÀ£ï , ¹ªÉÄAmï CAUÀr PÉÆqÀ®Ä MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝjAzÀ vÀªÀgÀĪÀÄ£É ¸ÉÃjzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 29-03-2012 ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ±ÀgÀ§¸ÀªÉñÀégÀ mÁQÃ¸ï ºÀwÛgÀ vÀ£Àß vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ¸ÀA§A¢PÀgÀÄ MlÄÖ 5 d£ÀgÀÄ §AzÀÄ DPÉAiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ ¸À®ÄªÁV QjQj ªÀiÁr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 14.06.2012 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.138/2012 PÀ®A.498(J) , 504 , 506 ,323 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A.3 & 4 ªÀ.¤ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. . £ÁUÀzÀÄUÁð gÀd¤ UÀAqÀ ªÀÄrØ ²æäªÁ¸ÀgÁªï , ªÀAiÀÄ: 23ªÀ, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: ²æà ¨Á¨Áf gɹqÉ¤ì ¥Áèmï £ÀA.101 , qÉÆÃgï £ÀA. 4-30-42 UÀrØ¥ÁnªÁj «Ã¢ ¨sÉgÁPÁ ZÀZïð ºÀwÛgÀ LvÁ £ÀUÀgÀ vÉ£Á° f: UÀÄAlÆgÀÄ(J.¦) , ºÁ.ªÀ:UÀAUÁ£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 06-11-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄrØ ²æäªÁ¸ÀgÁªï vÀAzÉ ¸ÁA§²ªÀgÁªï ªÀAiÀÄ:27ªÀ,G: SÁ¸ÀV ªÁå¥ÁgÀ , qÉÆÃgï £ÀA. 4-30-42 UÀrØ¥ÁnªÁj «Ã¢ ¨ÉgÁPÁ ZÀZïð ºÀwÛgÀ LvÁ £ÀUÀgÀ vÉ£Á° f: UÀÄAlÆgÀÄ(J.¦),FvÀ£ÉÆA¢UÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ , ®UÀßzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DPÉAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä MAzÀÄ ®PÀë ªÀgÀzÀQëuÉ , ºÀvÀÄÛ vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ , CzsÀð PÉ.f ¨É½î ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ PÉÆnÖzÀÄÝ , ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ MAzÀÄ wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ PÀÆr DPÉUÉ vÀªÀgÀĪÀģɬÄAzÀ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀ¨ÉÃPÀAzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr E®è¸À®èzÀ DgÉÆÃ¥À ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ:09-04-2012 gÀAzÀÄ CªÀgɯÁè ¹AzsÀ£ÀÆjUÉ §AzÀÄ DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ §AzÀÄ DPÉAiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ ¸À®ÄªÁV dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 124.06.2012 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA.137/2012 PÀ®A.323 , 498(J) , 504 , 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A.3 & 4 ªÀ.¤ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.. EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- ¢ 13-04-2012 gÀAzÀÄ £ÀgÀ¸ÀgÉqÀØ¥Àà vÀAzÉ ¯ÉÃmï ¥ÀA¥ÀtÚ ¸ÁºÀÄPÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ . §¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ ¯ÉÃmï ¥ÀA¥ÀtÚ ¸ÁºÀÄPÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 43 ªÀµÀð EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ²æêÀÄw gÀvÀߪÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®è gÉrØ ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: VtªÁgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃV ¨É¼ÉzÀ £É®è£ÀÄß gÁ² ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ°è DPÉAiÀÄÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è vÀªÀÄä «gÀÄzÀÞ PÉÃ¸ï ªÀiÁrzÁÝ¼É JAzÀÄ ¹nÖ¤AzÀ ¢£ÁAPÀ 06-06-2012 gÀAzÀÄ VtªÁgÀ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ DPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è MlÄÖ 8 d£ÀgÀÄ Dwà PÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉò¹ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀÄgÁåzÉUÉ PÀÄAzÀÄ §gÀĪÀAvÉ ªÀwð¹ C®èzÉ vÀªÀÄä «gÀÄzÀÞ ªÀiÁrzÀ PÉøÀ£ÀÄß ªÁ¥Á¸ï vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¢zÀÝgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ SÁ¸ÁV ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 170/2012 PÀ®A. 448, 323, 354, 506, 504 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- zÀÄzÀÄÝ¥ÀÄr gÁªÀiÁgÁªï vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæqÀÄ , ªÀAiÀÄ: 72ªÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À , ¸Á: §Æ¢ªÁ¼ïPÁåA¥ï , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ , f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ , ºÁ:ªÀ:§AqÁ¥ÀÄgÀªÀiï , ªÀÄAqÀ®:zÉêÀgÀ¥À°è , vÁ: PÉƪÀÇégÀÄ , f: ¥À²ÑªÀÄ UÉÆÃzÁªÀj gÀªÀgÀÄ 1989 gÀ°è ¸ÉÆêÀįÁ¥ÀÄgÀ ¹ÃªÀiÁ ¸ÀªÉÃð £ÀA.28/© gÀ°è 5 JPÀgÉ 20 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ªÉZÀÑ a£ÀßAiÀÄå±ÉnÖ EªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ Rjâ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ 1994 gÀ°è ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ ¥ÉÊQ 4 JPÀgÉ AiÀÄÄ.gÁªÀÄZÀAzÀægÁªï EªÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ vÀ£Àß ºÉ¸Àj£À°è 01 JPÀgÉ 29 UÀÄAmÉ G½¢zÀÄÝ F d«ÄãÀ£ÀÄß vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ 1) ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ¥ÁvÀÄj vÀAzÉ ¥ÁvÀÄj ªÉAPÀ£Àß ªÀAiÀÄ:75ªÀ,G:MPÀÌ®ÄvÀ£À 2) ¥ÁvÀÄj aAZÀÄ ®Qëöäà UÀAqÀ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ¥ÁvÀÄj , ªÀAiÀÄ:66ªÀ, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À & MPÀÌ®ÄvÀ£À, 3) ²ªÀgÁªÀÄQæµÁÚ vÀAzÉ ¥ÁvÀÄj ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ªÀAiÀÄ:40ªÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À¸Á:§Æ¢ªÁ¼ïPÁåA¥ï , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ , f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀjUÉ £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä ¨É¼É ¨É¼É¹ §AzÀ ¯Á¨sÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä M¦à¹ DAzÀæzÀ PÀqÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢:21-05-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¨É¼É ¨É¼ÉzÀ ¥Á®Ä PÉÆqÀ®Ä PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ KAmÁæ ®AeÁ PÉÆqÀPÁ ¤Ã¢ EPÀÌqÁ KªÀÄÄA¢ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ , £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸À¨ïjf¸ÁæöÖgï PÁAiÀiÁð®AiÀÄPÉÌ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrPÉÆAqÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¢:01-03-2006 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ 01 JPÀgÉ 29 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ¸ÀļÀÄî zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶֹ £ÉÊdªÉAzÀÄ ¸À¨ïjf¸ÁÖçgï PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è ºÁdgÀÄ¥Àr¹ vÀªÀÄä ºÉ¸Àj£À°è ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 14.06.2012 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.136/2012 PÀ®A.418,419,465, 468, 323,504,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ . ¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- ¢£ÁAPÀ:14-06-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉUÉ G½ªÉÄñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄ®è¥Àà EªÀgÀ ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉzÀ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ r.J¸ï¦ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¦.J¸ï.L. ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ dÆeÁlzÀ zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà £ÀA¢ºÁ¼À G¥ÁàgÀ 22ªÀµÀð ¸Á.G½ªÉÄñÀégÀ JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀ¤ªÀÄzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ.2350/- ºÁUÀÄ dÆeÁlzÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß d¦üÛ ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 74/12 PÀ®A.78(3) Pɦ PÁAiÉÄÝ jÃvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ-14/06/2012 gÀAzÄ 1245 UÀAmÉUÉ eÁ®ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ºÁUÀÆ ¹§âªÀÄ¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä PÁ²A ¸Á§ vÀAzÉ §AqɸÁ§ 50 ªÀµÀðeÁ-ªÀÄĹèA ¸Á_eÁ®ºÀ½î FvÀvÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ 2]¹ÃvÀ¥Àà eÁ-£ÁAiÀÄPÀ ¸Á-eÁ®ºÀ½î FvÀ£ÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ ¹QÌ©zÀݪÀ¤AzÀ MAzÀÄ ¥É£ÀÄß,MAzÀÄ ºÁ¼É ªÀÄvÀÄÛ 