Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

1 Nov 2018

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:
ಪೊಲೀಸ್ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
¢£ÁAPÀ 31-10-2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ ºÀÄ°UÀÄqÀØ ¹ÃªÀiÁzÀ ºÀÄ°UɪÀÄäzÉë UÀÄr ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹ CAzÀgï §ºÁgï JAzÀÄ £À¹Ã§zÀ E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ°è ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ rJ¸ï.¦ ªÀÄvÀÄÛ ¹¦L °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀ EªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¦.J¸ï.L. °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæ ºÉêÀÄtÚ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà ªÀįÁÌ¥ÀÄgÀ ªÀAiÀiÁ: 42ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvï, G: ºÁ¸ÀÖ¯ï zÀ°è CqÀÄUÉ PÉ®¸À ¸Á: PÉÆÃoÁ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 05 d£À DgÉÆævÀjAzÀ & PÀtzÀ°è £ÀUÀzÀÄ ºÀt MlÄÖ gÀÆ. 7640/- gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¥sÀÄÛ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj zÁ½ £ÉqɸÀ®Ä ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀµÀÖgÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ Nr ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÀA§ªÀ EzÀÄÝjAzÀ ºÁUÉÃAiÉÄà vÀPÀët zÁ½ £ÉqÀ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ¸ÀzÀj ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ & ªÀgÀ¢ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 390/2018 PÀ®A 87 PÉ.¦ DPïÖ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgvÁÛgÉ.

ಕಳುವಿನ ಪ್ರಕಣದ ಮಾಹಿತಿ.
ದಿನಾಂಕ-31-10-2018 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12-50 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಾಯಕ ತಂದೆ ಕಿಷ್ಟಪ್ಪ Lingasaguru Idea sales Executive Manager ಸಾ:ಕಲಮಂಗಿ ಹಾ. ಹೊಸಬಸ್ಸ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹಿಂದುಗಡೆ ರಹೆಮಾನಿಯ ಮಜೀದಿ ಹತ್ತಿರ ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರದಲ್ಲಿ ಬೆಳರಚ್ಚುಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಹಾಜರುಡಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಪಿರ್ಯಾದಿಯಲ್ಲಿನ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು ಹೊಸ ಬಸ್ಸ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹಿಂದುಗಡೆ ಇರುವ ಇಂದಿರಭಾಯಿ ಇವರ ಮನೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಂತಸ್ಥಿನ ಮನೆಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಪತ್ನಿವಾಸವಾಗಿದ್ದು ,ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಹೆಂಡತಿ  ದಿನಾಂಕ-06-10-2018 ರಿಂದ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದು  ದಿನಾಂಕ-08-10-2018 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 06-50 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕರಾದ ದುರಗಪ್ಪ ಇವರು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ಪೂನ: ಮೂಲಕ ಮನೆ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಲಿಂಗಸ್ಗೂರುಗೆ ಬಂದು ತಾವು ವಾಸವಾಗಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ನೋಡಲಾಗಿ .ನಂ-8 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ಕಳ್ಳತನವಾಗಿರುವದು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ನಂತರ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ದಿವಸ ತಡವಾಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ-389/2018 ಕಲಂ-454,457,380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲುಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.