300/-gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt,d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ gÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: rzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ EzÀÝ ªÀÄmÁPÀ eÉÆÃeÁl d¦Û zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 52/2012 PÀ®A-78[3] PÉ,¦,PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¢£ÁAPÀ:14/06/2012 gÀAzÀÄ 12-15 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è (1) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀAiÀÄå eÁwB dAUÀªÀÄ ªÀAiÀÄB21 ªÀµÀð GBMPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB»gɨÁzÀgÀ¢¤ß (2) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ eÁwB ªÀiÁ¢UÀ ªÀAiÀÄB30 ªÀµÀð PÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁB »gɨÁzÀgÀ¢¤ß (3) UÉÆÃPÀÄ®¸Á§ vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄUÀ¯ï ¸Á§ ºÀtV ªÀAiÀÄB31 ªÀµÀð eÁwB ¦AeÁgÀ PÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁºÀ »gɨÁzÀgÀ¢¤ß ¥ÀgÁj EgÀĪÀªÀ£ÀÄ (4) vÁvÀAiÀÄå vÀAzÉ «gÉñÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ¸ÁB »gɨÁzÀgÀ¢¤ß CAvÀ DgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¤AzÀ w½¬ÄvÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ »gɨÁzÀgÀ¢¤ß UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼É ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï -§ºÁgï JA§ £À¹Ã§zÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1340/-, ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹ámï J¯ÉUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 66/2012 PÀ®A: 87 PÉ.¦PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀ±Àå ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À PÁAiÉÄÝ :_ ¢£ÁAPÀ: 14-06-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¥Àæ¸À£Àß±ÉnÖ 37ªÀµÀð, ±ÉlÖgÀ, QgÁtªÁå¥ÁgÀ ¸ÁB zÀqÉøÀÆUÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ PÀȵÀÚ ¸ÁB ¹gÀUÀÄ¥Àà £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä PÉÆlÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÀÆ.11,550-00UÀ¼ÀÄ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ 720 °ÃlgÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß 1 PÀ©âtzÀ ¨ÁågÉ¯ï ªÀÄvÀÄÛ 19 PÁå£ÀÄUÀ¼À°è vÀÄA© ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EmÁÖUÀ ¦.J¸ï.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr ¥ÀAZÀ£ÁªÀiÁ ªÀÄÆ®PÀ ªÉÄîÌAqÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 169/2012 PÀ®A. 3 & 7 E.¹. AiÀiÁåPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÀoÀ ¸ÀA¨ÉÆÃUÀ ¥ÀæPÀgÀt :- ¹.ºÉZï. ªÉAPÀlgÉrØ, vÀAzÉ «ÃgÁgÉrØ, 45 ªÀµÀð, gÉrØ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gÀ§âtPÀ¯ï PÁåA¥ï gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÁæªÀt vÀAzÉ ¹.ºÉZï. ªÉAPÀlgÉrØ, 16 ªÀµÀð, J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. «zÁåyð¤, eÁw gÉrØ ¸Á: gÀ§âtPÀ¯ï PÁåA¥ï gÀªÀgÀÄ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. ¥ÀjPÉë §gÉAiÀÄ®Ä ¢£ÁAPÀ: 05.04.2012 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£À«UÉ §AzÁUÀ CzÉà PÁåA¦£À gÁªÀÄÄ vÀAzÉ FgÀtÚ, £ÁAiÀÄPÀ, DmÉÆà ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀzÁV ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ C¸É C«ÄµÀ vÉÆÃj¹ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 84/2012 PÀ®A: 363,366 (J) 109 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 14.06.2012 gÀAzÀÄ gÁªÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁæªÀt EªÀgÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVzÀÄÝ §®ªÀAvÀªÁV ºÀoÀ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A: 376 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸ÉÃj¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ. ¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 15.06.2012 gÀAzÀÄ 55 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 9,800/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.